Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  giełda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Purpose: The purpose of this paper was to identify and analyze the costs of the stock exchange on the example of the Warsaw Stock Exchange. As a hypothesis, it was assumed that the electronization of stock exchange trading has affected the cost structure, under which the role of personnel costs and IT costs increased. Design/methodology/approach: The method of analyzing indicators identifying the cost structure was used to conduct the research. For this purpose, the financial statements of the Warsaw Stock Exchange Group (GPW) for the years 2007-2018 were used. Findings: The empirical research conducted shows that personnel costs and the costs of external services had the largest share in the cost structure in the covered period. In the category of external services, the most important were the costs of IT services - IT trading support. Interestingly, however, maintenance costs of office buildings and equipment were at a relatively significantly lower level compared to personnel costs and IT costs. Research limitations/implications: The analysis of financial data on stock exchanges is limited by the presentation of financial data. This is due to the fact that the processes of transformation into commercial businesses are a relatively new phenomenon. Originality/value: The originality of the article is associated with the analysis of financial data in relation to the business entity which is the stock exchange (on the example of Warsaw Stock of Exchange).
EN
The article presents the performance of textile and apparel companies listed on the Polishstock exchange from the market perspective based on a sample of financial data. The data areused to compute systematic risk measures (betas) for two different time intervals, to evaluatethe risk of an equally weighted portfolio made up of the selected companies and to comparethe portfolio’s Sharpe ratio with the broad market index and small companies’ index. Tocompare the selected companies’ stocks with the whole economy and non-public companies,DuPont analysis is employed. The research results indicate that the listed textile and apparel companies outperform non-public companies in terms of fundamental financial results as well as capital market investment results. The risk of individual stocks is usually relatively low. Also the portfolio of the selected companies has been found to have better investment properties compared with the general market and small stocks index in all years of analysis.
PL
Celem artykułu była analiza wyników przedsiębiorstw tekstylnych i odzieżowych notowanych na polskiej giełdzie z punktu widzenia rynkowego oraz danych finansowych. Dane były wykorzystywane do obliczania miar ryzyka systemowego (parametr beta) w dwóch różnych przedziałach czasowych, w celu porównania wyników i ryzyka inwestycji w równoważony portfela złożony z wybranych spółek do indeksu szerokiego rynku i indeksu małych spółek. Aby porównać akcje wybranych spółek z całą gospodarką i spółkami niepublicznymi, zastosowano analizę DuPonta. Wyniki badań wskazały, że wymienione firmy tekstylne i odzieżowe osiągają lepsze wyniki od spółek niepublicznych, a ich miary ryzyka są niższe niż można by się spodziewać po ich wynikach. Stwierdzono także, że portfel wybranych przedsiębiorstw osiąga lepsze wyniki inwestycyjne w porównaniu z indeksem całego rynku i indeksem małych spółek w całym analizowanym okresie.
3
Content available Kontrakty futures na Towarowej Giełdzie Energii
PL
Na towarowej giełdzie energii (TGE) w 2015 roku uruchomiono rynek instrumentów finansowych RIF, wprowadzając do obrotu instrumenty pochodne – kontrakty futures, które są podstawowym narzędziem służącym do zabezpieczenia przed wahaniami cen energii elektrycznej na rynku spot. Pojawienie się instrumentów finansowych miało przyciągnąć na giełdę towarową instytucje finansowe, które miały dostarczać kapitału do budowania płynności na rynku giełdowym i przejąć ryzyko od branżowych podmiotów, których głównym celem powinno być skoncentrowanie się na podstawowej działalności. Dwa i pół roku funkcjonowania rynku finansowego na TGE charakteryzuje się praktycznie zerowym obrotem kontraktami futures. W artykule przedstawiono korzyści wynikające z obrotu tymi instrumentami w celu zainteresowania potencjalnych uczestników tego rynku do aktywnego uczestnictwa. Tym bardziej, że większość giełd energii elektrycznej zanotowało w tym okresie największe obroty właśnie w obszarze instrumentów pochodnych oraz dynamiczny ich wzrost, były one kila razy większe niż obrót kontraktami z fizyczną dostawą. Kontrakty futures przekładają się na przewidywalność cen energii elektrycznej, jakie ostatecznie płaci klient, i dlatego pełnią ważną rolę na rynku energii.
