Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efektywne zarządzanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Procesy zarządzania współdecydują o kondycji finansowej a tym samym o być albo nie być przedsiębiorstwa. Na ich skuteczność ma wpływ szereg czynników, do których zaliczyć można m.in. warunki działania, wymagania klientów, różnorodność produktów i usług oraz konkurencję Uwzględnienie wszystkich czynników sprawia, iż procesy te są bardzo skomplikowane ajednocześnie tylko wówczas są one efektywne. Należy zatem poszukiwać metod zwiększających efektywność funkcj onowania procesów zarządzania w przedsiębiorstwach. W gospodarce rynkowej wymaga się, aby wszelkiego rodzaju decyzje były oparte na racjonalnych przesłankach w celu wyeliminowania błędów przy ich podejmowaniu. Jednym z zasadniczych narzędzi zwiększania jakości decyzji są różnego rodzaju analizy ekonomiczne oparte na wzorcach sprawdzonych w gospodarce rynkowej. W artykule przedstawiono istotę innowacji i jej rolę w nowoczesnym podejściu do zarządzania na rynku TSL. Omówiono strategię stosowane w zarządzaniu wiedzą, a w szczególności koncepcję TQM i jej rolę w podnoszeniu jakości usług w branży TSL. Wskazano Certyfikat ISO jako element zarządzania procesowego.
EN
Enterprise management processes are quite complex, but on the other hand they are increasingly important. This is influenced by number of factors, including: operating conditions, customer requirements, product and service diversity and competition. It is therefore necessary to look for methods that increase the effectiveness of their functioning, because all sorts of decisions must be based on rational premises in order to eliminate errors when they are taken. One of the essential tools for increasing the quality of decisions are various economic analyzes based on market-proven models. This article presents the essence of innovation and its role in a modern management approach to the TSL market. It discusses the essence of knowledge, management strategies, particularly the TQM concept and its role in the quality of service in the TSL industry. An ISO Certificate was indicated as part of process management.
2
EN
Organization of effective management of municipal waste is a complex management task, characterized by a multiplicity and heterogeneity of the factors that must be taken into account, and multistage associated with different content process applicable at each stage. To make effective management decisions we must to decide the problem of the availability of reliable and timely information. The geo-information system for monitoring and waste management can be seen as a higher-order system element, including for complex socio-eco-economic assessment of the status of the region. The main task of achieving economic efficiency of waste sorting is: "It must be economically profitable for population and management companies to sort waste and dispose them in different containers." To do this, the tariff for the export of unsorted waste containers should be maximized and the cost of removal of sorted waste should be minimal (ideally - zero). The results obtained have allowed significantly improve the capacity and effectiveness of the decisions made, in particular, on issues such as the optimization of traffic flows, division of human settlements into separate areas on a territorial basis and a reasonable preparation of technical tasks in the organization of tender procedures in the management system of sanitary clearing settlements.
PL
Organizacja efektywnego zarządzania odpadami komunalnymi jest złożonym zadaniem, które charakteryzuje się wielością i różnorodnością czynników, które muszą być brane pod uwagę. Jest to wieloetapowy proces związany z różnymi procesami technologicznymi mającymi zastosowanie na po-szczególnych etapach. Problem dostępności wiarygodnej i aktualnej informacji jest wspólny dla wszystkich etapów podejmowania skutecznych decyzji w zakresie obchodzenia się z twardymi odpadami komunalnymi. Geoinformacyjne systemy monitorowania i zarządzania odpadami mogą być postrzegane jako element wyższego rzędu systemowego, również dla kompleksowej oceny społeczno-ekologicznego i gospodarczego statusu regionu. Głównym zadaniem osiągnięcia efektywności ekonomicznej segregacji odpadów jest: „Ludność i spółki zarządzające, które muszą mieć korzyść z sortowania odpadów i wyrzucania ich do różnych pojemników”. Aby to zrobić, taryfy na wywóz nieposortowanych pojemników na odpady powinny być zmaksymalizowane, koszt usuwania odpadów segregowanych powinien być minimalnym (idealnie – zero). Otrzymane wyniki wskazują na znaczne poprawienie skuteczności podejmowanych decyzji szczególnie w takich kwestiach jak optymalizacja ruchu transportowego, podział na osobne obszary terytorium mieszkaniowego, bardziej uzasadnione przygotowania zadań technicznych w organizacji proce-dur przetargowych w systemie zarządzania sanitarnych oczyszczeń zamieszkałych obszarów.
