Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 151

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geoinżynieria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia krótką charakterystykę materiałów geosyntetycznych stosowanych w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań przy robotach ziemnych i formowaniu konstrukcji z wykorzystaniem gruntu. Szczególnym zastosowaniem geosyntetyków są zabezpieczenia antyerozyjne skarp i zboczy. Innowacyjnym produktem stosowanym w takich zabezpieczeniach są sznury Kemafil, które są zbudowane z odpadowych włókien syntetycznych bądź naturalnych. Przeprowadzone badania wskazują, że sznury Kemafil, ułożone na powierzchni skarpy, ograniczają erozję powierzchniową poprzez zapewnienie odpowiedniego transportu i magazynowania wody, co również pozytywnie wpływa na poprawę rozwoju roślinności.
EN
The paper presents a brief characterization of geosynthetic materials used in civil engineering, mainly for earthworks and structures built with the use of soil. A particular application of geosynthetics is the erosion control of slopes and embankments. The authors describe an innovative product, Kemafil ropes, that can be made of synthetic or natural waste nonwovens. The conducted research indicates that Kemafil ropes, layered on the slope surface, can control surface erosion due to the drainage and storage of water as well as the enhancement of vegetation growth.
PL
W artykule opisano najczęściej stosowane w Polsce metody wymiarowania geosyntetycznego zbrojenia nadpalowego. Podano przykłady zaprojektowanych oraz zrealizowanych nasypów dróg i kolei posadowionych na palach przy użyciu geosyntetycznego zbrojenia w podstawie.
EN
Methods of basal geosynthetic-reinforced piled embankments design commonly used in Poland are described in this paper. Examples of different designed and completed road and railway embankments with basal geosynthetic reinforcement on piles are provided.
3
Content available remote Złożone prace geotechniczne na terenie Global Office Park w Katowicach
PL
W centrum Katowic, u zbiegu ulic Dąbrówki i Mickiewicza, realizowana jest największa na Śląsku inwestycja wielofunkcyjna – Global Office Park. Powstaną dwie 25-kondygnacyjne wieże biurowe i jedna mieszkaniowa. Wieże będą osadzone na wspólnym 5-kondygnacyjnym podium, w którym (w galeryjnym układzie) znajdą się liczne lokale gastronomiczne i usługowe. Naprzeciwko obiektu stanie budynek biurowy o powierzchni 4 tys. m². Nowoczesny kompleks zagwarantuje łącznie niemal 90 tys.m2 powierzchni służącej do pracy, mieszkania i rekreacji.
4
Content available remote Trudne warunki to nie przeszkoda szybkiej realizacji inwestycji
PL
Zmodernizowane linie kolejowe mają na celu usprawnienie podróży między regionami a miastami, poprawiają także bezpieczeństwo ruchu na drogach przecinających tory. W wielu przypadkach o bezproblemowej realizacji inwestycji decyduje odpowiedni dobór materiałów oraz technologii przeprowadzonych prac. Dzięki temu ruch kolejowy szybko wraca na tory, a wykonawca może kontynuować prace.
5
Content available remote Tor wodny Świnoujście-Szczecin
PL
Jednym z najważniejszych czynników, jaki decyduje o wzroście gospodarczym, jest międzynarodowa wymiana handlowa. W przypadku polskiej gospodarki, w handlu z zagranicą coraz większą rolę odgrywają porty morskie. Trzy z czterech kluczowych portów: Gdańsk, Gdynia, Świnoujście, zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie otwartego morza, a to olbrzymi ich atut. Nieco inaczej jest w przypadku portu w Szczecinie - dla jego przyszłości kluczowe jest pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Obecnie trwa trzeci, najważniejszy etap tego projektu.
6
Content available remote Rozwiązania stalowe w konstrukcjach hydrotechnicznych : budowa nabrzeży
PL
Ostatnie lata oraz plany inwestycyjne w zakresie projektów hydrotechnicznych wskazują na to, że jeszcze przez długi okres firmy związane z geotechniką będą miały sporo pracy. Wiele działań realizowanych jest i planowanych w obrębie rozbudowywanych oraz modernizowanych nabrzeży portowych, a w przypadku takich działań znaczącą rolę pełnią rozwiązania stalowe.