4
Content available Futures Contracts on the Polish Power Exchange
EN
In 2015 the Polish Power Exchange (Polish: Towarowa Giełda Energii) launched a financial instrument market (Polish: RIF), introducing derivatives – futures contracts which are a basic instrument to protect against volatility on the spot market. The emergence of financial instruments was meant to attract financial institutions to enter the market exchange. They were supposed to bring capital to build up liquidity on the market and take over the risk from industry entities, which should focus on their primary activity instead. During two and a half years of the market’s operation, there was little volume in futures transactions. The article presents benefits from trading the instruments to prompt market activity of potential participants. At the same time, other power exchanges experienced high trade volume growth in derivatives – their trade volume was often higher than physical supply contracts. The future contracts enhance predictability of electrical energy prices that are paid by customers, therefore their role is extremely important.
PL
Celem tego artykułu jest analiza kosztów ponoszonych przez spółki giełdowe w celu dostarczenia zatwierdzonych przez biegłego rewidenta danych finansowych oraz zaprezentowanie, w jakim stopniu sytuacja finansowa spółki wpływa na koszt ponoszony wobec audytorów. W celu przeprowadzenia powyższej analizy, w artykule przedstawiono wnioski wynikające z modelu ekonometrycznego, w którym jako zmienną objaśnianą przyjęto koszty obowiązkowego badania sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) przez biegłych rewidentów, a jako zmienne objaśniające przyjęto podstawowe wskaźniki/dane finansowe tychże spółek. Interpretacja parametrów uzyskanego modelu ekonometrycznego potwierdziła dodatnią korelację kosztów audytu z poziomem kapitałów własnych, osiągniętym zyskiem netto oraz wskaźnikiem ogólnego zadłużenia spółki.
EN
The purpose of this article is to analyze costs incurred by listed companies to provide financial data validated by an auditor and present to what extent the company's financial situation affects costs paid to the auditors. In order to perform the abovementioned analysis, the article presents the conclusions of the econometric model in which the costs of the mandatory audit of financial statements of companies listed on the Stock Exchange in Warsaw was taken as dependent variable, and as explanatory variables the basic indicators / financial data of those companies were taken. Interpretation of parameters obtained from econometric model confirmed a positive correlation between the cost of the audit and the level of equity, achieved net profit and the overall debt ratio of the company.
PL
W artykule podjęto próbę falsyfikacji twierdzeń o nieopłacalności produkcji energii elektrycznej w źródłach gazowych. Bazując na modelu teoretycznej marży (clean spark spread) oraz aktualnych notowaniach giełdowych energii, gazu ziemnego i uprawnień do emisji, autor dowodzi, że przy bieżącej konfiguracji cen hurtowych w Polsce wytwarzanie energii w źródłach gazowych jest rentowne. W związku z tym można dalej stwierdzić, że istnieje także silniejszy niż w wielu krajach Europy impuls rynkowy do rozwoju źródeł gazowych. LITERATURA
EN
The article raised the question of the theoretical gross margin of a gas-fired unit – Clean Spark Spread. The analysis was done as a model for units operating in Poland in current market conditions. It shows that the net revenue a generator can make from producing electricity from gas is positive. Therefore, it can be concluded that the current price relations in Poland, highly profitable when compared to other European countries, may be a strong impulse to the development and the investment in new gas-fired generation units.
EN
The paper describes an experiment consisting of the application of artificial intelligence algorithms in the processes of predicting the stock market. A special tool was developed to evaluate whether artificial neural networks can predict stock market behavior. The aim of this paper was also to test how neural networks tapping trivial and easily attainable input data perform in an environment which is both complex and difficult to predict.
PL
W artykule opisano metodę szacowania kosztu własnego oraz przykład obliczeniowy dla polskiego górnictwa przy użyciu modelu IMCAPM. Metoda ma zastosowanie w przypadku, gdy dany podmiot nie jest notowany na giełdzie. Metodę tę można wykorzystać dla spółek, które prowadzą działalność za granicą, jako metodę pomocniczą.
EN
The article describes a method of estimating of the prime cost and calculation example for Polish mining with the use of a IMCAPM model. This method applies in the case when a given entity is not quoted on the stock exchange. This method can be used for companies that operate abroad, as a supporting method.
