Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model nieliniowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The synchronous reluctance motor design process is usually considering objectives that are in direct or indirect relationship with the rotor magnetic saliency ξ. The magnetic saliency is defined as the ratio of direct (d) Ld and quadrature (q) inductances Lq. Both inductances and their dependence on the dq-axis current plane are investigated with a non-linear analytical model in this paper. With the non-linear analytical model linked to the analysis procedures is also possible to determine the synchronous reluctance motor cross-saturation effect.
PL
W artykule analizowano asymetrię magnetyczną (saliency) wirnika silnika reluktancyjnego. Zastosowano model nieliniowy uwzględniający tę asymetrię i umożliwiający określenie efektu nasycenia.
PL
W artykule przywołano dwa znane nieliniowe modele zniszczenia belek drewnianych przy zginaniu. Jeden z nich to model Suensona, w którym naprężenia ściskające w przekroju aproksymuje się za pomocą paraboli, a naprężenia rozciągające mają rozkład liniowy. Drugi to model Thunella, w którym rozkład naprężeń w całym przekroju belki aproksymuje się za pomocą linii łamanej złożonej z odcinków prostych. Na tle tych modeli przedstawiono model, w którym naprężenia w strefie ściskanej aproksymuje się za pomocą wielomianu 4 stopnia. W ramach tych modeli sformułowano związki między wytrzymałościami doraźnymi drewna bez wad na ściskanie, rozciąganie i zginanie oraz oszacowano moment zginający w belce w chwili zniszczenia. Na przykładach wykazano, że model Thunella oraz zaproponowany model nieliniowy 4 stopnia dobrze pasują do danych doświadczalnych i mogą być stosowane w obliczeniach praktycznych.
EN
The article refers to two known nonlinear models of failure of wooden beams in bending. One of them is the Suenson model, in which the compressive stresses in the cross-section are approximated by a parabola, and the tensile stresses have a linear distribution. The second is the Thunell model, in which the stress distribution in the entire cross-section of the beam is approximated by a line composed of straight segments. Against the background of these models, a model has been presented in which the stresses in the compressed zone are approximated by a polynomial function of degree 4. Within these models, it is possible to formulate the relationship between the compression, tensile and bending ultimate strengths of clear wood. It is also possible to estimate the bending moment in the beam at the moment of failure. The examples show that the Thunell model and the proposed nonlinear model of degree 4 fit well with the experimental data and can be used in practical calculations.
EN
Classical model predictive control (MPC) algorithms need very long horizons when the controlled process has complex dynamics. In particular, the control horizon, which determines the number of decision variables optimised on-line at each sampling instant, is crucial since it significantly affects computational complexity. This work discusses a nonlinear MPC algorithm with on-line trajectory linearisation, which makes it possible to formulate a quadratic optimisation problem, as well as parameterisation using Laguerre functions, which reduces the number of decision variables. Simulation results of classical (not parameterised) MPC algorithms and some strategies with parameterisation are thoroughly compared. It is shown that for a benchmark system the MPC algorithm with on-line linearisation and parameterisation gives very good quality of control, comparable with that possible in classical MPC with long horizons and nonlinear optimisation.
PL
W artykule omawia się autorski algorytm nieliniowej analizy belek żelbetowych. Algorytm składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wyznaczane są funkcje sztywności przekrojów żelbetowych z uwzględnieniem zbrojenia oraz nieliniowych związków konstytutywnych opisujących beton i stal zbrojeniową. Drugi etap obejmuje iteracyjną procedurę dotyczącą analizy statycznej belek przy aktualizacji sztywności w kolejnych krokach obliczeń. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki obliczeń wykonanych przy pomocy autorskiego programu komputerowego, w którym wykorzystano metodę różnic skończonych (MRS). Przedstawiono trzy przykłady obliczeniowe, w których porównano wyniki analizy nieliniowej belek z wynikami ciągle powszechnie stosowanej analizy liniowosprężystej.
