Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces magazynowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: Nowadays businesses concentrate on the highest efficiency and lowest waste, that’s why some organizations implement Lean Six Sigma as a complete package of adapted tools. This article evaluates the implementation of the Lean Six Sigma method. Design/methodology/approach: The case study presents an approach and project scheme adjusted by Global Supply Chain Manufacturer. This paper shows the results of the LSS method implementation in the internal and 3rd Party Logistics distribution center. Findings: This warehouse process improvement method uses tools like ECRS for process map, Cause-and-Effect Diagram, 5Why&1How analysis, Spaghetti Diagram, Flow Process Analysis sheet, and Action Plan. Practical implications: This article evaluates three logistics processes in two distribution centers where LSS has been applied: handling process and twice picking process. Results provide enhanced process and saving for owned DC (0,8m€) and lower rates in 3P DC (saving 2m€). Originality/value: Project was so satisfactory for the corporation that it developed global online training. The case company represents a significant source of information to gain understandings of the effects of implementing LSS in warehousing services.
PL
Wobec tendencji nieustannego wzrostu liczby zamówień klienckich, które cechuje coraz mniejsza liczba pozycji asortymentowych, rośnie znaczenie poprawy parametrów kompletacji w procesie magazynowania jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa (Pulverich, Schietinger, 2009, s. 17). Celem badania jest analiza czynników warunkujących efektywną realizację fazy kompletacji w przedsiębiorstwie. W badaniu przyjęto następującą hipotezę badawczą: operacja kompletacji podnosząc efektywność całego procesu magazynowania, staje się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej współczesnych centr magazynowych. Hipoteza główna zostaje poddana weryfikacji zgodnie z procedura badawczą obejmującą badania literaturowe oraz studium przypadku. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że rośnie rola zintegrowanego działania zorientowanego na usprawnienie pracy operacyjnej strefy kompletacji w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
EN
Considering the tendency of the continuous increase of the number of customer orders, which are characterized by the continually shrinking number of assortment items, there is growing importance of continuous improving of picking parameters within the warehousing process as a source of competitive advantage of a modern enterprise. The aim of the study is to analyze the factors determining the effective completion of the picking process within the Distribution Center in a company. The following main hypothesis has been adopted: The picking operation through increase of the efficiency of the entire warehousing process and the material and information flow carried out within it, becomes a key attribute of the competitiveness of the modern enterprise. The main hypothesis is verified in accordance with a research procedure including literature research and a case study. The results of the conducted research emphasize that the role of integrated operation oriented at improving the operational work of the picking zone is becoming increasingly important in gaining a competitive advantage in the sector of warehousing.
PL
Podstawę analizy artykułu stanowią wyniki badania typu case study, przeprowadzonego wśród operatorów wózków widłowych, logistyków oraz koordynatorów ds. logistyki, w magazynie wybranego przedsiębiorstwa. Przedmiotem badania był wózek widłowy typu TFG 430S. Celem badania było wyeliminowanie czynników, wydłużających czas rozładunku dostaw w procesie przyjęcia towaru analizowanego magazynu. Przedstawiono szczegółowo cały proces przyjęcia dostawy uwzględniając, cykl pracy wózka widłowego, począwszy od zarejestrowania dostawy, dostarczenia niezbędnych dokumentów, po rozładunek, skanowanie, kontrolę ilościową i jakościową oraz składowanie. Wyniki badania pokazały, na którym etapie rozładunku, dochodzi do jego przerwania lub zatrzymania, dostarczyły istotnych informacji sygnalizujących, obszary wymagające ścisłej kontroli Koordynatora ds. Logistyki, skorygowania przyzwyczajeń operatorów z długoletnim stażem, czy poprawy stanowisk roboczych.
EN
The basis for the analysis of the article are the results of the case study, carried out among forklift trucks operators, logistics, and coordinator logistics in the warehouse of a described company. The subject of the research it the forklift truck type 430S. The objective of the research to was eliminate the factors that extended the time of unloading deliveries in the process of receipt of goods of the analyzed warehouse. The article present in detail in the process of receipt of goods including the work cycle of the forklift truck, starting with the registering of the delivery, necessary documents, through unloading, scanning, quantity and quality control and storage of goods. The results of the study show at which stage unloading is interrupted or stopped. The research provided the important information about the areas requiring strict control of the Logistics Coordinator and the need of correcting the habits of operators with long-standing experience or improving work stations.
