Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of researches was to determine the influence of undersown crops plowed down in the autumn and left till spring in the form of mulch on mineral nitrogen content in the soil profile determined in autumn and in spring in conventional and organic farming systems. The field experiments were conducted at the Zawady Experimental Farm owned by the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. The following treatments were examined: factor 1 – Undersown crop: control object (no undersown crop cultivation), an undersown crop – biomass ploughed down in autumn (white melilot, white melilot + westerwold ryegrass, westerwold ryegrass), an undersown crop with its biomass used as a spring-incorporated mulch (white melilot, white melilot + westerwold ryegrass, westerwold ryegrass). factor 2 – farming system: conventional and organic. Ammonium and nitrate nitrogen contents were determined in two soil layers (0–30 and 31–60 cm) twice, ie in autumn and spring. The results showed that the highest soil concentrations of ammonium and nitrate ions were determined on control object, and in spring following white melilot incorporation. The autumn and spring-determined soil contents of mineral nitrogen were significantly higher in the conventional in comparison with organic farming system. Mulching of the soil surface with undersown crops significantly reduced the mineral nitrogen content in soil in spring compared with the autumn-incorporated undersown crops.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wsiewek międzyplonowych przyoranych jesienią i pozostawionych do wiosny w formie mulczu na zawartość mineralnych form azotu oznaczonego w profilu glebowym jesienią i wiosną w konwencjonalnym i ekologicznym systemie produkcji. Badania polowe przeprowadzono w RSD w Zawadach należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W doświadczeniu badano dwa czynniki. I. Wsiewka międzyplonowa: obiekt kontrolny (bez uprawy wsiewki międzyplonowej), wsiewka międzyplonowa - biomasa przyorana jesienią (nostrzyk biały, nostrzyk biały + życica westerwoldzka, życica westerwoldzka), wsieka międzyplonowa - biomasa pozostawiona do wiosny w formie mulczu (nostrzyk biały, nostrzyk biały + życica westerwoldzka, życica westerwoldzka). II. System produkcji: konwencjonalny, ekologiczny. Zawartość jonów amonowych i azotanowych oznaczono dwukrotnie, tj. jesienią i wiosną, w dwóch warstwach gleby (0-30 i 31-60 cm). Otrzymane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że jesienią najwyższą zawartość mineralnych form azotu odnotowano na obiekcie kontrolnym, a wiosną po przyoraniu nostrzyku białego. W konwencjonalnym systemie produkcji zawartość azotu mineralnego oznaczonego w glebie zarówno jesienią, jak i wiosną była istotnie wyższa niż w ekologicznym systemie produkcji. Wsiewki międzyplonowe pozostawione do wiosny w formie mulczu spowodowały zmniejszenie zawartości azotu mineralnego w glebie wiosną w porównaniu do wsiewek międzyplonowych przyoranych jesienią.
EN
An experiment was conducted in the years 2001-2005 to determine the direct and secondary effect of barley straw (treatment with and without straw) and summer intercrop biomass (control without organic manuring, farmyard manure, summer intercrop: red clover, Westerwold ryegrass, red clover, Westerwold ryegrass) on total nitrogen content and uptake by sugar beet and spring wheat. Additionally, the farmyard manure effect was compared with the effect of summer intercrop biomass on nitrogen content and uptake by the crop plants. A field experiment was set up as a split-block design with three replicates. It was found that an application of barley straw, farmyard manure and summer intercrop biomass significantly increased total nitrogen content in sugar beet roots and leaves as well as spring wheat grain and straw. It also increased total nitrogen uptake by the crop plants. When farmyard manure had been replaced with the biomass of either red clover or red clover + Westerwold ryegrass, there were observed no significant differences in the total nitrogen content in sugar beet roots as well as spring wheat grain and straw. The highest total nitrogen content was found in the leaves of sugar beet plants harvested from the red clover-amended treatment. The quantity of nitrogen taken up by sugar beet grown in the treatment amended with red clover + Westerwold ryegrass as well as red clover was greater compared with the farmyard manure-amended treatment. The secondary effect of red clover + Westerwold ryegrass biomass on total nitrogen uptake by spring wheat did not differ significantly from farmyard manure effect whereas the effects of red clover and Westerwold ryegrass were significantly smaller.
