Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 433

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  risk assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
1
PL
Przedstawiono program informatyczny RAT-if służący do realizacji kompleksowych zaawansowanych analiz ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych oraz wyznaczania od nich bezpiecznych odległości. Działanie i funkcjonalności programu RAT-if omówiono na przykładzie symulacji i analizy awarii cysterny kolejowej z chlorem na terenie bazy przeładunkowej.
EN
The title program was presented and exemplified on a railway tank truck accident with Cl in the area of the transshipment base.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną ze szkodliwym oddziaływaniem pyłów (w tym pyłu węglowego) na organizm człowieka. Omówiono ogólne pojęcie pyłu, jego podział oraz główne źródła zapylenia. Przedstawiono skutki zdrowotne związane ze szkodliwym działaniem pyłów. Dokonano także analizy i oceny ryzyka zdrowotnego związanego z zapyleniem na stanowisku kombajnisty w ścianie. Omówiono czynniki, które przyczyniają się do powstania pyłu oraz sposoby redukcji i zwalczania zagrożenia pyłowego.
EN
The article presents the problems associated with the harmful effects of dust (including coal dust) on the human body. The general concept of dust, its distribution and the main sources of pollination are discussed. Health effects related to the harmful effects of dust are presented. An analysis and assessment of health risk related to pollination at the cutter-loaderman’s position in the wall was made. Factors that contribute to the excessive formation of dust and methods of reducing and combating the dust hazard are discussed.
PL
W przypadku realizacji prac związanych z pogrążaniem grodzic w technologii wibracyjnej, usytuowanych w bliskim sąsiedztwie czynnych gazociągów wysokiego ciśnienia, należy bezwzględnie dokonywać ciągłego pomiaru i analizy drgań. Należy tutaj pamiętać o tym, że warunki gruntowe są nieprzewidywalne, czego efektem może być gwałtowny wzrost wielkości drgań mechanicznych, a co za tym idzie zagrożenie awarii czynnego gazociągu wysokiego ciśnienia. Z przeprowadzonych analiz wyników badań drgań mechanicznych zarejestrowanych podczas prac związanych z wykonywaniem ścianek szczelnych na potrzeby zabezpieczenia wykopów jasno wynika, że prace te były prowadzone w sposób bezpieczny. A odnotowane wartości drgań nie miały negatywnego wpływu na istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia.
EN
In the case of carrying out works related to driving sheet piles in the vibration technology located in close proximity to active high-pressure gas pipelines, continuous measurement and analysis of vibrations must be performed. One should remember ground conditions are unpredictable which may result in sharp increase in the size of mechanical vibrations, and thus the risk of failure of an active high pressure gas pipeline. The analyzed results of the mechanical vibration tests recorded during the execution of sheet piling for the protection of excavations clearly show that the works were carried out in a safe manner and the recorded vibration values did not have a negative impact on the existing high-pressure gas pipeline. Keywords: construction of a nigh pressure gas pipeline, protedion zone, sheet piling, vibration testing, risk assessment
EN
The intensive growth in the popularity of recreational aviation as a means of spending free time can cause an increase in the number of unwanted events in general aviation (GA). Thus, it is advisable to examine the safety of aerodromes and their nearest surroundings. The article deals with a risk analysis for a sightseeing flight, starting with and ending at a model aerodrome. A comprehensive analysis showed 67 hazard sources in the analysis area, of which 16 hazards were defined. Three out of sixteen hazards were assigned to the unacceptable category (according to the Risk Score Method). It was a mid-air collision, detachment of the aircraft’s elements in the air and a ground collision. For every hazard other than those acceptable, actions aimed at risk reduction were recommended. Moreover, the risk should be monitored at every stage of the operation.
PL
Intensywny wzrost popularności lotnictwa rekreacyjnego może się stać przyczyną wzrostu liczby zdarzeń niepożądanych w lotnictwie ogólnym – General Aviation (GA). Celowe jest więc badanie bezpieczeństwa na lotniskach aeroklubowych i w ich najbliższym otoczeniu. W artykule przedstawiono analizę ryzyka w przypadku lotu widokowego samolotem lekkim, zaczynającego się i kończącego na lotnisku modelowym. Kompleksowa analiza wykazała 67 źródeł zagrożeń w obszarze analiz, a z nich zdefiniowano aż szesnaście zagrożeń. Trzy z szesnastu zagrożeń przypisano do kategorii nieakceptowanej (według metody Risk Score). Była to kolizja w powietrzu, oderwanie się elementów statku powietrznego w powietrzu i zderzenie z ziemią. W odniesieniu do każdego zagrożenia innego niż akceptowane zalecono działania mające na celu zmniejszenie ryzyka zagrożeń. Poza tym ryzyko powinno być monitorowane na każdym etapie działalności aeroklubu.
