Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polyester
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
EN
Appropriate packaging is essential to protect products from external contamination, physical damage or food spoilage. The latest innovations in the packaging industry are mainly limited to the development of new polymeric barrier materials and composite or green, environmentally friendly materials. However, recently, new active, and/or intelligent (smart) packaging is being developed that can extend the shelf life of a product, keep it in good condition and help control the quality of food products. This review presents the latest developments and applications of additive manufacturing in the production of smart food packaging.
PL
Odpowiednie opakowanie jest niezbędne, aby chronić produkty przed zanieczyszczeniami z zewnątrz, uszkodzeniami fizycznymi lub zepsuciem się żywności. Najnowsze osiągnięcia w branży opakowań ograniczają się głównie do opracowania nowych polimerowych materiałów barierowych oraz kompozytowych lub ekologicznych materiałów przyjaznych dla środowiska. Jednak ostatnio opracowywane są nowe opakowania aktywne i/lub inteligentne (smart), które mogą wydłużyć okres przydatności do spożycia produktu, utrzymać go w dobrym stanie i pomóc kontrolować jakość produktów spożywczych. W niniejszym artykule przedstawiono najnowsze osiągnięcia i zastosowania wytwarzania przyrostowego w produkcji inteligentnych opakowań do żywności.
EN
The influence of fabric treatments, fabric structure and yarn composition on the strength, elasticity and bending stiffness behawior of developed antistatic knitted fabrics was investigated for daily wear clothing. 1x1 rib knit fabrics showed higher elongation and strength than half-Milano rib knit fabrics, with high elongation in the wale direction of the fabrics. An increase in antistatic poliester content causes an increase in the tensile strength of the fabrics. Fabric treatments were found to be highly influential with respect to the properties of the knitted fabrics developed. Dyed and softened fabrics showed lower stiffness, while the antibacterial finished group showed increased bending stiffness.
EN
The purpose of the study was to evaluate the physical and mechanical properties of various textile materials based on polyester and cotton for shoe uppers and lining. For that purpose, the influence of the ratio of a mixture of cotton and polyester fibers on the quality of the fabric was investigated. As a result, fabrics with the same composition but different yarn numbers differed from each other in specified properties. With an increase in the content of polyester, all specified properties increase except for vapor permeability, which makes it possible to correctly select the composition of fabrics for shoes.
EN
A polyester plasticizer (RSOP) for polyvinyl chloride based on rubber seed oil (RSO) was synthesized. Firstly, RSO monoglyceride were synthesized by the transesterifi cation of RSO with glycerol at 220–240 °C. Secondly, RSOP was synthesized from RSO monoglyceride and adipic acid by esterification. The polyester plasticizer was characterized by GPC, FT-IR, 1H NMR and DSC. Plasticized polyvinyl chloride (PVC) materials with RSOP and dioctyl phthalate (DOP) in varying ratios were prepared via thermal melting process, RSOP was used as a second plasticizer. The properties of the plasticized PVC materials were characterized by a universal testing machine, TGA, DMA and solvent extraction resistance. The obtained PVC materials showed improved thermal stability and lower glass transition temperature than PVC. Solvent extraction resistance and plasticization of plasticized PVC were also improved. This study provides a new strategy for preparing bio-based polyester plasticizer from RSO.
EN
Plates of bidirectional jute/polyester composite material were manufactured by the contact molding method. These plates were cut to form notched test pieces 80x15x4 mm and immersed in water (1, 10, 30, 90, 180 and 270 days) in order to study the impact behavior of this material. The studied composite exhibited a water saturation limit after an immersion period of approximately 30 days, with Fickian diffusion of water within the material. Williams’ method based on linear elastic fracture mechanics was used to calculate impact toughness GIC, which is due to the intrinsic characteristics of the material.
EN
Nonwoven fabrics are widely used for thermal insulation and sound absorption purpose in construction and automobile fields. It is essential to investigate their thermal conductivity and sound absorption coefficient. Five cross-laid nonwoven fabrics are measured on the Alambeta device and Brüel & Kjær impedance tube. Bogaty and Bhattacharyya models are selected to predict the thermal conductivity, and Voronina and Miki models are used to predict the sound absorption coefficient. The predicted thermal conductivity shows a significant difference compared with the measured values. It is concluded that Bogaty and Bhattacharyya models are not suitable for high porous nonwoven fabric. In addition, the results of Voronina and Miki models for sound absorption prediction are acceptable, but Voronina model shows lower mean prediction error compared with Miki model. The results indicate that Voronina model can be used to predict the sound absorption of cross-laid nonwoven fabric.
