Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 377

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  górnictwo węgla kamiennego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
W artykule autor porusza problem związany z przeciwdziałaniem zakażenia COVID-19 przez pracowników kopalń węgla kamiennego, poprzez wdrażane systemów bezpiecznej pracy w górnictwie w okresie pandemii. Ponadto, autor przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników jednej z kopalń węgla kamiennego w zakresie wiedzy dotyczącej stosowanych procedur przeciwdziałania COVID-19.
EN
In the article the author is bringing up the problem associated with the counteraction of COVID-19 infecting by employees of coal mines stone, through implemented of systems of the safe work in the mining in the period of pandemic. Moreover, the author is showing the results regarding the poll conducted amongst employees of one of mines of the hard bituminous coal in the scope of its knowledge of applied procedures of the COVID-19 counteraction.
PL
Cel artykułu: celem publikacji jest zaprezentowanie na praktycznych przykładach możliwości zastosowania oraz ograniczeń w zastosowaniu metody wartości wypracowanej (EV), jako narzędzia służącego ocenie postępu prac w projektach realizowanych w przedsiębiorstwach górniczych węgla kamiennego w Polsce. Metoda badawcza/narzędzia: metodą badawczą będzie analiza wybranych, typowych przypadków projektów oraz możliwość ich oceny za pomocą metody wartości wypracowanej. Oryginalne rezultaty: wynikami pracy będą referencje w zakresie skutecznego wykorzystania metody wartości wypracowanej w projektach realizowanych w górnictwie węgla kamiennego.
EN
Purpose of the article: the aim of the publication is to present practical examples of the application possibilities and limitations in the use of the earned value (EV) method as a tool for assessing the progress of work in projects implemented in hard coal mining enterprises in Poland. Research method / tools: the research method will be the analysis of selected, typical project cases and the possibility of their evaluation using the earned value method. Original results: the results of the work will be references in the effective use of the value-generated method in projects implemented in the hard coal mining industry.
EN
Nowadays, companies are facing a number of challenges. In the current era of changes in the structure of energy mixes and "moving away from coal", mining companies are looking for various forms of improving their image in the environment. At the same time, the need to develop the so-called Corporate Social Responsibility (CSR) activities prompt the search for various forms of cooperation with the society. !e following article presents activities within the CSR area undertaken by the Jastrzębska Spółka Węglowa SA, which was positively assessed by both the business world and society. As an example, a beekeeping educational center has been created to serve both residents and mining families.
PL
Współczesne przedsiębiorstwa stoją obecnie przed szeregiem wyzwań. W obecnej dobie zmian w strukturze mixów energetycznych oraz “odchodzenia od węgla” przedsiębiorstwa górnicze poszukują różnych form poprawy swojego wizerunku w otoczeniu. Równocześnie potrzeba rozwoju działań CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) wpływa na poszukiwanie różnych aktywności współpracy z otoczeniem społecznym. W artykule opisane zostało działanie z obszaru CSR Jastrzębskiej Spółki Węglowej, które uzyskało bardzo pozytywną ocenę, zarówno ze strony świata biznesu, jak i ze strony społecznej. Stworzono pszczelarskie centrum edukacyjne służące mieszkańcom i rodzinom górniczym.
EN
The article analyzes the process of preparing annual technical and economic plans in the public sector, on the example of the mining industry. Qualitative methods in the form of in-depth interviews (IDIs) were used in the analysis, consisting in conducting extensive interviews concerning the analyzed issues with representatives of coal companies. According to the study, the main aspect in creating a TEP for the analyzed mining companies is coal production. Taking into account the market environment and the reality of Polish coal companies, it was concluded that the starting point for the development of the TEP should not be the coal production or the pursuit of maximizing output volumes, but the sales market and demand for the raw material offered by individual companies. Three dimensions of TEP planning were also proposed.
PL
W artykule poddano analizie proces przygotowywania rocznych planów techniczno-ekonomicznych w sektorze publicznym, na przykładzie branży górniczej. W analizie wykorzystano metody jakościowe w postaci IDI – in-depth interviews, polegającą na przeprowadzeniu pogłębionych wywiadów z przedstawicielami spółek węglowych dotyczącej prezentowanej problematyki. Jak wynika z przeprowadzonych badań, głównym aspektem w tworzeniu planu PTE dla analizowanych spółek górniczych jest wielkość produkcji. Biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe oraz realia polskich spółek węglowych stwierdzono, iż punktem wyjścia przy opracowywaniu planu PTE nie powinna być wielkość produkcji i maksymalne dążenie do zwiększania wielkości wydobycia, a rynek zbytu i wielkość zapotrzebowania na oferowane przez poszczególne spółki surowiec. Zaproponowano również trzy wymiary planowania PTE.
