Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  advantages
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Obecnie wiele miast dąży do usprawnienia systemu komunikacji miejskiej, dzięki czemu otwiera się na nowe rozwiązania. Jednym z nich jest wprowadzenie parkingów parkuj i jedź (ang. park & ride). Cała idea opiera się na funkcjonowaniu parkingu, który dodatkowo pełni funkcję punktu przesiadkowego. Działanie parkingów P&R powoduje zmniejszenie wykorzystania samochodu jako środka transportu w mieście. Jest to zachęcenie do odbywania podróży za pomocą transportu łączonego, w którym poza samochodem zostaje wykorzystany środek transportu zbiorowego, m.in.: autobus, tramwaj, a także pociąg.
EN
Currently, many cities are aiming at improving their public transport systems, and therefore they are opening onto new solutions. One of them is the introduction of park & ride facilities. The whole idea is based on the functioning of a parking lot which also serves as a transfer point. The operation of P&R car parks reduces the use of a car as a means of transport in cities. This is an incentive to make a journey using combined transport in which, apart from a vehicle, a means of public transport is used, among others bus, tram, or train.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych materiałów termoizolacyjnych stosowanych przy ociepleniu od strony wewnętrznej. Zaprezentowano także wyniki obliczeń parametrów fizykalnych przegród zewnętrznych i ich złączy z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Zostały omówione przykładowe rozwiązania materiałowe dociepleń od strony wewnętrznej, izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych ocieplonych od wewnątrz oraz kształtowanie parametrów fizykalnych złączy przegród ocieplonych od wewnątrz.
EN
This paper presents the characteristics of selected thermal insulation materials used for insulation of internal walls. It also presents the results of physical parameters calculations for external partitions and their joints in view of thermal and humidity requirements entering into force on 1 January 2021. Model materials for internal side thermal insulation, thermal insulating power of walls insulated on the interior side and physical parameters of joints of internally insulated partitions have been discussed.
3
Content available remote Dachy zielone a poprawa efektywności energetycznej budynków
PL
W artykule przedstawiono wielowymiarowe korzyści, wynikające z zastosowania technologii zielonych dachów w miastach. Przytoczono też przykłady europejskich programów wspierających takie modernizacje energetyczne budynków, w których jednym z elementów renowacji jest budowa zielonego dachu.
EN
The article presents multidimensional benefits resulting from the use of green roof technology in cities. There examples of European programs supporting such energy modernization of buildings, in which one of the renovation elements is the construction of a green roof were also presented.
EN
This work gives a brief review of existing studies that compares spelt and modern wheat from various aspects of quality including technological, nutritional, functional and safety performance. Spelt shows acceptable bread-making performances. It can be used for bread, cookie, cracker and pasta manufacture with some adaptations in processing. Regarding nutritional quality, spelt is very similar to wheat and represents richer source of selenium, folates, phytosterols and alkilresorcinols than modern wheats. From the aspect of food safety, spelt shows advantages as being a hulled wheat.
PL
Celem pracy było zaprezentowanie idei funkcjonowania roweru elektrycznego jako nowoczesnej alternatywy wobec roweru klasycznego i jego walorów techniczno-użytkowych oraz perspektyw rozwojowych w infrastrukturze systemów transportowych. W kolejnych częściach omówiono zasadę działania roweru elektrycznego, stosowane obecnie rozwiązania technicznokonstrukcyjne i zasadnicze zalety i wady tego pojazdu. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania prawno-legislacyjne i aktualne trendy rynkowe rowerów elektrycznych w Unii Europejskiej i w Polsce. Omówiono też wybrane modele współczesnych rozwiązań konstrukcyjnych przodujących firm światowych.
EN
The aim of the work was to present the idea of electric bicycle operation as a modern alternative to classic bicycle and its technical and utility values as well as development prospects in the infrastructure of transport systems. The following sections discuss the principle of electric bicycle operation, currently used technical and construction solutions and the essential advantages and disadvantages of this vehicle. Particular attention was paid to the legal and legislative conditions and current market trends of electric bicycles in the European Union and Poland. Selected models of modern construction solutions of leading global companies were also discussed.
EN
This paper discusses the issue of the patterns of technological accumulation in selected European Union countries. Using the WIPO Technology Concordance Table and the index of relative comparative advantage (Balassa’s Revealed Comparative Advantage), it seeks to answer the question about the directions and dynamics of technological change in selected EU countries. The main objectives of the research are the identification of relative technological advantages in individual countries and an assessment of the diversification of comparative technological advantages. The principal findings of the analysis are (1) technological advantages (and competences) are relatively stable over time, and (2) technology leaders rarely change.