EN
This research focused on the thermal comfort behaviour of polyester with respect to the type of yarn (spun, micro denier, continuous filament and hollow), linear density of the yarn (111 and 166 dtex), and the loop length of knitted fabric (0.25, 0.27 and 0.29 cm).The air permeability of continuous filament yarn fabric and micro denier yarn knitted fabrics was noted to be higher than that of spun yarn knitted fabrics. 111 dtex micro denier yarn fabric has the highest air permeability and 111 dtex spun yarn fabric the lowest air permeability value among all the other fabric samples. Comparatively, coarser spun yarn fabric has lower air permeability characteristics than finer microdenier fabric.The water permeability of the fabric shows a significant difference between the spun yarn, continuous filament yarn and Micro denier yarn knitted fabrics and between the linear density of the yarn. The water vapour permeability of spun yarn of 166 dtex single jersey fabric is higher, while the water vapour permeability of continuous filament yarn fabric of 166 dtex is lower. The thermal conductivity value is high for continuous filament polyester fabric of 100 D and low for microdenier polyester fabric of 166 dtex. Based on the statistical analysis, it is clearly shown that there are significant differences between the three different polyester yarn fabrics of two different denier of the same fabric. Furthermore, the count and different polyester yarn affect the comfort properties of single jersey fabrics.
PL
Badania koncentrowały się na zachowaniu komfortu cieplnego poliestru w odniesieniu do rodzaju przędzy, gęstości liniowej przędzy (111 dtex i 166 dtex) oraz długości pętelki dzianiny (0,25 cm, 0,27 cm oraz 0,29 cm). Zbadano właściwości wytworzonych dzianin takie jak: przepuszczalność powietrza, wody, pary wodnej oraz przewodność cieplną, a wyniki poddano analizie statystycznej.
8
EN
Transmission of sensible and insensible perspiration is an important factor for fabric comfort. Improvement in the thermal comfort properties of knitted fabrics results in the achievement of fabric comfort. In this research, the thermal comfort properties of six bi-layer knitted fabrics were studied. The bi-layer knitted fabrics were made with different combinations of yarn in the inner layer and outer layer. The yarn combinations selected were polyester staple yarn-polyester staple yarn, polyester staple yarn-cotton, cotton-cotton, polypropylene-cotton, micro denier polyester-cotton, and micro denier polyester- micro denier polyester for the inner and outer layers, respectively. To find the thermal comfort properties of the six bi-layer knitted fabrics, an objective fabric test was carried out. The results showed that the bi-layer fabrics made from micro denier polyester, both in the inner and outer layers, exhibit better thermal comfort properties, thereby providing a higher level of comfort; hence, they are preferred for active sportswear. The water vapour permeability, air permeability, thermal resistance and thermal conductivity of the bi-layer knitted fabric made up of micro denier polyester as the outer and inner layer were found to be higher when compared to the other bi-layer structures. The results were discussed together with one – way ANOVA test results at a 0.05 significance level.