7
Content available remote Nie tylko przekop : budowa drogi wodnej Zalew Wiślany-Zatoka Gdańska
PL
Mimo kontrowersji, które towarzyszyły rozpoczęciu realizacji projektu budowy drogi wodnej, która połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, prace trwają - również te obejmujące przekop przez Mierzeję Wiślaną. Poza przekopem realizowane są też inne prace, m.in. budowa mostów obrotowych.
PL
Nowoczesne budownictwo mieszkaniowe cieszy się niegasnącym zainteresowaniem potencjalnych nabywców. Popyt na inwestycje w atrakcyjnej lokalizacji i otoczeniu, posiadające odpowiedni dostęp do infrastruktury i węzłów komunikacyjnych oraz w bezpośredniej bliskości terenów zielonych i rekreacyjnych, stale rośnie.
9
Content available remote Jak skutecznie oddzielić wodę od lądu?
PL
Do portów morskich w Polsce zawija coraz więcej i jednocześnie coraz większych statków, a ich zarządcy raz po raz chwalą się rekordowymi przeładunkami. To jednak dopiero początek, bo celem jest trwałe ich umocnienie jako liderów wśród portów basenu Morza Bałtyckiego. Aby było to możliwe, konieczne jest zainwestowanie olbrzymich środków w budowę i modernizację infrastruktury portowej. Kluczową rolę w portach odgrywają nabrzeża, nic więc dziwnego, że są częścią większości obecnie prowadzonych inwestycji. Z uwagi na specyfikę tego typu obiektów najważniejszą rolę przy ich budowie lub remoncie pełnią geotechnicy. Polska posiada cztery porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście), ale ciekawych wyzwań geoinżynieryjnych nie brakuje również w małych portach.
10
Content available remote Geotechnika w hydrotechnice : co należy wiedzieć, by budować odpowiedzialnie?
PL
18 czerwca br. firma Keller Polska zorganizowała webinarium, w trakcie którego jej eksperci dzielili się doświadczeniami z zadań zrealizowanych już w portach morskich. Praca w tego typu miejscach wiąże się nie tylko z bardzo specyficznymi warunkami gruntowymi, dużymi wyzwaniami projektowymi i wykonawczymi, ale również z niespodziankami. Przykład? W Porcie Gdańsk instalację pali uniemożliwiała zalegająca w gruncie…barka.
11
Content available Fundamenty na palach
PL
Posadowienie na palach to jeden z najstarszych sposobów budowania fundamentów. Technologia palowania wciąż ewoluuje. Jest coraz bardziej przyjazna dla środowiska i człowieka, coraz szybsza, wykorzystuje nowoczesne usprzętowienie, posiłkuje się komputerowym sterowaniem i kontrolą jakości wykonywanych pali. Dzięki bogatej ofercie dostępnych na rynku technologii wybór odpowiedniej umożliwia uwzględnienie zarówno wymagań technicznych, uwarunkowań realizacyjnych oraz środowiskowych, jak i efektywności ekonomicznej.
PL
Opisano parametry rejestrowane podczas wiercenia pali w gruncie, sprzęt kontrolno-pomiarowy w wiertnicach oraz sposób interpretacji danych z wiercenia. Na przykładach pomiarów z wykonania pali przemieszczeniowych porównano dane z sondowania CPT, parametry z metryk pali oraz dane rejestrowane w czasie wiercenia. Zbiorcza analiza danych z wiercenia dała pozytywny wynik w postaci lepszej kontroli warstw gruntu, oceny jakości wykonania pali i oszacowania ich nośności.
EN
The parameters recorded during the drilling of piles in the ground, control and measurement equipment as well as the interpretation of drilling data are described in the article. Examples from displacement piles measurements are used for comparing CPT probe data, parameters from pile data sheets and data recorded during the drilling process. An aggregate analysis of the drilling data gave a positive result in the form of better control of the soil layers, evaluation of the quality of pile construction and estimation of their bearing capacity.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia ze stabilizacji osuwiska na historycznym wzgórzu Rotunda w Krzeszowie. Zabezpieczenie polegało na wykonaniu metodami geoinżynieryjnymi bloków gruntowo-cementowych o określonych kształcie i rozmiarach, pełniących funkcję sztywnych przypór w zboczu osuwiskowym. Przeprowadzono szczegółową analizę obliczeniową stateczności zagrożonego terenu i zaproponowano optymalny sposób zabezpieczenia z wykorzystaniem technologii wgłębnego mieszania gruntu (DSM). Układ i konstrukcję przypór z paneli DSM przyjęto według autorskiego projektu stabilizacji osuwiska. Po zakończeniu prac stabilizacyjnych historyczne wzgórze Rotunda zachowało niezmienione formę i kształt.
