Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydrocyklon
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Klasyfikacja hydrauliczna jest to proces rozdziału ziarn mineralnych według wielkości ich rozmiaru i gęstości poprzez wykorzystanie różnic w prędkościach opadania tych ziarn w ośrodku płynnym. Jak wygląda klasyfikacja surowców drobno uziarnionych w hydrocyklonie?
2
Content available remote Zastosowanie ilościowych metod statystycznych do śledzenia jakości surowców
PL
Do śledzenia procesów dotyczących oddzielania magnezytu od zanieczyszczeń w przemysłowym hydrocyklonie wykorzystano karty kontroli zaproponowane przez L. L. Ho i F. Aparisi (2016). Za pomocą statystycznych metod zarządzania jakością oceniono 25 próbek mineralnych (testy Pearsona oraz Kołmogorowa i Smirnowa, wykresy regulacji, wskaźnik jakości) w celu pomiaru wydajności zakładu produkcyjnego. Jakość działania hydrocyklonu okazała się niezadowalająca, dlatego zalecono stosowne środki zaradcze.
EN
Control cards proposed by L. L. Ho and F. Aparisi (2016) were used for monitoring the processing magnesite raw material in an industrial hydrocyclone. Twenty-five mineral samples were evaluated by statistical quality management methods (Pearson and Kolmogorov-Smirnov tests, regulation diagrams, index of quality) to measure the efficiency of the production facility. The quality of the hydrocyclone operation was found unsatisfactory and respective corrective measures were recommended.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wybór różnych urządzeń i systemów stosowanych w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin. Za wyjątkiem nowatorskiego systemu odwadniania opartego na filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej, wszystkie inne wymienione produkty są sprawdzonymi od wielu lat rozwiązaniami, z powodzeniem stosowanymi w światowym górnictwie. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania omawianych produktów, ich najważniejsze cechy charakterystyczne oraz wpływ na ekonomikę pracy zakładu górniczego. Omówiono zastosowanie hydrocyklonów firmy KREBS do klasyfikacji, zagęszczania, oczyszczania i wzbogacania z cieczą ciężką, pompy wirowe firmy KREBS do hydrotransportu z hybrydowym systemem uszczelnienia na ssaniu, a także współpracę pomp wirowych z hydrocyklonami. Ponadto, przedstawiono rozwiązanie problemu zasilania pras filtracyjnych poprzez zastosowanie hybrydowego systemu składającego się z pomp wirowych i wyporowych pomp membranowych firmy ABEL, który jest tani w eksploatacji, niezwykle energooszczędny, o małych potrzebach obsługi. Przedstawiono również nową wersję, dużo sprawniejszej wirówki sedymentacyjno-filtracyjnej firmy ANDRITZ, stosowanej do odwadniania koncentratu węgla orz zaprezentowano możliwości stosowania sprawdzonych pras filtracyjnych również firmy ANDRITZ. Na koniec omówiono system do filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej firmy BOKELA, który umożliwia uzyskanie niskich wilgoci produktu odwodnionego i eliminację suszenia termicznego.
EN
In this elaboration there are presented a selection of various equipment and systems used in mechanical minerals processing plants. With the exception of the innovative dewatering system based on continuous steam filtration, all other listed products are proven solutions that have been successfully used in the global mining industry for many years. The paper presents the possibilities of applying the discussed products, their most important characteristics and their impact on the economics of the mining plant. The use of KREBS hydrocyclones for the classification, thickening, purification and enrichment with dense media, KREBS centrifugal pumps for hydro transport with a hybrid suction seal system, and the cooperation of centrifugal pumps with hydrocyclones are discussed. In addition, the solution to the problem of feeding the filter presses through the use of a hybrid system consisting of centrifugal and ABEL's displacement diaphragm pumps, which is cost-effective, extremely energy-efficient, low-maintenance. Moreover it was shown a new version, a much more efficient ANDRITZ screen bowl centrifuge used for dewatering of coal concentrate and the possibility of using ANDRITZ proven filter presses is also presented. Lastly, BOKELA's continuous-water filtration system, which enables low moisture content of the dewatered product and eliminates thermal drying, is discussed.
4
Content available remote Zmniejszanie erozji w hydrocyklonach za pomocą specjalnych dodatków
PL
Wykonano dwie symulacje numeryczne przepływu układu wielofazowego przez hydrocyklon. W pierwszej symulacji fazą ciągłą była woda a fazą stałą były ziarna piasku. W drugiej zamiast wody zastosowano wodny roztwór specjalnych dodatków zmniejszających opory przepływu. Celem obu symulacji było znalezienie takich regionów, w których erozja jest największa. Erozja wywołana przepływem roztworu i cząstek stałych była mniejsza od erozji wywołanej przepływem wody i cząstek stałych.