EN
There was done an inventarization of 41 coal mining dumping grounds, gathering waste material from 27 mines. Considering the fact, that five mines belong to multi-motion plants the research comprised 32 hard coal deposits. Source data with localization of particular dumps have been obtained from archival materials from the mines and municipalities, in the boundaries where the dumps occur as well as free accessible published materials (books, scientific papers). The data have been verified, in the beginning on the basis of topographical maps, orthophotomaps and aerial photographs and then, after vision done during field works they have been drawn on the topographic base, what resulted in creating the map of post-mining dumping grounds. Valorisation of coal mining waste dumps, using already repeatedly presented method, included defining of: name of the dump, coal mine from where the wastes come from, state of the dump, surface of the dump, type of technical and biological reclamation, accessibility of the object, possibilities of recovery of coal and the results have been drawn on the map. On the basis of collected and elaborated data there was done an attempt of defining of potential possibilities of recovery of coal from the dumps and connecting of coal quality in exploited deposits and coal content in waste material. The results showed that in spite of initial information that the majority of the dumps comprise potential objects of coal recovery of coal from waste material, eventually only in some cases (thirteen objects) the recovery seems to be economically justified.
PL
Dokonano inwentaryzacji 41 zwałowisk odpadów pogórniczych pochodzących z 27 kopalń. Z uwagi na fakt, że pięć kopalń są kopalniami wieloruchowymi, badania objęły swoim zasięgiem aż 32 złoża węgla kamiennego. Dane źródłowe (wraz z miejscami lokalizacji poszczególnych zwałowisk) pozyskano, zarówno z materiałów archiwalnych, jakimi dysponują zakłady górnicze i urzędy miast (w granicach których występują te zwałowiska), jak również z powszechnie dostępnych materiałów opublikowanych (tj. książek, monografii, artykułów naukowych). Zweryfikowane, początkowo na podstawie dostępnych map topograficznych, ortofotomap oraz aktualnych zdjęć lotniczych, a następnie na podstawie wizji w ramach prac terenowych, dane zostały naniesione na podkład topograficzny, czego rezultatem jest mapa zwałowisk odpadów pogórniczych. Waloryzacja zwałowisk, wykorzystująca wielokrotnie już zaprezentowaną metodę, obejmowała określenie: nazwy zwałowiska, kopalni, z której pochodzą zwałowane odpady, stanu zwałowiska, powierzchni zwałowiska, rodzaju rekultywacji technicznej i biologicznej, dostępności obiektu oraz możliwości odzysku węgla, zaś jej wyniki zostały naniesione na wykonaną uprzednio mapę. Na podstawie zebranych i opracowanych danych podjęto próbę określenia potencjalnych możliwości odzysku węgla ze zwałowisk oraz powiązania jakości węgla w złożach eksploatowanych i węgla w materiale odpadowym. Wyniki badań wykazały, iż pomimo wstępnej informacji, że większość badanych zwałowisk stanowi potencjalne obiekty odzysku węgla z materiału odpadowego, ostatecznie tylko w kilkunastu przypadkach (trzynaście obiektów) odzysk ten wydaje się ekonomicznie uzasadniony.
EN
The paper presents multi-criteria optimization method allowing for selection of the best production scenarios in underground coal mines. We discuss here the dilemma between strategies maximizing economic targets and rational resources depletion. Elaborated method combines different geological and mining parameters, structure of the deposit, mine’s infrastructure constrains with economic criteria such as the net present value (NPV), earnings before deducting interest and taxes (EBIT ) and the free cash flows to firm (FCFF). It refers to strategic production planning. Due to implementation of advanced IT software in underground coal mines (digital model, automated production scheduling) we were able to identify millions of scenarios finally reduced to a few – the best ones. The method was developed and tested using data from mine operation “X” (a real project – an example of a coking coal mine located in Poland). The reliability of the method was approved; we were able to identify multiple production scenarios better than the one chosen for implementation in the “X” mine. The final product of the method were rankings of scenarios grouped according to economic decision criteria. The best scenarios reached NP V nearly 50% higher than the Base Case, which held only 52. position out of 60. According to EBIT and FCFF criteria, 10 scenarios achieved results higher than the Base Case, but the percentage differences were very small, below 2 and 4%, respectively. The developed method is of practical importance and can be successfully applied to many other coal projects.