PL
Sprawny i szybki proces planowania, podejmowania decyzji oraz efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wymagają systemu, który zapewnia natychmiastowy dostęp do bieżących informacji, a następnie raportów i np. KPI. Nowe technologie IT mają odpowiedź dla MŚP.
PL
Działalność współczesnych przedsiębiorstw uwarunkowana jest dynamicznie rozwijającym się rynkiem. Bez wątpienia transport odgrywa w nim kluczowa i wymaga ciągłego doskonalenie zachodzących w nim procesów. Ważnym zagadnieniem jest dokładny opis zadań, jakie realizowane są w przedsiębiorstwach. Pomocnym narzędziem jest tu tzw. mapa procesów. Tworzy ona obraz rzeczywistych stosunków panujących w organizacji, wymaga nie tylko wyszczególnienia najważniejszych funkcjonujących w organizacji procesów, ale te_ odpowiedniego przedstawienia istniejących powiązań. Opracowanie mapy procesów wymaga zaangażowania właścicieli wszystkich procesów, ale może w znaczny sposób usprawnić realizacje celów organizacji.
EN
The activities of modern companies is subject to a booming market. Without a doubt, transport plays a crucial and it requires continuous improvement of processes occurring in it. An important issue is the accurate description of the tasks that are implemented in companies. A helpful tool is called here. Map processes. It creates the image of the actual conditions prevailing in the organization, requires not only the description of the organization's key processes, but also an adequate portrayal of the existing relationship. Mapping process requires the commitment of all processes, but can greatly enhance the objectives of the organization.
PL
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie miar budowanych na trzech poziomach pomiaru efektywności organizacji, tj. na poziomie całej organizacji, procesu i stanowiska pracy oraz zaprezentowanie metodyki budowy systemu pomiarowego łączącego te trzy poziomy efektywności. Jasno opracowane cele na każdym z poziomów brane są pod uwagę przy ocenie efektywności zarządzania organizacją. Systemowe zarządzanie organizacją wymaga integracji zarządzania poszczególnymi procesami i ich wzajemną koordynacją oraz dopasowania do celów na poziomie całej organizacji.
EN
The paper aims to present performance measures established at three management levels in the organizations: organization as a whole, process level and job level. The aim of this paper is also to present the methodology for building performance measurement system connecting these three levels of management in the organization. Clearly defined goals at each level of the organization are a base for assessing the management efficiency of the organization. System view of organization management requires integration and a coordination of processes in the organization and adapting them to the goals at the level of the whole organization.
PL
Zapewnienie ciągłości ruchu w kopalniach węgla kamiennego generuje wysokie koszty produkcji. Przedstawiono możliwości zastosowania narzędzi komputerowych w serwisowaniu maszyn górniczych. Autorzy skupili się na możliwości zastosowania w tym procesie systemów komputerowych klasy CMMs (Computer Maintenance Management system - Skomputeryzowany System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu). Wykorzystanie przez producenta maszyn górniczych systemu klasy CMMs umożliwi mu lepsze prowadzenie gospodarki magazynowej, narzędziowej, bardziej efektywne wykorzystanie pracowników serwisu oraz sprawne przyjmowanie zgłoszeń ze strony kopalni. W konsekwencji skrócony zostanie czas potrzebny na przygotowanie i realizację napraw serwisowych. W przypadku kopalni, pozytywnym skutkiem tej oszczędności czasowej będzie ograniczenie strat spowodowanych przestojem maszyn.
EN
To provide the mining continuity in hard coal mines, high costs of production are produced. The application opportunities of computer tools to provide service of mining machines have been presented. The authors of the paper have focused on use of the Computer Maintenance Management system (CMMs) in this process. Use of the CMMs by manufacturers of mining machines allows better stock management, tooling service, more efficient work of service agents and taking notifications on the part of mines. In effect the time being necessary to prepare and carry out the service repairs will be reduced. In case of a mine, a limitation of losses caused by shutdowns is a positive effect of this time saving.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.