Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Chitozan jest naturalnym biopolimerem otrzymywanym w procesie deacetylacji chityny. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów chitozanu różniących się stopniem deacetylacji oraz średnią masą cząsteczkową, co wpływa na właściwości fizykochemiczne tego polimeru. Dzięki nietoksyczności, biokompatybilności, aktywności biologicznej oraz zdolności tworzenia polikationów w środowisku kwaśnym chitozan znalazł zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. farmacji, medycynie i ochronie środowiska. W artykule przedstawiono wybrane możliwości stosowania chitozanu ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolnictwo i przemysł spożywczy. Zastosowanie tego polimeru do przedłużenia trwałości i poprawy jakości surowców oraz produktów spożywczych wynika z jego aktywności przeciwdrobnoustrojowej i przeciwutleniającej oraz zdolności tworzenia powłok i filmów.
EN
Chitosan is a natural biopolymer obtained in the process of deacetylation of chitin. There are many chitosan preparations available on the market, differing in the deacetylation degree and the average molecular weight, which determines the physico-chemical properties of this polymer. Due to non-toxicity, biocompatibility, biological activity and the ability to form polycations in the acidic environment, chitosan has found commercial application in many industries, including pharmacy, medicine and environmental protection. The article presents the selected application possibilities of chitosan with particular emphasis on agriculture and the food industry. The use of this polymer to extend the shelf-life and improve the quality of raw materials and food products results from its antimicrobial and antioxidant activity and the ability to create coatings and films.
PL
W artykule przedstawiono możliwość rozwoju mikroflory w chłodzonej i mrożonej żywności, która często jest postrzegana jako wolna od drobnoustrojów i tym samym uważana za bezpieczną. Omówiono również sposoby adaptowania się drobnoustrojów do bytowania w niekorzystnych pod względem temperatury warunkach otoczenia, które polegają najczęściej na wytwarzaniu przez nie specjalnych białek. Podjęto również próbę krótkiej charakterystyki najważniejszych drobnoustrojów, które wykazują zdolność do wzrostu w niskiej temperaturze i mogą być przyczyną zatruć pokarmowych lub zepsucia żywności.
EN
The article presents the possibility of developing microflora in chilled and frozen food, which is often perceived as free of microbes and thus considered safe. Methods of adapting microorganisms to living in unfavorable temperature conditions of the environment, which most often rely on the production of special proteins, are also discussed. An attempt was also made to briefly characterize the most important microorganisms that have the ability to grow at low temperature and can cause food poisoning or spoilage.
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody analizy żywności, rozpoczynając od klasycznego miareczkowania, a kończąc na komputerowej analizie obrazu. Omówiono również metody chromatograficzne wykorzystywane w analizach środków spożywczych, takie jak wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) czy połączenie chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS). Wskazano także możliwości wykorzystania metod termicznych analizy żywności, ze szczególnym uwzględnieniem różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) .
EN
The article presents selected methods of food analysis, beginning with the classical titration and ending with computer image analysis. The chromatographic methods used in the analysis of foodstuffs, such as high performance liquid chromatography (HPLC) or the combination of gas chromatography with mass spectrometry (GC-MS) were also discussed. The possibilities of using methods thermal methods of food analysis, with particular emphasis on differential scanning calorimetry (DSC) have also been indicated.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule była ocena wpływu procesu mieszania drobnego mięsa wołowego na precyzję szacowania zawartości tłuszczu metodą komputerowej analizy obrazu. W badanym mięsie przeprowadzono oznaczenia składu chemicznego stosując metodę spektrometrii transmisyjnej w bliskiej podczerwieni. Równocześnie stosując komputerową analizę obrazu określono udział pól białych, czerwonych, nierozpoznanych (przed mieszaniem, po pierwszym i po drugim mieszaniu). Stwierdzono, że wyliczone wysokie współczynniki korelacji pomiędzy zawartością tłuszczu a udziałem pól białych w drobnym mięsie wołowym niezależnie od krotności mieszania wskazują na możliwość szacowania zawartości tłuszczu metodą komputerowej analizy obrazu. Natomiast niewielkie różnice w wyliczonych wartościach współczynników korelacji sugerują możliwość pominięcia procesu mieszania przed szacowaniem zawartości tłuszczu metodą KAO.