EN
The article describes experiences from the stabilization of landslide on the historic Rotunda hill in Krzeszów. The method consisted in the fabrication of ground and cement blocks, used as the rigid supports of the slope. The calculation analysis of stability was carried out and the optimum method of protection by the Deep Soil Mixing (DSM) technology was applied. The arrangement and construction of DSM panels was adopted according to the authors’ project of landslide stabilization. After the stabilization works had been completed, the historical Rotunda hill retained its form and shape.
PL
Wysadziny mrozowe są najczęstszą przyczyną awarii nawierzchni drogowych. Zamarzanie podłoża i powstawanie soczewek lodowych powodują podnoszenie powierzchni gruntu. Nawierzchnia drogowa podnosi się wraz z gruntem, pęka i ulega uszkodzeniu. W okresie wiosennych roztopów soczewki lodu topnieją, grunt mięknie, a jego nośność, stanowiąca o nośności nawierzchni drogowej, ulega znacznemu obniżeniu. Ruch pojazdów w czasie odwilży może prowadzić do uszkodzenia dróg w efekcie łącznego występowania osłabienia podłoża oraz pęknięć w nawierzchni. W zimnym i umiarkowanym klimacie powszechnie wykonuje się z tego powodu naprawy dróg w okresie wczesnowiosennym. Geokompozyt drenażowy MacDrain Arctic Blanket został opracowany przez Maccaferri w celu ograniczenia wysadzin mrozowych, a tym samym zapobieżenia uszkodzeniom nawierzchni.
PL
W artykule opisano budowę obwodnicy Rzepina w ciągu dróg wojewódzkich DW134 i DW139 jako przykład wykorzystania optymalizacji nawierzchni w celu zwiększenia jej trwałości, bez zmiany grubości poszczególnych warstw.
PL
Nowe wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego zostały opracowane przez konsorcjum naukowe w składzie: Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (partner), Politechnika Warszawska (partner), w ramach projektu „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych (RID).
EN
New guidelines for conducting soil substrate tests for road construction have been developed by a scientific consortium including the Polish Geological Institute – National Research Institute (leader), the AGH University of Science and Technology in Cracow (partner) and the Warsaw University of Technology (partner) as part of the project „Modern methods of ground recognition in road engineering”. The project has been financed by the National Centre for Research and Development and the General Directorate for National Roads and Motorways as part of the Road Innovation Development (RID) joint undertaking.
PL
W artykule zaprezentowano przyczyny błędów złego rozpoznania podłoża oraz podano konkretne przykłady, w jaki sposób można ich uniknąć.
PL
Nadmierne osiadania nawierzchni stanowią „wieczny” problem użytkowników dróg. Z odkształceniami nawierzchni łączy się obniżenie komfortu i bezpieczeństwa jazdy (BRD). Jedną z podstawowych przyczyn takiego zjawiska jest zachowanie się podłoża gruntowego. Najczęściej dotyczy to zjawiska osiadania podłoża gruntowego, stanowiącego efekt ściśliwości gruntów w wyniku przyłożenia obciążenia i jest przekroczeniem stanów granicznych użytkowalności (SGU). W rzadszych przypadkach odkształcenia wiążą się z przekroczeniem stanu granicznego nośności (SGN).
PL
W artykule przedstawiono ogólne informacje dotyczące geotechnicznych aspektów projektu i realizacji drogi S7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań z zastosowaniem technologii zamkniętego materaca odciążającego z kruszywa lekkiego – keramzytu geotechnicznego. Przedstawiono metody wzmocnienia podłoża przyjęte na etapie projektu oraz realizacji wraz z monitoringiem geotechnicznym.
PL
W artykule opisano budowę nasypu z mieszanki popiołowo-żużlowej wykonanej podczas realizacji inwestycji budowy drogi ekspresowej S17 odcinek I węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200 długości ok. 15,151 km, oraz odcinek II obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 długości 8,700 km.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.