EN
The article discusses an authorial algorithm of nonlinear analysis of reinforced concrete beams. The algorithm comprises of two stages. During the first stage stiffness functions of reinforced concrete cross-sections including the reinforcement as well as nonlinear constitutive relations concerning concrete and steel reinforcements are set. The second stage includes iteration procedure concerning a static analysis of beams with updating the stiffness at each phase of calculations. The other part of the article presents the results of calculations made using an authorial computer software which uses the finite differences method. Three calculation examples have been presented. In these examples the results of a nonlinear beam analysis were compared with the results of still commonly used linear-elastic analysis.
PL
W artykule opisano modelowanie 3-poziomowego 4-gałęziowego przekształtnika z kondensatorami o zmiennym potencjale pracującego jako równoległy filtr aktywny do stosowania w sterowaniu predykcyjnym wykorzystującym model nieliniowy. Przedstawiono sposób modelowania poszczególnych elementów układu: przekształtnika z kondensatorami o zmiennym potencjale z pasywnym filtrem wyjściowym L. W celu weryfikacji opisanego rozwiązania przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych.
EN
This paper presents modelling of 3-level 4-leg Flying Capacitor Converter operating as Shunt Active Power Filter (SAPF) for Model Predictive Control based on nonlinear model. The main parts of the model are described: Flying Capacitor Converter, output L-type passive filter, 4- leg SAPF.
6
Content available remote Non-Linear and Parametric Mathematic Models of Electric Arcs
EN
The article describes factors affecting changes of physical parameters of plasma in a column and in near-electrode areas of arc in electrotechnological devices. The article also presents the effect of chemical composition and of temperature on the non-linearity of selected characteristics of plasma-creating gases. In addition, the study concerns the effect of the heterogeneity of electrode materials on the non-linearity and parametrisation of near-electrode voltage drops, taken into consideration in the approximation of static characteristics of an arc column. The article also presents selected linear and non-linear models of electric arc columns. Research-related simulation results, in the form of non-linear dynamic characteristics of electric arcs, were highly consistent with experimental data.
PL
Opisano czynniki wpływające na zmiany parametrów fizycznych plazmy w kolumnie i obszarach przyelektrodowych łuku urządzeń elektrotechnologicznych. Przedstawiono wpływ składu chemicznego i temperatury na nieliniowość wybranych charakterystyk gazów plazmotwórczych. Rozważono oddziaływanie niejednorodności materiałów elektrod na nieliniowość i parametryzację przyelektrodowych spadków napięcia, które następnie uwzględniono w aproksymacji charakterystyk statycznych kolumny łukowej. Zaprezentowano wybrane liniowe i nieliniowe modele matematyczne kolumny łuku elektrycznego. Uzyskano dużą zgodność wyników symulacji, w postaci nieliniowych charakterystyk dynamicznych łuku elektrycznego, z danymi eksperymentalnymi.
EN
The object of the present study is to investigate the influence of damping uncertainty and statistical correlation on the dynamic response of structures with random damping parameters in the neighbourhood of a resonant frequency. A Non-Linear Statistical model (NLSM) is successfully demonstrated to predict the probabilistic response of an industrial building structure with correlated random damping. A practical computational technique to generate first and second-order sensitivity derivatives is presented and the validity of the predicted statistical moments is checked by traditional Monte Carlo simulation. Simulation results show the effectiveness of the NLSM to estimate uncertainty propagation in structural dynamics. In addition, it is demonstrated that the uncertainty in damping indeed influences the system response with the effects being more pronounced for lightly damped structures, higher variability and higher statistical correlation of damping parameters.
PL
Nieliniowy Model Statystyczny (NLSM) jest opracowany, aby skutecznie rozpowszechniać niepewność tłumienia w analizach dynamicznych, w celu przewidywania statystyki drugiego rzędu dla probabilistycznej odpowiedzi konstrukcji ze skorelowanymi parametrami tłumienia. Waga tłumienia losowego ze skorelowanymi parametrami oraz ich wpływ na wrażliwość szczytowej odpowiedzi konstrukcyjnej, omawiane są w świetle znaczących zakresów niepewności tłumienia oraz współczynników korelacji. Dodatkowo, wpływ korelacji statystycznej tłumienia na granice przybliżenia Liniowego Modelu Statystycznego (LSM) oraz na NLSM badany jest za pomocą Symulacji Monte Carlo.
