Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozkład
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
2
EN
In this paper, we will discuss the space of functions of weak bounded mean oscillation. In particular, we will show that this space is the dual space of the special atom space, whose dual space was already known to be the space of derivative of functions (in the sense of distribution) belonging to the Zygmund class of functions. We show, in particular, that this proves that the Hardy space H1 strictly contains the special atom space.
EN
This work presents the results of Small Angle X-ray Scattering (SAXS) investigations of the structure of lamellar stacks in ethylene-1-octene copolymer during heating and cooling. The SAXS curves were analysed using the Intensity Superposition Method (ISM). By means of this method, not only the average values of the parameters of lamellar stacks but also the stacks crystallinity distribution function were determined. Based on this function, the structure of lamellar stacks during crystallization and melting of the copolymer was compared and observed differences were indicated.
PL
Przedstawiono wyniki badań struktury stosów lamelarnych w kopolimerach etylen-1-okten, wykonane metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) w trakcie ogrzewania i chłodzenia. Krzywe SAXS analizowano przy użyciu Metody Superpozycji Intensywności (ISM). Metoda ta pozwoliła wyznaczyć nie tylko średnie wartości parametrów stosów, ale także funkcję rozkładu stopnia krystaliczności stosów. Na podstawie analizy tej funkcji wykazano istotne różnice w strukturze stosów lamelarnych w procesach krystalizacji i topnienia.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów temperatury skóry człowieka podczas próby wysiłkowej. Ponieważ uzyskane wyniki nie podlegają rozkładowi normalnemu, wyznaczono wartości pięciu różnych estymatorów menzurandu. Otrzymane rezultaty wykazały, że w rozważanym przypadku najlepszy estymator menzurandu otrzymujemy z metody bootstrap, ponieważ charakteryzuje się on najmniejszym odchyleniem standardowym.
EN
The article presents results of the skin temperature measurement during an endurance test. The resulting observations are not normally distributed, for this reason the values of five different measurand estimators were determined. The obtained results showed that in the considered case the best measurand estimator is the bootstrap method obtained, because it has the smallest standard deviation.
EN
Automatic detection of objects is a part of visual systems supporting a quality control system of a manufacturing process. The paper concerns the influence of the resolution of images and the size of detected objects in pixels on measurements results. Test images of the objects of a known size were generated. The values of the perimeter of the objects were compared to the obtained values of measurements on the images with degraded resolution. The process of the degradation of the references images by successive downsizing the resolution, detection and measurements were performed applying automatic algorithm. The analysis of obtained results showed that the size of the analysed objects on the digital images plays an important role in reliability and accuracy of the measurement. The author concludes that, in order to avoid a bias in measurement caused by insufficient object resolution, the minimal acceptable size of objects on digital images in pixels should be recommended.
EN
In the managed forest of temperate Europe, black cherry (Prunus serotina) is one of the most important invader species. Among the ecological traits enabling its expansion in forest stands, the role of chemical compounds released naturally by this plant into the environment still remains unclear. The aim of this study was to determine the influence of black cherry leaf litter on the germination and growth of Scots pine (Pinus sylvestris) seedlings. Laboratory bioassays with extracts from newly fallen and decomposed leaves showed a phytotoxic effect on root elongation and a slightly weaker negative effect on stem growth of pine shoots. The inhibitory effect increased with the gradient of leaf extract concentration. Furthermore, a significant negative correlation was observed between condensed tannin content in decomposed leaf litter of the black cherry and the pine root growth. The results are discussed in the context of black cherry litter properties which could interfere with natural regeneration of pine forests.
EN
Local defects in ball bearings may occur at the center line of raceway and its surrounding areas. However, most current studies were concentrated in studying the influence of the local defect located at the centerline of raceway on the bearing vibrations, where the effects of local defects surround the centerline were ignored. To overcome this problem, based on Hertzian point contact theory and multi-body dynamic algorithm, a multi-body dynamic model considering the offset and angular distributions for a ball bearing with a local defect on its outer raceway is established. The influences of offset distance and skew angle between the geometric center of local defect and the centerline of outer raceway on the bearing vibrations are investigated. The relationship between the offset distance and the impulse waveform characteristics is obtained, as well as that between the skew angle and the impulse waveform characteristics. The results show that the offset distance and skew angle of the local defect have a great influence on the time-domain impulse waveform characteristics of the bearing accelerations. This paper can provide a useful guidance for the accurate diagnosis of early local fault in the ball bearings.