PL
W artykule zaprezentowano wielokryterialną metodę optymalizacji produkcji górniczej, prowadzącą do wyboru najlepszych harmonogramów wydobycia w podziemnych kopalniach węgla kamiennego. Przeprowadzono także dyskusję nad dylematem pomiędzy wyborem strategii maksymalizujących efekty ekonomiczne a racjonalną gospodarką zasobami. Opracowana metoda łączy różne parametry geologiczne i górnicze, budowę złoża, ograniczenia infrastruktury kopalni, z kryteriami ekonomicznym takimi jak NPV, EBIT i FCFF. Tym samym wpisuje się w obszar planowania strategicznego. W związku z wdrożeniem zaawansowanych narzędzi IT w podziemnym górnictwie węglowym (cyfrowy model złoża, zautomatyzowane harmonogramowanie produkcji górniczej) możliwe było zidentyfikowanie milionów scenariuszy, ograniczonych w efekcie końcowym do kilku najlepszych. Metoda została zaprojektowana i przetestowana z wykorzystaniem danych dotyczących projektu górniczego „X” (projekt rzeczywisty – przykład kopalni węgla koksowego zlokalizowanej w Polsce). Jej zastosowanie umożliwiło identyfikację wielu scenariuszy produkcji lepszych od wariantu wybranego do wdrożenia w tej kopalni. Tym samym potwierdzono jej skuteczność. Produkt finalny metody stanowią rankingi scenariuszy zgrupowanych według różnych kryteriów oceny efektywności ekonomicznej. Najlepsze scenariusze osiągnęły wartości NP V blisko 50% wyższe od scenariusza bazowego, który spośród 60 zajął dopiero 52. miejsce. Według kryteriów EBIT i FCFF, 10 scenariuszy osiągnęło wyniki lepsze niż scenariusz bazowy, ale różnice w ujęciu procentowym były jednak bardzo niewielkie, odpowiednio poniżej 2 i 4%. Opracowana metoda ma przede wszystkim praktyczne znaczenie i może być z powodzeniem stosowana w wielu przypadkach projektów węglowych.
EN
The paper investigates the competitiveness of the Polish hard coal mining sector as a fuel source for heat and power generation. The main objective of the study is to make a quantitative assessment of the impact of the price relationship between domestic and imported steam coal on the consumption of domestic fine coal in the Polish heat and power generation sector. For this purpose, a long-term mathematical model of the Polish steam coal market is employed and scenarios that mimic the relationship between domestic and imported steam coal prices is developed. The following results are analysed: - the volume of total domestic steam coal consumption under the scenarios analysed, - the absolute difference in domestic steam coal consumption under the scenarios analysed in comparison with the scenario 0%, - the total imported and domestic steam coal consumption in the period analysed. In addition, the results were depicted in cartograms in order to present the distribution of domestic and imported coal consumption in the various regions of Poland. The results of the study indicate that the supply of steam coal in Poland can be completely covered by domestic mines when the price of domestic coal is from –40% to –20% lower than that of imported coal. For the remaining scenarios, the consumption of imported coal increases and reaches its highest value in the scenario +40%, in which imported coal covered of 71% of total steam coal consumption in Poland over the period. The conclusions presented in this paper provide valuable findings and policy insights into the competitiveness of domestic mines and management of domestic production both in Poland and other countries in which power generation systems are mostly dominated by coal.