8
Content available remote Propozycja modelu gumowego tłumika drgań skrętnych
PL
Gumowe tłumiki drgań skrętnych są typowym przykładem tłumików rezonansowych, które „dostraja” się do najbardziej niebezpiecznej częstotliwości rezonansowej (o najwyższej amplitudzie kąta skręcenia). Modele liniowe takich tłumików nie uwzględniają nieliniowych właściwości gumy, co powoduje, że tłumik jest traktowany jak dynamiczny eliminator drgań. W referacie przedstawiono badania symulacyjne modelu tłumika drgań skrętnych uwzględniającego nieliniowe charakterystyki sprężystości i tłumienia. Autorzy wykazali silną zależność parametrów eksploatacyjnych tłumika od charakterystyk użytej do jego budowy gumy.
9
Content available remote Analiza procesu napinania niesymetrycznego połączenia wielośrubowego
PL
W pracy przedstawiono model fizyczny oraz obliczenia niesymetrycznego połączenia wielośrubowego. Sformułowano równania równowagi układu wielośrubowego w warunkach wstępnego napinania śrub. Opracowano iteracyjny algorytm rozwiązywania równań równowagi, wynikający z nieliniowości elementów sprężystych, za pomocą których zamodelowano warstwę stykową pomiędzy łączonymi elementami oraz z jednostronności więzów nałożonych na układ wielośrubowy. Zamieszczono przykładowe obliczenia wybranego niesymetrycznego połączenia wielośrubowego.
PL
Przedstawiono modelowanie i obliczenia połączenia stykowego pomiędzy elementami łączonymi w połączeniu śrubowym. Model fizyczny połączenia śrubowego stanowi odkształcalny kołnierz mocowany do sztywnej ostoi za pomocą śruby modelowanej jako wymuszenie siłowe od napięcia wstępnego [8]. Do opisu umownej warstwy stykowej między elementami łączonymi wykorzystano nieliniowy model Winklera. Zaproponowano model połączenia stykowego, w którym możliwe jest uwzględnienie doświadczalnej charakterystyki podatnościowej. Zamieszczono przykładowe obliczenia rozkładu normalnych nacisków i odkształceń stykowych normalnych na powierzchni łączonych elementów.
EN
In the paper modelling and calculations of a contact connection between elements joined in a bolted joint are presented. The physical model of the joint is based on of a flexible flange element that is connected with a rigid support by means of the no-bolt model [8]. Between joined elements the nonlinear Winkler model of the contact layer is taken into account. The model of the contact connection considering experimental characteristics of the nonlinear elastic foundation is shown. As results obtained from the calculations, an example of normal contact pressure and normal contact deformations distributions are contained.
11
Content available Respiratory system model based on PSPICE
EN
The aim of the present work is the building of a lumped nonlinear dynamic model of lung/airway mechanics using generic instead of specific software, in an attempt to offer an open simulation environment. Based on the analogy between pneumatic and electric magnitudes, an electrical equivalent circuit of the lung/airway mechanics is derived. Then, the nonlinear circuit elements are constructed by means of the powerful Analog Behavioral Modeling (ABM) building blocks and the system is solved using PSPICE. Following the approach in [3] and [4], five lumps are defined: two capacitors (elastances) corresponding to lung and collapsible airway segment and three resistors, corresponding to lung, collapsible airway segment and upper airway. The element definition involves as much as five parameters for the lung, four parameters for the collapsible segment and two parameters for the upper airway. The model does not attempt to mimic any particular system adjusting a given set of parameters but instead to provide a tool to explore the relationship between a given parameter or set of parameters and the system response. In particular, Forced Vital Capacity (FVC) maneuver and tidal breathing will be explored.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję układu sterowania obiektem nieliniowym, jakim jest system wentylacji klatki schodowej, stanowiącej drogę ewakuacji na wypadek pożaru budynku wielopiętrowego. Opiera się ona na zastosowaniu modelu nieliniowego oraz jego inwersji przy wykorzystaniu techniki sprzężenia zwrotnego. Dzięki wprowadzeniu do struktury regulatora modelu obiektu układ adoptuje się do zmiennych warunków pracy.