EN
This study proposes a new methodology for the accurate risk assessment of railway freight wagons that has real-world applications in the operation and maintenance of freight vehicles. The paper specifically focuses on the analysis of posterior reliability calculation methods using Weibull’s reliability model to calculate reliability indicators by which the probability of occurrence of individual failures can be estimated. The consequences of failure are calculated through an existing system from the General contract used for freight wagons (AVV). The formula for calculating the risk value is based on a classical risk theory, where the risk is defined as a combination of the occurrence of a negative phenomenon and the severity of its consequence. The reasoning for this approach was in an effort to maintain simplicity and clarity for potential users in practice. This is based on the information gathered in examining the current state of risk management in the sector of railway vehicles in Slovakia. The data used for risk calculations were taken from a maintenance workshop in Slovakia to provide a realistic picture of the failure rates of freight wagons. The proposed methodology uses historical data for prediction of reliability for the next years. Based on the reliability being a function of time, the risk associated with it is variable, increasing with time. These findings have broader implications for the maintenance systems taken appropriate maintenance actions necessary with respect to increased risk.
EN
The article discusses the issue related to the study of the level of knowledge among students of Safety Engineering in the field of selected types of threats, the possibility of their occurrence, and knowledge of the rules of conduct in the event of their occurrence at the Campus of the Silesian University of Technology. Survey techniques were used for the analysis.
PL
W artykule poruszono zagadnienie związane z badaniem poziomu wiedzy wśród studentów kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa w zakresie wybranych rodzajów zagrożeń, możliwości ich wystąpienia oraz znajomości zasad postępowania w przypadku zaistnienia ich na terenie Miasteczka Akademickiego Politechniki Śląskiej. Do analizy wykorzystano techniki badań ankietowych.
EN
Aim: The aim of the article is to demonstrate that despite wide variety of areas involving security issues, there exists their common measure and benchmark. The author raised and confirmed a hypothesis that there is a tool allowing for qualitative or quantitative description of security. A risk analysis is such an instrument. Methodology: The article reviews the basic literature summarising current achievements in security sciences. The author proposes a tool that enables both risk analysis and risk management, which is a way of developing resilience to threats. Results: The author indicates two main directions of research works. The first one pertains to engineering approach to solving safety problems, which falls within technical field of science. The second one employs social and political methods of research and comes under social science. Links between them are the subject of author's analysis. Assuming that risk is a measure of safety, the author made a generalisation which allows to integrate the methods of the above mentioned science fields into unified methodology of risk assessment. Related to this, for the purposes of this article the notion of a generalised risk was defined. It incorporates both expert methods of solving problems and a socio-political factor, namely social agitation. The method of aggregating different hazard consequences categories was presented by means of the transformation matrix. Protection systems effectiveness was defined through introduction of the supplementary and system barriers concept to the risk assessment. As a result, a method for evaluating resilience of protected systems, particularly in public administration units as well as in civil protection system. The article also indicates research fields which need deeper exploration, especially in the context of measures and indicators of risk and social resilience. Conclusions: The theoretical foundations of security studies presented in the article offer a holistic view on questions of safety. Based on the analysis and synthesis of existing knowledge new solutions were proposed in regard to local community resilience.