PL
Wady lokalne łożysk kulkowych mogą występować na linii środkowej bieżni oraz w otaczających ją obszarach. Jednak większość dotychczasowych badań nad wpływem wad lokalnych na drgania łożyska koncentruje się na wadach linii środkowej bieżni ignorując oddziaływanie wad zlokalizowanych w obszarach otaczających tę linię. Aby rozwiązać ten problem, w przedstawionej pracy wykorzystano teorię kontaktu Hertza oraz algorytm do analizy dynamiki układów wieloczłonowych, co pozwoliło na utworzenie modelu dynamiki układu wieloczłonowego uwzględniającego przesunięcie i rozkłady kątowe łożyska kulkowego z lokalną wadą na bieżni zewnętrznej. Badano wpływ wartości przesunięcia i kąta nachylenia między geometrycznym środkiem wady lokalnej a linią środkową bieżni zewnętrznej na drgania łożyska. Otrzymano zależności pomiędzy wartością przesunięcia a charakterystyką przebiegu impulsu, a także między kątem nachylenia a charakterystyką przebiegu impulsu. Wyniki pokazują, że wartość przesunięcia i kąt nachylenia wady lokalnej mają duży wpływ na przebieg przyspieszeń łożyska w dziedzinie czasu. Praca dostarcza pożytecznych wskazówek na temat trafnego diagnozowania lokalnych uszkodzeń łożysk kulkowych w ich wczesnych stadiach.
PL
Badano skuteczność rozkładu dwóch barwników azowych (Acid Red 27 – AR27 oraz Reactive Black 5 – RB5) w roztworach wodnych o stężeniu 100 mg/dm3 poddanych działaniu odczynnika Fentona modyfikowanego nanożelazem (H2O2/nFeo). W przypadku każdego barwnika określono najkorzystniejsze wartości parametrów procesu, przy których uzyskano widoczne odbarwienie roztworu (barwnik AR27: pH=3, dawka H2O2 40 mg/dm3, dawka nFeo 60 mg/dm3, czas reakcji 15 min, barwnik RB5: pH=3, dawka H2O2 50 mg/dm3, dawka nFeo 20 mg/dm3, czas reakcji 15 min). W tych warunkach zmniejszenie wartości ChZT roztworów barwników AR27 i RB5 wynosiło odpowiednio 82,6% i 86,5, a zmniejszenie ich toksyczności (mierzonej testem Microtox) – odpowiednio 100% i 92,7%. W celach porównawczych do rozkładu barwników zastosowano także klasyczny odczynnik Fentona (H2O2/Fe2+). Widoczne odbarwienie wodnego roztworu barwnika AR27 uzyskano w tym przypadku przy pH=3,5, dawce H2O2 60 mg/dm3, stosunku [Fe2+]/[H2O2]=0,3 w czasie 15 min, a barwnika RB5 pH=3,5, dawce H2O2 40 mg/dm3, stosunku [Fe2+]/[H2O2]=0,75 w czasie 15 min. Zmniejszenie wartości ChZT roztworów AR27 i RB5 wynosiło odpowiednio 71,5% i 71,8%, a zmniejszenie ich toksyczności – 100% i 84,4%. Obie zastosowane metody utleniania, poza odbarwieniem roztworów wodnych, pozwoliły na zmniejszenie wartości ChZT roztworów barwników do 21÷49 mgO2/dm3. Zgodnie z klasyfikacją toksyczności próbek wodnych, wszystkie badane roztwory barwników z klasy próbek wysokotoksycznych (toksyczność >75%), po poddaniu ich działaniu odczynnika Fentona można uznać za nietoksyczne (toksyczność <25%).