PL
Telepraca jest jedną z elastycznych form zatrudnienia, która daje szerokie możliwości świadczenia pracy, a jednocześnie może być narzędziem aktywizującym oddalone od rynku pracy grupy społeczne jak np. osoby niepełnosprawne. Instrument ten jednak jest niewystarczająco wykorzystywany przez pracodawców, pomimo tego, że dostrzegają oni jego zalety. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących określenia stanu wiedzy pracowników oraz pracodawców na temat telepracy i różnych aspektów z nią związanych. W tym celu przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione (IDI) w grupie 36 pracodawców oraz 20 pracowników, na podstawie opracowanego schematu. Wyniki wywiadów wskazują, że telepraca zarówno w opiniach pracodawców, jak i pracowników kojarzona jest głównie z telemarketingiem, a więc wykonywaniem pracy przez telefon i nawiązywaniem telefonicznej relacji z klientem. Niewielu respondentów zdefiniowało telepracę w sposób właściwy, zgodny z definicją.
EN
Telework is considered to be a flexible form of employment and a one giving a broad spectrum of ways of providing telework and on the same hand, an excellent tool to jump-start those social group; that can be described as distanced from the labour market, handicapped persons for ex-ample. However, despite its usefulness telework does not seem to be frequently used by employers in Poland, even though they admit its advantages. The goal of the article is to show results of the research concerning the state of knowledge of employers and employees on telework as well as its various aspects. In order to provide such an assessment, Individual In-Depth Inteviews (IDI) were concluded among 36 employers and 20 employees, based on schemes prepared for that purpose. Results of these interviews allow a conclusion that telework is often mixed up with telemarketing meaning it's supposedly performed via phone and based on reaching potential clientele. Only a handful of respondents described telework correctly, in accord to its real definition.
PL
Zakłady koksownicze planując renowację obmurza komór koksowniczych zwracają szczególną uwagę na czas trwania remontu, wynikające stąd zaburzenia eksploatacyjne a co za tym idzie straty produkcji koksu. Technologia klasycznego remontu masywu ceramicznego polegająca na odbudowie całości ścian lub ich fragmentów, bazuje od lat na wykorzystaniu standardowych kształtek krzemionkowych a ich rozszerzalność cieplna jest niezmiernie ważnym czynnikiem wpływającym na czas trwania remontu. Istotnym innowacyjnym rozwiązaniem w zakresie prowadzenia remontów gorących jak również remontów zimnych było zastosowanie tzw. kształtek o zerowej rozszerzalności (z krzemionki amorficznej). Jak wynika ze światowych doświadczeń zastosowanie tego typu materiału wpływa korzystnie na rezultat prowadzonych remontów zarówno w aspekcie technicznym, ekologicznym jak i ekonomicznym.
EN
During repairs planning, the coke plants, points out special care on the production disturbances and production losses connected with coke oven battery brickwork renovation. The classic repairs techniques are based on the traditional silica bricks, which thermal expansion is a large factor for time of the repair. The very innovative step was to use during hot and cold repairs the fused silica, which has zero thermal expansion. As shows the wide world experiences, the use of the fused silica contributes in a very good technical, ecological and economical results of the repairs.
9
PL
Realizowane obecnie projekty inwestycyjne w branży budowlanej muszą sprostać nie tylko sukcesywnie rosnącym normom bezpieczeństwa, ale również efektywnie wpisywać się w rygorystyczne założenia finansowe i terminowe. Uwzględnienie tych aspektów powinno mieć miejsce zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji danego obiektu.
PL
Budżet unijny na lata 2014–2020 będzie kolejnym poważnym zastrzykiem finansowym wspomagającym rządowy długoterminowy plan rozbudowy sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. W tym celu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest w trakcie implementowania wielu zmian w swoich procesach inwestycyjnych zarówno na polu współpracy z wykonawcami, jak i głównych założeń technologicznych. W rezultacie aż połowa spośród planowanych tras ma być realizowana w technologii betonowej.
EN
The EU budget for 2014-2020 will be the next major financial injection to support the government's long-term plan to expand the network of motorways in Poland. To this end, the General Directorate for National Roads and Motorways is currently implementing a number of changes in its investment processes both in the field of cooperation with contractors and major technological guidelines. As a result, as many as half of the planned routes are to be implemented in concrete technology.
