Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 149

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  boundary layer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Traces of mechanical wear appear on co-working surfaces in the operation of precision fluid bearings. This should not be the case, since fluid friction and uninterrupted oil film should be present in a friction pair, which is a concept that this paper attempts to outline. The way friction forces, resistance, and oil film vary as unit pressure rises linearly is discussed. Three stages of the variations are distinguished. At the first stage, the oil film thickness and force of friction remain steady while the resistance declines. Stage two is temporary: Triboelectrical phenomena already escalate considerably and begin to decide effects of the friction process while a lubricant loses rheological properties of the Newtonian fluid. Hydrodynamic friction continues at the third stage, yet the triboelectrical effects are decided by stabilised triboelectrical phenomena. The third range can be identified as boundary friction where the layer separating surfaces is thicker than in the area of Newtonian rheology. This is very good in respect to wear, but higher-energy (not electrically neutral) particles cause increases in friction resistances. This range seems to exhibit a very high potential for being controlled with an adequate selection of oil based additions.
PL
W trakcie eksploatacji precyzyjnych łożysk ślizgowych na współpracujących powierzchniach pojawiają się ślady zużycia mechanicznego. Zjawisko takie nie powinno mieć miejsca, gdyż w węźle ciernym powinno występować tarcie płynne z nieprzerwanym filmem olejowym. W publikacji przedstawiono, w jaki sposób zmieniają się wartości siły tarcia, rezystancji oraz filmu olejowego wraz z liniowym wzrostem nacisku jednostkowego. Wyodrębniono trzy etapy zachodzących zmian. W pierwszym etapie zaobserwowano utrzymywanie się na zbliżonym poziomie grubości filmu olejowego i siły tarcia, przy jednoczesnym zmniejszaniu się wartości rezystancji. Etap II jest etapem przejściowym, w którym znacząco narastają już zjawiska triboelektryczne i one zaczynają decydować o efektach procesu tarcia, a środek smarowy traci właściwości reologiczne cieczy newtonowskiej. W etapie III nadal występuje tarcie hydrodynamiczne, ale o efektach tarcia decydują ustabilizowane zjawiska triboelektryczne. Wobec powyższego zakres trzeci możemy identyfikować jako tarcie graniczne, w którym warstewka rozdzielająca powierzchnie jest grubsza niż w obszarze reologii newtonowskiej. Jest to bardzo korzystne z punktu widzenia zużycia, ale cząsteczki o wyższej energii (nieobojętne elektrycznie) powodują zwiększenie oporów tarcia. Wydaje się, że ten zakres posiada bardzo duże potencjalne możliwości sterowania nim poprzez odpowiedni dobór dodatków do bazy olejowej.
EN
Four years of observations of radon, meteorology and atmospheric pollution was used to demonstrate the efficacy of combined diurnal and synoptic timescale radon-based stability classification schemes in relating atmospheric mixing state to urban air quality in Zgierz, Central Poland. Nocturnal radon measurements were used to identify and remove periods of non-stationary synoptic behaviour (13–18% of each season) and classify the remaining data into five mixing states, including persistent temperature inversion (PTI) conditions, and non-PTI conditions with nocturnal conditions ranging from well mixed to stable. Mixing state classifications were performed completely independently of site meteorological measurements. World Health Organization guideline values for daily PM2.5/PM10 were exceeded only under strong PTI conditions (3–15% of non-summer months) or often under non-PTI stable nocturnal conditions (14–20% of all months), when minimum nocturnal mean wind speeds were also recorded. In non-summer months, diurnal amplitudes of NO (CO) increased by the factors of 2–12 (3–7) from well-mixed nocturnal conditions to PTI conditions, with peak concentrations occurring in the morning/evening commuting periods. Analysis of observations within radon-derived atmospheric mixing ‘class types’ was carried out to substantially clarify relationships between meteorological and air quality parameters (e.g. wind speed vs. PM2.5 concentration, and atmospheric mixing depth vs. PM10 concentration).