PL
Przenoszenie wyczuwalnego i niewyczuwalnego potu jest ważnym czynnikiem zapewniającym komfort użytkowania wyrobu. Poprawa właściwości komfortu termicznego dzianin skutkuje uzyskaniem komfortu użytkowania wyrobu. W pracy zbadano właściwości komfortu termicznego sześciu dwuwarstwowych dzianin. Dzianiny dwuwarstwowe zostały wykonane z różnych kombinacji przędzy w warstwie wewnętrznej i zewnętrznej. Wybrane kombinacje przędzy to: przędza cięta poliestrowo-poliestrowa, przędza odcinkowa poliestrowo-bawełniana, bawełniano-bawełniana, polipropylenowo-bawełniana, mikro denierowy poliester-bawełna i mikro denierowy poliester-poliester odpowiednio dla warstwy wewnętrznej i zewnętrznej. Aby określić właściwości komfortu termicznego sześciu dwuwarstwowych dzianin, przeprowadzono obiektywne testy wyrobów. Wyniki pokazały, że dwuwarstwowe dzianiny wykonane z poliestru mikro denierowego, zarówno w warstwie wewnętrznej, jak i zewnętrznej, wykazują lepsze właściwości komfortu termicznego, zapewniając w ten sposób wyższy poziom komfortu; dlatego są preferowane w produkcji aktywnej odzieży sportowej. Stwierdzono, że przepuszczalność pary wodnej, przepuszczalność powietrza, opór cieplny i przewodność cieplna dzianiny dwuwarstwowej wykonanej z poliestru mikro denierowego jako warstwy zewnętrznej i wewnętrznej są wyższe w porównaniu z innymi strukturami dwuwarstwowymi. Wyniki przeanalizowano za pomoca testu ANOVA na poziomie istotności 0,05.
EN
The paper discusses the use of multiclustering statistical analysis in the assessment of domestic wastewater filtration effectiveness. Calculations included data collected over four months of experiments with using waste as filling material of vertical flow filters for domestic sewage treatment. The effectiveness of pollutants removal was analysed in case of mechanically shredded waste in the form of PET flakes, PUR foam trims, shredded rubber tires and wadding. The organic compounds (CODcr, BOD5) removal, suspend solids, biogens (as NH4 +, PO4 3– ions) and oxygen saturation changing compared with sand filling was analysed. Multiclustering statistical analysis allowed to divide pollutants removal efficiency of analysed materials into 3 clusters, depending on the hydraulic loading. The first group consisted in quality parameters of treated sewage: the highest reduction of BOD5 and NH4-N. It included the values of quality parameters and indicators for the filtrates obtained at the lowest hydraulic load from columns filled with 60 cm of rubber tires or sand. The second group comprised the results for fillings containing foam, PET and rubber tires (the other hydraulic loads). It featured the highest reduction of total suspended solids and PO4 3–. Removal of easily biodegradable organic compounds was at a similar level in both cluster groups. The filter filled with polyester waste (wadding), which was as effective as 30 cm layer of sand, and the filters filled with 60 cm of sand working at the highest hydraulic load. Third group showed the lowest values of parameters and indicators for analysed filtrates.
PL
W pracy omówiono wykorzystanie wieloklastrowej analizy statystycznej do oceny skuteczności filtracji ścieków bytowych. Obliczenia obejmowały dane zebrane w ciągu czterech miesięcy badań dotyczących wykorzystania odpadów jako materiału wypełniającego filtry z przepływem pionowym. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń została przeanalizowana na przykładzie odpadów mechanicznie rozdrobnionych w postaci płatków PET, skrawków pianki PUR, rozdrobnionych opon gumowych i owaty. Analizowano związki organiczne (CODCr, BOD5), zawiesiny ogólne, biogeny (jako jony NH4 + i PO4 3–) oraz stopień nasycenia tlenem w przypadku filtracji z zastosowaniem do tego procesu wymienionych odpadów i porównano te wyniki z uzyskanymi w filtrach z wypełnieniem piaskowym. Wieloklastrowa analiza statystyczna dała podstawy do podziału skuteczności usuwania zanieczyszczeń przez materiały filtracyjne w zależności od obciążenia hydraulicznego na trzy grupy. Pierwsza z nich obejmowała parametry jakościowe oczyszczonych ścieków – największą redukcję BZT5 i N-NH4 +. Znalazły się w niej wartości parametrów jakościowych i wskaźników dla filtratów otrzymanych w warunkach najmniejszego obciążenia hydraulicznego z kolumn wypełnionych odpadami gumowymi oraz piaskiem o miąższości 60 cm. Druga grupa obejmowała wyniki odnoszące się do wypełnień zawierających piankę poliuretanową, PET i gumę (dla pozostałych obciążeń hydraulicznych). Grupa ta charakteryzowała się największą redukcją zawiesin ogólnych i PO4 3–. Usunięcie łatwo ulegających biodegradowalnych związków organicznych było na podobnym poziomie w obu grupach klastrów. Filtr wypełniony odpadami poliestrowymi (owatą) był tak samo skuteczny, jak filtry wypełnione 30-centymetrową warstwą piasku i filtry wypełnione piaskiem o miąższości 60 cm (w warunkach największego obciążenia hydraulicznego). W trzeciej grupie znalazły się najmniejsze wartości wszystkich analizowanych parametrów i wskaźników dla przedmiotowych filtratów.