EN
Effectiveness of two azo dyes decomposition (Acid Red 27 – AR27 and Reactive Black 5 – RB5) with the Fenton reagent modified with nanoiron (H2O2/nFeo) was studied in aqueous solutions at a concentration of 100 mg/L. For each dye, the most favorable process parameters were determined to obtain visual discoloration of tested solutions (AR27: pH = 3, H2O2 = 40 mg/L, nFeo = 60 mg/L, t = 15 min; RB5: pH = 3, H2O2 = 50 mg/L, nFeo = 20 mg/L, t = 15 min). Under these conditions, the decrease in COD values for AR27 and RB5 was 82.6% and 86.5, respectively and in toxicity (Microtox test) – 100% and 92.7%, respectively. For comparative purposes, classic Fenton reagent (H2O2/Fe2+) was also used for the dye decomposition. For AR27, the visual discoloration of the aqueous solution was obtained within 15 min at pH = 3.5, H2O2 = 60 mg/L, [Fe2+]/[H2O2]=0.3 and for RB5 – within 15 min at pH = 3.5, H2O2 = 40 mg/L, [Fe2+]/[H2O2]=0.75. The decrease in COD values for AR27 and RB5 was 71.5% and 71.8%, respectively and in toxicity – 100% and 84.4%, respectively. Both oxidation methods applied, beside visual discoloration of the aqueous solutions, allowed for the COD reduction to the level of 21–49 mgO2/L. According to the toxicity classification for water samples, all the highly toxic samples of dye solutions tested (toxicity >75%) could be considered non-toxic (toxicity <25%) after the Fenton reagent application.
EN
Small-scale geological discontinuities are not easy to detect and image in seismic data, as these features represent themselves as diffracted rather than reflected waves. However, the combined reflected and diffracted image contains full wave information and is of great value to an interpreter, for instance enabling the identification of faults, fractures, and surfaces in built-up carbonate. Although diffraction imaging has a resolution below the typical seismic wavelength, if the wavelength is much smaller than the width of the discontinuity then interference effects can be ignored, as they would not play a role in generating the seismic diffractions. In this paper, by means of synthetic examples and real data, the potential of diffraction separation for high-resolution seismic imaging is revealed and choosing the best method for preserving diffraction are discussed. We illustrate the accuracy of separating diffractions using the plane-wave destruction (PWD) and dip frequency filtering (DFF) techniques on data from the Sarawak Basin, a carbonate field. PWD is able to preserve the diffraction more intelligently than DFF, which is proven in the results by the model and real data. The final results illustrate the effectiveness of diffraction separation and possible imaging for high-resolution seismic data of small but significant geological features.
PL
Przedstawiono i porównano rozkład zawartości rtęci w różnych sortymentach węgla kamiennego do celów energetycznych wyprodukowanych w Polsce w 2015 roku. Zmienność zawartości rtęci analizowano w powiązaniu z podstawowymi parametrami jakościowymi węgla, tj. zawartością popiołu i siarki całkowitej. Różnice, zwłaszcza zawartości popiołu, określały stopień wzbogacenia węgla. Stwierdzono stosunkowo duże zróżnicowanie zawartości rtęci w obrębie poszczególnych grup sortymentowych, jak również w węglach produkowanych przez poszczególne kopalnie, niezależnie od stopnia wzbogacenia węgla. W pełni wzbogacone węgle reprezentujące sortymenty grube i średnie charakteryzowały się wyraźnie mniejszą zawartością rtęci niż, w dużym stopniu niewzbogacone, miały. Łącząc zawartości rtęci w poszczególnych grupach sortymentowych z wielkością ich produkcji w poszczególnych kopalniach oszacowano roczny ładunek rtęci w węglu kamiennym do celów energetycznych, który wyniósł w 2015 r. około 5350 kg.
EN
The distribution of mercury content in different hard steam coals size grades produced in Poland in 2015 are presented and discussed. The variability of mercury content was analysed in comparison to the values of basic coal quality parameters, i.e. ash and total sulphur content. The differences, especially in ash, described the degree of coal cleaning. It was shown that relatively huge variability of mercury content characterized both coal in coal size grades groups as well coal from individual collieries not regarding the degree of coal cleaning. Fully cleaned coals, mainly representing coarse and medium coal size grades, were characterized by visibly lower mercury content than mainly raw smalls. Joining mercury content in different coal products (lots) with the coal sale information for individual collieries the annual mercury load for hard steam coal was assessed. It has amounted around 5350 kilograms in 2015.
