Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy porównano nasiąkliwość i porowatość wybranych tworzyw akrylowych stosowanych w wykonawstwie płyt ruchomych protez zębowych. W badaniach wykorzystano próbki sześciu szeroko dostępnych na rynku polskim tworzyw akrylowych. Materiały wytworzono trzema różnymi metodami polimeryzacji w zależności od typu tworzywa. Nasiąkliwość tworzyw oznaczono na podstawie normy PN-EN ISO 62. Porowatość określono przy użyciu rentgenowskiej tomografii komputerowej (Computed Tomography - CT). Powierzchnię tworzyw przed i po polerowaniu poddano obserwacjom mikroskopowym przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (Scanning Electron Microscope - SEM). Przeprowadzone badania wykazały różnicę w nasiąkliwości wytworzonych materiałów. Tworzywa charakteryzują się niewielką porowatością lub całkowitym jej brakiem. Wykazano, iż polerowanie znacząco wpływa na nasiąkliwość materiałów oraz zmniejsza rozwinięcie powierzchni.
EN
In this study porosity and absorbability of acrylic resins were compared. These polymeric materials are used in dental prosthodontics in order to perform bases of dentures. Six types of popular acrylic were examined. Samples were produced using three different methods of polymerization, corresponding to resin type. Absorbability of acrylic resins was examined according to PN-EN ISO 62 standard. Porosity of acrylic resins was examined using Computed Tomography (CT). Surface of acrylic samples was observed on Scanning Electron Microscope (SEM) before and after polishing. Results show that there is a difference in absorbability of acrylic resins. Samples are characterized by low porosity or even lack of porosity. It was demonstrated, that polishing affect perceptibly on absorbability and significantly decreases surface area.
2
Content available remote Magnetic properties of tungsten composites
EN
The magnetic properties of three grades of tungsten composites (heavy alloys): W90.3Ni7Fe1.7Co1, W90Ni4Fe2Mo4 and W93Ni5Cu2 were examined. The dependence between the magnetic field and magnetic induction (hysteresis loop) was measured at room temperature. To determine the Curie temperature, the measurements of magnetic induction versus temperature were carried out (in temperature range 180÷700 K). In order to completely describe the materials, microstructural characterization of the composites was performed in terms of the size and volume fraction of tungsten particles and the chemical composition of the matrix. In the case of the W-Ni-Cu composite no hysteresis loop was registered. The dependency between the magnetic field and magnetization was linear. Moreover the measured (mass)magnetizations was at a constant, extremely low level of 0.0006 emu/g in the examined range of temperatures (180÷700 K). The results obtained for this grade confirmed that the material in the whole temperature range was in a paramagnetic state. The results obtained for two other grades: W90.3Ni7Fe1.7Co1 and W90Ni4Fe2Mo4 showed that they were slightly magnetic. In the case of these materials, the magnetization measured for the field 27000 A/m was at the relatively low level of 700 Gs. Both materials were difficult to saturate. The character of the hysteresis loops prove that at room temperature, the materials are close to ferro/paramagnetic transition. The Curie temperature is approached from the ferromagnetic side, which is confirmed by the plots of magnetization versus temperature. The Curie temperatures for these grades were estimated as 320 and 460 K, respectively. The results confirmed that the composite with a copper addition is a paramagnetic material whereas the two other grades are partially magnetic.
PL
W pracy badano właściwości magnetyczne kompozytów wolframowych (stopów ciężkich) o trzech składach: W90.3Ni7Fe1.7Co1, W90Ni4Fe2Mo4 i W93Ni5Cu2. W temperaturze pokojowej badano zależność pomiędzy natężeniem pola magnetycznego a indukcją magnetyczną (pętle histerezy). W celu wyznaczenia temperatury Curie mierzono zmiany indukcji magnetycznej w funkcji temperatury (w zakresie 180÷700K). W celu pełnego opisu materiałów scharakteryzowano strukturę badanych kompozytów. Wyznaczono średnią średnicę cząstek wolframowych, udział objętościowy fazy cząstek wolframowych, a także zmierzono skład chemiczny fazy wiążącej. Ilościowa analiza mikrostruktury wykazała, że wielkość cząstek wolframowych w badanych materiałach znacznie się różni. Najmniejsze cząstki występowały w kompozycie z dodatkiem molibdenu [E(d) 11 μm], największą wielkość cząstek zmierzono w kompozycie z dodatkiem miedzi [E(d) 25 μm]. Udział objętościowy fazy cząstek wolframowych zależy od zawartości wolframu oraz rodzaju użytych dodatków stopowych. Jak oczekiwano, najwyższy udział fazy cząstek wolframowych (0,87) uzyskano dla kompozytu