Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Elektromobilność w Polsce a systemy OZE
PL
Europejski rynek energetyczny wywiera coraz większy wpływ na polską energetykę, w aspektach środowiskowych i klimatycznych. Polska energetyka obecnie potrzebuje stworzenia odpowiedniej przestrzeni, która umożliwi jej funkcjonowanie w europejskim środowisku regulacyjnym. Rynek elektromobilności cechuje duży potencjał wzrostu, który może przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki – gospodarki innowacyjnej, czystej i bezpiecznej. Potencjał rynku elektromobilności potwierdza prognoza, która wskazuje, że na świecie do roku 2040, będzie poruszać się ok. 500 mln samochodów elektrycznych.
EN
The European energy market is increasingly influencing the Polish power industry, in environmental and climatic aspects. Polish power industry now needs to create a space that will enable it to operate in a European regulatory environment. The electromobility market is characterized by high growth potential, which can contribute to the development of the Polish economy - an innovative, clean and safe economy. The potential of the electromobility market is confirmed by a forecast, which indicates that around 500 million electric cars will travel around the world by 2040.
PL
Artykuł przedstawia wyniki półtorarocznych badań i pomiarów parametrów elektrycznych instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych w Parku Naukowo–Technologicznym Euro-Centrum Katowice. System wyposażony jest w połączone szeregowo moduły fotowoltaiczne różnych typów, które za pośrednictwem falowników przekazują energię elektryczną do sieci wewnętrznej budynków. Za pomocą urządzenia do monitoringu i archiwizacji danych, parametry elektryczne instalacji fotowoltaicznych przekazywane są do centrum gromadzenia danych, gdzie są magazynowane oraz udostępniane do obliczeń i analiz naukowych.
EN
The article presents the results of year and a half of tests and measurements of electrical parameters of photovoltaic systems installed in the Science and Technology Park Euro-Centrum Katowice. The system is equipped with a series-connected photovoltaic modules of different types, which through inverters transmit electrical energy to the inner buildings. Using a device for monitoring and archiving data, electrical performance of photovoltaic systems they are transmitted to the data collection center, where they are stored and made available for calculations and scientific analysis.
PL
W artykule omówiony został aspekt rozwoju elektromobilności w Polsce w perspektywie 5-10lat. Zostały nakreślone możliwości rozwoju oraz szanse dla gospodarki i energetyki w powiązaniu z elementami ekosystemu elektromobilności i koordynacją działań z Polską nauką.
EN
The article discusses the aspect of electromobility development in Poland in the perspective of 5-10 years. Opportunities for development and opportunities for economy and energy have been outlined in connection with the elements of the ecosystem of electromobility and the coordination of activities with Polish science.
4
Content available remote Rozwój energetyki prosumenckiej na przykładzie kogeneracji CHP
PL
Dynamiczny rozwój przemysłu, komunikacji oraz transportu kołowego i szynowego w ostatnich latach wymusił wzrost zapotrzebowania na moc oraz energię elektryczną. Natomiast rozwój terenów zurbanizowanych spowodował, że ochrona środowiska naturalnego stała się kluczową tematyką dyskusji oraz analiz naukowych nad alternatywnymi źródłami energii. Polski sektor energetyczny obecnie stoi przed dużym wyzwaniem związanym ze zmniejszeniem emisji CO2 oraz zwiększeniem udziału OZE w całkowitym miksie energetycznym kraju. Wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną, nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw i energii, duże uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i niemal pełne od zewnętrznych dostaw ropy naftowej oraz zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, w tym dotyczące klimatu, powodują konieczność podjęcia zdecydowanych działań zapobiegających pogorszeniu się sytuacji odbiorców paliw i energii. Przykładem, który bardzo mocno wpisuje się w ideę energetyki prosumenckiej jest kogeneracja - produkcja energii elektrycznej i mechanicznej na miejscu dla potrzeb użytkowników indywidualnych i działających w sektorach publicznych. Kogeneracja jest procesem przebiegającym z wysoką sprawnością, zapewniając przy tym korzyści eksploatacyjne, finansowe oraz środowiskowe stając się pewnym i sprawdzonym źródłem energii elektrycznej i cieplnej.