PL
W artykule przeanalizowano konkurencyjność krajowego węgla energetycznego w porównaniu z węglem importowanym w kontekście jego wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Przeprowadzona została ilościowa ocena wpływu relacji cenowej węgla krajowego do węgla importowanego na stopień wykorzystania poszczególnych źródeł dostaw węgli. W tym celu wykorzystany został długoterminowy model krajowego rynku węgla energetycznego oraz opracowane zostały scenariusze odzwierciedlające różne relacje cenowe pomiędzy surowcem krajowym a importowanym. Analizie poddano następujące wyniki: - wolumen całkowitego zapotrzebowania na węgiel kamienny energetyczny w krajowym systemie wytwarzania, - bezwzględną różnicę zapotrzebowania na krajowy węgiel w porównaniu ze scenariuszem referencyjnym, - sumaryczne zapotrzebowanie na węgiel krajowy i importowany w analizowanym okresie. Ponadto wyniki zostały zaprezentowane na kartogramach w celu przedstawienia zapotrzebowania na węgiel krajowy i importowany w poszczególnych regionach Polski. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że zapotrzebowanie na węgiel energetyczny może być w całości pokryte przez paliwo produkowane w krajowych kopalniach, gdy jego cena jest niższa od węgla importowanego w zakresie od 20 do 40%. W pozostałych przypadkach zapotrzebowanie na surowiec importowany wzrasta i osiąga najwyższą wartość w scenariuszu zakładającym cenę węgla importowanego o 40% niższą w porównaniu z ceną węgla krajowego. Wyniki przeprowadzonej analizy umożliwiają sformułowanie wniosków dotyczących konkurencyjności krajowych kopalń i zarządzania krajową produkcją nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach, w których dominującym paliwem jest węgiel kamienny.
PL
W artykule przedstawiono aspekty prawne mające wpływ na sposób prowadzenia eksploatacji górniczej oraz zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury kopalń węgla kamiennego i pracujących w nich ludzi. Jako podstawę prawną przyjęto przepisy i normy, których stosowanie wynika z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, dotyczące zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.
EN
The article present current mining regulations in Poland regarding natural hazards. They contain rules and the most important criteria for the classification of rock outburst, methane and endogenous fire hazards. For monitoring particular hazards there are in use the following monitoring systems: seismic and seismic-acoustic Systems - for rock outburst hazard, automatic methane content in the ventilation air systems - for methane one, as well as automatic carbon monoxide monitoring systems - for fire hazard. It should be emphasized that each monitoring system must meet the requirements of Polish standards (adapted to European standards) as well as be supervised by dispatchers. The dispatchers, because of high responsibility of them, reguire very high competences and gualifications.
PL
Metody ukierunkowanego szczelinowania skał (UHS – ukierunkowane hydroszczelinowanie skał i USS – ukierunkowane szczelinowanie strzelnicze), których istotą jest wytworzenie w górotworze szczelin dzielących warstwy skalne na bloki czy płyty o określonych wymiarach i kształtach powstały w latach 90. ubiegłego wieku. Od tego czasu, metody te były szeroko stosowane w kopalniach węgla kamiennego jako aktywne metody profilaktyki tąpaniowej lub też dla potrzeb związanych z poprawą stateczności wyrobisk górniczych, znajdujących się w strefach oddziaływania wysokich naprężeń. Z początkiem roku 2018 odnotowano wyraźny wzrost zainteresowania zastosowaniem metody ukierunkowanego szczelinowania skał. W kilku kopalniach zdecydowano się zastosować tę metodę dla ochrony wyrobisk przyścianowych, jak również dla uzyskania wyprzedzającej destrukcji warstw stropowych w rejonach prowadzonej eksploatacji ścianowej oraz w celu poprawy rabowalności stropu. W większości przypadków stosowano wersję hydrauliczną metody. W artykule przytoczono przykłady udanych zastosowań z kilku miesięcy 2018 roku, wraz ze szczegółami projektów UHS. Pewną niedogodnością w stosowaniu metod UHS i USS jest konieczność wykonywania szczeliny zarodnikowej na dnie otworu wiertniczego. Prowadzone nieustannie prace nad udoskonaleniem technologii ukierunkowanego szczelinowania zaowocowały w ostatnich miesiącach zaprojektowaniem i wykonaniem nowego typu urządzenia, pozwalającego na wycinanie szczelin zarodnikowych w dowolnym miejscu otworu wiertniczego. W artykule zaprezentowano powstałe w ostatnim czasie rozwiązania urządzeń do łatwego wykonywania wielu szczelin w jednym otworze wiertniczym.