11
Content available Pale przemieszczeniowe
PL
Technologie palowe są stosowane w budownictwie od czasu wprowadzenia posadowienia głębokiego. Współcześnie klasyfikacje pali uwzględniają specyfikę technologii, oddziaływania na ośrodek gruntowy, materiał, z którego formuje się pale [1]. Obowiązujące normy wprowadzają podział na pale wiercone [2] oraz przemieszczeniowe [3]. Artykuł prezentuje wybraną grupę technologii pali przemieszczeniowych, znanych jako pale SDP (Soil Displacement Piles), pale FDP (Full Displacement Piles) lub kolumny CMC (Controled Modulus Column) [4]. Różnice polegają na konstrukcji świdrów, kierunku obrotów przy pogrążaniu i unoszeniu wiertła, stosowaniu traconej końcówki, formowaniu trzonu pala w formie prostego walca lub śruby.
EN
Piling technologies have been used in the construction industry since the introduction of deep foundations. Modern pile classifications take into account the nature of the technology, action on the ground and material of which the piles are formed. Valid standards introduce a division to drilled and displacement piles. The article presents the selected group of displacement pile technology, known as SDP (Soil Displacement Piles), FDP (Full Displacement Piles) or CMC (Controlled Modulus Column). The differences are in drill design, rotation direction in plunging and lifting the drill, drilling with lost tip, pile core forming into a straight cylinder or screw.
12
Content available Horyzontalne przewierty kierunkowe
PL
Zapoczątkowana w latach 60. XX w. technologia przewiertów sterowanych (Horizontal Directional Drilling) początkowo stała się praktyczną alternatywą dla konwencjonalnych metod wykopowych. Rozwój technologii HDD zrewolucjonizował budownictwo w dziedzinie instalacji urządzeń podziemnych i rurociągów w miastach i pod dużymi naturalnymi przeszkodami, czyniąc ją nierzadko jedyną możliwą do zastosowania technologią wszędzie tam, gdzie użycie klasycznych metod z różnych względów jest niewykonalne.
EN
Started in the 1960s the technology of horizontal directional drilling, was initially an alternative to standard methods with excavations. The development of the HDD technology has been revolutionary for installation of underground infrastructure and pipelines in cities and under natural obstacles, thus making it the only feasible solution where the use of conventional methods is impossible for a number of reasons.
13
Content available Betonowe nawierzchnie drogowe
PL
Program budowy dróg krajowych zakłada, że w latach 2014–2023 powstanie 2,2 tys. km dróg krajowych, w tym 35 obwodnic o długości ponad 360 km. Planowane drogi będą kosztować prawie 93 mld zł, przy czym ok. połowa tej kwoty będzie pochodziła ze środków unijnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała, że 810 km nowych dróg powstanie w technologii betonowej, stawiając tym samym na dywersyfikację działań obu branż – betonowej i asfaltowej.
EN
National road construction program stipulates that in the years 2014-2023 2.2 thousand km of national roads will be built, including 35 ring roads with a total length of over 360 km. The planned roads will cost nearly PLN 93 billion, approx. half of this amount to come from ED funds. The General Directorate for National Roads and Motorways announced that 810 km of new roads will be built in concrete technology, thereby diversifying the activities of both sectors - concrete and asphalt industries.
14
Content available remote Czy generalny wykonawca robót budowlanych potrzebuje BIM?
Logistyka
|
2014
|
nr 6
955--959, CD 2
PL
Gaz ziemny w formie skroplonej cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Znajduje to potwierdzenie w rozwijającym się od ponad 40 lat rynku LNG. Analizując rozwój światowego rynku dostaw LNG przedstawiono wady i zalety LNG. Przeanalizowano wielkości dostaw tego surowca w ostatnich latach. Wskazano głównych eksporterów i importerów LNG. Zwrócono uwagę na możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań w dostawach LNG. Ponadto zasygnalizowano istotę rozwijającego się rynku dostaw LNG małej skali.
EN
Natural gas in liquefied form is becoming more and more popular. This is confirmed in developing more than 40 years the LNG market. Analyzing the development of the global market for the supply of LNG presents the advantages and disadvantages of LNG. We analyzed the size of the supply of this raw material in recent years. Indicated the main exporters and importers of LNG. Drew attention to the possibility of applying innovative solutions in the supply of LNG. In addition, the essence signaled a growing market for the supply of LNG small scale.