EN
The dynamic development of industry, communication and transport by road and rail in recent years has forced an increase in demand for power and electricity. While the expansion of urban areas has meant that environmental protection has become a key topic of discussions and scientific analyzes on alternative energy sources. Polish energy sector currently faces a considerable challenge to the reduction of CO2 emissions and increase the share of renewable energy in the total energy mix of the country. High demand for electricity, inadequate level of development of productive infrastructure and transport fuels and energy, high dependence on external supplies of natural gas and nearly complete on external supplies of crude oil and obligations in the field of environmental protection, including the climate, make it necessary to take decisive action to prevent deterioration of the situation of consumers of fuels and energy. An example that very much fits into the idea of prosumer energy is cogeneration - the production of electricity and mechanical on place for the needs of individual users and acting in the public sectors. Cogeneration is the process on the high efficiency, while ensuring the benefits of operational, financial and environmental becoming a reliable and proven source of electricity and heat.
PL
Temperatura modułu fotowoltaicznego PV jest w głównej mierze zdeterminowana przez wartość natężenia promieniowania słonecznego, temperatury otoczenia, prędkości i kierunku wiatru jako czynnika chłodzącego oraz przez właściwości techniczne uwzględniające parametry materiałowe modułu. Zagadnienia związane z temperaturą i mechanizmem transportu ciepła w instalacjach fotowoltaicznych są bardzo istotne z punktu widzenia otrzymywanych parametrów elektrycznych tych instalacji.
EN
PV module temperature is mainly determined by the value of solar radiation, ambient temperature, wind speed and direction as the coolant, and by taking into account the technical characteristics of the material parameters of the module. Issues related to the temperature and heat transport mechanism in photovoltaic installations are very important from the point of view received electrical parameters of these installations.
6
Content available remote Potencjał i możliwości energii promieniowania elektromagnetycznego Słońca
PL
Promieniowanie elektromagnetyczne Słońca jest paliwem wykorzystywanym we wszystkich procesach zachodzących na Ziemi w materii ożywionej (fotosynteza) i nieożywionej. Słońcu zawdzięczamy również energię jaką niesie w postaci wiatru i fal morskich. Energia słoneczna jest całkowicie czystym i najbardziej naturalnym źródłem energii odnawialnej. Energia promieniowania elektromagnetycznego Słońca jest przekształcana bezpośrednio w energię elektryczną, bez jakichkolwiek reakcji chemicznych (konwersja ta nie powoduje ogrzewania Ziemi). Dominującym składnikiem całkowitego bilansu energetycznego naszej Planety Ziemia jest właśnie promieniowanie słoneczne. Całkowita moc promieniowania elektromagnetycznego Słońca docierająca do biosfery przekracza 10000 razy obecne zapotrzebowanie całej ludzkości na energię. Obecnie na całym świecie dąży się do jak największego wykorzystywania energii pochodzącej ze Słońca w celu wytwarzania energi elektrycznej, cieplnej oraz do minimalizacji kosztów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ogrzewaniem.
EN
Electromagnetic radiation of the Sun is the fuel used in all processes occurring on Earth in living matter (photosynthesis) and inanimate. Sun also owe that carries energy in the form of wind and waves. Solar energy is totally pure and most natural source of renewable energy. The energy of electromagnetic radiation of the Sun is converted directly into electricity, without any chemical reaction (conversion does not cause heating of the Earth). The dominant component of the total energy balance of our planet Earth is the solar radiation. The total power of electromagnetic radiation the sun enters the biosphere exceeds 10,000 times the current demand for energy of all humanity. Today, worldwide, seeks to maximize the utilization of energy from the sun to produce electrical energy, heat and to minimize the costs associated with the generation of electricity and heating.