PL
Cel: Celem artykułu jest wykazanie, że istnieje wspólna miara dla poszczególnych zagadnień bezpieczeństwa, pomimo że charakteryzują się one dużą różnorodnością. Postawiono oraz pozytywnie zweryfikowano hipotezę stanowiącą, iż istnieje narzędzie, które – bez względu na obszar badań – pozwoliłoby określić w sposób ilościowy lub jakościowy wartość bezpieczeństwa. Narzędziem tym jest analiza ryzyka. Metodologia: W pracy dokonano syntetycznego przeglądu podstawowej literatury podsumowującej dotychczasowe osiągnięcia nauk o bezpieczeństwie. Zaproponowano narzędzie pozwalające nie tylko na analizę ryzyka, ale również zarządzanie nim, czego wyrazem jest sposób budowy odporności na zagrożenia. Wyniki: Wskazano na dwa główne podejścia do nauk o bezpieczeństwie. Pierwszym są inżynierskie metody rozwiązywania problemów bezpieczeństwa, mieszczące się w dziedzinie nauk technicznych, drugim natomiast – społeczno-polityczne metody badawcze, wpisujące się dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Przeanalizowano powiązania między nimi. Przyjmując ryzyko jako miernik bezpieczeństwa, uogólniono je tak, aby pozwoliło na zintegrowanie metodyk wyżej wymienionych dziedzin nauk w jednolitą metodykę szacowania ryzyka. W związku z tym wprowadzono pojęcie ryzyka uogólnionego uwzględniające nie tylko eksperckie metody rozwiązywania problemów technicznych, ale również społeczne wzburzenie, jako czynnik społeczno-polityczny w analizie ryzyka. Zaprezentowano metodę agregacji różnych kategorii skutków wystąpienia zagrożenia poprzez wprowadzenie matrycy transformacji. Zdefiniowano wydolność systemów ochronnych poprzez wprowadzenie do szacowania ryzyka koncepcji barier systemowych i suplementowych. Pozwoliło to na opracowanie metody pozwalającej na pomiar odporności systemów chronionych, w szczególności w jednostkach administracji publicznej, czy też w systemie ochrony ludności. Ponadto w artykule wskazano obszary badawcze, które wymagają dalszej eksploracji, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji mierników oraz wskaźników ryzyka i odporności. Wnioski: Przedstawione teoretyczne podstawy badań nad bezpieczeństwem pozwalają na jego holistyczny ogląd. Na podstawie analizy oraz syntezy dotychczasowej wiedzy zaproponowano nowe rozwiązania dotyczące odporności społeczności lokalnej.
PL
Niniejszy przegląd zawiera opis analizy ryzyka i bezpieczeństwa wykonanej dla elektrofiltru. Przeprowadzenie oceny ryzyka wynika ze standardów ujętych w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE. Instalacja odpylania spalin zbudowana jest z wielu elementów oraz zespołów, dla których nie istnieje skuteczna metoda, pozwalająca określić ramy czasowe dla planowych przeglądów zapobiegawczych. Dobrym punktem wyjścia może okazać się metoda RCM (niezawodnościowo zorientowana eksploatacja).
EN
This review describes the risk and safety analysis performed for the electrostatic precipitator (ESP). The risk assessment results from the standards included in the Machinery Directive 2006/42/EC. The exhaust gas purification installation (dedusting) consists of many elements and assemblies, for which there is no effective method to define a time period for scheduled preventive inspections. The RCM method (Reliability Centered Maintenance) may be a good starting point.
EN
This paper focuses on the assessment of the degree of risk in all phases of extraction activities in a selected quarry in the Slovak Republic. The research part of the paper assesses the degree of risk resulting from the assessment of the threat, the probability of the threat and the consequence of an adverse event in extraction activities. The paper offers an important basis for decision-making in quarry management in order to eliminate the negative consequences of andesite mining on the environment, equipment and people. The extraction activity in the Kecerovský Lipovec quarry is assessed by this paper as low risk for two phases of extraction, specifically the preparation phase, and the extraction itself. The paper also highlights the importance of taking measures. Regarding the safety criteria in the Kecerovský Lipovec quarry, it is possible, based on the results of the analysis and evaluation, to consider the quarry to be safe. However, a condition for this is the necessary expert training of workers in all activities performed while working in the quarry. Here, the need for personnel to strictly adhere to the set standards for extraction activities is of prime importance. This finding confirms the above that the aim of diagnosing and naming the potential for adverse events in the extraction process must be to minimize risks, as their absolute exclusion is not possible due to the human factor and unforeseeable circumstances.
10
Content available remote Przewidywanie upadłości firm w przemyśle chemicznym
PL
W celu dokonania oceny ryzyka upadłości zgromadzono 3631 sprawozdań finansowych nieupadłych firm chemicznych (spośród których 2776 było prosperujących i 855 znajdowało się w szarej strefie) oraz 621 sprawozdań finansowych upadłych firm chemicznych. Metodą lasu losowego opracowano kostkę danych dotyczących upadłości w przemyśle chemicznym. Łączyła ona modele Altmana, Neumaiersa i Tafflera. Kostka danych dotyczących upadłości w przemyśle chemicznym osiągnęła dokładność na poziomie 88% dla modelu 3-klasowego w zbiorze danych testowych, co stanowiło najwyższą uzyskaną dokładność spośród wszystkich testowanych modeli.
EN
To assess bankruptcy possibilities, financial statements of 3631 non-bankrupt chem. companies (out of which were 2776 prosperous and 855 grey-zone ones) and 621 bankrupt chem. companies were collected. The chem. bankruptcy cube was developed by random forest method by combining the Altman, Neumaiers and Taffler models. Chem. bankruptcy cube achieved accuracy of 88% for three-class model on testing dataset which was the highest among all tested models.