PL
Na przykładzie oprogramowania SAP w module magazynowym WM w artykule omówiona została szczegółowa analiza procesu obsługi magazynu w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Praktyczny opis czynności magazynowych przybliży znaczenie użytkowania systemu zarządzania WM oraz pozwoli na ocenę procesu magazynowania.
EN
On the example of SAP software in the WM warehouse module, the article discusses analysis of the warehouse service process in a selected production company. A practical description of the warehouse activities will explain the importance of using the WM management system. This allows you to evaluate the storage process.
PL
Współczesna gospodarka magazynowa spełnia bardzo ważną funkcję w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a magazyn jest integralną częścią łańcucha logistycznego w danej organizacji. Funkcjonowanie procesu magazynowania głównie zależy od prawidłowo spełnionych warunków organizacyjno-technicznych. Eliminacja źródeł nieefektywności procesów magazynowych może przyczynić się do znacznych oszczędności a optymalizacja zachodzących procesów w magazynie nie musi być przedsięwzięciem bardzo złożonym i wymagającym. W artykule przedstawiono logistykę procesu magazynowania w wybranym przedsiębiorstwie, zdiagnozowano problemy funkcjonalne oraz zaprezentowano propozycje optymalizacji procesu magazynowania.
EN
The modern storage fulfills a very important role in business management, and storage is an integral part of the logistics chain in the organization. The functioning of the storage process mainly depends on properly met organizational and technical conditions. Eliminating sources of inefficiency warehouse processes can contribute to significant cost savings and optimization of the processes in the warehouse need not be project very complex and demanding. The article presents the logistics of the process of storage in a selected company, diagnosed functional problems and presents proposals for optimizing the storage process.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1002--1012, CD 1
PL
W artykule zaprezentowano spojrzenie na zarządzanie procesem magazynowania z punktu widzenia poprawnego identyfikowania niezgodności i poszukiwania ich przyczyn. Skuteczność funkcjonowania każdego procesu jest bezpośrednio uzależniona od podejmowanych działań doskonalących, skierowanych na pojawiające się zagrożenia. Artykuł podzielono na trzy zasadnicze części. Najpierw scharakteryzowano wybrane instrumenty jakości, ze szczególnym uwzględnieniem ich przeznaczenia i kroków postępowania przy ich użyciu. Następnie zdefiniowano proces magazynowania. W kolejnej części artykułu zaprezentowano wyniki badań w przedsiębiorstwie po zastosowaniu wybranych narzędzi jakości (diagramu Ishikawy oraz drzewa błędów), które posłużyły do zdiagnozowania niezgodności w poszczególnych podprocesach procesu magazynowania. Wskazano korzyści, jakie można osiągnąć stosując zaproponowane rozwiązanie.
EN
In the following paper, warehousing process management from the point of view of correct identification and assessment of nonconformities is presented. Efficiency of functioning of any process is directly dependent on actions taken towards improvement of hazards identified. Such approach is assumed to increase safety. The paper divided to three distinctive parts. In the first part the quality instruments are characterized, with a particular focus on their use and step procedure. Following, the definition of warehousing process are introduced. In the next part of the article results of the research in a company, after the application of selected quality tools (Fishbone Diagram and Fault Tree Analysis), which were used to diagnose nonconformities in subprocesses of storage process, are presented. The benefits that can be achieved using supervision of nonconformities are introduced.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny funkcjonowania procesu magazynowania. Ocenę tę przeprowadzono w oparciu o cztery podstawowe etapy, tj. analizę procesową, symulację, analizę wyników eksperymentów symulacyjnych oraz propozycję zmian w procesie. W procesie tym wyróżniono podstawowe podprocesy tj. przyjęcie, składowanie, kompletację i wydania. Dla każdego z nich stworzono mapę przebiegu czynności i powiązań pomiędzy nimi. Następnie, ze względu na wysoki stopień złożoności procesu magazynowania, skonstruowano model symulacyjny, odzwierciedlający funkcjonowanie procesu. Przeprowadzono szereg eksperymentów obliczeniowych. Ich rezultaty posłużyły do oceny procesu magazynowania. W tym celu wyznaczono wartości trzech kryteriów tj. wykorzystanie zasobów ludzkich, zasobów technicznych oraz efektywność procesu magazynowania. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w analizowanym procesie występują niedoskonałości. Zaproponowano zatem zestaw zmian, które zamodelowano w narzędziu symulacyjnym. Ponownie przeprowadzono eksperymenty symulacyjne oraz porównano ich wyniki z rezultatami otrzymanymi dla stanu aktualnego. Ostatecznie, zaproponowane podejście pozwoliło na poprawę funkcjonowania procesu magazynowania.