PL
W artykule oceniono czteroletni kurs spółek, które w przeszłości w całej historii notowań zostały zidentyfikowane jako silnie wzrostowe. W odniesieniu do badanej populacji stwierdzono, że w długiej, wieloletniej perspektywie stawianie na trend w przypadku przedsiębiorstw silnie wzrostowych, ale o krótkiej historii notowań skutkuje niższymi stopami zwrotu z akcji niż w przypadku spółek dotychczas silnie wzrostowych, ale o długiej historii notowań. W badaniach uwzględniono spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
EN
This paper rated companies that have been identified as strong growth in the past. It documents that in a long term the strategies which buy stocks that have performed well in the past and have short history on the stock market generate lover returns than strategies which buy stocks that have performed also well, but have long-time history on the stock market. The analysis include the data of companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie możliwości kształtowania wieloletniego, silnego, wzrostowego kursu akcji, począwszy od dnia debiutu danej spółki na giełdzie, z uwzględnieniem roli, jaką w tym procesie mogą odgrywać dywidenda oraz operacje splitu i skupu własnych akcji. W analizach uwzględniono spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
EN
The article presents the results of research, whose aim was to determine how companies build trend of shares in the long term, including the role of dividend, stock split and stock buy back. The analysis includes the data of companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
11
Content available remote Wykorzystanie giełdy Trans do optymalizacji procesów transportowych
PL
Głównym celem publikacji była charakterystyka giełdy transportowej Trans, czyli narzędzia wykorzystywanego do optymalizacji procesów transportowych. W pracy skupiono się na omówieniu podstawowych zasad funkcjonowania giełdy transportowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wbudowanego w program komunikatora internetowego. Ponadto opracowano procedurą systemową ułatwiającą wdrożenie giełdy w przedsiębiorstwach transportowych
EN
The main aim of the publication was to characterize the transport exchanges Trans, that is a tool used to optimize transport processes. The paper focuses on discussing the fundamental principles of the freight exchange with particular reference to the built-in instant messaging program. Moreover, procedure was developed to facilitate the implementation of the exchange system in transport enterprises.
12
Content available Stock market as a game with continuum of players
EN
The paper presents specifics and assumptions included in games theory. Author made first attempt to create stock exchange model based on games theory, specific games with continuum of players. The article is the result of efforts to create an adequate mathematic model in order to investigate the specificity of the decision-making behavior of so-called individual stock market investors.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania teorii gier z continuum graczy w modelowaniu zachowań graczy na giełdzie. Dokonano pierwszej próby opracowania modelu giełdy w oparciu o teorie gier z continuum graczy. Artykuł jest wynikiem prac nad opracowaniem matematycznego modelu pozwalającego badać specyfikę zachowań decyzyjnych tzw. giełdowych inwestorów masowych.
EN
The paper presents model of stock market players’ preferences in investing process, based on different conditions like the method for valuation financial instruments, player’s character traits including tendency to risk and investing strategies. Author also defined multi-criteria optimization amongst all available decisions, one or many the most important for the player.
PL
W artykule przedstawiono model preferencji graczy giełdowych w procesie inwestowania, opierając się na zróżnicowanych przesłankach, jak użyta metoda wyceny instrumentów finansowych, cechy charakterologiczne gracza, w tym skłonność do ryzyka, oraz stosowane strategie inwestowania. Następnie zdefiniowano zadanie optymalizacji wielokryterialnej wyboru spośród wszystkich dostępnych decyzji jednej lub wielu, w rozumieniu gracza, najlepszych.
EN
Financial markets plays a vital role in the Jordanian economy organizes its operations in a changing environment, which is working on the transfer of local resources through productive channels next to foreign investment. The goal of this study is to analysis the relationship between economic variables and abnormal returns in Amman stock exchange. This paper used the data of variables such as 50 industrial firms with the period from 2004 to 2012. The results indicate that the, consumer price index , gross fixed capital formation and money supply on index abnormal stock returns is statistically significant and no significant industrial production index and money market interest rate Index and Abnormal returns. The researcher recommends attention to economic variables of the fiscal and monetary policy in the Jordanian economy, which is characterized as a fast-growing so that must be the continuous analysis of market factors and determine the impact on abnormal returns for the shares of companies which strengthens the competitive position of companies in the market.