PL
Nowe autobusy miejskie spalają średnio 40 l/100 km, stosując silnik wielosuwowy, autobus miejski spalałby o 33% paliwa mniej od tradycyjnego. Oszczędności, jakie daje wprowadzenie rozwiązania innowacyjnego, dla założenia, że jeden autobus miejski pokonuje trasę ok. 300 km dziennie - roczne mogą sięgnąć kwoty ok. 73.000,00 PLN. Zachodzi więc pytanie czy warto zainwestować w modernizację taboru miejskiego?
EN
New buses use an average of 40 l/100 km. Using multi-stroke engine, city bus can consume about 33% less fuel than the traditional one. The savings coming from the introduction of innovative solutions for the assumption that a city bus travels a route of 300 km a day - could reach an annual amount of approximately 73.000,00 PLN. There is therefore a question of whether the funds should be invested in the modernization of urban means of urban transport?
PL
W niniejszej pracy rozważono realizację układu sterowania z pośrednią orientacją wektora pola, dla modelu silnika indukcyjnego o zadanych parametrach, z zastosowaniem zdolności regulacyjnych oraz adaptacyjnych sztucznych sieci neuronowych. Ponadto w artykule zostało rozwiązane zagadnienie estymacji neuronowej dla wybranych wielkości, charakteryzujących pracę zamodelowanej maszyny indukcyjnej. Opracowany dla potrzeb artykułu model symulacyjny, przedstawia działanie układu napędowego z silnikiem asynchronicznym o sterowaniu polowozorientowanym typu IFOC.
EN
This paper considers the implementation of the control system of intermediate orientation of the field vector for the induction motor model with given parameters, using regulatory capacity and adaptive artificial neural networks. Additionally, this article has solved the issue of neural estimation for selected parameters, characterized the induction machine modeled. Developed for the purposes of Article simulation model illustrates the operation of the drive system with asynchronous motor with control-oriented field-type IFOC.
PL
W artykule dokonano porównania wybranych metod sterowania pracą maszyny prądu przemiennego, tj. metody IFOC oraz DTC-SVM, w aspekcie bezczujnikowej regulacji prędkości kątowej silnika indukcyjnego przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych. Celem niniejszej pracy jest ocena efektywności działania oraz zasadności stosowania sztucznych sieci neuronowych, przewidzianych do zadań (regulacyjnych) regulacji prędkości kątowej maszyny indukcyjnej w rozwiązaniach praktycznych. Szczególnie interesujące z punktu widzenia procesu regulacji dla przedstawionych metod sterowania są stabilność procesu, odporność na zakłócenia oraz zdolności adaptacyjne rozważanych struktur neuronowych.
EN
On the basis of the design for a new electric power system including wind-electric and solar power stations, coming into being at the Faculty of Electrical Engineering at Czestochowa University of Technology, the authors intend to present in some stages the possibility of using the existing renewable energy sources to the new opportunities for mini combined heat and power (CHP) plants. The resultant system will be responsible for data collection and analysis to focusing on cogeneration and implementation of the data in true applications.
PL
Przemysł zaczyna zwracać coraz większą uwagę na oszczędności wynikające z racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej. Mają na to wpływ coraz wyższe ceny energii elektrycznej. Związane jest to głównie z wprowadzonymi limitami emisji dwutlenku węgla do atmosfery, które znacząco wpływają na koszty wytwarzania, oraz rosnące z roku na rok ceny węgla stanowiącego nadal podstawowe paliwo polskich elektrowni. Artykuł przedstawia analizę porównawczą dwóch bliźniaczych stacji odpylania, zmodernizowanej stacji nr 1 i stacji nr 2 pracującej w oparciu o stare rozwiązania.
EN
Industry begins to pay more attention to the savings resulting from the rational use of energy. They have the effect of higher and higher electricity prices. This is mainly due to the introduced limits carbon dioxide emissions into the atmosphere, which significantly affect production costs and increasing from one year to the price of coal is still the principal fuel forming Polish power plants. This paper presents a comparative analysis of two twin extraction station, upgraded the station 1 and station 2 working on the basis of the old solution.