EN
Multiphase water-sand and aq. soln.-sand flows through a hydrocyclone was numerically simulated to det. the regions with the highest erosion. The aq. soln. contained poly(ethylene oxide) 30 ppm, C₁₆H₃₃Me₃NBr 2 mM and Na salicylate 2 mM. The addn. of drag-reducing agents resulted in decreasing the hydrocyclone erosion.
PL
W artykule przedstawiono nową konstrukcję hydrocyklonu HC500/12°ZAM-IMN, opracowanego dla potrzeb modernizacji klasyfikacji procesu wzbogacania rud miedzi. Zamieszczono wyniki prób klasyfikacji rud miedzi, wykonanych w baterii czterech hydrocyklonów HC500/12°ZAM-IMN, wyposażonych w system automatycznej stabilizacji i regulacji warunków pracy.
EN
A new construction of hydrocyclone HC500/12°ZAM-IMN, designed for the needs of modernization of classification in the beneficiation process of the copper ores is presented in the paper. The tests of classification of copper ores, were carried out in a cluster of four hydrocyclones HC500/12°ZAM-IMN, equipped with an automatic system for the stabilisation and control of operation conditions, and the results are presented in the paper.
EN
The run of mine ore from Aghdarreh gold mine must be comminuted to achieve the desired degree of liberation of gold particles. Currently, comminution circuits include a single-stage crushing using a jaw crusher and a single-stage grinding using a Semi-Autogenous Grinding (SAG) mill in closed circuit with a hydrocyclone package. The gold extraction is done by leaching process using cyanidation method through a series of stirred tanks. In this research, an optimization study of Aghdarreh plant grinding circuit performance was done to lower the product particle size (P80) from 70 μm to approximately 40 μm by maintaining current throughput using modeling and simulation approach. After two sampling campaigns from grinding circuit, particle size distribution data were balanced using NorBal software. The first and second data sets obtained from the two sampling campaigns were used to calibrate necessary models and validate them prior to performing simulation trials using MODSIM software. Computer simulations were performed to assess performance of two proposed new circuit flowsheets. The first proposed flowsheet consists of existing SAG mill circuit and a new proposed ball mill in closed circuit with a new second hydrocyclone package. The second proposed flowsheet consists of existing SAG mill circuit followed by a new proposed ball mill in closed circuit with the existing hydrocyclone package. In all simulations, SAGT, CYCL and MILL models were selected to simulate SAG mill, Hydrocyclone packages and ball mill units. SAGT and MILL models both are based on population balance model of grinding process. CYCL model is based on Plitt’s empirical model of classification process in hydrocyclone units. It was shown that P80 can be reduced to about 40 μm and 42 μm for the first and second proposed circuits, respectively. Based on capital and operational costs, it can be concluded that the second proposed circuit is a more suitable option for plant grinding flowsheet modification.
PL
Surowy urobek z kopalni rud złota Aghdarreh musi najpierw zostać poddany rozdrobnieniu, aby zapewnić efektywniejsze uwalnianie cząsteczek złota. W chwili obecnej obiegi rozdrabniania obejmują kruszenie jednostopniowe z wykorzystaniem kruszarek szczękowych oraz kruszenie jednostopniowe z użyciem kruszarek półautomatycznych w obiegu zamkniętym z hydrocyklonem. Odzysk złota odbywa się przy zastosowaniu procesu ługowania, z zastosowaniem metody cyjankowej w szeregu mieszalników. W pracy tej przeprowadzono optymalizację procesu rozdrabniania rud w zakładach przeróbczych Aghdarreh prowadzonego w celu zmniejszenia rozmiarów uzyskiwanych cząsteczek złota (Ps0) z 70 μm do ok. 40 μm poprzez zapewnienie ciągłości procesu, z wykorzystaniem metod modelowania i symulacji. Na podstawie dwóch zestawów próbek z ciągu technologicznego rozdrabniania, rozkłady wielkości cząstek zostały statystycznie zrównoważone z wykorzystaniem oprogramowania NorBal. Pierwszy i drugi zbiór danych otrzymanych na podstawie dwóch zestawów próbek wykorzystany został do kalibracji i walidacji modeli, przed przystąpieniem do właściwych badań symulacyjnych z użyciem oprogramowania MODSIM. Symulacje komputerowe przeprowadzono w celu oceny wydajności dwóch proponowanych ciągów technologicznych. Pierwszy ciąg obejmuje istniejące kruszarki półautomatyczne i nowo proponowaną kruszarkę kulową pracującą w obiegu zamkniętym z hydrocyklonem. Drugi rozważany ciąg stanowi istniejąca kruszarka półautomatyczna, następnie proponowana kruszarka kulowa pracująca w obiegu zamkniętym z istniejącym hydrocyklonem. We wszystkich symulacjach bazowano na modelach SAGT, CYCL i MILL do symulacji pracy kruszarek półautomatycznych, pakietu hydrocyklonu oraz pojedynczych kruszarek. Modele SAGT i MILL oparte są na modelu zrównoważonej populacji w procesie rozdrabniania. Model CYCL opiera się na empirycznym modelu klasyfikacji Plitta zastosowanym do hydrocyklonów. Wykazano, że rozmiar cząstek zmniejszony został odpowiednio do 40 μm i 42 μm dla pierwszego i drugiego analizowanego obiegu. Uwzględniając nakłady kapitałowe oraz koszty operacyjne, wyciągnąć można więc wniosek, ze drugi proponowany układ jest korzystniejszą opcją modyfikacji istniejącego ciągu technologicznego rozdrabniania.
