Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono rozwój technologii produkcji paliwa do turbinowych silników lotniczych Jet A-1. Paliwo to spełnia wymagania normy1). Oprócz konwencjonalnych komponentów uzyskiwanych w wyniku przeróbki ropy naftowej, do stosowania wdrażane są nowe syntetyczne komponenty węglowodorowe wytwarzane z biomasy, węgla czy produktów odpadowych. Do przeróbki tych surowców stosuje się różnego rodzaju procesy technologiczne, takie jak hydrokonwersja, piroliza, zgazowanie, synteza Fischera i Tropscha (F-T). Każdy nowy komponent podlega procesowi długotrwałej i kosztowej certyfikacji, której zasady określone zostały w normie2). Po uzyskaniu certyfikatu nowy komponent może zostać wpisany do normy3), która określa jego parametry jakościowe oraz graniczną zawartość w finalnym, handlowym paliwie lotniczym.
EN
A review with 27 refs.
2
Content available remote Kierunki rozwoju technologii wytwarzania bezołowiowych benzyn lotniczych
PL
Przedstawiono przyczyny zmian w formułach benzyny lotniczej, które wynikają ze światowej polityki w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Opisano działania w realizowanym obecnie amerykańskim projekcie PAFI, zmierzającym do opracowania formuły bezołowiowej benzyny lotniczej stanowiącej zamiennik benzyny Avgas 100LL. Przedstawiono pulę potencjalnych komponentów bezołowiowej benzyny lotniczej, a także związków podwyższających liczbę oktanową, które proponuje aktualna literatura patentowa. Przedstawiono także sytuację w zakresie bezołowiowej benzyny lotniczej w Europie.
EN
A review, with 58 refs., of issues related with development and implementation of more ecol. fuels for applications in the aviation industry.
3
Content available remote Wpływ uszlachetniania paliwa E20 na tendencję do tworzenia osadów w silniku
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu składu paliw E20 na wielkość tworzenia osadów na różnych elementach silnika w testach symulacyjnych. Badaniom poddano paliwa etanolowe zawierające różne pakiety dodatków detergentowo-dyspergujących.
EN
EtOH and detergent-dispersant additive packages were added to com. gasoline used then as a motor fuel to study deposit formation in inlet valves, combustion chamber and injectors. Addn. of detergents resulted in limiting the deposit formation.
4
Content available remote Ocena skłonności paliwa E20 do tworzenia osadów w komorach spalania silnika
PL
Przedstawiono wyniki badań paliwa E20 zawierającego różne pakiety dodatków uszlachetniających w zakresie jego skłonności do tworzenia osadów w komorach spalania tłokowego silnika spalinowego z zapłonem iskrowym. Czystość komór spalania oceniano metodami laboratoryjnymi i metodą silnikową. Badane paliwa charakteryzowały się zawartościami żywic nieprzemywanych i wartościami współczynnika rozkładu żywic A na poziomie poniżej limitów podanych w Światowej Karcie Paliw. Wyniki testów silnikowych wykazały, że zastosowane pakiety dodatków w większości próbek dały dobry efekt ograniczający skłonność paliwa etanolowego E20 do tworzenia osadów w komorach spalania silnika i jednoznacznie wskazały, które pakiety nie są skuteczne.
EN
Five diamine additives were used for improving properties of the EtOH-contg. (20%) gasoline. The unwashed gum content in the fuel and coeff. of their degrdn. at 450°C were detd. The addn. resulted in decreasing the mass of deposits and in increasing cleanliness of engine combustion chambers according to std. tests.
5
Content available remote Liczby oktanowe jako parametr oceny jakości paliwa E10+
PL
Przedstawiono wyniki badań liczby oktanowej benzyny zawierającej związki tlenowe, w tym powyżej 10% obj. etanolu. Przedstawiono wyniki obliczeń blendingowych liczb oktanowych etanolu w formułach benzyn bezołowiowych. Zaprezentowano alternatywny sposób określania liczby oktanowej paliw zawierających związki tlenowe z wykorzystaniem sieci neuronowych.
