Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromotive force
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The study investigates the self-sensing ability in an energy harvesting magnetorheological damper (EHMRD). The device consists of a conventional linear MR damper and an electromagnetic harvester. The objective of the work is to demonstrate that the EHMRD with specific self-powered feature can also serve as a velocity sensor. Main components of the device and design structure are summarized and its operation principle is highlighted. The diagram of the experimental set-up incorporating the measurement and processing unit is provided, the experimental procedure is outlined and data processing is discussed. The self-sensing function is proposed whereby the relative velocity of the EHMRD can be reconstructed from the electromotive force (emf) induced in the harvester coil. To demonstrate the adequacy of the self-sensing action (i.e., the induced emf should agree well with the relative velocity), the proposed self-sensing function is implemented and tested in the embedded system that will be a target control platform. Finally, the test results of the system utilizing a switching control algorithm are provided to demonstrate the potentials of the EHMRD acting as a velocity sensor and to confirm its applicability in semi-active vibration control systems.
PL
W pracy przeprowadzono analizę harvestera działającego w oparciu o zjawisko Faradaya, który będzie wykorzystany do zasilania liniowego tłumika magnetoreologicznego (MR). Opisano budowę harvestera, podając jego parametry geometryczne i magnetyczne. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych harvestera dla dwóch wariantów połączeń uzwojenia cewki. Wyznaczono rozkład indukcji magnetycznej i siłę zaczepową w harvesterze oraz przeanalizowano jego działanie w stanie jałowym i w stanie obciążenia cewką sterującą tłumika MR. Zwrócono uwagę na możliwość pracy harvestera jako czujnika prędkości.
EN
This study investigates the performance of an energy harvester, utilizing the Faraday's law, used to supply a linear magnetorheological (MR) damper. The structural design of the harvester is outlined and its geometrical and magnetic parameters are summarised. The numerical calculation data were obtained for two variants of coil winding connections. Distribution of magnetic flux density and the cogging force are obtained both under the idle run and under the load applied to the control coil of the MR damper. It is demonstrated that the harvester can be operated as a velocity sensor.
EN
This paper investigates the performance of electromagnetic vibration harvesters that can be incorporated in energy harvesting magnetorheological (MR) dampers. The study outlines the structure and operating principles of harvesters and compares results of numerical calculations with measurement data obtained under idle run. Results demonstrate the potential applications of harvesters as velocity sensors. The relationship between electromotive force (emf) and velocity across the devices is established. The discussion section suggests that power generation by harvesters can provide the velocity information by utilising the sensing function applicable to a variety of control algorithms.
EN
The article presents a method for the electromotive force (EMF) determination and for correction of a connection diagram of a brushless DC (BLDC) motor winding. An appropriate mathematical field model has been proposed for this purpose. Calculation results are confirmed by experimental researches of the BLDC motor ДБ100-90-1-Р42 with an external rotor.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania siły elektromotorycznej bezszczotkowego silnika prądu stałego, dla sprawdzenia poprawności połączeń w jego schemacie uzwojenia. W tym celu zaproponowano odpowiedni model matematyczny pola. Wyniki obliczeń numerycznych potwierdzono badaniami eksperymentalnymi bezszczotkowego silnika z wirnikiem zewnętrznym typu ДБ100-90-1-Р42.
EN
The study presents methods of the calculation of electromotive force (emf) induced in a mitigation loop located under an overhead power line conductor. The loop can be treated as a rectangular loop (two-conductor closed mitigation loop) located near the power line horizontal to the earth surface. Exact and simplified methods of the determination of the emf are presented. The exact method bases on the earth return circuit theory, whereas the simplified method allows one to calculate the induced emf under the assumption neglecting earth currents.