EN
The paper presents the results of research on the influence of fillers introduced into plastic greases on the rheological properties of the boundary layer of the resultant lubricant compositions. The fillers were PTFE and MoS2 powders. They are added to lubricants to improve their tribological properties; however, these fillers also affect the rheological properties of the composition. This affects the change of the shear stress value in the lubricant during its flow in the lubrication system. Knowledge of this value, especially during the flow of the lubricant composition in the boundary layer, has a significant impact on the operation of automated central lubrication systems in which these compositions can be used. Measurements were carried out by means of a rotary rheometer (Rheotest 2.1). Tests were performed on lithium and bentonite greases (without additives) as well as compositions of these greases containing various percentage of the fillers mentioned above. Test results showed that both the type of grease and the type of filler introduced into this grease affect the rheological properties in the boundary layer of the produced lubricating compositions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wypełniaczy, wprowadzanych do smarów plastycznych, na właściwości reologiczne warstwy przyściennej powstałych kompozycji smarowych. Wypełniaczami tymi były proszki PTFE i MoS2. Dodawane są one do smarów w celu poprawy ich właściwości tribologicznych, ale wypełniacze te wpływają też na właściwości reologiczne kompozycji. Wpływa to na zmianę wartości naprężenia stycznego w smarze podczas jego przepływu w układzie smarowniczym. Znajomość tej wartości, a szczególnie podczas przepływu kompozycji smarowej w warstwie przyściennej ma istotny wpływ na działanie zautomatyzowanych układów centralnego smarowania, w których mogą być wykorzystane te kompozycje. Pomiary przeprowadzono na reometrze rotacyjnym Rheotest 2.1. Badaniom poddano smary litowy i bentonitowy (bez dodatków) oraz kompozycje tych smarów z udziałami wymienionych powyżej wypełniaczy. Wyniki badań wykazały, że zarówno rodzaj smaru, jak też rodzaj wypełniacza wprowadzonego do tego smaru mają wpływ na własności reologiczne w warstwie przyściennej wytworzonych kompozycji smarowych.
EN
The aim of the study was to investigate the effect of the addition of graphene dispersion on anti-wear properties of bionic lubricant compositions based on aqueous sodium hyaluronate solutions. Tribological tests were carried out using a SRV tester, enabling the tests to be carried out in conditions of linear oscillating movement of the bullet-shield type association in which the ball was made of aluminium oxide and the disc was made of bearing steel 100Cr6. For research, a 0.5% solution of sodium hyaluronate in water (composition BSS2) was chosen, which was the base to which the graphene additive was introduced. During the main stage of work, three lubricant compositions were tested, i.e., as well as BSS2 solution, into which 0.05% m/m or 0.1% m/m graphene oxide was introduced, respectively. The study allowed the observation of a clear anti-wear effect associated with the introduction of graphene preparations into the hyaluronan base, manifested in a change in the trend of the graph of the coefficient of friction over time. In addition, a reduction in the volume wear of friction node components was found. Based on the analysis of tribological research results, it was found that the anti-wear effect of the lubricant on the friction elements of the steel-ceramic material combination increases with increasing the content of the graphene preparation in the lubricant composition.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu dodatku dyspersji grafenowej na właściwości przeciwzużyciowe bionicznych kompozycji smarowych na bazie wodnych roztworów hialuronianu sodu. Badania tribologiczne przeprowadzono, stosując tester SRV, umożliwiający realizację testów w warunkach liniowego ruchu oscylacyjnego skojarzenia typu kula–tarcza, w którym kula wykonana była z tlenku aluminium, a tarcza ze stali łożyskowej 100Cr6. Do badań wybrano 0,5-procentowy roztwór hialuronianu sodu w wodzie (kompozycja BSS2), stanowiący bazę, do której wprowadzano dodatek grafenowy. Podczas zasadniczego etapu prac testowano trzy kompozycje smarowe, tj., kompozycję BSS2, a także roztwór BSS2, do którego wprowadzono odpowiednio 0,05% m/m lub 0,1% m/m tlenku grafenu. Przeprowadzone badania pozwoliły na zaobserwowanie wyraźnego efektu przeciwzużyciowego związanego z wprowadzeniem preparatów grafenu do bazy wodno-hialuronianowej, przejawiającego się zmianą trendu wykresu zależności współczynnika tarcia w czasie. Ponadto stwierdzono redukcję zużycia objętościowego elementów węzła tarcia. Na podstawie analizy wyników badań tribologicznych stwierdzono, iż efekt przeciwzużyciowego oddziaływania substancji smarowej na elementy trące skojarzenia materiałowego stal–ceramika wzrasta wraz z podwyższaniem zawartości preparatu grafenowego w kompozycji smarowej.