EN
The aim of this study was to evaluate the influence of mixing process of beef trimmings on the precision of fat content estimation by video image analysis (VIA) method. Determination of chemical composition of beef using near-infrared spectrometry method was carried out. At the same time using video image analysis the content of white, red, unrecognized spots (before mixing, after the first and second mixing) was determined. It was found that there is a possibility, irrespective of the multiplicity of mixing, to use video image analysis to determine the fat content in beef trimmings, based on the high correlation coefficients between fat content and white spots content. However, slight variations in the calculated correlation coefficients suggest that the mixing process may be omitted prior to VIA fat content estimation.
PL
Celem pracy było określenie wpływu wymiany w składzie recepturowym paluszków drobiowych 25, 50 lub 100% mięsa z ud kurcząt upostaciowanym preparatem białka sojowego SVP 950 na jakość produktu smażonego zanurzeniowo. W gotowym wyrobie oznaczano skład chemiczny, dokonywano instrumentalnych pomiarów barwy i tekstury oraz przeprowadzono ocenę sensoryczną. Stwierdzono, że wymiana w składzie recepturowym części lub całości mięsa z ud kurcząt uwodnionym, upostaciowanym preparatem SVP 950 nie różnicowała składu chemicznego paluszków mięsnych, wydajności produkcyjnej oraz parametrów barwy mierzonych na przekroju produktów. Biorąc pod uwagę teksturę oraz wyróżniki sensoryczne gotowego produktu substytucja surowca mięsnego uwodnionym upostaciowanym białkiem SVP 950 nie powinna być większa niż 50%.
EN
The aim of the study was to determine the effect of substitution in the composition of poultry sticks, containing 25, 50 or 100% of chicken thigh meat with textured soy protein preparation SVP 950 on the quality of deep-fried product. The chemical composition of final products was determined, instrumental measurements of color and texture were conducted and sensory evaluation was carried out. It was found that the substitution of the part or the whole amount of chicken thigh meat with rehydrated textured SVP 950 preparation did not differentiate the chemical composition of chicken sticks, production yield and color parameters measured on the cross-section of products. If we take into account the texture and the sensorial characteristics of the ready-to-eat product, the substitution of lean meat with rehydrated textured protein preparation SVP 950 should not be higher than 50%.
PL
Celem pracy była ocena zawartości barwników betalainowych, fenoli ogółem, azotanów oraz zdolności przeciwutleniającej soku z buraka ćwikłowego w zależności od masy i części korzenia. Buraki odmiany Wodan podzielono wg ich masy na cztery grupy wielkości, a następnie pokrojono poprzecznie na cztery części. Stwierdzono, że zawartość barwników fioletowych i żółtych oraz azotanów (V) w soku istotnie zależy od wielkości i części korzenia buraka ćwikłowego. Zdolność przeciwutleniająca soku jest istotnie skorelowana z zawartością barwników. Uzyskane wyniki mogą być pomocne w konstruowaniu produktów na bazie buraka ćwikłowego, o różnej proporcji między zawartością barwników i azotanów (V).
EN
The aim of this study was to estimate the content of betalain pigments, phenols, nitrate and antioxidant capacity of beetroot juice depending on the weight and the parts of root. The roots of red beet variety Wodan were divided according to their weight into 4 groups and then cut crosswise into 4 equal pieces. It was found that the content of violet and yellow pigments and nitrates (V) in the juice significantly depended on the size of beetroot roots. The antioxidant capacity of juice is significantly correlated with pigment contents. The results may be helpful in designing beetroot based products, with different proportions between the content of pigments and nitrate (V).
PL
W artykule przedstawiono znaczenie mono- i disacharydów, skrobi i jej pochodnych oraz nieskrobiowych hydrokoloidów polisacharydowych w przetwórstwie mięsa. Omówiono właściwości funkcjonalne tych substancji jako dodatków do żywności i korzyści wynikające z ich stosowania w przemyśle mięsnym.
EN
In the article, functions of mono- and disaccharides, starch, starch preparations and non-starch polysaccharide hydrocolloids, are presented. The most important functional properties of those substances as food additives as well as the potential benefits of their use in meat processing are described there.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.