16
PL
Stale rosnące wraz z rozwojem cywilizacyjnym zapotrzebowanie na energię, przy wyczerpywaniu się jej tradycyjnych zasobów – głównie paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny) oraz towarzyszący ich zużyciu wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego, powodują zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. W pracy przedstawiono znaczenie odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju. Szczególną uwagę zwrócono na podstawowe źródło energii odnawialnej w Polsce, jakim jest biomasa. Opisano rodzaje biomasy oraz podano ogólne właściwości energetyczne i fizyczno-chemiczne podstawowych surowców roślinnych pozyskiwanych do celów energetycznych. Omówiono możliwości wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz stosowane sposoby jej konwersji na biopaliwa. Podkreślono także korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem biomasy roślinnej na cele energetyczne.
EN
Energy consumption demand, which is still growing along with civilization development facing depletion of traditional resources - mainly fossil fuels (coal, petroleum, natural gas) and accompanying increase of pollution of natural environment result in the increase of interest in the use of energy from renewable sources. The paper presents the significance of renewable energy sources in the energy balance of the country. Special attention was paid to basic sources of renewable energy in Poland, that is to biomass. Types of biomass were described and general energy and physico-chemical properties of basic plant materials obtained for energy purposes were provided. Possibilities of using biomass for production of electric energy and heat and the applied methods of its conversion into biofuels were discussed. Moreover, advantages and threats related to the use of plant biomass for energy purposes were emphasised.
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania do poprawnego działania wentylacji grawitacyjnej, ze wskazaniem występujących nieprawidłowości na skutek błędów projektowych, wykonawczych oraz często będących skutkiem działania samych użytkowników. Wskazano na potrzebę uszczegółowienia przepisów i normatywów w celu zapobiegania powielaniu błędnych rozwiązań projektowych i eliminowania niewłaściwych nawyków użytkowników i mieszkańców.
EN
The article presents the considerations for proper operation of gravity ventilation, with an indication of abnormalities due to errors in design, implementation, and often resulting from actions of the users themselves. The need to clarify the rules and norms is indicated in order to prevent erroneous duplication of design solutions and eliminate the wrong habits of users and residents
PL
Przedstawiono typowe rodzaje biomasy stosowanej w energetyce zawodowej jak i indywidualnej. Porównano skład chemiczny i właściwości paliw konwencjonalnych z biomasą. Omówiono problemy technologiczne procesów współspalania biomasy z paliwami konwencjonalnymi oraz korzyści i ograniczenia w aspekcie ekologicznym i ekonomicznym.
EN
Presented are typical types of biomass used in commercial power engineering and for personal purposes. Compared is chemical constitution and properties of conventional fuels with the ones of biomass. Discussed are technological problems concerning co-combustion of biomass with conventional fuels as well as its advantages and limitiations in ecological and economic aspects.
19
PL
W artykule przedstawiono problematykę metod projektowania okrętowych systemów elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Przedstawiono wyniki badań i analiz dotyczących korzyści wprowadzenia podwyższonego napięcia zasilania dla urządzeń i instalacji elektrycznego wyposażenia statku w aspekcie zmniejszenia prądów znamionowych urządzeń, przekrojów poprzecznych kabli, spadków napięcia i strat mocy elementów wyposażenia elektrycznego.
EN
Paper presents methods of designing ship’s electrical supply systems with high voltage range. Advantages of implementing higher voltage supply in view of results of researches and analyses for electrical devices and installations in aspect of decreasing nominal current and cable crosssection, voltage drops or power losses have been discussed.
EN
The work describes the results of our own investigations on computer modeling of two physical methods of depressions treatment: electroconvulsive therapy ECT and transcranial magnetic stimulation TMS. The model studies allowed us to explain why the effectiveness of magnetic stimulation is lesser than that of electric stimulation. There are, however, several aspects that could not be analyzed or explained with the help of modeling techniques.
PL
Praca opisuje wyniki badań własnych nad komputerowym modelowaniem dwóch metod fizykalnego leczenia depresji: zabiegów elektrowstrząsowych EW oraz przezczaszkowej stymulacji magnetycznej TMS. Badania modelowe pozwoliły wyjaśnić, dlaczego skuteczność stymulacji magnetycznej jest mniejsza niż elektrycznej. Istnieje jednak kilka aspektów, które nie mogły być wyjaśnione czy też przeanalizowane za pomocą technik modelowania.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.