EN
Methods of directed rock fracturing (UHS - directed hydraulic rock fracturing and USS – directed rock fracturing by blasting), the idea of which is the create of fractures in the rock mass dividing rock strata into blocks or slabs of specific dimensions and shapes, created in the 90s of the last century. Since then, these methods have been widely used in hard coal mines as active rock burst prevention methods, or for the purposes related to the improvement of the stability of mining excavations located in high stress zones. At the beginning of 2018, there was a marked increase in interest in the application of the method of directed rock fracturing. In several mines, it was decided to apply this method for the protection of longwall headings, as well as for obtaining pre-destructive roof layers in the areas of longwall mining and to improve the caving of roof strata. In most cases, the hydraulic version of the method was used. The article provides examples of successful applications from several months of 2018, along with details of UHS projects. One of disadvantages of using the UHS and USS methods is the need to make an initial fracture at the bottom of the borehole. Continued work on improving the technology of directed fracturing has resulted in the design and construction of a new type of device in recent months, allowing the cutting of initial fractures anywhere in the borehole. The article presents recently created solutions for the easy execution of multiple fractures in a single well.
PL
Autor publikuje swoje WYSTĄPIENIE z 26 lutego 2019 r. do Najwyższych Władz Państwa Polskiego w sprawie wdrożenia w naszym górnictwie węgla kamiennego nowej polityki i organizacji – zapewniającej mu efektywność i rozwój. Nawiązując do tego WYSTĄPIENIA – zachęca górniczą kadrę w przemyśle i nauce do dyskusji dotyczącej dróg wyprowadzenia rozpatrywanego górnictwa z aktualnego kryzysu. Wskazuje zadania, których realizacja warunkuje prowadzenie działań naprawczych. W zakończeniu podkreśla swoje przekonanie, że występujące w Polsce bogate złoża węgla kamiennego i brunatnego zostaną wykorzystane racjonalniej niż dotychczas.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących poziomych przemieszczeń szeregu gęsto rozmieszczonych punktów w rejonie podziemnej eksploatacji górniczej pokładu węgla kamiennego. Geometrię układu pomiarowego stanowił prostoliniowy odcinek 49 punktów zastabilizowanych w interwale co jeden metr. Analizą objęto całkowite wektory poziomego przemieszczenia punktów dla wybranych stanów frontu eksploatacyjnego w stosunku do miejsca położenia sieci obserwacyjnej. Przeprowadzone badania umożliwiły śledzenie rozwoju procesu przemieszczania się powierzchni terenu w ujęciu lokalnym w warunkach przechodzącego frontu eksploatacyjnego, dając możliwość wykrycia nieregularnych wartości wskaźnika w rejonie zaburzeń budowy geologicznej górotworu.
EN
The paper presents the results of research on horizontal displacements of a number of densely distributed points in the area of underground mining exploitation of a coal seam. The geometry of the measurement system was a straight line segment of 49 points, stabilized at intervals of one meter. The analysis concerned the total vectors of horizontal displacement of points for the selected states of face advances in relation to the location of the observation line. The conducted research enabled tracking the development of the process of surface movement locally, under conditions of the advancing longwall panel excavation, giving the possibility of detecting irregular values of the indicator in the area of disturbances in the geological structure of the rock mass.
EN
The aim of the paper is to compare two forms of work organisation, the first of which assumes extending the mine’s operation from five to six days a week, and the other – implementing a continuous work organisation system. To illustrate this in terms of unit mining costs, a model hard coal mine was used. In addition to the current organisational solution, which serves as the starting point for comparative analysis, solutions were proposed to increase the degree of utilisation of the existing production potential, mainly with regard to technical means of production and human resources. The proposed solutions assume increasing the intensity of use of technical means of production on an annual basis by extending the annual working time of selected mining crews. For the comparative analysis, three variants of the mine’s operation in terms of the production organisation system were adopted. Under Variant I, treated as the baseline option, the current organisation of production is to be continued (5 days a week, Monday to Friday, excluding public holidays). Variant II provides for extending the working time of some mining crews to 6 days a week (from Monday to Saturday, excluding public holidays). Variant III assumes continuous operation for 7 days a week (excluding public holidays and several days for shaft inspections). Having adopted appropriate baseline assumptions for simulation calculations and a set of input data reflecting the characteristics of a specific mine, simulation calculations were performed and their results were used to carry out a comparative analysis of selected organisational solutions.