EN
This article presents the results of the research on evaluation of warehousing process. The evaluation is based on four major stages i.e. process analysis, simulation, analysis of the results of the simulation experiments and the proposal of changes in the process. This process is composed of four major sub - processes, i.e. unloading, storage, completion and outbound transportation equipment loading. For each of them, the maps of processes are constructed. Then, due to the high level of warehousing process complexity, the simulation model is created. Many simulation experiments are carried out. Based on their results the warehousing process is evaluated. To do this, the set of three criteria is constructed, which are as follows: human resources utilization, technical equipment utilization and the efficiency of the warehousing process. Based on this research the drawbacks of the process are listed. The set of changes is proposed and modeled in the simulation tool. The computational experiments are carried out and their results are compared with the current state. Finally, based on the proposed approach, the warehousing process is improved.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje możliwość zastosowania reinżynierii w procesach magazynowania jako sposobu na utrzymanie tempa na nowoczesnym rynku. W artykule autorzy scharakteryzowali miejsce przechowywania i jego komponenty. Autorzy przedstawili także nowoczesne magazyny i nowe technologie wykorzystywane do zarządzania i rozpoznawania towarów. Zaproponowano oraz scharakteryzowano zastosowanie systemów pamięci masowej.
EN
On such competitive market companies are searching the way to solve the problems associated with lowering costs, improving the quality of services or products. Customer satisfaction is another important factor. In logistics cost of storage is one of the highest, that is why there is the need to rearrange this process. In the article the authors named the place of storage in logistics and described its components. Authors also described modern warehouses and new technologies used to managing and recognizing goods. Reengineering in storage systems is introduced as the way to keep up the pace in the modern market.
9
Content available remote Procesy magazynowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym
PL
Zarządzanie magazynem jest jednym z ważnych procesów w przedsiębiorstwie. Dobrze zorganizowane procesy magazynowe zapewniają sprawny przepływ towarów. W artykule przedstawiono aplikację wspomagającą zarządzanie magazynem wysokiego składowania (Warehouse Management System). Systemy WMS często wspierają działanie systemu zarządzającego klasy ERP lub są jego integralną częścią.
EN
The warehouse management is treated as one of the most important processes in the company. The primary purpose of WMS is to control the movement and storage of materials within the warehouse. Well-organized warehouse processes ensure efficient flow of materials. The paper presents the application that supports the management of high-storage warehouse (Warehouse Management System). WMS systems often support the operation of the ERP management system or are an integral part of ERP system.
10
Content available remote Problematyka niezawodności procesów logistycznych. Proces magazynowania
PL
Artykuł przedstawia rolę oraz znaczenie procesu magazynowania w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Autor definiuje pojęcie niezawodności procesu i odnosi je do procesu magazynowania, dokonując jego szczegółowej oceny oraz analizując przyczyny zawodności systemu.
EN
The article presents the role and meaning of the storage process in a company's functioning. The Author defines the notion of process' reliability and refers it to the storage process. The publication includes also detailed valuation of the storage process and an analysis of system's unreliability reasons.
PL
Infrastruktura, od zawsze towarzysząca realizowanym procesom magazynowym, ma strukturę składającą się z szeregu elementów wzajemnie powiązanych i ściśle ze sobą współpracujących. Wzajemne powiązanie funkcjonalne elementów infrastruktury oraz odpowiednie ich zastosowanie ma wpływ na warunki przechowywania towarów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.