PL
Recyrkulacja wody, osiągnięcie jak najmniejszej wielkości ziarna podziałowego w urządzeniach klasyfikujących , maksymalne odwodnienie produktu oraz uzyskanie kruszyw drobnych, znajdujących nowe zastosowania… Z tych to powodów coraz częściej na kopalniach wykorzystywane są węzły klasyfikacji i odwodnienia produktów z zabudowanymi hydrocyklonami.
EN
This work presents the state of the modernisation of classification circuits in Polish non-ferrous metal ore enrichment plants. It outlines new solutions offered by world manufacturers, and a type HC500/12° hydrocyclone designed at IMN (Institute of Non-Ferrous Metals) and manufactured by ZAM Kety. The authors describe the automatic control system employed in hydrocyclones, which ensures the stabilisation of the main parameters of hydrocyclone cluster operation. Attention is brought to applying new, anti-abrasive silicon carbide-based linings in hydrocyclones. The paper discusses the results of the technological tests performed on a cluster equipped with new hydrocyclones at Pomorzany Concentrator classification of Zn-Pb ore, and at Lubin Concentrator — classification of copper ore. The authors highlight the good classification results obtained for a type HC500/12° hydrocyclone compared to those for Cavex type hydrocyclones.
PL
Przedstawiono stan modernizacji układów klasyfikacji w polskich zakładach wzbogacania rud metali nieżelaznych. Opisano nowe rozwiązania oferowane przez światowych producentów oraz hydrocyklon typu HC500/12° zaprojektowany w IMN oraz wykonany przez ZAM Kęty. Opisano układ automatycznej regulacji zastosowany w hydrocyklonach, zapewniający stabilizację głównych parametrów pracy baterii. Zwrócono uwagę na zastosowanie w hydrocyklonach nowych przeciwściernych wykładzin na bazie węglika krzemu. Opisano wyniki testów technologicznych przeprowadzonych na baterii wyposażonej w nowe hydrocyklony w DPM Pomorzany w klasyfikacji rudy Zn-Pb oraz w ZWR Lubin w klasyfikacji rudy miedzi. Podkreślono osiągnięte dobre wyniki klasyfikacji w hydrocyklonie typu HC500/12° w porównaniu z wynikami klasyfikacji osiągniętymi w hydrocyklonach typu Cavex.
PL
Aktualne rozwiązania klasyfikacji polskich rud metali nieżelaznych cechuje stosunkowo niska skuteczność jak i krótka żywotność urządzeń. W celu sprostania wymaganiom, koniecznym staje się wprowadzenie do eksploatacji nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych urządzeń klasyfikujących oraz zapewnienie stabilizacji warunków prowadzenia procesu. W 2008 r. w IMN podjęto prace mające na celu wprowadzenie do eksploatacji hydrocyklonów zagęszczająco-klasyfikujących nowego typu HC 500/12 [stopni]. Urządzenia te powinny charakteryzować się stabilną pracą, wysokimi wydajnościami oraz zwiększoną ostrością klasyfikacji. Nowy hydrocyklon powinien zastąpić dotychczas stosowane hydrocyklony HC 350 i HC 500 i skutecznie konkurować z urządzeniami z importu. W związku z koniecznością pracy w węzłach klasyfikacji o różnej abrazyjności, zastosowano wykładziny przeciwścierne na bazie poliuretanu i kompozytów węglika krzemu. Nowy hydrocyklon jest źródłem poprawy skuteczności klasyfikacji podczas wzbogacania surowców mineralnych.