o najwyższej zawartości wolframu - W93Ni5Cu2. Najniższa zawartość cząstek wolframowych (0,78) występowała w kompozycie o zawartości wolframu 90,3%. W przypadku kompozytu z najmniejszą zawartością wolframu (90%) udział objętościowy fazy cząstek wolframowych był stosunkowo wysoki - 0,86. Pomiary składu chemicznego cząstek wolframowych i osnowy wykazały, że w materiale tym większość molibdenu, dodanego jako dodatek stopowy, rozpuściła się w cząstkach wolframowych, zmniejszając w ten sposób udział fazy wiążącej. W kompozycie W-Ni-Cu nie udało się zarejestrować pętli histerezy. Zależność pomiędzy polem magnetycznym a magnetyzacją była liniowa, co jest typowe dla stanu paramagnetycznego. Również zmierzone wartości indukcji magnetycznej były na stałym, niskim poziomie - 0,0006 emu/g, w całym zakresie temperatur. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że w zakresie temperatur 180÷700 K badany materiał jest paramagnetyczny. Wyniki uzyskane dla dwóch pozostałych kompozytów: W90.3Ni7Fe1.7Co1 i W90Ni4Fe2Mo4 potwierdziły, że materiały te są nieznacznie magnetyczne. W przypadku obu kompozytów indukcja magnetyczna zmierzona dla natężenia pola magnetycznego 27000 A/m była na relatywnie niskim poziomie 700 Gs. Oba materiały również trudno się nasycały. Charakter uzyskanych pętli histerezy dowodzi, że materiały te w temperaturze pokojowej znajdują się blisko przemiany ferro/paramagnetyk. Temperatura Curie dla tych kompozytów wynosiła odpowiednio około 320 i 460 K. Krzywe zależności magnetyzacji od temperatury zarejestrowane dla tych kompozytów miały szeroki charakter, co świadczy, że przemiana ferro/paramagnetyk zachodzi w sposób stopniowy (nieostry).
EN
In this paper we present the new method that allows obtaining of super fine calcium carbonate particles in a (CO2 – Ca(OH)2 – H2O) system. A new rotating disc reactor was employed as a processing unit to run this multiphase process. The device enables to control inter- and intraface mass and energy transfer as well as the macro- and micromixing effects in the reacting system. The system can be controlled by the rate of discs revolutions speed and mixing conditions in the system, reagents contact area or gas flow rate. The influence of different parameters on the reaction kinetics and precipitated powders properties were investigated. Crystallites and agglomerates morphology was examined with the Scanning Electron Microscopy (SEM). The testing with X-ray diffraction analysis confirmed that we have obtained a pure calcite, which is the most thermodynamically stable polymorph of CaCO3.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę otrzymywania bardzo drobnych krystalitów węglanu wapnia w systemie (CO2 – Ca(OH)2 – H2O). Do realizacji tego wielofazowego układu wykorzystano reaktor z wirującym dyskiem, co umożliwia wpływanie na procesy transportu masy i energii. Możliwe jest także wykorzystanie efektów makro- i mikromieszania. Na zachowanie systemu istotny wpływ mają takie dające się kontrolować czynniki jak szybkość obrotowa dysków, powierzchnia kontaktu reagentów, czy wielkość przepływu gazu. W artykule pokazano wpływ poszczególnych czynników na szybkość reakcji. Kształt i wielkość zarówno pojedynczych krystalitów, jak i aglomeratów badano z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego. Badania dyfrakcji rentgenowskiej potwierdziły, że w przeprowadzonych procesach otrzymywano czysty kalcyt, będący najbardziej trwałą termodynamicznie odmianą CaCO3.
EN
High purity iron samples were torsion strained and subsequently annealed. The 2-D microstructure images were quantitatively analysed. The results were used as an input to two stereological methods for spatial (3-D) grain size distribution reconstruction. The study showed that pure iron samples SPD processed and annealed for a short time could be successfully characterized by a log-normal distribution of 3-D grain size. The modeling method showed a significantly better fit in terms of chi2 values than Scheil-Schwartz-Saltykov method. Having in mind, that this method is less prone to error propagation and allows for flexibility in choosing grain shapes (including for instance non-equiaxial grains), it seems to be better suited for the needs of 3-D grain size description in ultrafine-grained materials.
5
Content available remote Kompozyty wolframowe
PL
Scharakteryzowano właściwości fizyczne i zakres zastosowań kompozytów wolframowych. Opisano kolejne operacje procesu technologicznego z wyjaśnieniem zjawisk w nich zachodzących. Przeprowadzono badania strukturalne oraz badania właściwości fizycznych stopu o składzie chemicznym 90W-7Ni-3Fe. Wnioski z prac zawierają program badań mających na celu podwyższenie właściwości, zmodyfikowanie technologii oraz rozszerzenie zakresu zastosowań kompozytów wolframowych.