EN
The study presents methods of the calculation of electric field induced in vicinity of an overhead current carrying conductor. Exact method of the determination of the induced electric field bases on the Fourier transform technique, whereas a simplified method uses the concept of complex ground return plane. Exact and simplified methods of the calculation of electromotive force (emf) induced in a loop located under an overhead power line conductor are also presented. The loop is treated as a rectangular loop (two-conductor closed loop) located near the power line horizontal to the earth surface. The exact method bases on the earth return circuit theory, whereas the simplified method allows one to calculate the induced emf under the assumption neglecting earth currents. The methods presented are illustrated by exemplary calculations.
7
Content available remote Back EMF Computation of BLDC Motor
EN
In this paper a method of modeling and numerical calculation of the back electromotive force in the three phase BLDC motor using the finite element technique is presented. In analyzed model the electromagnetic field model considering permanent magnets is coupled with motion model and solved together at discrete time steps. The back electromotive force induced in the electric circuit is computed for a given rotor velocity. Numerical calculations are compared with experimental results.
PL
Artykuł przedstawia metodę modelowania i wyznaczania numerycznego indukowanej siły elektromotorycznej w uzwojeniach trójfazowego silnika BLDC przy wykorzystaniu metody elementów skończonych. W prezentowanym modelu równania pola elektromagnetycznego uwzględniające oddziaływanie magnesów trwałych są sprzężone z równaniami ruchu i rozwiązywane wspólnie w dyskretnych chwilach czasowych. Siła elektromotoryczna indukowana w obwodzie elektrycznym jest obliczana dla zadanej prędkości obrotowej silnika. Wyniki obliczeń numerycznych porównano z pomiarami.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody elementów skończonych do obliczenia charakterystyki biegu jałowego silnika klatkowego z uwzględnieniem zjawiska nasycenia obwodu magnetycznego. Wyniki obliczeń pokazują, że indukcyjność zastępczą symetrycznego 3-fazowego silnika indukcyjnego pracującego na biegu jałowym można zdefiniować analogicznie jak indukcyjność w osi q maszyny synchronicznej. Zastępczą indukcyjność wykorzystano do obliczenia siły elektromotorycznej.
EN
The paper presents the finite element method for the calculation of no-load characteristic of a squirrel cage machine with saturated core. The calculations show that the equivalent inductance of a balanced 3-phase no-loaded induction machine with saturated core may be defined like a quadrature-axis inductance in synchronous machine. The equivalent inductances have been used in the calculation of electromotive force.
PL
W artykule przedstawiona została analiza matematyczna zjawisk fizycznych wykorzystywanych w wyrzutniach typu rail gun. Przedstawiono opis matematyczny siły działającej na pocisk w stanie statycznym. Zaprezentowano również sposób wyznaczania siły elektromotorycznej indukowanej w obwodzie wyrzutni podczas procesu wystrzału. Przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania obwodów magnetycznych z magnesami trwałymi w wyrzutniach typu rail gun.
EN
This paper presents the mathematical analysis of magnetic phenomena which are used in a rail gun. Mathematical description of the force acting on the projectile in a static state was presented. The equation of the electromotive force (EMF) induced in the rail gun during the shoot process was derived. The magnetic circuit with permanent magnet and aerial gap was presented as an external source of magnetic field between both rails. The analysis of the possibilities of improving launcher achievements by using magnetic circuit was made. The influence of external magnetic field on EMF and force acting on the projectile in the assumed model was defined. The comparison permits to affirm that external magnetic field can considerably magnify the force acting on the projectile. The value of EMF is negligibly small compared to high velocity energy storage commonly used in rail guns.