PL
Celem publikacji jest porównanie dwóch form organizacji pracy, z których pierwsza zakłada wydłużenie czasu pracy kopalni z pięciu do sześciu dni w tygodniu, a druga - wdrożenie systemu organizacji pracy ciągłej, na przykładzie pewnej, modelowej kopalni węgla kamiennego w aspekcie kształtowania się jednostkowych kosztów wydobycia. Obok aktualnego rozwiązania organizacyjnego, które stanowi punkt wyjścia dla analizy porównawczej, zaproponowano rozwiązania zmierzające do wzrostu stopnia wykorzystania posiadanego potencjału produkcyjnego w zakresie obejmującym przede wszystkim techniczne środki produkcji i zasoby ludzkie. Zaproponowane rozwiązania zakładają intensywniejsze wykorzystanie technicznych środków produkcji w skali roku poprzez wydłużenie rocznego czasu pracy niektórych załóg górniczych. Na potrzeby analizy porównawczej przyjęto trzy warianty funkcjonowania zakładu górniczego w aspekcie systemu organizacji produkcji. Wariant I, potraktowany jako wariant bazowy, zakłada dotychczasową organizację produkcji przez 5 dni w tygodniu (praca od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wariant II zakłada wydłużenie czasu pracy niektórych załóg górniczych do 6 dni w tygodniu (praca od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wariant III zakłada pracę ciągłą przez 7 dni w tygodniu (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i kilku dni przeznaczonych na przeglądy szybowe). Przyjmując odpowiednie założenia podstawowe do obliczeń symulacyjnych oraz zbiór danych wejściowych odpowiadających warunkom pewnego zakładu górniczego wykonano obliczenia symulacyjne, których wyniki użyto do analizy porównawczej wybranych rozwiązań organizacyjnych.
EN
The Polish power generation system is based mostly on coal-fired power plants. Therefore, the coal mining sector is strongly sensitive to changes in the energy sector, of which decarbonization is the crucial one. The EU Emission Trading System (EU ETS) requires power generating companies to purchase European Emission Allowances (EUAs), whose prices have recently soared. They have a direct impact on the cost efficiency of hard coal-fired power generation, hence influence the consumption of hard coal on the power sector. In this context, the objective of this paper is to estimate the hard coal consumption in various regions of Poland under selected forecasts of the EUA price. To investigate this question, two models are employed: - the PolPower_LR model that simulates the Polish power generation system, - the FSM _LR model that optimizes hard coal supplies. Three scenarios differentiated by the EUA price are designed for this study. In the first one, the average EUA price from 2014–2017 is assumed. In the second and third, the EUA prices are assumed accordingly to the NPS and the SDS scenario of the World Energy Outlook. In this study we consider only existing, modernized, under construction and announced coal-fired power generation units. The results of the study indicate that regardless of the scenario, a drop in hard coal consumption by power generation units is observed in the entire period of analysis. However, the dynamics of these changes differ. The results of this analysis prove that the volume of hard coal consumption may differ by even 136 million Mg (in total) depending on the EUA prices development scenario. The highest cumulated volume of hard coal consumption is observed in the Opolski, Radomski and Sosnowiecki region, regardless of the considered scenario.
PL
Polski system wytwarzania energii elektrycznej wciąż bazuje przede wszystkim na jednostkach węglowych. W związku z tym sektor górnictwa węgla kamiennego jest wrażliwy na zmiany zachodzące w energetyce, z których istotną jest zachodzący proces dekarbonizacji. Unijny System Handlu Uprawnieniami do Emisji nakłada na emitentów obowiązek zakupu i przedstawienia do umorzenia uprawnień do emisji, których ceny w ostatnich miesiącach znacznie wzrosły. Ceny te mają wpływ na efektywność ekonomiczną produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego, a zatem bezpośrednio wpływają na jego zużycie w energetyce. W świetle powyższych uwarunkowań, celem niniejszego artykułu jest oszacowanie zużycia węgla kamiennego w poszczególnych regionach Polski w zależności od wybranych prognoz cen uprawnień do emisji. W tym celu wykorzystane zostały dwa modele: - PolPower_LR , który jest długoterminowym modelem krajowego systemu wytwarzania energii elektrycznej, - FSM _LR , który optymalizuje dostawy węgla kamiennego. Opracowano trzy scenariusze badawcze różniące się ścieżkami cen uprawnień do emisji. W pierwszym z nich założono stałą cenę na poziomie średniej z lat 2014–2017. W drugim i trzecim założono ceny zgodnie ze scenariuszami NPS i SDS opublikowanymi w World Energy Outlook. W badaniu uwzględnione zostały jedynie jednostki węglowe: istniejące, modernizowane, w budowie oraz ogłoszone do realizacji. Wyniki analizy wskazują, że niezależnie od scenariusza, w całym okresie analizy obserwowany jest spadek zużycia węgla kamiennego w energetyce. Jednak dynamika tych zmian jest różna, a łączny wolumen zużycia węgla kamiennego może się różnić nawet o 135 mln Mg w zależności od scenariusza. Największy wolumen zużycia węgla kamiennego obserwuje się w powiecie opolskim, radomskim oraz sosnowieckim.