EN
Published octane no. (ON) of hydrocarbon gasolines and EtOH and Me₃COEt-contg. ones (Haduch, B., 2012) were used for predicting the ON for blended gasolines by using neural networks. The results allows for avoiding unnecessary excess of ON during the blending gasolines.
6
Content available Prace nad specyfikacją jakościową paliwa E10+
PL
W artykule zawarto ogólne informacje o początkach koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego na świecie oraz o realizacji tej koncepcji w odniesieniu do przemysłu paliwowego. Przedstawiono także informacje o roli normy jakościowej w innowacji gospodarki Unii Europejskiej. W kolejnych częściach zaprezentowano wyniki podjętych dotychczas w UE działań dotyczących paliwa E10+. Przedstawiono przegląd przeprowadzonych badań, których wyniki posłużą do podjęcia odpowiednich decyzji co do dalszych prac nad specyfikacją paliwa E10+, prowadzonych w ramach Programu Horyzont 2020. Podsumowano także prace dotyczące paliwa E10+ prowadzone dotychczas w INiG – PIB.
EN
This article provides general information about the origins of the concept of sustainable economic and social development in the world and the implementation of this concept in relation to the oil industry. Information on the role of quality standards in the innovation of the European Union economy is also presented. In the following parts, the article presents the results of actions taken so far in the European Union with regard to fuel E10+. It presents also an overview of research performed, the results of which will be used to take appropriate decisions regarding further work on the development of E10+ fuel specifications, under the Programme Horizon 2020. A summary of research work carried out so far in the Oil and Gas Institute – National Research Institute in the field of the E10+ fuel is also presented.
PL
W artykule przedstawiono problem tworzenia szkodliwych osadów w silnikach z zapłonem iskrowym. Opisano wpływ osadów na właściwości użytkowo-eksploatacyjne silników oraz metody ich badań. Scharakteryzowano osady tworzone na różnych elementach roboczych silnika oraz układu wtrysku paliwa. Szczególną uwagę zwrócono na badania właściwości eksploatacyjnych paliw etanolowych. Wyjaśniono przyczyny możliwych niekompatybilności dodatków detergentowych stosowanych do standardowych benzyn silnikowych z etanolem. Przytoczono dostępne w literaturze przykłady badań paliw etanolowych w zakresie udziału etanolu do 100% (V/V). Wyniki tych badań wykazały pozytywny wpływ etanolu w benzynie silnikowej na ograniczanie skłonności do tworzenia osadów, zwłaszcza w przypadku użycia odpowiednio uszlachetnionego paliwa. W podsumowaniu wskazano dostępne środki techniczne, jakie mogą być zastosowane podczas przeciwdziałania tworzeniu się szkodliwych osadów w silniku.
EN
The article presents problem of harmful deposits formation in spark ignition engines. Deposits impact on engine operating properties and methods of their tests has been described. The article also describes deposits build up on different engine elements and the fuel injection system. Particular attention was paid to testing the operating properties of ethanol blend fuels. The sources of possible incompatibilities of detergent additives used in standard petrol with ethanol have been explained. The cited examples of the available scientific literature, of studies of ethanol fuel in the share of ethanol to 100% by volume were presented. The results of these studies showed a positive effect of ethanol content in petrol, on reducing the tendency to form deposits, especially in the case of application of the appropriate fuel treatment. In conclusion, the technical means available, which can be used during the counteracting of the formation of harmful deposits in the engine have been indicated.
