Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciecz opryskowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The studies evaluated the usefulness of concentrated beetroot juice, chokeberry and beetroot powder as potential tracers of spray deposits as well as their impact on the ability of conidia germination of Isaria fumosorosea and Lecanicillium lecanii. Aqueous solutions of beetroot and chokeberry products affected the physical properties of the spray liquid. The chokeberry juice concentrate at concentration of 2% did not reduced significantly the static surface tension and can be useful as tracer in studies on the quality of spraying. Unfortunately, the chokeberry juice concentrate can be low compatible in mixtures with some adjuvants. Beetroot products lowered significantly static surface tension. Beetroot juice concentrate at a concentration of 2-4% allowed to create stable mixtures with adjuvants and did not influence significantly spreading of droplet. Conidia germination capacity of entomopathogenic fungi was not significantly reduced in solutions of juice concentrates or adjuvants. The mixture of adjuvant and juice concentrate raised the risk of a reduction in ability of conidia germination.
PL
W badaniach oceniono przydatność koncentratu soku z buraka ćwikłowego i aronii oraz proszku buraka ćwikłowego jako potencjalnych wskaźników jakości opryskiwania jak również ich wpływ na zdolność kiełkowania zarodników konidialnych Isaria fumosorosea i Lecanicillium lecanii. Wodne roztwory produktów z buraka ćwikłowego i aronii wpływały na właściwości fizyczne cieczy. Koncentrat soku z aronii w stężeniu 2% nie obniżał znacząco statycznego napięcia powierzchniowego i może pełnić rolę znacznika w badaniach nad jakością opryskiwania. Koncentrat soku z aronii może być jednak niekompatybilny w mieszaninach z niektórymi adiuwantami. Produkty z buraka ćwikłowego obniżały znacząco statyczne napięcie powierzchniowe. Koncentrat soku z buraka ćwikłowego w stężeniu 2-4% umożliwiał uzyskanie stabilnych mieszanin z adiuwantami i nie wpływał znacząco na rozlanie kropli. Zdolność kiełkowania zarodników konidialnych grzybów entomopatogenicznych nie ulegała znaczącemu obniżeniu w roztworach koncentratów soków ani adiuwantów. Połączenie adiuwanta i koncentratu soku podnosiło ryzyko obniżenia zdolności kiełkowania zarodników konidialnych.
PL
Badano napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej zawierającej adiuwanty zaliczane do różnych grup chemicznych. Określono także krytyczne stężenie micelarne za pomocą dwóch metod: napięcia powierzchniowego przygotowanych roztworów oraz pomiaru ich przewodności. Wykonano również biologiczne testy skuteczności mieszanin zawierających substancje aktywne 2,4-D oraz dikambę na roślinach rzepaku jarego (Brassica napus var. oleifera L.).
EN
Paraffinic oil, Me ester of rapeseed oil-derived fatty acids and 2 organosilicone surfactants were added as adjuvants to com. 2,4-dichlorophenoxyacetic and 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acids - contg. herbicide spray liqs. They were than studied for surface tension, crit. micelle concn., contact angle as well as for biol. activity on spring oilseed rape (Brassica napus var. oleifera L.). The highest increase in the herbicide activity was obsd. when the Me ester of rapeseed oil-derived fatty acids was used.
PL
Celem badań prowadzonych z prototypem opryskiwacza dwuwentylatorowego, opracowanego w ramach współpracy Zakładu Agroinżynierii ISK i producenta opryskiwaczy ZH-P AGROLA, była laboratoryjna i polowa ocena rozkładu cieczy opryskowej oraz laboratoryjna ocena rozkładu strumienia powietrza z wentylatorów. Skierowanie strumienia cieczy pod kątem względem strumienia powietrza, umożliwiło zwiększenie równomierności pionowego rozkładu cieczy. W sadzie o wysokości drzew wynoszącej 4,0 m istotnie mniejsze naniesienie (niż dla innych ustawień) uzyskano dla najwyższej pozycji górnego wentylatora.