EN
In this study, the moisture management properties of plasma treated single jersey knitted fabric with different types of polyester yarns: spun polyester, continuous filament yarn and micro denier yarn with different linear densities were analysed and investigated. The moisture management properties of the same were measured using a moisture management tester. The results of the treated and untreated single jersey fabric were tested for their wetting time, absorption rate, maximum wetted radii, spreading speed, and overall moisture management capacity . It was observed that for the plasma treated fabrics, the time taken for wetting and the absorption rate of spun polyester are faster. Continuous filament polyester shows the maximum wetted radii, and the spreading speed and overall moisture management capacity (OMMC) of spun polyester significantly increases when compared with untreated fabrics. The plasma treatment significantly improved the overall performance of polyester fabric.
PL
W pracy analizowano i badano proces transportu wilgoci dzianin lewoprawych poddanych obróbce plazmą wytworzonych z różnych rodzajów przędz poliestrowych o różnych gęstościach liniowych. Wyniki próbek nieobrabianych i obrabianych plazmą zbadano pod kątem czasu zwilżania, szybkości wchłaniania, promienia zwilżenia, prędkości rozprowadzania i ogólnej zdolności do transportu wilgoci. Zaobserwowano, że w przypadku próbek poddanych obróbce plazmowej czas zwilżania i szybkość wchłaniania zwiększyły się. Stwierdzono znaczny wzrost całkowitej wydajności transportu wilgoci w przypadku próbek poddanychobróbce plazmą.
EN
Polymeric products enriched with natural additives e.g. hyaluronic acid, plant hydrolates or collagen may find a wide application avenue due to the ever growing demand for natural cosmetics. The ecology of cosmetics is equally important. Therefore, in the work presented a biodegradable nonwoven was prepared with natural components as an active layer for cosmetic application. Synthesied was the biodegradable aliphatic-aromatic copolyester: poly(1.4 butylene succinate-co-glutarate-co-adipate-co-terephtalate) suitable for the forming of spunbond nonwoven. The active layer was deposited by padding on basic nonwoven. Assessed were microbiological and mechanical properties as well as the in – compost decomposition of the product. Activity against S. aureus and E. coli was tested and microbiological purity estimated. The best serviceable composition of the active layer was selected based on the microbiological properties tested. It contains sodium hialuronate, plant hydrolate of the bitter orange (Neroli), and collagen. Thanks to good mechanical properties, nonwoven made of aliphatic-aromatic co-polyester may serve as a carrier of the cosmetic layer in applications like face masks.
PL
Polimerowe wyroby wzbogacone naturalnymi dodatkami np. kwasem hialuronowym, hydrolatami roślinnymi lub kolagenem mogą znaleźć szerokie zastosowanie w kosmetyce, ze względu na coraz większe zainteresowanie konsumentów naturalnymi kosmetykami. Również aspekt ekologiczny zaczyna odgrywać ważną rolę w wyrobach kosmetycznych. Dlatego też w pracy zaprojektowano biodegradowalną włókninę z naturalnymi składnikami stanowiącymi warstwę aktywną do celów kosmetycznych. Przeprowadzono syntezę biodegradowalnego kopoliestru alifatyczno-aromatycznego poli(bursztynian-co-glutaran-co-adypinian-co-tereftalan1,4-butylenu) w celu uzyskania polimeru o określonych właściwościach fizykochemicznych, zdolnego do przetwórstwa na włókniny metodą spunbonded. Następnie na włókninę bazową naniesiono warstwę aktywną metodą napawania. Produkt został poddany ocenie mikrobiologicznej, mechanicznej oraz ocenie stopnia biorozkładu w środowisku kompostowym. Przeprowadzono badania aktywności wobec S. aureus oraz E. coli oraz ocenę czystości mikrobiologicznej wytworzonych włóknin. Na podstawie badań mikrobiologicznych wytypowano najkorzystniejszy skład warstwy aktywnej. Wykonano badania właściwości mechanicznych ze szczególnym uwzględnieniem właściwości użytkowych takich jak zdolności absorpcyjne i układalność. Dzięki dobrym właściwościom mechanicznym włóknina z kopoliestru alifatyczno-aromatycznego może pełnić funkcję bazy kosmetycznej. Jest ona również biodegradowalna co obecnie jest ważną cechą ze względu na ekologię. Wytypowana warstwa aktywna zawierająca w składzie mieszaninę hialuronianów sodu, hydrolat z kwiatu gorzkiej pomarańczy (Neroli) oraz kolagen wykazuje dobre właściwości mikrobiologiczne i mechaniczne. Kolagen, kwas hialuronowy oraz hydrolat z gorzkiej pomarańczy wykazują właściwości pielęgnacyjne i są szeroko stosowane w kosmetyce a naniesione na włókninę mogą doskonale spełniać funkcję kosmetyczną np. w postaci aktywnej maseczki.