PL
Bisfenol A to związek chemiczny stosowany do produkcji tworzyw sztucznych. Współcześnie identyfikowany jest on w środowisku wodnym. W pracy podjęto badania dotyczące oceny wpływu warunków środowiska wodnego na rozkład bisfenolu A. Przedmiot badań stanowiły różne roztwory wodne sporządzone na bazie wody zdejonizowanej lub powierzchniowej z dodatkiem wzorca bisfenolu A w stężeniu 1 mg/dm3. Do wybranych roztworów dodawano pożywkę mineralną lub wodę powierzchniową, która to stanowiła źródło zarówno substancji organicznych, jak i nieorganicznych oraz mikroorganizmów. Opcjonalnie wybrane roztwory były przetrzymywane w ciemni lub w świetle słonecznym oraz napowietrzane. Roztwory po biodegradacji poddano również ocenie toksykologicznej z użyciem testu enzymatycznego z bakteriami bioluminescencyjnymi Aliivibrio fischeri, testu przeżywalności ze skorupiakami Daphnia magna oraz testu wzrostowego z rośliną wodną Lemna minor. Określono, że rozkład bisfenolu A w środowisku wodnym jest niewielki i zachodzi głównie pod wpływem światła słonecznego przy udziale mikroorganizmów. Istotna jest również obecność w środowisku wodnym soli mineralnych. Natomiast dokonana ocena toksykologiczna roztworów podczas badań biodegradacyjnych wykazała, że charakteryzują się one różną toksycznością. Klasa toksyczności roztworu zależała także od rodzaju użytego organizmu wskaźnikowego, co świadczy o ich różnej wrażliwości na działanie bisfenolu A. Wysoką toksyczność odnotowano w przypadku bakterii bioluminescencyjnymi Aliivibrio fischeri po 14 dobach trwania badań biodegradacyjnych.
EN
Bisphenol A is a compound used to produce plastics. Today, it is identified in the aquatic environment. As part of the work there are performed studies to determine the effect of the aquatic environment conditions on the decomposition of bisphenol A. As the subject of research there were used different aqueous solutions prepared on the basis of deionized or surface water with addition of a bisphenol A standard at concentration of 1 mg/dm3. To the selected solutions it was added the mineral medium or surface water, which was the source of both organic materials and inorganic compounds and microorganisms. Optionally, the selected solutions had been kept in the dark or in the light of sun, and they had been aerated. Solutions after biodegradation were also subjected of the toxicological evaluation with application of the enzymatic test using bioluminescent bacteria Aliivibrio fischeri, survival test using shellfish Daphnia magna and the growth test of aquatic plant Lemna minor. It was determined that the decomposition of bisphenol A in an aquatic environment is low and it is mainly under the influence of sunlight, with the participation of microorganisms. The presence of mineral salts in aquatic environment is also important. on the other hand, the toxicological assessment of solutions, which was made during testing biodegradation, showed that they have a different toxicity. Toxicity class of the solution also depended on the type of applied indicator, which proves their differences in sensitivity to bisphenol A. High toxicity was noted in the case of bioluminescent bacteria Aliivibrio fischeri after 14 days of the biodegradation study.
EN
This study focuses on a three-dimensional numerical analysis by the finite element method, the mechanical behavior of the dental prosthesis implant composed of a single implant. The effect of the nature of food on the level and distribution of the Von Mises equivalent stress generated in the bone and the elements that constitute this prosthesis have been highlighted. It has been shown that this level is particularly important that the Crushed masticated foods are rigid. This work was carried out to answer questions whose purpose was to analyze the risk of overload in the mandibular region. Loads transfer mechanisms and the possible failure of osseointegrated implants, the shape of the implant, the geometrical and mechanical properties of the placement site and bone resorption of the crest. A proper estimation of these effects allows the correct design of the implant.