EN
Numerical studies have been performed to examine the chemically reacting ionized fluid flow through a vertical plate with induced magnetic field. This study is performed for the cooling problem. To obtain the nondimensional non-similar momentum, the induced magnetic field, energy and concentration equations, usual nondimensional variables have been used. The numerical solutions for the velocity fields, induced magnetic fields, temperature distribution as well as concentration distribution are obtained for associated parameters using the explicit finite difference method. The local and average shear stresses, current densities, Nusselt number as well as the Sherwood number are also investigated. The obtained results are discussed with the help of graphs to observe effects of various parameters entering into the problem. Also the stability conditions of the explicit finite difference method are analyzed. Finally, a qualitative comparison of the present results with previously published results has been made.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu naturalnej wentylacji części pasażerskiej oraz w przestrzeni kierowcy autobusu na przepływ powietrza wokół pojazdu. Badania eksperymentalne przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym. Na podstawie pomiarów określono rozkład prędkości powietrza w warstwie przyściennej na zewnątrz autobusu. Wykonano również analizę wpływu naturalnej wentylacji autobusu na grubość warstwy granicznej powietrza.
EN
The results of research on the impact of natural ventilation in the bus, in the part for passengers and in the driver’s space on the air flow around the bus are presented. Experimental research was carried out in the wind tunnel. Based on the measurements, the distribution of air velocity in the boundary layer outside the bus was determined. The effect of natural ventilation of the internal space on the thickness of the air boundary layer were also analyzed.
EN
The subject of this paper is the extension of the durability of multi-stage gear units working in moments or constant overloads. Gear oils in sugar conveyor systems of the DC tray extractor were tested. Lubrication parameters and modifications of this parameter have been studied by adding additional materials to the oil. Additionally, the noise levels emitted by practical transmissions before and the addition of modifiers were measured. The lubrication tests were carried out on a semi-Timken apparatus, for example, friction roller friction – roller, in oils extracted from the gear unit. Sound level tests were performed using the SoundMeter application with a MIC001 microphone adapter. The results confirmed the effectiveness of the modified equipment, which was raised to a higher value, and also the noise level of the working gear was reduced. It has been shown that, in the current operating systems, a method of increasing the lubricant parameters of the gear oils is required, which translates into the durability of the gear pairs during operation.
PL
Przedmiotem niniejszych badań jest problem wydłużenia trwałości wielostopniowych przekładni zębatych pracujących w chwilowymi lub stałymi przeciążeniami. Badaniom podlegały oleje przekładniowe stosowane w systemach transmisji mocy cukrowniczego ekstraktora korytowego typu DC. Badano parametr smarności olejów i możliwości modyfikacji tego parametru poprzez wprowadzenie dodatków niskotarciowych do oleju. Dodatkowo pomierzono poziom hałasu emitowanych przez pracujące przekładnie przed i po dodaniu modyfikatorów. Badania smarności przeprowadzono na aparacie semi-Timken, na którym zacierano pary cierne rolka–wałek w obecności olejów pobranych z przekładni. Do badań poziomu emisji hałasu wykorzystano aplikację SoundMeter z przystawką mikrofonową MIC001. Wyniki badań potwierdziły skuteczność modyfikatorów – uzyskano wyższe wartości obciążeń zacierających, a także obniżono poziom emisji hałasu pracujących przekładni. Wykazano, że w rzeczywistych systemach eksploatacyjnych istnieje możliwość podniesienia wartości parametrów smarności olejów przekładniowych, co ma bezpośrednie przełożenie na trwałość par ciernych przekładni w trakcie eksploatacji.
