Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oat bran
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this work was to study the particle size distribution of micronized oat bran. An impact classified mill was used to pulverizing. Before the pulverizing raw material was sterilized using overheated steam at 150°C during 3.5 min. The moisture of bran after sterilization decreased from 7.2 to about 3.9%. Five speeds of the rotor disc were used: 2600, 2970, 3340, and 3710 rpm. For each speed of the rotor disc the following speeds of classifier wheel were applied: 480, 965, 1450, 1930, 2410 and 2890 rpm. The particle size distribution of oat bran layer was measured by laser light scattering. Moreover, the sense of touch of coarse particles of micronized oat bran on a tongue was assessed according to five point scale. The largest fragmentation of the oat bran was obtained at a disc speed of 3710 rpm and at a classifier rotation speed of 1930 rpm, whereas the most coarse particles were obtained when these parameters were 3340 rpm and 480 rpm, respectively. On the other hand, the highest uniformity in size of particles in size was observed when the lowest speed of disc and classifier were used. Moreover, for the most samples the pulverized particles of oat bran were almost not discernible on tongue.
PL
Celem pracy była analiza składu granulometrycznego zmikronizowanej warstwy owocowo-nasiennej ziarna owsa. Przed rozdrabnianiem surowiec był poddany procesowi sterylizacji parą przegrzaną o temperaturze 150ºC przez 3,5 min. Wilgotność surowca po sterylizacji zmniejszyła się z 7,2 do około 3,9%. Rozdrabnianie przeprowadzono wykorzystując młyn wirnikowy z klasyfikatorem cząstek. Zastosowano cztery prędkości obrotowe wirnika (2600, 2970, 3340, i 3710 obr·min-1). Przy każdej prędkości wirnika stosowano pięć prędkości obrotowych klasyfikatora (480, 965, 1450, 1930, 2410 i 2890 obr·min-1). Skład granulometryczny sproszkowanej okrywy ziarna owsa określono metodą dyfrakcji laserowej. Ponadto przeanalizowano skład chemiczny okrywy i przeprowadzone ocenę sensoryczną wyczuwalności większych jej fragmentów na języku, stosując skalę pięciopunktową. Największy stopień rozdrobnienia okrywy uzyskano przy prędkości wirnika wynoszącej 3710 obr·min-1 oraz przy prędkości klasyfikatora równej 1930 obr·min-1. Natomiast w najgorszym stopniu okrywa ulegała mikronizacji przy prędkości wirnika i klasyfikatora równych odpowiednio 3340 obr·min-1 i 480 obr·min-1. Z kolei największą jednorodność wymiarów uzyskiwano przy najniższych prędkościach wirnika i klasyfikatora. Ponadto dla większości zastosowanych warunków mikronizacji nie stwierdzono podczas oceny sensorycznej obecności grubszych cząstek okrywy na języku.
2
EN
The paper presents the results of tests of pelleting of materials of plant origin: oat bran and apple pomace. The tests were performed on a prototype pelleting and briquetting device with the use of a flat matrix with 8 mm (diameter) x 28 mm (length) openings, working with a system of three densification rolls. In the course of the tests the influence of apple pomace content (10%, 15%, and 20%) in a mixture with oat bran was determined, and the influence of pomace type (the pomace used was obtained during the pressing of cold clarified, hot clarified, and cloudy juices) on the device’s power consumption and kinetic durability of the obtained pellets. The tests of pelleting process were carried out at a mass flow of raw material of 150 kgh-1, rotational speed of the system of densification rolls of nr=170 rpm-1 and at a gap between the rolls and the matrix of hr=0.4 mm. 24 hours after pellets had left the working system, their kinetic durability was determined using the Holmen tester. On the basis of the performed tests, it was concluded that with the increase of percentage content of apple pomace in a mixture with oat bran, moisture content of the densified material increased, which had a considerable impact on the course of the pelleting process and the quality of the obtained pellets. The type of apple pomace added to oat bran has a significant influence on power consumption of the pellet mill and kinetic durability of the obtained pellets.