EN
Bisphenol A is a compound used to produce plastics. Today, it is identified in the aquatic environment. As part of the work there are performed studies to determine the effect of the aquatic environment conditions on the decomposition of bisphenol A. As the subject of research there were used different aqueous solutions prepared on the basis of deionized or surface water with addition of a bisphenol A standard at concentration of 1 mg/dm3. To the selected solutions it was added the mineral medium or surface water, which was the source of both organic materials and inorganic compounds and microorganisms. Optionally, the selected solutions had been kept in the dark or in the light of sun, and they had been aerated. Solutions after biodegradation were also subjected of the toxicological evaluation with application of the enzymatic test using bioluminescent bacteria Aliivibrio fischeri, survival test using shellfish Daphnia magna and the growth test of aquatic plant Lemna minor. It was determined that the decomposition of bisphenol A in an aquatic environment is low and it is mainly under the influence of sunlight, with the participation of microorganisms. The presence of mineral salts in aquatic environment is also important. on the other hand, the toxicological assessment of solutions, which was made during testing biodegradation, showed that they have a different toxicity. Toxicity class of the solution also depended on the type of applied indicator, which proves their differences in sensitivity to bisphenol A. High toxicity was noted in the case of bioluminescent bacteria Aliivibrio fischeri after 14 days of the biodegradation study.
PL
Bisfenol A to związek chemiczny stosowany do produkcji tworzyw sztucznych. Współcześnie identyfikowany jest on w środowisku wodnym. W ramach pracy podjęto badania dotyczące oceny wpływu warunków środowiska wodnego na rozkład bisfenolu A. Przedmiot badań stanowiły różne roztwory wodne sporządzone na bazie wody zdejonizowanej lub powierzchniowej z dodatkiem wzorca bisfenolu A w stężeniu 1 mg/dm3. Do wybranych roztworów dodawano pożywkę mineralną lub wodę powierzchniową, która to stanowi ła źródło zarówno substancji organicznych, jak i nieorganicznych oraz mikroorganizmów. Opcjonalnie wybrane roztwory były przetrzymywane w ciemni lub w świetle słonecznym oraz napowietrzane. Roztwory po biodegradacji poddano również ocenie toksykologicznej z użyciem testu enzymatycznego z bakteriami bioluminescencyjnymi Aliivibrio fischeri, testu przeżywalności ze skorupiakami Daphnia magna oraz testu wzrostowego z rośliną wodną Lemna minor. Określono, że rozkład bisfenolu A w środowisku wodnym jest niewielki i zachodzi głównie pod wpływem światła słonecznego przy udziale mikroorganizmów. Istotna jest również obecność w środowisku wodnym soli mineralnych. Natomiast dokonana ocena toksykologiczna roztworów podczas badań biodegradacyjnych wykazała, że charakteryzują się one różną toksycznością. Klasa toksyczności roztworu zależała także od rodzaju użytego organizmu wskaźnikowego, co dowodzi o ich różnej wrażliwości na działanie bisfenolu A. Wysoką toksyczność odnotowano w przypadku bakterii bioluminescencyjnymi Aliivibrio fischeri po 14 dobach trwania badań biodegradacyjnych.
EN
The main goal of the paper is to present a logic synthesis strategy dedicated to an LUT-based FPGA. New elements of the proposed synthesis strategy include: an original method of function decomposition, non-disjoint decomposition, and technology mapping dedicated to configurability of logic blocks. The aim of all of the proposed synthesis approaches is the sharing of appropriately configured logic blocks. Innovation of the methods is based on the way of searching decomposition, which relies on multiple cutting of an MTBDD diagram describing a multi-output function. The essence of the proposed algorithms rests on the method of unicoding dedicated to sharing resources, searching non-disjoint decomposition on the basis of the partition of root tables, and choosing the levels of diagram cutting that will guarantee the best mapping to complex logic blocks. The methods mentioned above were implemented in the MultiDec tool. The efficiency of the analyzed methods was experimentally confirmed by comparing the synthesis results with both academic and commercial tools.