EN
One of the cost-effective ways to significantly influence the coating formation process and the performance of polyester coatings is to use a cross-linking agent containing an isocyanate. Methylated melamine-formaldehyde with a high degree of alkylation (HMMM) and blocked hexamethylene diisocyanate (HDI) were used for polyester resin cross-linking. The influence of cross-linking agents on coating performance and characteristics was studied using Small Amplitude Oscillatory Shear Rheometry (SAOS), Thermogravimetric Analysis (TGA) and Differential Scanning Calorimetry (DSC) techniques. The cross-linking degree of the polyester system containing the mixture of HMMM and HDI was shown to be significantly lower than that of the systems where only one of the cross-linking agents was used. High loss modulus values G" in the system with HMMM as compared to the system with HDI can be explained by a less dense three-dimensional network structure. With the decrease of HMMM and HDI the formation of three-dimensional network starts at a higher temperature. At the same time, when only the hardener content is reduced it leads to the decrease of the cross-linking degree.
PL
Jednym z ekonomicznych sposobów znaczącego wpływu na proces tworzenia powłoki poliestrowej i jej właściwości jest zastosowanie czynnika sieciującego zawierającego izocyjanian. Metylowaną żywicę melaminowo-formaldehydową o wysokim stopniu zalkilowania (HMMM) i blokowany heksametyleno diizocyjanian (HDI) zastosowano do sieciowania żywicy poliestrowej. Wpływ czynnika sieciującego na właściwości powłok był badany wykorzystując rometrię niskoamplitudowych oscylacji ścinających (SAOS), analizę termograwimetrycznej (TGA) i różnicową kalorymetrię skaningową (DSC). Stwierdzono, że stopień usieciowania kompozycji zawierającej HMMM i HDI był zdecydowanie mnniejszy od układu zawierającego tylko jeden czynnik sieciujący. Duża wartość modułu stratności w układzie z HMMM w porównaniu z układem zawierającym HDI wynikała z mniejszej gęstości trówymiarowej sieci. Wraz z malejącą ilością HMMM i HDI, tworzenie się trójwymiarowej sieci rozpoczyna się w wyższej temperaturze i prowadzi do mniejszej gęstości usieciowania.
EN
Cyclic bending fatigue tests were conducted on randomly oriented short multidirectional glass fiber-reinforced polyester matrices. Standard test specimens were manufactured in rectangles with a volume fraction of 40% glass fibers. The experimental fatigue life results were fitted using S-N curves, which are based on power function equations. S-N curves, which are characterized by important and significant scatter over the lifetime, were correlated using the two-parameter Weibull distribution function to determine the probability of failure and to plot the S-N curves at different reliability levels. These curves are of considerable design value in practical applications of composite materials and predict the sample response at the time of service depending on the degree of reliability.
EN
In this work, the pilling behaviour of polyester blended fabrics was studied and analysed statistically. Two different groups of blends were selected, namely polyester/cotton (P/C) and polyester/viscose blends (P/V). All the fabrics were assessed for pilling performance using ICI pill box, and two-way ANOVA was conducted to analyse the effect of the number of revolutions and type of fibres on the pilling behaviour of the fabrics. The analysis was further narrowed down by conducting a series of ANOVA, by segregating the number of revolutions into two stages and blend proportions into three stages for group I fabrics. Similarly for group II fabrics, both the, number of revolutions and blend proportions were segregated into two stages each. It was found that the type of component fibre used to produce the fabric loses its significance as the number of revolutions increases.