EN
The paper presents the concept of a nonlinear control system, which is the stairwell ventilation system, which is a means of escape in case of fire multi-storey building. It is based on the use of non-linear model and its inversion using feedback techniques. With the introduction the model to the structure of the controller system adapts to changing conditions.
13
Content available remote Nieliniowy dynamiczny model instalacji katalitycznego odtleniania wody
PL
Instalacja katalitycznego odtleniania wody służy do redukcji stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie zasilającej obieg ciepłowniczy. W artykule opisano przykładową instalację tego rodzaju. Analiza procesów w niej zachodzących pozwoliła zaproponować metodykę budowy i strukturę modelu. Ze względu na różne skale czasowe dynamiki procesów zachodzących w instalacji i jej poszczególnych elementach zaproponowano model w części statyczny, a w części dynamiczny. Po przeprowadzeniu estymacji jego parametrów model zaimplementowano w środowisku komputerowym Matlab/Simulink i zweryfikowano na podstawie pomiarów. Opracowany model umożliwia analizę i ocenę jakości pracy instalacji.
EN
Installation of catalytic reduction of oxygen is used to reduce the concentration of dissolved oxygen in the feed water of heating circuit. In the paper a mathematical model of the system has been presented. Analysis of the processes taking place in the real installation allowed to propose a methodology of construction and structure of the model. Due to different time scales of dynamics of modeled processes, partially dynamic and static models have been proposed. After estimation of the parameters, the model was implemented in a computer environment Matlab/Simulink and verified by measurements. Developed model allows to analyze and assess the quality of the installation work.
14
Content available remote Modelowanie połączenia stykowego z zastosowaniem metody elementów skończonych
PL
Przedstawiono modelowanie i obliczenia połączenia stykowego obciążonego niesymetryczną siłą normalną. Przyjęto fizyczny model połączenia w postaci odkształcalnej bryły spoczywającej na nieliniowym podłożu sprężystym. Do opisu umownej warstwy stykowej między elementami łączonymi wykorzystano model Winklera. Zaproponowano model połączenia stykowego, w którym możliwe jest uwzględnienie nieliniowej charakterystyki sztywności stykowej uzyskanej na podstawie badań doświadczalnych. Zamieszczono przykładowe obliczenia rozkładu normalnych nacisków i odkształceń stykowych normalnych na powierzchni styku elementów wybranego połączenia stykowego.
EN
In the paper modelling and calculations of a contact joint loaded by an asymmetrical normal force are presented. The physical model of the joint consists of a flexible body resting on a nonlinear elastic foundation. Between joined elements the Winkler model of the contact layer is taken into account. The model of the contact joint considering experimental characteristics of the nonlinear elastic foundation is shown. As results obtained from the calculations, an example of pressure and normal contact deformations distributions for the selected contact joint are pointed out.
15
Content available remote Numeryczne modelowanie leczenia przeciwzakrzepowego
EN
A number of patients requiring anticoagulation therapy are growing. Experts estimated worldwide number of these patients at seven million, in Europe about two million. Reasons for the use of anticoagulant therapy is not only therapeutic (treatment of blood clots), but also prevention (prevention of formation of blood clots). However the treatment can be followed by serious side-effects caused by an elevated or diminished international normalized ratio (INR). The paper deals with possibilities of computer modelling of pharmacokinetics of warfarin during anticoagulation treatment.
PL
Liczba pacjentów wymagających leczenia przeciwzakrzepowego ciągle wzrasta. Eksperci oceniają, że liczba takich pacjentów na świecie sięga 7 milionów, a w Europie – 2 milionów. Potrzeba leczenia przeciwzakrzepowego wynika nie tylko terapii ale i profilaktyki. Niestety, stosowanie leków przeciwzakrzepowych wiąże się z poważnymi efektami ubocznymi. W artykule opisano numeryczne modelowanie farmakokinetyki Warfarinu stosowanego w czasie leczenia przeciwzakrzepowego.