EN
An experimental investigation of the turbulent flow over a flat plate in a subsonic wind tunnel was carried out. The enhanced level of turbulence was generated by five wicker grids with square meshes, and different parameters (diameter of the grid rod 0.3–3 mm and the grid mesh size 1–30 mm). The velocity of the flow was measured by means of a 1D hot-wire probe, suitable for measurements in a boundary layer. The aim of the investigation was to explore the turbulence length scale in the flow behind grids and to study its influence on the onset of laminar-turbulent bypass transition in a boundary layer on a flat plate. To assess the isotropy of turbulence, the skewness and kurtosis factors of the flow velocity distribution were determined. Several longitudinal scales of turbulence were determined and compared (integral, dissipation, Taylor microscale, and Kolmogorov scale) for different grids and different velocities of the mean flow 4, 6, 10, 15, and 20 m/s.
EN
The presented study is focused on experimental investigation of a boundary layer on a flat plate in an adverse pressure gradient. The flat plate is placed in a regular flow, the pressure gradient is generated by the plate inclination. The preceding studies deal with the structure of the wake behind the plate, the presented study concentrates on the flow structureclose to the suction surface of the plate. The dynamical behavior of the flow structures is studied in details with respect to the topology in the streamwise direction. In spite of the fact that thetime-mean flow field is close to 2D, more or less constant along the span, the instantaneous structures topology is fully 3D. Rather oblique structures are detected instead of those oriented in the streamwise direction. The patterns are travelling in the streamwise direction along the plate.
EN
The methodology of obtaining a logarithmic velocity profile describing the velocity distribution in the cross section of the boundary layer, which is based on the well-known equation of L. Prandtl, based on its semi-empirical turbulence theory, is considered. It is shown that the logarithmic velocity profile obtained in this way does not satisfy any boundary condition arising from the classical definition of such concept as the boundary layer. The perfect coincidence of this velocity profile with the experimental data of Nikuradze demonstrated in the world scientific literature is a consequence of making these profiles not in a fixed, but in a floating coordinate system. When rebuilding the velocity profiles obtained at different Reynolds numbers, all the profiles lose their versatility and do not coincide with the actual velocity profiles in cylindrical pipes.
EN
The study deals with the issue of durability extension of multi-phase gears working under temporary or constant loading. The tests were performed for transmission oils used in power transmission systems of beet washers of DC type used in sugar plants. The lubricity parameters of oils and the possibilities of their modification through introduction of low-friction additives to the oil were studied. Additionally, the noise level emitted by working gears was measured before and after addition of the modifier. Lubricity tests were performed on semi-Timken apparatus, on which friction pairs friction roller- roller were tested with the use of oils extracted from the gear. SoundMeter application with MIC002 microphone adaptor was used for measurement of the noise level emission. Tests results have confirmed efficiency of the modifiers as higher values of friction loading were obtained and the noise emission level was reduced. It has been proven that in real operation systems, there is a possibility to increase the value of transmission oil lubricity parameters, which has a direct impact on durability of friction pairs of a gear during its operation.
EN
Presented work considers flow and thermal phenomena occurring during the single minijet impingement on curved surfaces, heated with a constant heat flux, as well as the array of minijets. Numerical analyses, based on the mass, momentum and energy conservation laws, were conducted, regarding single phase and two-phase simulations. Focus was placed on the proper model construction, in which turbulence and boundary layer modeling was crucial. Calculations were done for various inlet parameters. Initial single minijet results served as the basis for the main calculations, which were conducted for two jet arrays, with flat and curved heated surfaces. Such complex geometries came from the cooling systems of electrical devices, and the geometry of cylindrical heat exchanger. The results, regarding Nusselt number, heated surface temperature, turbulence kinetic energy, production of entropy and vorticity, were presented and discussed. For assumed geometrical parameters similar results were obtained.
EN
The paper deals with the analysis of power factors acting within the boundary layer for different types of flow: convergent, gradientless and diffuser. Based on the considered formation mechanism of boundary layer separation, a hypothesis about the possible influence on structure and character of a separated flow by changing the gradient of the tangential stresses in the boundary layer was proposed. This impact is proposed to realize by means of the longitudinal finning of diffuser. Verification of the concept is performed on the basis of numerical flow investigation and available experimental data.