PL
W pracy zbadano statystycznie przebieg pilingu tkanin mieszanych. Wybrano dwie różne grupy mieszanek, a mianowicie: poliester/bawełna (P/C) i poliester/wiskoza (P/V). Wszystkie tkaniny oceniono pod względem mechacenia za pomocą ICI i przeprowadzono dwukierunkową analizę ANOVA w celu przeanalizowania wpływu liczby obrotów i rodzaju włókien na piling tkanin. Analizę dodatkowo zawężono, przeprowadzając serię ANOVA, segregując liczbę obrotów na dwa etapy i mieszając proporcje na trzy etapy dla tkanin z grupy I. Podobnie w przypadku tkanin z grupy II, zarówno liczba obrotów, jak i proporcje mieszanek podzielono na dwa etapy. Stwierdzono, że rodzaj włókna składowego użytego do wytworzenia tkaniny traci na znaczeniu w miarę wzrostu liczby obrotów.
EN
Apparel products worn next to the skin used as summer clothing should satisfy good thermal and moisture management properties. In this paper, fabrics which are produced from three different types of fibres - regenerated bamboo, polyester, cotton and blends of these fibres, were compared with each other in terms of mechanical, thermal comfort and moisture management properties to explain the influence of the fibre type. Moreover the Analytic Hierarchy Process (AHP) was adopted to allow to make a selection among these fabrics of the best option to be used in summer wear. It was found that fibre type had a significant effect on the properties measured. Fabrics made with polyester fibre showed the required performance in terms of mechanical and moisture management properties, whereas regarding the thermal comfort properties, all fibre types had some special distinguishing performances. AHP assessment results revealed that 100% cotton fabrics should be preferred for use in summer clothing with regard to mechanical and thermos-physiological comfort related properties.
PL
Produkty odzieżowe noszone blisko skóry używane jako odzież letnia powinny spełniać dobre właściwości użytkowe. W artykule ocenie poddano tkaniny wytworzone z trzech rodzajów włókien: zregenerowanego bambusa, poliestru i bawełny oraz mieszanek tych włókien. Tkaniny zostały porównane ze sobą pod względem właściwości mechanicznych, komfortu termicznego i transportu wilgoci. Ponadto przyjęto analityczny proces hierarchiczny (AHP), aby umożliwić wybór spośród tych tkanin najlepszej opcji do zastosowania w odzieży letniej. Stwierdzono, że rodzaj włókien miał istotny wpływ na mierzone właściwości. Tkaniny wykonane z włókna poliestrowego wykazały wymaganą wydajność pod względem właściwości mechanicznych i transportu wilgoci. W odniesieniu do właściwości komfortu cieplnego wszystkie rodzaje włókien miały pewne szczególne cechy wyróżniające. Wyniki oceny AHP wykazały, że 100% tkaniny bawełniane są najlepszym rozwiązaniem do stosowania w odzieży letniej w odniesieniu do właściwości związanych z komfortem mechanicznym i termo-fizjologicznym.
16
Content available remote Adhesion of Pigmented Surface Finish on MDF Board
EN
The paper deals with the adhesion of pigmented surface finish intended into interior. The pigmented surface finish was formed as a system of the basic polyester coating material and the top polyurethane coating material. The surface finish was created in two various coating thicknesses on MDF board and on MDF veneered with beech veneer. The coating thicknesses differed in number of coatings of the top coating material. Adhesion of pigmented coating films to MDF board and to MDF veneered with beech veneer was evaluated by pull-off test according to the standard STN EN ISO 4624 Paints and varnishes. Pull-off test for adhesion. The tensile strength on veneered MDF board was higher than on MDF board with the coating film only. The rupture under pull-off test occurred in the surface layers of MDF board on both types of boards. The adhesion was not influenced by the film thickness.