10
EN
The partial Gibbs free energies of formation of intermetallic compounds (IMC) in Al-Sc, Cu-Sc and Pb-Sc systems were determined by e.m.f. method. Electromotive forces of galvanic cells were measured in wide temperaturę rangę. The data obtained were used to find integral thermodynamic properties of IMC at 298.15 K. The integral Gibbs energy of Pb5Sc6 formation from solid scandium and liquid lead obtained from e.m.f. measurements can be described by the eąuation (at 650-1040 K): ΔfG (Pb5Sc6) = - (49.60 ± 1.1) + (3.63 ± 1.3) º1O-3 T, kJ/mol of atoms. The standard enthalpies of formation (ΔfH298), of the IMC in Al-Sc system assessed using experimental data of different authors, are the following (kJ/mol of atoms): Al3Sc: - 42.6; Al2Sc: - 47.8; AISc: - 51.1; AlSc2 - 41.0. The Cu-Sc intermetallides were investigated in the temperaturę rangę of 650-1050 K. Integral thermodynamic functions of IMC in Cu-Sc system can be presented as the following equations (kJ/mol of atoms): ΔfG (Cu4Sc) = - (23.1 ± 0.8) + (9.2 ± 1.0) º10-3T; ΔfG (Cu2Sc) = - (32.8 ± 1.0) + (14.5 š 1.2) º10-3T; ΔfG (CuSc) = - (35.5 ± 1.3) + (13.5 ±1.6) º10-3T.
PL
Metodą pomiaru siły elektromotorycznej ogniw galwanicznych wyznaczono cząstkowe energie swobodne tworzenia związków międzymetalicznych w układach Al-Sc, Cu-Sc I Pb-Sc w szerokim zakresie temperatur. Uzyskane wyniki posłużyły do wyznaczenia własności termodynamicznych badanych związków w 298.15 K. Energia swobodna tworzenia związku Pb5Sc6 ze stałego skandu i ciekłego ołowiu można na podstawie pomiarów SEM opisać równaniem (650-1040 K): ΔfG (Pb5Sc6) = - (49.60 ± 1.1) + (3.63 ± 1.3) º10-3 T, kJ/mol. Standardowe ciepło tworzenia (ΔfH298), związków międzymetalicznych w układzie Al-Sc zostało oszacowane na podstawie danych doświadczalnych pochodzących z różnych źródeł, jak następuje (kJ/mol): AI3SC: -42.6; Al2Sc: -47.8; AISc: -51.1; AlSc2: -41.0. Związki międzymetaliczne z układu Cu-Sc zbadano w przedziale temperatur 650 - 1050 K; ich własności termodynamiczne opisano następującymi równaniami (kJ/mol): ΔfG (Cu4Sc) = - (23.1 ± 0.8) + (9.2 ± 1.0) º10-3T; ΔfG (Cu2Sc) = - (32.8 ± 1.0) + (14.5 š 1.2) º10-3T; ΔfG (CuSc) = - (35.5 ± 1.3) + (13.5 ±1.6) º10-3T.
11
Content available remote The oxidation of palladium
EN
Thermodynamic properties of palladium oxide, PdO, were determined by means of ernf techniąue, using solid electrolyte galvanic cells: Pt, Pd, PdO|Zr02 + Y203|air, Pt with air reference electrode. The main experimental problem was to obtain both palladium and palladium oxide, as well in the form of powders, which was attained by complicated chemical procedurę. Gibbs energy of oxidation reaction was derived from emf values measured within temperaturę rangę: 843 - 1100 K, and standard thermodynamic functions were then calculated at room temperaturę, using the most recent Cp data. Comparison of ąuantities obtained in this study with other recent experimental values from literaturę and data from thermochemical compilations displays very good agreement.
PL
Własności termodynamiczne tlenku palladu wyznaczono metodą pomiaru siły elektromotorycznej odpowiednich ogniw galwanicznym ze stałym elektrolitem: Pt, Pd, PdO|Zr02 + Y203|air, Pt z powietrzną elektrodą odniesienia. Poważnym problemem było uzyskanie metalicznego palladu jak i jego tlenku w postaci proszku, co osiągnięto z pomocą skomplikowanej procedury chemicznej. Energię swobodną reakcji utleniania palladu wyznaczono ze zmierzonych sił elektromotorycznych w przedziale temperatur: 843 - 1100 K. Wartości standardowych funkcji termodynamicznych w temperaturze pokojowej obliczono przy pomocy najnowszych danych Cp. Porównanie wyników niniejszej pracy z rezultatami najnowszych badań innych autorów a także z wartościami z kompilacji danych termochemicznych wskazuje na bardzo dobrą zgodność.