EN
Boundary layer phenomena are related to adsorption on a friction surface of lubricant particles which can be generally characterized as electrically unneutral, i.e. ions of polar molecules or of electrically charged molecules. Electrically unneutral particles generally occur in lubricants, but they are also generated in the process of friction due to cracking of hydrocarbon chains, electrification and ionization of molecules. The energy of these molecules, in particular those generated in the process of friction, is different and has influence on thickness of the boundary layer, and thereby on friction. The boundary layer made of such molecules can be controlled by electrical, electromagnetic fields. Friction and thickness of the boundary layer can also be controlled. An interesting issue is the range of parameters in which boundary layers are present and determine the process of friction in isolation, thus making it a separate type of boundary friction. This paper show how boundary layers evolve and under impact of what parameters. This allows for informed use of the interesting properties of these layers in practice, and even for control of the friction process.
PL
Warstwy graniczne związane są ze zjawiskami adsorpcji na powierzchni trącej cząsteczek środka smarowego ogólnie scharakteryzowanych tym, że są nieobojętne elektrycznie, czyli jonów cząsteczek polarnych i cząsteczek naelektryzowanych. Cząsteczki nieobojętne elektrycznie na ogół występują w sposób naturalny w środkach smarowych, ale też powstają w procesie tarcia na skutek pękania łańcuchów węglowodorowych, elektryzacji cząsteczek oraz jonizacji. Energia tych cząsteczek, szczególnie powstających w procesie tarcia jest różna i posiada wpływ na grubość warstwy granicznej, opory tarcia. Warstewką graniczną zbudowana z takich cząsteczek można sterować za pomocą prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych. Sterowaniu podlegają opory tarcia i grubość warstewki. Interesującym problemem jest zakres parametrów, w których warstewki graniczne występują i samodzielnie decydują o procesie tarcia, a więc jest to wydzielony rodzaj tarcia granicznego. W niniejszej pracy pokazano jak ewoluują warstwy graniczne i pod wpływem jakich parametrów. Można w ten sposób świadomie wykorzystywać właściwości tych warstw w praktyce, a nawet sterować procesem tarcia.
PL
Smarność to zdolność oleju do tworzenia warstwy granicznej, której zadanie polega na zmniejszaniu oporów tarcia oraz ochronie współpracujących powierzchni. Stanowi cechę zespołową, ponieważ zależy zarówno od własności oleju, jak i od współpracujących powierzchni. Do porównania smarności wykorzystuje się metody polegające na niszczeniu warstwy granicznej. Przykładem urzą- dzenia do pomiaru własności przeciwzatarciowych oraz przeciwzużyciowych jest aparat czterokulowy, za którego pomocą wyznacza się obciążenie zespawania, wskaźnik zużycia pod obciążeniem, obciążenie zacierające oraz graniczny nacisk zatarcia. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów własności smarnych oleju silnikowego MARINOL RG 1240 pracującego w silniku Cegielski-Sulzer 3AL25/30 po różnym czasie pracy.
EN
The lubricity of engine oils is the ability of oil to create the boundary layer, which reduces friction and protects the mating surfaces. It is not individual property of oils, because depends on both the nature of the engine oil and the mating surfaces. For the measurement of lubricity using a method involving the destruction of the boundary layer The tribological tests were conducted with the use of a four-ball apparatus, which allows you to determine the parameters: the welding load, the wear under load the seizing load, the limiting pressure of seizure. In this paper the author presented the results of measurements of properties of lubricity engine oil Marinol RG 1240 working in the engine Cegielski-Sulzer 3AL25 / 30 at different time of overwork.
16
Content available remote On free convection heat transfer from vertical plate - proposition of a new model
EN
The free convection heat transfer from an isothermal vertical plate in open space is investigated theoretically. In contrast to conventional approaches we use neither boundary layer nor self-similarity concepts. We base on expansion of the fields of velocity and temperature in a Taylor Series in x coordinate with coefficients being functions of the vertical coordinate (y). In the minimal version of the theory we restrict ourselves by cubic approximation for both functions. The Navier-Stokes and Fourier-Kirchhoff equations that describe the phenomenon give links between coefficient functions of y that after exclusion leads to the ordinary differential equation of forth order (of the Mittag-Leffleur type). Such construction implies four boundary conditions for a solution of this equation while the links between the coefficients need two extra conditions. All the conditions are chosen on the basis of the experience usual for free convection. The choice allows us to express all the theory parameters as functions of the Rayleigh number and the temperature difference. To support the conformity of the theory we derive the Nusselt-Rayleigh numbers relation that has the traditional form. The solution in the form of velocity and temperature profiles is evaluated and illustrated for air by examples of plots of data.