EN
In this paper, the feasibility of applying ultrasonic technology to quantitative analysis of cotton and polyester blended fabrics by the chemical dissolution method is explored. Four varieties of blends with different cotton contents were employed and dissolved in sulfuric acid solution with ultrasound assistance. Although three different frequencies: 20, 28 and 40 kHz were adopted, the experimental results indicate that there is no difference between them. For some fabrics that cannot be untwisted into yarns, ultrasonic technology has good experimental results while only needing a fabric form prepared from a small, long strip. By comparison with the traditional mechanical oscillation method stated in ISO 1833-11:2006, the more meaningful role of ultrasonic lies in the fact that the experimental time and usage of solvent can be reduced by half, which is in agreement with resource savings and environmental protection. Broadly speaking, the study demonstrated that ultrasound assisted chemical dissolution for the quantitative analysis of cotton and polyester blended fabric is feasible.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania technologii ultradźwiękowej do ilościowej analizy tkanin bawełnianych i poliestrowych metodą rozpuszczania chemicznego. Zastosowano cztery rodzaje mieszanek o różnej zawartości bawełny i rozpuszczono w roztworze kwasu siarkowego przy pomocy ultradźwięków. Mimo że przyjęto trzy różne częstotliwości: 20, 28 i 40 kHz, wyniki eksperymentalne wykazały, że nie ma między nimi różnic. W przypadku niektórych tkanin, które nie mogą być rozdzielone w tradycyjny sposób, technologia ultradźwiękowa ma dobre wyniki eksperymentalne. W porównaniu z tradycyjną metodą, określoną w normie ISO 1833-11: 2006, metoda z zastosowaniem ultradźwięków pozwala na skrócenie czasu procesu i zmniejszenie zużycia rozpuszczalnika o połowę, co jest istotne z punktu widzenia oszczędności zasobów i ochrony środowiska. W badaniu wykazano,że możliwe jest wykorzystanie ultradźwięków wspomaganych rozpuszczaniem chemicznym w celu ilościowej analizy tkanin bawełnianych i poliestrowych.
18
EN
An experiment was carried out using glass fiber (GF) as reinforcing materials with unsaturated polyester matrix to fabricate composite by hand layup technique. Four layers of GF were impregnated by polyester resin and pressed under a load of 5 kg for 20 hours. The prepared composite samples were treated by prolonged exposure to heat for 1 hour at 60-150°C and compared with untreated GF-polyester composite. Different mechanical test of the fabricated composite were investigated. The experiment depicted significant improvement in the mechanical properties of the fabricated composite resulted from the heat treatment. The maximum tensile strength of 200.6 MPa is found for 90°C heat-treated sample. The mechanical properties of the composite do seem to be very affected negatively above 100°C. Water uptake of the composite was carried out and thermal stability of the composite was investigated by thermogravimetric analysis, and it was found that the composite is stable up to 600°C. Fourier transform infrared spectroscopy shows the characteristic bond in the composite. Finally, the excellent elevated heat resistant capacity of glass-fiber-reinforced polymeric composite shows the suitability of its application to heat exposure areas such as kitchen furniture materials, marine, and electric board.
EN
The aim of this study was to analyse the effects of various fabric parameters on the thermal resistance, thermal conductivity, thermal transmittance, thermal absorptivity and thermal insulation of polyester/cotton double layer knitted interlock fabrics. It was found that by increasing fibre content with higher specific heat increases the thermal insulation while decreases the thermal transmittance and absorptivity of the fabric. It was concluded that double layer knitted fabrics developed with higher specific heat fibres, coarser yarn linear densities, higher knitting loop length and fabric thickness could be adequately used for winter clothing purposes.
EN
In this study, the effect of UV irradiation on mechanical properties of both natural and synthetic fabrics is investigated. Also the UV degradation of fabrics before and after TiO2 padding is studied. Cotton is used as natural fabric, and polyester, polypropylene, and polyamide were used as synthetic fabrics. After deposition with TiO2, prepared samples were irradiated by different dosage of UV light and the changes in fiber surface and the adhesion of nanoparticles is tested. The scanning electron microscopy, elemental analyses of Ti, and other methods were used. In some cases, the effect of stabilization of nanoparticles on fibers by UV light was realized. Reasons of this stabilization are the surface changes of polymer fibers-increase in surface roughness and oxidation of surface.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.