EN
The paper analyzes the impact of potential changes in the price relation between domestic and imported coal and its influence on the volume of coal imported to Poland. The study is carried out with the application of a computable model of the Polish energy system. The model reflects fundamental relations between coal suppliers (domestic coal mines, importers) and key coal consumers (power plants, combined heat and power plants, heat plants, industrial power plants). The model is run under thirteen scenarios, differentiated by the ratio of the imported coal price versus the domestic coal price for 2020–2030. The results of the scenario in which the prices of imported and domestic coal, expressed in PLN/GJ, are equal, indicate that the volume of supplies of imported coal is in the range of 8.3–11.5 million Mg (depending on the year). In the case of an increase in prices of imported coal with respect to the domestic one, supplies of imported coal are at the level of 0.4–4.1 million Mg (depending on the year). With a decrease in the price of imported coal, there is a gradual increase in the supply of coal imports. For the scenario in which a 30% lower imported coal price is assumed, the level of imported coal almost doubles (180%), while the supply from domestic mines is reduced by around 28%, when compared to the levels observed in the reference scenario. The obtained results also allow for the development of an analysis of the range of coal imports depending on domestic versus imported coal price relations in the form of cartograms.
PL
Celem artykułu jest analiza wpływu potencjalnych zmian relacji cen węgla krajowego do importowanego na poziom importu węgla do Polski. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem matematycznego modelu polskiego sektora paliwowo-energetycznego, w którym zamodelowano najważniejsze zależności występujące w systemie rzeczywistym. Odzwierciedlone zostały kluczowe relacje pomiędzy dostawcami węgla (krajowe spółki węglowe, kopalnie oraz importerzy) a jego kluczowymi odbiorcami (elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie, elektrownie przemysłowe). Model został rozwiązany numerycznie dla trzynastu scenariuszy badawczych zróżnicowanych względem relacji cen węgla importowanego do krajowego, dla lat 2020–2030. Wyniki uzyskane dla scenariusza, w którym założono ceny węgla importowanego i krajowego (wyrażone w zł/GJ) są równe, wskazują, że poziom dostaw węgla importowanego mieści się w przedziale 8,3–11,5 mln Mg (w zależności od roku). W przypadku wzrostu cen węgla importowanego w stosunku do krajowego, dostawy węgla z importu kształtują się na poziomie 0,4–4,1 mln Mg. Wraz ze spadkiem wartości cen węgla importowanego następuje stopniowy wzrost importu węgla. W scenariuszu, w którym założono o 30% niższą cenę węgla importowanego, jego wolumen jest prawie dwukrotnie większy (180%), podczas gdy dostawy z kopalń krajowych zostają ograniczone o około 28%, w porównaniu do poziomów obserwowanych w scenariuszu referencyjnym. Uzyskane wyniki umożliwiają również analizę zasięgu geograficznego importu węgla do Polski w zależności od relacji cen węgla krajowego do importowanego.
EN
Limiting the temperature of exhaust gases to below 150°C is one of the necessary conditions for diesel engine to be used in a potentially explosive atmosphere. For this purpose heat exchangers are necessary to be used. This article presents the concept of exchanger in which heat pipes are used to transport thermal energy from the exhaust gases to the cooling medium.
PL
W artykule w ujęciu statystycznym przedstawiono wypadki elektryczne w górnictwie z ostatnich pięciu lat, dzieląc je na śmiertelne, zbiorowe i inne, uwzględniając wartości napięcia instalacji elektrycznych, przy których zaistniały, i sposób oddziaływania prądu elektrycznego na człowieka. Na podstawie wyników badań przebiegu wypadków z lat 2013–2017 w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach omówiono także ich przyczyny.