PL
W doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2001-2005 określono bezpośrednie i następcze oddziaływanie słomy jęczmiennej (obiekt bez słomy, obiekt ze słomą) oraz biomasy wsiewki międzyplonowej (obiekt kontrolny bez nawożenia organicznego, obornik, wsiewka międzyplonowa: koniczyna czerwona, życica westrwoldzka, koniczyna czerwona + życica westerwoldzka) na zawartość i pobranie azotu ogółem przez burak cukrowy i pszenicę jarą. Porównano również wpływ obornika z działaniem biomasy wsiewek międzyplonowych na zawartość i pobranie azotu ogółem z plonem roślin. Eksperyment polowy założono w układzie split-blok, w trzech powtórzeniach. Stwierdzono, że nawożenie słomą jęczmienną, obornikiem i biomasą wsiewek międzyplonowych powoduje istotny wzrost zawartości azotu ogółem w korzeniach i liściach buraka cukrowego oraz w ziarnie i słomie pszenicy jarej. Zwiększa również pobranie azotu ogółem z plonem roślin. Zastąpienie obornika biomasą koniczyny czerwonej i mieszanki koniczyny czerwonej z życicą westerwoldzka nie różnicuje istotnie zawartości azotu ogółem w korzeniach buraka cukrowego oraz w ziarnie i słomie pszenicy jarej. Największą zawartością azotu ogółem cechowały się liście buraka cukrowego z obiektu nawożonego biomasą koniczyny czerwonej. Ilość azotu pobranego z plonem buraka cukrowego na obiekcie nawożonym biomasą mieszanki koniczyny czerwonej z życicą westerwoldzka oraz koniczyny czerwonej kształtowała się na wyższym poziomie niż z plonem w wariancie z obornikiem. Następcze działanie biomasy mieszanki koniczyny czerwonej z życicą westerwoldzka. na pobranie azotu ogółem przez pszenicę jarą nie różniło się istotnie od wpływu obornika, a biomasy koniczyny czerwonej i życicy westerwoldzikiej było istotnie mniejsze.
EN
The aim of the present research was to determine the influence of undersown crops and stubble crops on the content of mineral forms of nitrogen in soil profile in autumn and spring. Field experiments were carried out at the Experimental Farm in Zawady, owned by the University of Podlasie in Siedlce. The following combinations of intercrops were taken into account: control object (without intercrop), undersown crops - biomass plowed down in autumn (white clover, Italian ryegrass), stubble crop - oiomass plowed down in autumn (oil radish), stubble crop - biomass left in the form of mulch (oil radish) till spring. The content of nitrate and ammonia ions were determined twice, ie in autumn and spring, in two layers of soil (0-30 and 31-60 cm). The results pointed out that, putting the intercrops into the cultivation limited the conrent of mineral nitrogen in soil in autumn, and increased in spring. The highest concentration of nitrate and ammonia ions was noted in soil in spring, when white clover was plowed down. When the surface of soil was mulched with stubble crop from white mustard in the time of winter, it decreased the content of mineral nitrogen in spring.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wsiewek miedzyplonowych i międzyplonów ścierniskowych na zawartość mineralnych form azotu oznaczonego w profilu glebowym jesienią i wiosną. Badania polowe przeprowadzono w RSD w Zawadach należącej do Akademii Podlaskiej w Siedlcach, W doświadczeniu badano następujące kombinacje międzyplonów. obiekt kontrolny (bez międzyplonu), wsiewka międzyplonowa - biomasa przyorana jesienią (koniczyna biała, życica wielokwiatowa), międzyplon ścierniskowy - biomasa przyorana jesienią (rzodkiew oleista), międzyplon ścierniskowy - biomasa pozostawioną do wiosny w formie mulczu (rzodkiew oleista). Zawartość jonów amonowych i azotanowychl oznaczono dwukrotnie, tj. jesienią i wiosną, w dwóch warstwach gleby (0-30 i 31-60 cm). Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, iż wprowadzenie do uprawy miedzyplonów zmniejszało zawartość azotu mineralnego w glebie jesienią, a zwiększało wiosną. Największe stężenie jonów amonowych i azotanowych odnotowani w glebie wiosną, po przyoraniu koniczyny białej. Mulczowanie powierzchni gleby w okresie zimy międzyplonem ścierniskowym z rzodkwi oleistej zmniejszało zawartość azotu mineralnego wiosną.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.