EN
Radiation on a magnetohydrodynamic (MHD) boundary layer flow of a viscous fluid over an exponentially stretching sheet was considered together with its effects. The new technique of homotopy analysis method (nHAM) was used to obtain the convergent series expressions for velocity and temperature, where the governig system of partial differential equations was transformed into ordinary differential equations. The interpretation of these expressions is shown physically through graphs. We observed that the effects of the Prandtl and magnetic number act in opposite to each other on the temperature.
EN
In our previous paper, a simple gradient-enhancement of the classical continuum theory of plasticity of single crystals deformed by multislip has been proposed for incorporating size effects. A single internal length scale has been derived as an explicit function of the flow stress defined as the isotropic part of critical resolved shear stresses. The present work is focused on verification whether the simplifications involved are not too severe and allow satisfactory predictions of size effects. The model has been implemented in a finite element code and applied to three-dimensional simulations of fcc single crystals. We have found that the experimentally observed indentation size effect in a Cu single crystal is captured correctly in spite of the absence of any adjustable length-scale parameter. The finite element treatment relies on introducing non-local slip rates that average and smoothen on an element scale the corresponding local quantities. Convergence of the finite element solution to the analytical one is also verified for the one-dimensional problem of a boundary layer formed at a constrained interface.
EN
Purpose: The main objective of aircraft aerodynamics is to enhance the aerodynamic characteristics and maneuverability of the aircraft. This enhancement includes the reduction in drag and stall phenomenon. The airfoil which contains dimples will have comparatively less drag than the plain airfoil. Introducing dimples on the aircraft wing will create turbulence by creating vortices which delays the boundary layer separation resulting in decrease of pressure drag and also increase in the angle of stall. In addition, wake reduction leads to reduction in acoustic emission. The overall objective of this paper is to improve the aircraft maneuverability by delaying the flow separation point at stall and thereby reducing the drag by applying the dimple effect over the aircraft wing. Design/methodology/approach: This project includes computational analysis of dimple effect on aircraft wing, using NACA 0018 airfoil. Dimple shapes are circular which locates the inward, outward are selected for the analysis; airfoil is tested under the inlet velocity of 30m/s at different angle of attack (-5°, 0°, 5°, 10°, and 15°). Findings: This analysis favors the dimple effect by increasing L/D ratio and thereby providing the maximum aerodynamic efficiency, which provides the enhanced performance for the aircraft. Practical implications: Stealth technology is based on the principle of reflection and absorption that makes the objects’ observability lower and stealthy. A 'stealth' vehicle will generally have been designed from the motive to reduce RCS (Radar Cross Section) of aircrafts i.e. radar signature of aircrafts.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury na formowanie się warstw powierzchniowej i przyściennej w handlowym smarze plastycznych ŁT4-S2, w pobliżu ścianek wykonanych z sześciu różnych materiałów, tj. tworzyw elastomerowych (70E, 70F), tworzyw termoplastycznych (PTFE, PU) oraz stopów metali (B47, C11000). Badania przeprowadzono na reometrze rotacyjnym pracującym w układzie płytka–płytka. Wyznaczono krzywe zmian lepkości dynamicznej oraz naprężeń stycznych w smarze plastycznym w funkcji gradientu prędkości ścinania, w obszarze warstwy przyściennej, w temperaturze od -20 °C do 60°C.
EN
The influence of temperature on superficial and boundary layers forming in commercial grease ŁT4-S2, in the vicinity of walls made of six different materials, i.e. two elastomeric materials (70E, 70F), two thermoplastic materials (PTFE, PU) and two metal alloys (B47, C11000), are presented in this paper. The studies were carried out by means of a rotational rheometer with a parallel plate measuring system. Curves of changes in dynamic viscosity and shear stress in the grease as a function of shear rate in the boundary layer at a temperature from -20°C to 60°C were determined.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.