EN
The tests of a prototype two-fan spraying machine, designed as part of cooperation between the ISK Agroengineering Unit and spraying machinery manufacturer ZH-P AGROLA, were performed to obtain laboratory and field assessment of spraying liquid distribution and laboratory assessment of fan air stream distribution. Pointing of liquid stream at angle in relation to air stream allowed to increase the liquid vertical distribution uniformity. In an orchard with 4.0 m-high trees, significantly lower application (compared to other settings) was obtained for highest upper fan position.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu stosowanej techniki opryskiwania oraz fazy rozwojowej drzew na pokrycie liści drzew jabłoni cieczą opryskową. Zakres badań obejmował pomiary pokrycia w koronach drzew opryskiwanych oraz w rzędzie sąsiednim, na który ciecz jest znoszona. Najwyższe pokrycie uzyskano dla kierowanego systemu emisji w okresie kwitnienia przy prędkości roboczej 4,0 i 6,0 kmźh-1. Istotne większe pokrycie w okresie kwitnienia niż w pełni ulistnienia wykazano jedynie w pokryciu dolnych powierzchni liści dla kierowanego i radialnego systemu emisji przy prędkości roboczej 4,0 i 6,0 kmźh-1.
EN
The objective of the research was to determine the effect of the applied spraying technique and the development phase of trees on the coverage of apple tree leaves with the spray liquid. The measurements concerned the coverage of crowns of the sprayed tree and those in the adjacent row onto which the liquid drifted. The greatest coverage was found for the directed emission system at the flowering stage, at the operating speed of 4.0 and 6.0 kmźh-1. The significantly greater coverage at the flowering stage compared with the full-leaf stage was shown only for lower surfaces of the leaves in the case of directed and radial emission systems at the operating speed of 4.0 and 6.0 kmźh-1.
EN
In field experiments (1995- I996) the effect of foliar nitrogen fertilization applied alone and with herbicide + fungicide + nutrient solution (mixture of 12 macro- and microelements) on yield and chemical grain composition of winter wheat was studied. The investigations were carried out after 5 year long faIIowing of the soil. The sprayings were made using 120 and 250 dm3 of spray solution/ha. Grain yield of wheat fertiIized by soil and cultivated during first year (1995) after fallowing was only by 0.31 Mg/ha (3,5%) lower than those received when wheat was grown in the second year on the same field (1996). Lower amount of spray Iiquid (120 dm3) or foliar fertilizer decreased yield of grain and protein by 7-21% (1995) and by 4-13% (1996). Foliar fertilizer lowered amount of Zn, Mn, CD, Fe in grain by 12-16% (1995) and by 4-8% (1996). In the second year of cultivation of wheat, alongside with an increase in the yield of grain, the amount of K (80%), Mg (60%), Cu (40%),P (20%), Zn (20%), Mn (20%) and Fe (in 20% of cases) decreased.
PL
W doświadczeniach polowych ścisłych (1995-1996) badano wpływ nawożenia dolistnego azotem stosowanym pojedyńczo oraz łącznie z herbicydem, fungicydem i wieloskładnikową pożywką mineralną na plony i skład chemiczny ziarna pszenicy ozimej odm: Kobra. Zboże uprawiano w l i II roku po zakończeniu 5-letniego okresu odłogowania pola. W l roku pszenica nawożona doglebowo plonowała tylko o 0,31 Mg/ha (3,5%) słabiej niż w II roku po zakończeniu odłogowania. Obniżona dawka cieczy opryskowej (120 dm3/ha), podobnie jak nawożenie dolistne obniżyły plon ziarna i białka (kg/ha) o 7-21% (1995) i 04-13% (1996). Pożywka mineralna obniżyła w ziarnie zawartość Zn, Mn, Cu, Fe o 12--16% (1995) i 04-8% (1996). W II roku uprawy ze wzrostem plonów ziarna malała w ziarnie zawartość K (80%), Mg (60%) i Cu (w 40% przypadków). Ze względu na znaczne obniżenie plonów w odniesieniu do nawożenia dokorzeniowego (2,8 Mg/ha czyli 33%), w I roku uprawy nie było racjonalne stosowanie nawożenia dolistnego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.