EN
Tungsten composites (often called also tungsten heavy alloys) structure consists of high strength tungsten particles in ductile matrix. The density is in range 17.0-18.6 g/cm2 (due to high 88-98% tungsten content). As-sintered strength 750-950 MPa (with 10-30% elongation) can he increased by work hardening up to 1300-1500 MPa. High purity powders of particle size in range of few [micro]m (FSSS) are used in tungsten composites production process shown in Figure 1. The key part of the production process is occurring below tungsten melting temperature liquid phase sintering, involving a number of diffusion driven phenomena. The process conditions are presented schematically in Figure 2. Typical as-sintered structure for 90W-7Ni-3Fe composite, consisting of spheroidal tungsten grains in the 55Ni-23Fe-22W matrix is shown in Figure 3a. High mechanical properties (ultimate strength 960 MPa, yield stress 680 MPa, hardness 27 HRC) could be further improved by work hardening. It has been shown that tungsten composites (as opposite to pure tungsten) can be processed by cold deformation. Details are given for cold rolling of 25x25x2 mm sample plates after 20 and 40% reduction. The microstructures after rolling are shown in Figures 3b and 3c. Changes of microstructure quantitative parameters measured on parallel and perpendicular sections are presented in Table 1. Samples after rolling have been annealed in nitrogen at 500-750°C. The results of tensile and hardness tests are summarized in Table 2. Tensile properties increase (while elongation quickly decreases) with increasing reduction ratio. Annealing leads to further increase of tensile properties and hardness. The highest ultimate strength of over 1500 MPa (over 60% increase in comparison to as-sintered material) has been received for 40% reduction and annealing at 500-620°C. Conclusions cover propositions of further studies for improvement of alloys properties and modification of technology, as well as extension of application area for tungsten composites.
EN
A stereological analysis of dispersed particles in the 1200 Al-alloy was performed. Because of the large particle size variation, various microscopic techniques were used. A method permitting us to obtain the complete particle size distribution by employing various microscopic techniques is presented.
PL
Przeprowadzono analizę stereologiczną wydzieleń w stopie Al-1200. Ze względu na znaczne zróżnicowanie wielkości badanych cząstek użyto różnych technik mikroskopowych. Przedstawiono metodę pozwalającą otrzymać całkowity rozkład wielkości wydzieleń przy zastosowaniu różnych technik mikroskopowych.
7
Content available remote Quantitative metallography of Armco-iron with microstructure gradient.
EN
An approach has been made to provide quantitative description of three types of gradient materials produced on a base of Armco iron. Three different technologies have been used to obtain microstructure gradient: surface engineering, cold drawing and annealing and powder metallurgy. Each of studied materials has different type of gradient forming element of structure - starting from gradient of needles length in case of material after surface treatment by gradient of grain size in cold drawn and annealed one, to gradient of porosity in the sintered material. This calls for different approach to description of the gradient. In all cases studied traditional approach of computing only global parameters of microstructure leads to, at best, incomplete description.
PL
Przedstawiono ilościowy opis trzech typów materiałów gradientowych na bazie żelaza Armco otrzymanych poprzez zastosowanie różnych technologii. Pierwszy z materiałów uzyskano metodami inżynierii powierzchni, drugi poprzez zgniot na zimno i wyżarzanie, a ostatni technikami metalurgii proszków. Każdy z badanych materiałów posiadał inny typ gradientu - zaczynając od gradientu długości igieł, poprzez gradient wielkości ziarna, a skończywszy na gradiencie porowatości. Tradycyjne metody opisu pozwalają jedynie na uzyskanie globalnych parametrów, co nie daje pełnej charakterystyki zmian struktury w tego typu materiałach.
PL
Badania wytrzymałości dynamicznej w metalurgii proszków są jedną z lepszych, lecz niedocenianych metod oceny właściwości plastycznych (ciągliwości) wyrobów. Przeprowadzono w szerokim zakresie badania zginania udarowego spieków ciężkich W-Ni-Fe z użyciem młota udarnościowego typu Charpy. Przeanalizowano uzyskane wyniki i porównano je z twardością i wytrzymałością oraz wynikami badań strukturalnych.
EN
Impact testing is one of the best suited, although not frequently used method of plastic properties testing in powder metallurgy. In the present work the tests of W-Ni-Fe heavy alloys have been conducted with the use of Charpy pendulum. Obtained results have been discussed in the context of samples microstructure and static mechanical properties.
EN
The autors discuss the problem of characterizing non-metalic inclusions by the method of quantitive metallography and using modern utrasonic technique with the application of the so called procedure SAFT. The prepared procedures have been used for characterizing materal flaws detected in the material of a tank in one of Polish pertrochemical factories.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.