EN
Reefs represent a special type of carbonate trap that plays a key role in the migration, accumulation, and formation of a reservoir. They have commonly been the targets of exploration and development. However, reefs have complex interior structures and easily grow as thin, interbedded geological frames with reef microfacies that include the cap, core, and base of the reef. Because of the inherent drawbacks of seismic signals, including their low frequencies and narrow bandwidths, it is difficult to accurately identify reef reservoirs. Fortunately, the seismic frequency, phase, energy, waveform and other dynamic and geometrical properties can be used to compensate for the energy, expand the frequency bandwidth, and decompose and reconstruct the wavelet to obtain high-resolution seismic data. These data can highlight certain seismic responses of reefs, including boundary reflections, dome-shaped reflections from the reef outline, strong reflections from the reef cap, reflections from the reef bottom, and onlap reflections from the reef flanks. Some impedance response regularities, such as the lower impedance of the reef cap relative to the reef core and biodetritus beach and the fluctuating impedance of the reef-flat complex, are observed by combining log data with geological and high-resolution seismic data for a reef reservoir inversion. These methods were applied to the Changxing Formation in the Yuanba Gas Field. Good prediction results were obtained with a high consistency between the log and seismic data in a comparative analysis with the original seismic data and well logs.
EN
Purpose: The composites based on natural fibre and wood can be destroyed by fungi attack, even the lignocellulosic materials were used as filler in hydrophobic thermoplastic matrix. The aim of this study was to investigate the effect of microcrystalline cellulose (MCC) and nutshell fibre content on decay resistance of natural fibre composites. Design/methodology/approach: Half of the composite samples were immersed in water for 60 days and then incubated by fungi to investigate the leaching effect on biological resistance. Furthermore, water absorption rate and thickness swelling of samples were determined during water immersing. For this purpose, total nine thermoplastic composites filled different MCC rate (5%, 10% and 15%) and nutshell content (30%) were produced. Decay test were conducted by using a white rot fungus–Trametes versicolor, and a brown rot fungus–Tyromyces palustris, according to EN 113 standard. Findings: Based on findings from this study, weight loss, water absorption rate and thickness swelling correlated with lignocellulosic content in composites. Samples exhibited less than 1% weight loss in decay test and excellent biological resistance against testing fungi. Research limitations/implications: Weight loss (%) and moisture content (%) values of MCC-nutshell HDPE composites after Tyromyces palustris and Trametes versicolor attack were found under 3% and 20%, respectively. Low weight loss values obtained in the study are supposed to be related with the low moisture content. Originality/value: There is not a study dealing with the decay resistance of WPCs produced by a combination of nutshell and MCC fibres. In addition, there is not a substantial study on the effects of MCC/plastic ratio for decay performance of WPCs contained nutshell after long-term leaching test.
17
Content available Remarks on the Sobolev type spaces of multifunctions
EN
In this paper we introduce the spaces of multifunctions SX,pq and Xpq which correspond with the Sobolev space Wpq and the space of multifunctions Xmkc,φ,k,Y which correspond with the Orlicz-Sobolev space Wkφ. We study completeness of them. Also we give some theorems.
PL
W artykule wprowadzamy przestrzenie multifunkcji SXpq and Xpq, które odpowiadają przestrzeni Soboleva Wpq, oraz przestrzeń multifunkcji Xmkc,φ,k,Y , która odpowiada przestrzeni Orlicza-Soboleva Wkφ. Badamy zupełność tych przestrzeni. Podajemy także pewne twierdzenia dotyczące tych przestrzeni.