PL
We wstępie artykułu przedstawiono przyczyny zmian formuł paliw do silników o zapłonie iskrowym, którymi są działania państw i społeczeństw w kierunku ograniczania szkodliwych substancji pochodzących ze spalania paliw oraz uzależnienia od dostaw ropy naftowej. Następnie omówiono rodzaje formuł paliw etanolowych do silników o zapłonie iskrowym, które obecnie są produkowane na świecie. W dalszej części artykułu zaprezentowano zmiany chemicznej formuły paliw do silników o zapłonie iskrowym, w której część węglowodorów jest zastępowana etanolem i/lub eterem etylowo-tert-butylowym. Następnie przedstawiono własne wyniki badań w zakresie wpływu paliw etanolowych na parametry charakteryzujące lotność, która ma bezpośredni wpływ na właściwości eksploatacyjne. W końcowej części pracy zaprezentowano przegląd badań europejskich w zakresie wpływu lotności paliw etanolowych na właściwości eksploatacyjne pojazdu, takie jak emisje, praca silnika w warunkach niskich i wysokich temperatur otoczenia. Konkluzją wynikającą z uzyskanych wyników badań własnych i badań europejskich w zakresie zmian składu frakcyjnego benzyny bezołowiowej E10, kreowanych zawartością etanolu, jest to, że weryfikacja tych zmian w testach hamownianych na obecnej flocie pojazdów potwierdziła przygotowanie nowoczesnych konstrukcji tych pojazdów do bezproblemowej pracy z użyciem paliwa E10. Dalszych weryfikacji w badaniach silnikowych w tym zakresie wymaga paliwo o średniej zawartości etanolu (E20).
EN
In the introduction, the reasons for changing fuel formulas for spark ignition engines, which are the actions of states and societies, to reduce harmful substances from fuel combustion and dependence on oil supplies are presented. The types of ethanol fuels formulas for the spark ignition engines that are currently produced in the world are presented. Hereafter the changes in the chemical formula of fuels for spark ignition engines, in which a part of the hydrocarbons are replaced with ethanol and/or ethyl-tert-butyl ether, are presented. Then our own research results on the impact of ethanol fuels on the volatility, which has a direct influence on the performance characteristics was presented. The final section presents an overview of European research on the volatile effects of ethanol fuels on vehicle performance characteristics such as emissions, engine operation at low and high ambient temperatures. The conclusion resulting from the obtained results of our own research as well as European research on the changes of the unleaded petrol E10 distillation curve, created with ethanol content, is that the verification of these changes in the engine tests on the current fleet of vehicles, confirmed the preparation of modern vehicle designs for trouble-free operation on E10 fuel. Further verifications in the engine tests in this scope require fuel with an average ethanol content (E20).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zależności składu frakcyjnego i prężności par benzyny od zawartości etanolu powyżej 10% (V/V). Przedmiotem badań były mieszaniny zawierające 10÷25% (V/V) etanolu oraz jedna mieszanina z 22% (V/V) ETBE.
EN
The article presents the results of studies of the dependence of distillation and vapor pressure of gasoline on ethanol content more than 10% (V/V). The subject of the study were mixtures containing 10÷25% (V/V) ethanol and one mixture containing 22% (V/V) ETBE.
PL
W artykule dokonano krótkiego przeglądu literatury poświęconej aktualnej sytuacji legislacyjnej dotyczącej paliwa E10+. Przytoczono przykłady wprowadzania paliw E10+ na rynki Ameryki Północnej i Południowej, a także przedstawiono plany Unii Europejskiej w tym zakresie. Zaprezentowano publikacje wyników badań związanych z wpływem zwiększenia zawartości etanolu powyżej 15% (V/V) na właściwości charakteryzujące lotność, tj. prężność par i przebieg krzywej destylacji normalnej.
EN
The article presents a brief review of the literature dedicated to the current legislative situation on E10+. The examples of the introduction of E10+ fuel into North and South American markets, as well as plans for the European Union. Publication of research results related to the impact of increased ethanol content above 15% (V/V) on the characteristics of volatility i.e. distillation curve and vapor pressure are presented.
11
Content available remote Wpływ dodatku izomerów butanolu na lotność benzyny silnikowej
PL
Podano informacje o badaniach realizowanych na świecie w zakresie doskonalenia technologii otrzymywania biobutanolu w procesach biotechnologicznych, a także o badaniach właściwości fizykochemicznych i użytkowych benzyny silnikowej z udziałem biobutanolu. Przedstawiono wyniki badań własnych wpływu izomerów butanolu na podstawowe lotnościowe parametry benzyny silnikowej węglowodorowej i etanolowej, takie jak skład frakcyjny i prężność par.