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania narzędzi informatycznych do analizy i prognozowania wybranych zagrożeń oraz przygotowania wewnętrznych i zewnętrznych planów ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka (ZDR) i zakładów zwiększonego ryzyka (ZZR). Porównano wybrane programy komputerowe służące do modelowania skutków katastrof technicznych, a także dokonano analizy konsekwencji ataków za pomocą broni biologicznej lub chemicznej. Przedstawiono tezę, że przeprowadzenie analiz oraz modelowania skutków awarii przemysłowych znacząco zmniejsza ryzyko pominięcia istotnych w ocenie, potencjalnych zagrożeń wynikających z awarii technicznych oraz daje wsparcie przy projektowaniu lub modernizacji instalacji procesowych.
EN
A review, with 17 refs. of the leading software for simulation of the effects of tech. disasters and analyzing the consequences of attacks using biolog. or chem. weapons.
EN
Underground laboratories provide a unique environment for various industries and are the perfect place for developing new technologies for mining, geophysical surveys, radiation detection as well as many other studies and measurements. Unfortunately working in underground excavations is associated with exposure to many hazards not encountered in the laboratories located on the surface. Water inflow, gas burst, roof fall and even seismic hazards translate into high accident rates in the underground mining industry across the globe. Therefore, to minimise the risk of serious accidents, a lot of research investigations related to the development of effective risk assessment procedures are being carried out. One of the initiatives aimed at improving the work safety in underground laboratories in the Baltic Sea Innovation Network project implemented under the Interreg Baltic Sea Region Programme. This study presents the process of compiling a database on hazards within underground laboratories. Finally, a proposal of unification of the procedure for risk assessment, including methods for determining the likelihood and potential impact of unwanted events has been developed.
EN
The subject of the article is the time-cost analysis of the risk of actions taken in the reconstruction of technical infrastructure (in particular housing) in the areas after the disaster on the example of Syria. As a result of the analysis of actions taken at the reconstruction of the technical (housing) infrastructure in the areas after the disaster, an attempt was made to identify the inconveniences in the management of the risk of targeted activity after the incident. Requests for efficient planning of technical (residential) infrastructure projects have been developed, including foreseeable future natural hazards.
PL
Przedmiotem artykułu jest czasowo-kosztowa analiza ryzyka działań podejmowanych przy odbudowie infrastruktury technicznej (w szczególności mieszkaniowej) na terenach po katastrofie na przykładzie Syrii. W rezultacie analizy znanych z literatury działań podejmowanych przy odbudowie infrastruktury technicznej (mieszkaniowej) na terenach po katastrofie, dokonano próby identyfikacji zaistniałych niedogodności w zakresie zarządzania ryzykiem aktywności celowej po zdarzeniu. Opracowano wnioski w zakresie skutecznego planowania projektów infrastruktury technicznej (mieszkaniowej) z uwzględnieniem możliwych do przewidzenia przyszłych zagrożeń typu naturalnego.
14
Content available remote Risk in carsharing – identification and assessment
EN
The purpose of this article is identification of risks in carsharing and their latter assessment in terms of probability of occurrence, impact on customer relationships, importance of a given category and cost they generate. A way of aggregating various categories of risks into one synthetic indicator in order to prioritize them was proposed. Methodology of the process was based on a methodological triangulation which is based on the following studies – analysis and criticism of literature which helps to place discussed research problem on theoretical basis, qualitative research and observations allowing to identify individual categories of risks and quantitative research enabling the description of given categories of risks by appropriate variables on which further risk modelling is performed. Such research may be a basis to subsequent analysis and be an impulse to an academic debate. Also it may contribute to creation of further studies dealing with the problem of assessment of the risk in concepts related to sharing economy.
PL
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja ryzyk występujących w działalności carsharingowej oraz ich późniejsza ocena pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia, wpływu na relację z klientem, istotności danej kategorii oraz kosztów, jakie generują. Zaproponowany został również sposób agregacji różnych kategorii ryzyk do jednego wskaźnika syntetycznego, w celu dokonania ich hierarchizacji. Metodyka procesu oparta została na triangulacji metodologicznej, która związana jest z trzema kategoriami badań – analiza i krytyka piśmiennictwa, pozwalająca na umiejscowienie omawianego problemu badawczego w podstawach teoretycznych, badania jakościowe i obserwacje umożliwiające identyfikacje poszczególnych kategorii ryzyk oraz badania ilościowe, które pozwalają opisać poszczególne kategorie ryzyk poprzez wykorzystanie odpowiednich zmiennych służących do modelowania ryzyka. Tak przeprowadzone badania stanowić mogą fundament do dalszych analiz oraz być impulsem do debaty akademickiej na temat oceny ryzyka w koncepcjach związanych z ekonomią współdzielenia.