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu granulowania odpadów pochodzenia roślinnego: otrębów owsianych oraz wytłoków jabłkowych. Badania przeprowadzono na prototypowym urządzeniu granulująco-brykietującym z wykorzystaniem matrycy płaskiej o średnicy otworów 8 mm i długości otworów 28 mm, współpracującej z układem trzech rolek zagęszczających. W trakcie badań określano wpływu zawartości wytłoków jabłkowych (10, 15 i 20%) w mieszaninie z otrębami owsianymi oraz wpływ rodzaju wytłoków (zastosowano wytłoki powstałe przy wytłaczaniu soków klarowanych na zimno, klarowanych na ciepło i soków mętnych) na zapotrzebowanie urządzenia na moc oraz na wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu. Badania procesu granulowania przeprowadzono przy masowym natężeniu przepływu surowca 150 kgh-1, przy prędkości obrotowej układu rolek zagęszczających nr=170 obr.min-1 oraz przy szczelinie między rolkami a matrycą hr=0,4 mm. Po 24 godzinach od momentu opuszczenia układu roboczego przez granulat oznaczono jego wytrzymałość kinetyczną z wykorzystaniem testera Holmena. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości procentowej wytłoków jabłkowych w mieszance z otrębami owsianymi wzrastała wilgotność zagęszczanego materiału, co miało istotny wpływ na przebieg procesu granulowania i jakość otrzymanego granulatu. Rodzaj wytłoków jabłkowych dodawany do otrębów owsianych ma istotny wpływ na zapotrzebowanie granulatora na moc oraz na wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zagęszczania mieszaniny roślinnych odpadów otrębów owsianych i wycierki ziemniaczanej. Badania wstępne zagęszczania otrębów owsianych przeprowadzono na stanowisku SS-3, z układem roboczym „otwarta komora zagęszczania-tłok zagęszczający”, używając komory otwartej o średnicy 8 mm i długości 47 mm. Badania właściwe procesu zagęszczania przeprowadzono w układzie roboczym granulatora typu P-300 z układem płaska matryca–rolki zagęszczające. W badaniach tych określono energochłonność procesu granulowania oraz jakość uzyskanego granulatu (gęstość i wytrzymałość kinetyczną). Oznaczanie wytrzymałości kinetycznej granulatu otrzymanego w układzie roboczym granulatora wykonano zgodnie z Polskimi Normami metodą Holmena. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły stwierdzić, że dodatek wycierki ziemniaczanej do otrębów owsianych spowodował zwiększenie podatności mieszanki na zagęszczanie i obniżenie zapotrzebowania granulatora na moc. Dodatek wycierki do ok. 20% pozwala na uzyskanie granulatu o wysokiej jakość stanowiącego pełnowartościowe paliwo stałe.
EN
The paper presents the results of the investigations of densification process of the plant wastes mixture of oat bran and potato pulp. The preliminary investigations of densification oat bran were conducted on the SS-3 stand, with an “open densification chamber-densification piston” working system, using the open chamber of diameter 8 mm and length lo=47 mm. The proper investigations of densification process were conducted in the working system of a P-300 pellet mill with the ‘flat matrix–densification rolls’ tool-in-use system. The tests determined the energy consumption of the pelletisation process and the quality (density and kinetic durability) of the obtained pellets. The kinetic durability of the pellets obtained in the working system of the pelletizer was determined with the Holmen’s method in accordance with Polish Standard. The results of the conducted investigations affirmed that the addition of potato pulp to oat bran had caused the growth of the susceptibility of the mixture and the lowering of the energy consumption of the pelletizer. The approx 20% addition of the potato pulp let on obtainment of the high quality pellets which is making up the balanced solid fuel.
PL
Celem badań było określenie najkorzystniejszych parametrów techniczno-technologicznych procesu granulowania mieszaniny roślinnych odpadów otrębów owsianych i wycierki ziemniaczanej (20 %) na stanowisku badawczym SS-3 z układem: otwarta komora zagęszczania – tłok zagęszczający. Z badań wynika, że ze względu na energochłonność procesu i gęstość otrzymanego granulatu najkorzystniejszymi parametrami są temperatura: 90 oC, długość otworów w matrycy: 37 mm, masa zagęszczanej próbki: 0,5 g oraz średnica zagęszczanych cząstek: 1 mm. Określono również parametry procesu zagęszczania w układzie roboczym granulatora: płaska matryca – rolki zagęszczające.
EN
Research aim was to determine the best possible technical and technological parameters of pelleting process of oat bran and potato pulp (20%) mixture using the SS-3 experimental setup with the ’’open densification chamber - densification piston” working system. Taking into account the process power consumption and received pellets density, the most profitable parameters are: temperature 90°C, hole length in the matrix 37 mm, densified sample mass 0.5 g and densified particles diameter 1 mm. Densification process parameters for the pellet mill system with flat matrix - densification rolls were also determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.