EN
The current solutions of classification the Polish non-ferrous metal ores are characterized by a low efficiency of the process and the short life of machines. In order to meet the demands, it becomes necessary an introduction of modern, fully automated machines for classification and stabilization assurance of the process conditions. Since 2008, at the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice, a work has begun to address the problems by implementation of new types of thickening and classifying hydrocyclones HC 500/12[degrees]. These devices are characterized by stable operation, high efficiency and increased sharpness of classifications. The new hydrocyclones should replace the used so far hydrocyclones HC 350 and HC 500, and successfully compete with imported equipment. Classified materials are characterized by diverse abrasiveness, therefore linings based on polyurethane and silicon carbide composites are used in hydrocyclones. This involves an extension of life span of the equipment, reducing the frequency of replacement of worn components and thus reduce operating costs while maintaining high quality and performance parameters. This device is a source of classification efficiency improvement during enrichment of various mineral raw materials.
10
Content available remote Hydrocyklony do rozdziału układu ciecz - ciecz
PL
Hydrocyklony powszechnie stosowane są do zagęszczania cząstek stałych np. mułów. W ostatnim czasie podjęto próby rozdziału emulsji O/W np. na platformach wiertniczych. W artykule przedstawiono oryginalne wyniki badań autora nad rozdziałem emulsji olejowo-wodnej. Przedstawiono teorię sedymentacji kropel oleju w hydrocyklonie oraz wyniki obliczeń i pomiarów średnicy kropel oleju miernikiem firmy Malvern.
EN
Hydrocyclones are commonly used for compacting solid particles, e.g. sediments. Recent attempts to separate homogenous phases from oil/water emulsions have an environmental background, as relevant oil-water separation installations seem to have various applications, e.g. in oil platforms during uncontrolled spills. This article presents original results of author's own research on the separation of oil and water from emulsions. The concept of oil droplets" sedimentation in a hydrocyclone is discussed and the results of calculations and measurements of oil droplet diameter using the Malvern particle analyzer are shown.
PL
Kopalnia "Piast" produkowała miały węglowe surowe o niskiej wartości opałowej i wysokiej zawartości siarki. Nadwiślańska Spółka Węglowa podjęła decyzję o budowie w kopalni Zakładu Wzbogacania Miału w celu dostosowania produkcji kopalni do wymagań rynku. W artykule przedstawiono proces budowy zakładu, tj.: o wymagane przepisami najważniejsze decyzje władz centralnych, wojewódzkich i lokalnych, o podstawowe umowy na: projektowanie, dostawę podstawowych maszyn i urządzeń oraz budowę zakładu, - sposób finansowania budowy za pomocą środków własnych, dotacji budżetowej, dotacji Ekofunduszu i pożyczki NFOSiGW, - technologię wzbogacania z zastosowaniem osadzarek i wzbogacalników zwojowych, - podstawowe maszyny i urządzenia do produkcji, sterowania i kontroli, - uruchamianie w pierwszej kolejności obiektów które samodzielnie przynosiły korzyści kopalni. W wyniku budowy zakładu wzbogacania miału kopalnia "Piast" produkuje miały wzbogacone o wartości opałowej 23 GJ/t.
EN
The article presents the process of construction of the fine coal beneficiation plant at the "Piast" Coal Mine. Main steps in the process of construction like: Authorities' agreements at each level, contracts assignments, financial decisions, planning, designing and technology development are described in the article.
EN
The paper presents changes taking place in the marine environment with increasing transport of crude oil in year 1970-2005, shown on a diagram of spills from ships. Made known are also results of research on hydro-cyclones separating solid particles and de-oiling bilge water connected in series. During research hydrocycloncs of JS-40 and Li type were used, designed by the authors, applied were four JS-40 hydrocycloncs of q, = 500 1/h capacity each for separating solid particles and a hydrocyclone Li for de-oiling of q, = 2000 1/h capacity. In diagrams and tables shown are separation efficiencies of following matters: coal powder, sand, abrasive shot and iron. A volumetric distribution measurement of shot particles before and after the JS-40 hydrocyclone at an output of q, - 1500 1/h using a Malvern 2000 UK instrument was carried out. As a result of the research it could be stated that a system of connected in series hydrocyclones can be applied as a first stage of bilge waters purification.