EN
This study assessed the occurrence risk of soil erosion in a mining-dominated landscape in Qazvin Province, northern Iran using the Land Use Impact Model (LUIM) and MPSIAC model. The LUIM employs two concepts for estimating the soil erosion risk: Likelihood and Consequence. Likelihood was estimated spatially by integrating the maps of soil susceptibility to erosion, derived from a simultaneous analysis of slope, runoff curve number, and NDVI maps, and current land use management practices. In turn, Consequence was measured by combining soil sensitivity to erosion (according to soil depth), and the socio-economic and environmental value of different land uses. Likelihood was found to be high over abandoned rainfed and mining lands and low in rangelands. All mining areas and parts of rainfed lands and rangelands, covering 35% of the region, were classified as high in terms of Consequence. According to the final soil risk map, over 60% of the region distributed across all mining areas and parts of rangelands as well as the rainfed and irrigated lands, was found to have a moderate risk of soil erosion. The results showed that the ratio of mining sizes to their relevant hydrological basins size had a significant correlation with specific erosion, and special sediment (p < 0.01). Overall, extensive surface mining activities were found to be a major soil erosion driver requiring effective post-mining rehabilitation plans.
EN
The aim of this study was to look at the risk of community around the battery recycling plant in terms of the exposure to lead dust. The number of respondents amounted to 60 people from an industrial area and a residential area. The sample of the industrial area included 30 respondents with a composition of 15 men and 15 women. The same number of respondents was also examined in the residential area as a control area, located 5 km from the industrial area. Respirable dust was measured using a personal dust sampler, the concentration of lead in dust was measured using GF-AAS, while as a biomarker of exposure, the lead content in urine was measured using GF-AAS. The average values for respirable lead in industrial and residential areas are 0.92 μg/m3 and 0.92–1.34 μg/m3. The analysis of the lead content in urine for the industrial and residential areas produced an average value of 119 ppb and 123 ppb. The average value of HI for the lead exposure on the industrial and residential areas are in danger (HI > 1) which is 3.6 ± 1.94 and 2.18 ± 1.49. The OR values for the respondents in the industrial area compared to the residential areas amounting to 1.17 for the category of HI lead exposure and 1.22 for the category of lead in urine.
EN
We present a real-time hierarchical approach to an on-line risk assessment at the national level taking into account both local risk analyses performed by key service operators and relevant interdependencies between those services. For this purpose we define mutually agreed predicted service disruption profiles and then propose a coordination mechanism to align those profiles. A simple, four-entity example is provided to illustrate the coordination.
EN
Risk is an inherent element of business operations. In the case of production enterprises, the risk can be considered in the area of material, machine, man and process organization. PN ISO 31000:2018 recommends integrating the risk management system with other management systems within a company, pointing to the significant role of understanding the external and internal context of the organization and identifying the needs of stakeholders. The risk management process consists of two steps: identification and analysis affecting the risk factors and quantitative measurement of its level. The article proposes a risk management model for a production enterprise, making a theoretical analysis. The proposed model and procedure are based on the guidelines of PN ISO 31000:2018. The proposed procedure for risk management includes the stage of hazard identification in a selected area, setting criteria and levels of admissibility of individual threats, risk analysis and evaluation of risk levels in relation to the adopted criteria.
EN
The paper describes an assessment of the possibilities of selected Polish-language computer applications of estimating the risk of physical workload of employees at production workplaces (on-line application “IRYS” by CIOP-PIB, “BHP - Ocena ryzyka zawodowego” by PENTA Soft, application by alumni of Lodz University of Technology), with special consideration of static workload. The research questions have been formulated, physiological and legal guidelines have been presented, which served to develop assessment criteria. The results of the evaluation carried out by the authors have been presented. The analysis indicates deficiencies in existing software, which can be the basis for developing guidelines for newly created applications.
20
Content available Maritime security and threat assessments
EN
Maritime security is still a challenge in international trade. In this case-study we analyze how the Norwegian Shipowners’ Mutual War Risks Insurance Association (DNK) provides Norwegian maritime companies with regional assessments of threat-levels. Through a survey and a series of interviews, we study factors that affect the communication and perception of threats, in addition to how maritime companies make security decisions regarding operating in different areas. The study concludes that the DNK and maritime companies largely have a common assessment of threat levels. Though communication between DNK and its member companies has challenges, the members largely consider DNK threat assessments to be reliable. Security decisions in maritime companies typically involve multiple actors, considerations of economy versus security, and multiple sources of security intelligence information.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.