PL
W niniejszym artykule rozważono zagadnienie sterowania z pośrednią orientacją wektora pola typu IFOC (Indirect Field Oriented Control), dla silnika indukcyjnego, przy pomocy sztucznych sieci neuronowych. W tym celu opracowano model symulacyjny, który umożliwia obserwację przebiegów czasowych dla wybranych wielkości, charakteryzujących pracę silnika, a w szczególności jego prędkości kątowej na wale ωm. W prezentowanej pracy podjęto również zagadnienie wykorzystania zdolności regulacyjnych sztucznych sieci neuronowych. Zaprojektowana struktura neuronowa ma za zadanie pośrednią regulację prędkości ωm dla zamodelowanej maszyny indukcyjnej. Niezbędne w tym celu było prawidłowe przeprowadzenie procesu uczenia, które w swej początkowej fazie wymagało obecności układu „nauczyciela”, zrealizowanego w postaci regulatora typu PI, o odpowiednio dobranych parametrach. Szczególnie interesujące z punktu widzenia rozważanego procesu regulacji prędkości, dla wybranej metody sterowania silnika indukcyjnego są: stabilność procesu, odporność na zakłócenia oraz zdolności adaptacyjne projektowanych struktur neuronowych.
EN
On the basis of the design for a new electric power system including wind-electric and solar Power stations, coming into being at the Faculty of Electrical Engineering at Czestochowa University of Technology, the authors intend to present in some stages the possibility of using the existing renewable energy sources to the new opportunities for mini combined heat and power (CHP) plants. The resultant system will be responsible for data collection and analysis to focusing on cogeneration and implementation of the data in true applications.
12
Content available remote Kogeneracja (CHP), szansa rozwoju elektrowni prosumenckich
PL
Na podstawie powstającego na Wydziale Elektrycznym w Politechnice Częstochowskiej projektu budowy elektrowni wiatrowych oraz systemu fotowoltaiki autorzy pragną ukazać w kilku etapach możliwości wykorzystania istniejących zasobów OZE do nowych możliwości mini CHP. Powstający system będzie miał za zadanie gromadzenie danych i ich analizę w ukierunkowaniu na kogenerację i implementację uzyskanych danych do rzeczywistych zastosowań.
EN
On the basis of the design for a new electric power system including wind-electric and solar Power stations, coming into being at the Faculty of Electrical Engineering at Czestochowa University of Technology, the authors intend to present in some stages the possibility of using the existing renewable energy sources to the new opportunities for mini combined heat and power (CHP) plants. The resultant system will be responsible for data collection and analysis to focusing on cogeneration and implementation of the data in true applications.
13
PL
W artykule omówiono koncepcję napędu elektrycznego trójkołowego pojazdu elektrycznego, jego projekt w SolidWorks oraz poszczególne etapy montażu. Przedstawiono mikroprocesorowy system sterowania oraz elektroniczny system zarządzania napędem elektrycznym.
EN
The article discusses the concept of three-wheel electric drive electric vehicle, its design in SolidWorks and the various stages of assembly. Presented microprocessor control system and an electronic management system electric.
PL
W artykule omówiono koncepcję napędu elektrycznego oraz zmiany konstrukcyjne roweru niezbędne do realizacji projektu. Zaprezentowano napęd elektryczny oparty na silnikach BLDC oraz jego sterowanie za pomocą zaawansowanego regulatora wykonanego w technice impulsowej, gdzie sprawność przetwarzania energii sięga 95%.
EN
The article discusses the concept of the electric drive and bike design changes necessary to implement the project. Presented electric drive based on BLDC motors and their control by using an advanced controller technology made in the pulse, where the energy conversion efficiency up to 95%.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu zmian napięcia na układ badany i następnie omówiono problem wydajności pomp pożarniczych w zależności od ich sprawności w badanym układzie.