PL
Współczesne technologie oczyszczania wody i ścieków coraz częściej wykorzystują różne procesy chemicznego utleniania. W procesach tych mogą powstawać uboczne produkty utleniania o często nieznanej aktywności biologicznej. Z tego względu podjęto próbę oceny stopnia rozkładu dwóch ksenobiotyków (bisfenol A, diklofenak) oraz zmiany toksyczności roztworu modelowego w procesach UV oraz UV/H2O2. Ocenę przebiegu procesu zaawansowanego utleniania przeprowadzono stosując jako roztwory modelowe wodę zdejonizowaną i ścieki oczyszczone z dodatkiem wzorców badanych ksenobiotyków. Wykazano, że stopień rozkładu tych związków był większy w przypadku ich utleniania w środowisku ścieków oczyszczonych niż wody zdejonizowanej. W przypadku wody zdejonizowanej zaobserwowano powstawanie ubocznych produktów rozkładu badanych ksenobiotyków i ich wpływ na toksyczność roztworu modelowego zarówno w procesie UV, jak i UV/H2O2. W zależności od rodzaju zastosowanego procesu utleniania i czasu naświetlania promieniami nadfioletowymi oraz usuwanego związku roztwór modelowy charakteryzował się różną toksycznością. Dowodzi to, że podczas usuwania ksenobiotyków w procesach zaawansowanego utleniania zachodzą złożone zjawiska, które nie są jeszcze do końca rozpoznane.
EN
Modern technologies of water and wastewater treatment have been increasingly employing various processes of chemical oxidation. These processes generate by-products of often unknown biological activity. This is the reason why attempts at evaluation of the two xenobiotics (bisphenol A, diclofenac) degradation level were made as well as of the change in model solution toxicity in the UV and UV/H2O2 oxidation. Assessment of the advanced oxidation mechanism was performed using deionized water and treated wastewater with analytical standards of tested compounds added as model solutions. It was demonstrated that xenobiotic degradation level was higher when oxidation was carried out in the treated wastewater compared to the deionized water. When deionized water was used as an environmental matrix xenobiotic degradation by-products were formed and affected the model solution toxicity both during the UV and UV/H2O2 process. The toxicity of model solution was a function of the oxidation type, the UV exposure time and the compound being degraded. It becomes evident that during xenobiotic removal in the advanced oxidation process complex phenomena occur that have not yet been fully understood.
EN
Results of research carried out on a waste rockwool and ammonium nitrate mixtures to examine the possibility of using them in fertilization of plants were presented. Reactions occurring between compounds were analyzed to determine the possibility of an uncontrolled exothermic decomposition of nitrogen fertilizer additive. Results obtained from the analysis of prepared mixtures in various proportions and separate samples of individual compounds were compared. Ammonium nitrate used in the research was supplied by one of the domestic fertilizers producer and waste rockwool was collected after a completed crop cycle of a tomato plant. Each sample was dried and ground before examination. Analysis was carried out using differential thermal analysis coupled with thermogravimetry and mass spectrometry (DTA-TG-MS). Obtained results indicate a possibility of use of rockwool mixed with ammonium nitrate in agriculture. However, it is important to choose optimal proportions of compounds to ensure the thermal stability of the mixture.
PL
Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dla mieszanin odpadowej wełny mineralnej z azotanem(V) amonu w celu przeanalizowania możliwości zastosowania ich w nawożeniu. Zbadano zachodzące w mieszaninach przemiany fizykochemiczne, co umożliwiło określenie ryzyka zajścia gwałtownego egzotermicznego rozkładu azotowego komponentu mieszanki. Porównane zostały wyniki uzyskane z analiz mieszanin azotanu(V) amonu z odpadową wełną mineralną w różnych proporcjach masowych oraz oddzielnych próbek poszczególnych składników. Stosowany azotan(V) amonu pochodził od krajowego producenta nawozów, natomiast wełna mineralna została uzyskana po jednorocznym cyklu uprawy pomidora. Do przeprowadzenia analizy zachodzących w badanym układzie przemian zastosowano różnicową analizę termiczną sprzężoną z termograwimetrią i spektrometrią mas (DTA-TG-MS). Uzyskane wyniki wskazują na możliwość wykorzystania odpadowej wełny mineralnej w mieszance z azotanem(V) amonu w rolnictwie. Należy jednak odpowiednio dobrać skład mieszaniny, biorąc pod uwagę jej stabilność termiczną.
EN
The paper presents the study on manufacturing of nickel and cobalt powders by thermal plasma decomposition of the carbonates of these metals. It was shown the dependence of process parameters and grain size of initial powder on the composition of final product which was ether metal powder, collected in the container as well as the nanopowder with crystallite size of 70 - 90 nm, collected on the inner wall of the reaction chamber. The occurrence of metal oxides in the final products was confirmed and discussed.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.