EN
EtOH, BuOH and EtMeCHOH were added (up to 15% by vol.) to a com. Pb-free hydrocarbon gasoline (octane no. 95) to study their effect on std. distn. curves and vapor pressure. The addn. of EtOH resulted in an increase while the addn. of butanols in a decrease in the vapour pressure of the gasoline. Only small changes on distn. curves were obsd.
PL
W artykule przedstawiono przegląd podejmowanych na świecie działań w zakresie wykorzystania etanolu w paliwach stosowanych w silnikach o zapłonie iskrowym, a także przegląd badań wpływu parametrów jakościowych nowych paliw na właściwości eksploatacyjne pojazdów. Zaprezentowano wyniki własnych badań w zakresie oceny skłonności paliwa E10 i E85 do zanieczyszczania komór spalania silnika testowego, a także wyniki badania dotyczącego poprawy tych skłonności poprzez zastosowanie odpowiednich pakietów dodatków uszlachetniających.
EN
The article presents an overview of the world activity in the use of ethanol for fuels used in spark-ignition engines, as well as a review of research on the impact of new fuel quality parameters on the performance of vehicles. The paper also presents the results of own research on the tendency of E10 and E85 to pollute the combustion chamber test engine, and the results of the study on improving these tendencies by using the appropriate additive packages.
PL
Przedstawiono wyniki badania skłonności benzyny silnikowej E10 do tworzenia osadów w komorach spalania metodą oznaczania zawartości żywic nieprzemywanych PN-EN ISO 6246 oraz metodą termograwimetryczną FLTM BZ-154-01. W badaniach wykorzystano próbki dwóch benzyn E10 zawierających etanol i/lub eter etylo-tertbutylowy (ETBE) oraz cztery różne dodatki uszlachetniające.
EN
This paper presents results of a study focused on the tendency of E10 petrol to forming deposits in combustion chambers by the determination of the unwashed gum method PN-EN ISO 6246 and by the thermo-gravimetric method TGA FLTM BZ-154-01. Two gasolines containing ethanol and/or ethylo-tert-butyl ether were improved by the addition of 4 different additives and studied for unwashed gum content and gum decomposition during combustion using the thermo-gravimetric method.
14
Content available remote Biobutanol produkowany z biomasy
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury poświęconej badaniom nad rozwijaniem technologii produkcji biobutanolu. Biobutanol obecnie wytwarzany jest w dwóch typach procesów: poprzez fermentację oraz w termochemicznej konwersji biomasy. Technologia produkcji wykorzystuje genetycznie modyfikowane mikroorganizmy i jest ukierunkowana na wytwarzanie pożądanej ilości i jakości produktu finalnego. Przedstawiono przykłady firm zaangażowanych w wytwarzanie biobutanolu. Komercjalizacja produkcji zakłada wykorzystanie go jako biokomponentu paliw silnikowych i poprzedzona została zaawansowanymi badaniami właściwości fizykochemicznych, użytkowych i eksplotacyjnych.
EN
The article is a review of the literature dedicated to research on the development of biobutanol production technology. Biobutanol is currently produced in two types of processes: by fermentation, and thermochemical conversion of biomass. The production technology uses genetically modified micro-organisms and is focused on the production of a desired quantity and quality of the final product. Presented, are examples of companies involved in the production of biobutanol. Commercialization of the production assumes using it as a bio-component of motor fuels and was preceded by advanced research of physicochemical, utility and performance properties.