EN
The main interest of pharmacokinetics is the study of the fate of drugs in the living organism. This work proposes the system of the conservation laws that describes time-dependent concentrations of a drug, after a single intravenous administration. Compared with others, the proposed model considers both free and protein-bound drug concentrations at the same time. Plasma protein binding captured in the model enters the nonlinearity arising from the Guldberg-Waage law. According to our best knowledge, the analytical solution for our system does not exist. Our model allows the calculation of the free and bound-drug protein concentrations at any time point and at any dose after single intravenous bolus dose administration. In order to compare the empirical with simulated data, a numerical approach has been proposed. On the basis of published experimental data the model validation has been carried out. The goodness of fit was satisfactory (R 2 = 0.99) and the experimental and simulated AUC (area under the curve) values, as the measure of the bioavailability of drug, were similar (150 M/hxh−1). The preliminary assessment of the model credibility was positive and encouraged further studies.
PL
Przedstawiono metodę analizy wyboczeniowej stalowego pręta ściskanego wzmocnionego nakładkami połączonymi za pomocą łączników sworzniowych o nieliniowej charakterystyce. Model analityczny pręta o skokowej funkcji sztywności wykorzystano do wyznaczenia obciążenia krytycznego. Do rozwiązania problemu wykorzystano system obliczeniowy Mathematica.
EN
There is presented the method of the buckling analysis of a compressed steel bar reinforces with straps connected with bolted joints with nonlinear characteristics. The analytic model of the rod with steep stiffness function enabled us to evaluate the critical load of the rod. The Mathematica system has been applied to solve the task.
EN
An algorithm of reconstruction nonlinear motion equations of machine tool supporting system dynamic models, on the basis of incomplete information about an object is presented in this paper. This information is obtained from experimental tests in the form of time response characteristics of an object to a given excitation. Tested models are developed in the rigid finite elements method convention supplemented by slideway joint modeling option. The effectiveness of the algorithm has been verified by means of simulated identification of selected parameters of the knee - column slideway joint nonlinear model of universal milling machine.
PL
W pracy przedstawiono algorytm rekonstrukcji nieliniowych równań ruchu modeli układów nośnych obrabiarek na podstawie niepełnej informacji o obiekcie uzyskiwanej z badań doświadczalnych w postaci przebiegów czasowych odpowiedzi obiektu na zadane wymuszenie. Badane modele tworzone są w konwencji metody sztywnych elementów skończonych uzupełnionej o opcję modelowania prowadnic. Efektywność algorytmu zweryfikowano poprzez symulowaną identyfikację wybranych parametrów nieliniowego modelu połączenia prowadnicowego wspornik-korpus frezarki uniwersalnej.
19
Content available Model i badania czujnika wiroprądowego
PL
Praca przedstawia eksperymentalny model czujnika wiroprądowego oraz wskazuje częstotliwości pracy pozwalającej uzyskać maksymalną jego czułość. Badany czujnik przeznaczony jest do pracy w systemach obrazowania 2-D obiektów metalowych, a przeprowadzone badania mają na celu wskazanie warunków pracy pozwalających osiągnąć maksymalną strefę detekcji zależną od jego czułości.
EN
The paper presents the principle of operation and experimental model of an eddy current sensor. The investigated sensor will work in systems of 2D visualization of metal objects. The aim of measurement experiments was to reach operation frequencies at which the sensor sensitivity is maximum, and to determine such conditions of work which allow getting the maximal detection zone of the sensor dependent on its sensitivity. In the preliminary research a circuit model of the sensor was formulated. It was pointed out that such a model has to be nonlinear in order to obtain consistence with verification measurements. The investigation results show that there are four resonances on the frequency characteristics. These points of characteristics are also points of the maximum sensor sensitivity. The maximum value of the amplitude-frequency characteristic resonance was at about 147 kHz which was the lowest resonance frequency and was chosen as a work frequency for scanning process. The final investigations deal with observation of the influence of the type of object on the sensor sensitivity. They show that the sensor sensitivity is higher under influence of nonferromagnetic materials.
EN
The paper presents an application of the loading force identification method, based on the inversion of regressive parametric models, in the reconstruction of rail irregularities. The irregularities are identified from the accelerations of vibration signals measured on the axle boxes of the vehicles in motion. The experimental test results showed that, in the case of measurement data corrupted by noise, nonlinear models provide a slightly better accuracy of inversion than linear ones. In the paper both numerical and experimental verification of the method are shown.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.