EN
This paper proposes an analytical method for static thrust and normal force calculation in a slotless-type permanent magnet linear synchronous motor (PMLSM). In this paper, the comparison between analytical and numerical (finite element method (FEM)) solution of magnetic field, static thrust, normal force, flux linkages and electromotive force (EMF) in PMLSM is presented. Both, analytical and FEM solutions are obtained by 2D analysis via magnetic vector potential. Static thrust and normal force are calculated using Maxwell’s stress tensor method, while the Faraday law is applied to the calculation of the induced voltage (EMF).
PL
Artykuł przedstawia analityczna metodę obliczania statycznego ciągu i siły normalnej w bezszczelinowym silniku synchronicznym o magnesach trwałych. Porównano wyniki analizy z obliczeniami numerycznymi (metoda elementu skończonego). Parametry analizowano w przestrzeni dwuwymiarowej (dwuwymiarowy potencjał wektorowy). Ciąg statyczny i siłę normalną liczono wykorzystując metodę tensora naprężeń, podczas gdy prawo Faradaya wykorzystywano do obliczania indukowanego napięcia.
13
Content available remote Crystal specimens thermoproperties investigation
EN
We consider the possibility of the new materials thermoelectric properties investigation with the higher precision due to proposal way of thermo-electromotive force coefficient measuring; it's corresponding device and the automatic sensor classification procedure using initial classification and certain approximation procedures for function reconstruction between discrete points. This procedure allows gathering sensor with typical input-output functions of the given accuracy.
14
Content available remote Possibility of using hydriding metallic glasses as a fuel cells.
EN
On the ground of research of other authors who noticed increase in mass of metallic glass after hydriding, and further increase after hydriding has been completed, a hypotheses was put forward that in metallic glasses hydrogen is present in the form of ions, but this opinion is controversial [1, 2]. The phenomenon might be useful for construction of hydrogen electrode in fuel cells. Simultanously in this work the idea of metal hydrogenation was presented. It is bared on placing metals in glow discharge. The conception was tested for metallic glasses based on iron. Results of investigation of electromotive force of fuel cells with electrodes made of the same metallic glass, hydrided and inhydrided, immersed in acid and basic electrolyte, are presented in the work.
PL
Bazując na badaniach innych autorów, którzy zauważyli przyrost masy szkła metalicznego po nawodorowaniu i dalsze zwiększenie tego przyrostu po zakończeniu wodorowania, wysunięto hipotezę, że wodór w szkle metalicznym występuje w postaci jonów (hipoteza ta jest jednak kontrowersyjną). Rokowałoby to nadzieję na wykorzystanie tego zjawiska do budowy elektrody wodorowej ogniw paliwowych. Przedstawiono pomysł wodorowania metali polegający między innymi na umieszczeniu ich w wyładowaniu jarzeniowym. Sprawdzono tę koncepcję dla szkieł metalicznych na bazie żelaza. W pracy przedstawiono wyniki badań siły elektromotorycznej ogniw z elektrodami z tego samego szkła metalicznego nawodorowanego i nienawodorowanego, umieszczonymi w elektrolicie zasadowym i kwaśnym.
EN
The performance of zirconia-based electrochemical sensor for CO2 monitoring is described. The basic components of the sensor include yttria-doped cubic zirconia as a solid electrolyte and a mixture of carbonates as a CO(2) sensing material. In the range of 12-18 ppm of CO(2) the sensor's response time at 773 K is about 90 s. The sensor exhibits stable performance characteristics within 3-4 months. It is shown that sensor performance is determined by the formation of an ionic bridge that is formed during a special activation procedure.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.