EN
Between 2013-2017, there were 31 electrical accidents in the mining industry, including 20 arc burns and 11 electrical shocks. In mines supervised by the District Mining Office in Gliwice, there were 10 electrical accidents, 3 of which were electric shocks. Based on archival materials of the District Mining Office in Gliwice, it may be stated that 4 accidents occurred on the surface, while 6 in excavations. None of them was a group accident; only one accident involved a person who was not a person responsible for the supervision of electrical operations or an installation electrician. These accidents most often occurred during the determination of causes of or the removal of failures of electrical installations. Their main cause included performing live works as a result of a failure to follow work safety procedures and rules specified not only in regulations but also in maintenance and operating instructions of electrical equipment. It is worrying that work safety procedures and rules were not consciously followed by persons responsible for the supervision of electrical operations and installation electricians. This demonstrates that the undesirable safety culture of employees who handle electrical installations contributed to such accidents.
EN
The role of the hard coal mining sector in ensuring energy security of the country has been presented in the paper. An analysis of its current status was made based on the results obtained by the sector in 2017. Moreover, the determinants which are the precondition for further sustainable and efficient operation in the years to come have been defined.
PL
Zaprezentowano rolę sektora górnictwa węgla kamiennego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państwa. W oparciu o wyniki uzyskane przez sektor w 2017 roku dokonano analizy jego obecnego stanu oraz określono determinanty warunkujące dalsze trwałe efektywne funkcjonowanie w następnych latach.
PL
W artykule przedstawiono dorobek naukowy pracowników Instytutu Zarządzania, Administracji i Logistyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej osiągnięty w latach 1997-2018, dotyczący zagadnień wchodzących w zakres specjalności Ekonomika i Organizacja Górnictwa. Wskazano obszary, które były przedmiotem prowadzonych badań naukowych, a także wskazano na liczbę powstałych na ich podstawie publikacji naukowych oraz inne osiągnięcia.
EN
The article presents the scientific achievements of the employees of the Institute of Management, Administration and Logistics at the Faculty of Organization and Management of the Silesian University of Technology achieved in 1997-2018, and concerning the issues falling within the scope of the Economics and Mining Organization specialties. The areas that were the subject of scientific research were indicated, as well as the number of scientific publications and other achievements resulting from them.
PL
W publikacji przedstawiono modele, które wspomagają podejmowanie decyzji w zakresie eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego oraz w zakresie wyborów opcji strategicznych i programów działań dla kopalń wchodzących w skład przedsiębiorstw górniczych. Skoncentrowano się na opisie procesów badań naukowych, a w szczególności na uzyskanych w ich toku wynikach, które stanowią wkład naukowy do specjalności „Ekonomika i organizacja górnictwa”, a także mają praktyczne znaczenie dla poprawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw górniczych i kopalń węgla kamiennego.
EN
The publication presents models that support decision-making in the area of mining of hard coal deposits and in the selection of strategic options and action programs for mines included in mining enterprises. The focus is on the description of scientific research processes, and in particular on the results obtained in their progress, which constitute a scientific contribution to the specialty "Economics and organization of mining", and have practical significance for improving the economics and organization of mining enterprises and hard coal mines.
PL
Zaprojektowanie, stworzenie, prowadzenie i likwidacja przedsiębiorstwa górniczego wymaga wiedzy i doświadczenia z wielu różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Z uwagi na złożoność i kapitałochłonność operacji górniczych, każdej z faz istnienia przedsiębiorstwa górniczego towarzyszą liczne źródła ryzyka zasobowego i procesowego, które także wymagają interdyscyplinarnego podejścia i holistycznego spojrzenia zorientowanego na równoczesne ograniczenie skutków ich indywidualnego i łącznego wystąpienia. Mając na uwadze powyższe okoliczności, celem niniejszego artykułu jest prezentacja komplementarnego podejścia do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie górniczym uwzględniającego zarówno techniczne, jak i ekonomiczne źródła ryzyka.
EN
Designing, creating, running and liquidation of a mining enterprise requires knowledge and experience from several different fields and disciplines of science. Due to the complexity and intensity of capital expenditures of mining operations, each phase of their existence is accompanied by several sources of risk in terms of resources and process, which also require an interdisciplinary approach and holistic perspective oriented on simultaneous limitation of effects of their individual and collective existence. Taking the above into consideration, the purpose of this article is to present a complementary approach to risk management in a mining enterprise which accounts for both technical and economic sources of risk.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.