EN
The article describes the analysis of effect of the changes of voltage on the searched system and than discusses the problem of capacity of fire-pump in dependence on their efficiency in searched system.
PL
Analiza osiowania wałów wykazuje, iż najczęstszą przyczyną uszkodzeń związaną z eksploatacją układów napędowych w przemyśle jest złe osiowanie wałów maszyn współpracujących. Osiowanie wałów jest bardzo istotnym elementem w procesie nadzoru i konserwacji maszyn, pośrednio ma wpływ na „cykl życia” całego układu napędowego również od strony elektrycznej.
EN
Shaft alignment analysis shows that the most common cause of damage connected with the operation of propulsion systems in industry is the poor shaft alignment of cooperation machines. Shaft alignment is a very important element in the process of supervision and maintenance of machines and has indirect effect on the life cycle of the whole propulsion system also from the side of electricity.
PL
Przemysł zaczyna zwracać coraz większą uwagę na oszczędności wynikające z racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej. Mają na to wpływ coraz wyższe ceny energii elektrycznej. Związane jest to głównie z wprowadzonymi limitami emisji dwutlenku węgla do atmosfery, które znacząco wpływają na koszty wytwarzania oraz rosnące z roku na rok ceny węgla stanowiącego nadal podstawowe paliwo polskich elektrowni. Artykuł przedstawia analizę porównawczą dwóch bliźniaczych stacji odpylania, zmodernizowanej stacji nr 1 i stacji nr 2 pracującej w oparciu o stare rozwiązania.
EN
Industry begins to pay more attention to the savings resulting from the rational use of energy. They have the effect of higher and higher electricity prices. This is mainly due to the introduced limits carbon dioxide emissions into the atmosphere, which significantly affect production costs and increasing from one year to the price of coal is still the principal fuel forming Polish power plants. This paper presents a comparative analysis of two twin extraction station, upgraded the station 1 and station 2 working on the basis of the old solution.
18
Content available remote The influence of electromagnetic interference of electrical work in fire
EN
For the operation of the device is affected by many factors such as: frequency swing, impulse voltages and spikes, voltage drops, power failures or resistance changes in the lead wires. The quality of energy supply has great impact on the performance of smoke damper motors, fire lifts or water pumps, thereby influencing the evacuation efficiency. The aim of the research is to study the effect of electromagnetic interference associated with energy supply quality on the moment of inertia of a three-phase motor under selected loading conditions. The research will be conducted in the laboratory in The Central School of the State Fire Service in Czestochowa.
PL
Na poprawność działania urządzeń wpływa wiele czynników takich jak: wahania częstotliwości, impulsy napięciowe i przepięcia, spadki napięć, zaniki zasilania, czy zmiana rezystancji kabli zasilających. Jakość dostarczanej energii elektrycznej do silników klap dymowych, wind pożarowych czy też pomp wodnych ma duży wpływ na poprawność działania tych urządzeń, a tym samym na sprawność przeprowadzania ewakuacji. Przeprowadzone badania mają na celu skonfrontowanie wpływu zakłóceń elektromagnetycznych wynikających z jakości dostarczonej energii elektrycznej na moment silnika 3 fazowego prądu przemiennego dla wybranych warunków obciążenia. Badania zostaną przeprowadzone w laboratorium Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
EN
Industry begins to pay increasing attention to the savings resulting from the rational use of electricity. They have an impact on higher and higher electricity prices. This is due mainly to the introduced limits on carbon dioxide emissions into the atmosphere, which significantly affect production costs and increasing from year to year price of coal which is still the principal fuel of Polish power plants. This article presents a comparative analysis of two twin scrubbing station, upgraded stations No. 1 and No. 2 station working under the old arrangements.
EN
Article raises the question of absolute shaft vibration monitoring, while stressing that effective monitoring of the dynamic shaft, it is possible by supplementing the monitoring system in noncontact shaft absolute vibration sensors. The analysis is based on a real industrial system WGGC - the main gas circulating fan in a Coke Friendship Llc to obtain indicators of improving the production process.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.