13
Content available remote Rozdział układu ciecz - ciecz w prototypowym hydrocyklonie
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań zdolności rozdzielczej prototypowego hydrocyklonu dla emulsji oleju w wodzie. W trakcie badań zmieniano ciśnienie na wlocie do hydrocyklonu, stężenie oleju w emulsji oraz wymiary wybranych elementów urządzenia. Wyniki przedstawiono w postaci graficznej.
EN
The results of initial investigations of separation efficiency of prototypical hydrocyclone for oil-in-water emulsion have been presented. An effect of the following operational parameters has been tested: the inlet pressure, the oil concentration in emulsion and the constructional parameters of device. The results have been shown in graphic form.
14
Content available remote Badanie skuteczności działania hydrocyklonu pompowego
PL
Hydrocyklon pompowy przeznaczony jest do wstępnego oczyszczania cieczy z zanieczyszczeń mechanicznych. W celu zaprojektowania hydrocyklonu pompowego opracowano metodę obliczeń pozwalającą na określenie toru oraz parametrów ruchu ciała stałego znajdującego się w cieczy przepływającej przez wirnik i oddzielacz. Badania przeprowadzono w hydrocyklonie pompowym w układzie pionowym przy stałej prędkości obrotowej wirnika i różnych wydajnościach. Badania pozwoliły na weryfikację metody projektowania i określenie skuteczności oddzielania zanieczyszczeń.
15
Content available remote Odilanie mułów węglowych w hydrocyklonach - teoria i praktyka
PL
W artykule omówiono teoretyczne i praktyczne aspekty odlania mułów węglowych w hydrocyklonach klasyfikująco - zagęszczających. Analizowano parametry techniczno-technologiczne hydrocyklonu oraz determinujące ich dobór podstawy teoretyczne, wymagane z punktu widzenia odlania mułów węglowych, czyli pozwalające prowadzić rozdział przy małych wartościach wielkości podziałowej. Według tradycyjnego podejścia do opisu i analizy procesów klasyfikacji hydraulicznej jest to wielkość ziarna podziałowego. Skonfrontowano to z praktyką realizacji operacji odlania. W tym artykule porównano zagadnienia teoretyczne i praktyczne. W kolejnych zostaną przedstawione i omówione wyniki badań, podczas których analizowano wpływ charakterystyki nadawany oraz kilku parametrów techniczno-technologicznych hydrocyklonów klasyfikująco - zagęszczających na efekt odlania w nich mułów węglowych.
EN
Theoretical and practical aspects of coal slurry desliming in the classifying and thickening hydrocyclones are discussed. Technical and technological parameters of the hydrocyclone are analysed as well as determining their selection theoretical basis required from the point of view of coal slurry desliming it means enabling separation at small values of separation size. According to the traditional approach to description and analysis of the hydraulic classification process it is the size of the separation grain. It has been compared with the practice of realisation of the desliming (removal of clay) operation. In the present paper the practical and theoretical problems are compared. In the next one results of research on influence of the feed characteristic and some technical and technological parameters of classifying and thickening hydrocyclones on the effect of coal slurry desliming in them will be presented and discussed.
16
Content available remote Opór hydrauliczny i rozdział ilościowy produktów w hydrocyklonach
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oporu hydraulicznego oraz stosunku wydajności produktów zagęszczonego i sklarowanego dla różnych typów hydrocyklonów. Uzyskane równania korelacyjne umożliwiają również obliczenie wymaganego ciśnienia nadawy wpływającej do hydrocyklonu, które zagwarantuje zadaną wydajność aparatu.
EN
The experimental results dealing with the hydraulic pressure drop and ratio of concentrated and clarified outputs for various types of hydrocyclones have been presented. The correlation dependencies obtained also enable calculation of the required inlet pressure necesary to reach the designing production yield of the apparatus.
PL
Przedstawiono wyniki badań w skali wielkolaboratoryjnej i przemysłowej, klasyfikacji w hydrocyklonie, produktów kwaśnoneutralnego ługowania spieków blendowych. Określono optymalne parametry klasyfikacji, uzyskując wysokie wskaźniki rozdziału i oczekiwaną granulację i skład chemiczny produktów klasyfikacji.
EN
The authors present investigation-results of great-laboratory and industrial scale. The optimal classification parameters were defined, at high indexes of distribution, expected granulation and chemical composition of the classification products.
PL
Przedstawiono wyniki badań w skali wielkolaboratoryjnej i przemysłowej nad zastosowaniem hydrocyklonów do klasyfikacji produktów ługowania blendy prażonej.
EN
The results of large-scale laboratory and industrial investigations of application of hydrocyclones for classification of leaching of the roasted blende are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.