PL
Rynki finansowe odgrywają istotną rolę w gospodarce Jordanii, organizują swoje działania w ciągle zmieniającym się środowisku, i pracują nad przeniesieniem zasobów lokalnych, poprzez kanały wytwórcze do znajdujących inwestycji zagranicznych. Celem niniejszego artykułu pracy jest analiza relacji między zmiennymi ekonomicznymi i anormalnych zwrotami na giełdzie w Ammanie. W artykule wykorzystane zostały dane zmiennych takich jak 50 firm przemysłowych z okresu od 2004 do 2012. Wyniki wskazują, że indeks cen konsumpcyjnych, nakłady brutto na środki trwałe, a podaż pieniądza na indeksy anormalnych zwrotów akcji, jest istotna statystycznie a niewielkie znaczenie ma wskaźnik produkcji przemysłowej wraz ze stopą procentową indeksu rynku pieniężnego i anormalnych zwrotów. Badacz zwraca uwagę na zmienne ekonomiczne polityki fiskalnej i monetarnej w gospodarce Jordanii, które charakteryzuje się jako szybko rozwijająca, tak ciągła analiza czynników rynkowych, takich jak anormalne zwroty na akcje spółek, które wzmacniają pozycje konkurencyjną przedsiębiorstw na rynku, musi być prowadzona.
EN
The paper presents various methods of modeling an individual stock market investors' behavior. The author analyzed the possibility of using approaches related to the theory of expected utility, prospect theory, game theory and other studies on this subject. The article is the result of efforts to create an adequate model in order to investigate the specificity of the decision-making behavior of the so-called individual stock market investors.
PL
W artykule przedstawiono różne metody modelowania zachowań giełdowych inwestorów masowych. Dokonano analizy możliwości wykorzystania podejść związanych z teorią oczekiwanej użyteczności, teorią perspektyw, z teorią gier oraz inne badania dotyczące tego tematu. Artykuł jest wynikiem prac nad opracowaniem adekwatnego modelu pozwalającego badać specyfikę zachowań decyzyjnych tzw. giełdowych inwestorów masowych.
16
PL
Celem opracowania jest analiza spółek giełdowych z branży budowlanej ze względu na wybrane wskaźniki finansowe. Przedmiotem badań jest 15 spółek z branży przemysłu materiałów budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Źródłem informacji jest firma Notoria. Badania obejmują lata 2004-2008 i są to dane rzeczywiste (zaczerpnięte z Notorii). Dane dla lat 2009-2011 są uzyskane w wyniku prognozowania. Do prognozowania wykorzystano metody wyrównywania wykładniczego. Obliczenia wykonano w programie Statistica Pl 8.0.
EN
The object of the study is analysis of listed companies from the building line in terms of selected financial ratios. Subject of research is 15 companies from the industry of building materials of listed Warsaw Stock Exchange. Source of information is a company Notoria. Research covers the period 2004-2008 and these are actual data (from Notoria). Data for the years 2009 to 2011 are obtained by forecasting. Forecasting uses an exponential compensation method. Calculations performed in Statistica PI 8.0.
17
Content available remote Inwestycje a hazard na rynku finansowym w Internecie
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych, zdobywających coraz większą popularność usług na rynku finansowy, oferowanych za pośrednictwem Internetu. Podjęto próbę określenia charakterystycznych różnic pomiędzy inwestowaniem a hazardem na wybranych rynkach w Internecie.
EN
The article presents an analysis of chosen more and more popular services of the financial market offered through the Internet. An attempt was made to determine the characteristic differences between investing and gambling on chosen markets on the Internet.
18
Content available remote Adaptive prediction of stock exchange indices by state space wavelet networks
EN
The paper considers the forecasting of the Warsaw Stock Exchange price index WIG20 by applying a state space wavelet network model of the index price. The approach can be applied to the development of tools for predicting changes of other economic indicators, especially stock exchange indices. The paper presents a general state space wavelet network model and the underlying principles. The model is applied to produce one session ahead and five sessions ahead adaptive predictors of the WIG20 index prices. The predictors are validated based on real data records to produce promising results. The state space wavelet network model may also be used as a forecasting tool for a wide range of economic and non-economic indicators, such as goods and row materials prices, electricity/fuel consumption or currency exchange rates.
PL
W referacie przedstawiono występowanie efektów kalendarzowych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Zbadano występowanie efektu dnia tygodnia. Przeprowadzono badania w oparciu o indeks WIG oraz o wyniki spółki giełdowej Żywiec S.A. Zaobserwowane różnice nie zawsze są statystycznie istotne. Otrzymane wyniki w sposób jednoznaczny nie potwierdzają występowania efektów kalendarzowych na warszawskiej giełdzie.
EN
The occurrence on exchange of valuable papers the calendar effects in Warsaw in paper was introduced. The occurrence was examined the effects of day of week. It investigations were conducted was in support about index of wig as well as about results of stock company Żywiec S. A. Observe differences are statistical not always essential. Received results in unique way do not confirm occurrence on Warsaw exchange calendar effects.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.