EN
The Worldwide Fuel Charter established to harmonize fuel quality world-wide, classified fuel markets according to the severity of the requirements for emission control or other market demands. Petrol standards for markets of categories 2, 3 and 4 contain additional requirements concerning intake valve cleanliness and combustion chamber deposits (CCDs). Two tests CEC-F-20-A-98 (engine test Mercedes Benz M 111) or TGA – FLTM BZ-154-01 (laboratory test) can be used to appreciate the effect of petrol quality on the formation of deposits in the combustion chamber. In the TGA method a coefficient of unwashed gums decomposition at 450°C is determined. Petrol propensity to form combustion chamber deposits (CCDs) is a crucial parameter in the case of the introduction of a new additive package. The basic M 111 test engine enabling quantitative evaluation of this property is very expensive, besides, reproducibility of the test results is low in some cases. For these reasons some attempts have been made to replace the test or to find a complement to it. In the presented work a model describing the rate of CCDs formation as a function of unwashed gums content and their decomposition coefficient, has been proposed. For 11 samples of petrol the following tests have been performed: engine test M 111, a test determining unwashed gums content and TGA measurements. Correlation of the obtained experimental results with the model have been assessed. It was found that the M 111 engine test can’t be substituted by the measurement of unwashed gums content and TGA of these gums. These methods can be only considered as complementary, nevertheless they can be helpful in preliminary estimation of the potential ability of petrol to form deposits.
PL
Światowa Karta Paliw jest wyrazem dążności do ujednolicenia standardów paliw silnikowych w zakresie emisji w zależności od wymagań rynków. Dzieli ona benzyny silnikowe na cztery kategorie w zależności od dodatkowych wymagań w zakresie czystości zaworów silnika oraz tworzenia osadów w komorze spalania. Do oceny skłonności benzyn do tworzenia osadów w komorze spalania silnika stosowane są dwie metody badawcze: test silnikowy CEC-F-20-A-98 (Mercedes M 111) oraz metoda termograwimetryczna opracowana przez koncern Ford FLTM BZ-154-01. W metodzie termograwimetrycznej oznaczany jest współczynnik rozkładu żywic nieprzemywanych w temperaturze 450°C. Skłonność benzyn do tworzenia osadów w komorze spalania jest kluczowym parametrem w przypadku stosowania nowoczesnych pakietów dodatków do paliw. Podstawowy test M 111 jest kosztowny i słabo odtwarzalny, co sprawia, że poszukuje się innej, prostszej i tańszej metody do oceny tego parametru. W niniejszej publikacji zaproponowano matematyczny model tworzenia osadów w komorze spalania silnika bazujący na funkcji termicznego rozkładu żywic nieprzemywanych oraz ich zawartości w paliwie. Dla 11 próbek benzyn zbadano skłonność do tworzenia osadów metodami M 111 oraz BZ-154-01. Dokonano oceny korelacji uzyskanych wyników z obu metod. Stwierdzono, że test M 111 nie może być wprost zastąpiony metodą BZ-154-01. Obie metody mogą być rozważane jako komplementarne, niemniej jednak metoda BZ-154-01 może być przydatna do wstępnej oceny skłonności do tworzenia osadów.
EN
This paper presents the progress in the introduction of fuels of higher content of ethanol and vehicle models adapted for fuelling with this type of fuels (FFv). Trends in the European legislation related to the standards of spark ignition engines exhaust emissions have been discussed. The results of a study of unleaded gasoline E10 proneness to forming deposits on the test engine intake valves in accordance with CEC F-20-98 test procedure have been presented. The paper also presents the results of a study of ethanol E85 proneness to forming deposits on the elements of the engine intake system when it contained inappropriate detergent additives.
PL
W artykule przedstawiono postępy we wprowadzaniu na rynki paliw o podwyższonej zawartości etanolu oraz modeli samochodów przystosowanych do eksploatacji przy stosowaniu takich paliwa (FFv). Omówiono trendy w prawodawstwie europejskim w odniesieniu do norm emisji szkodliwych składników spalin z silników ZI. Przed stawiono wyniki badań skłonności benzyny bezołowiowej E10 do zanieczyszczania zaworów dolotowych w teście silnikowym CEC F-20-98. Podano także wyniki badania skłonności paliwa etanolowego E85 do tworzenia osadów na elementach układu zasilania silnika, w sytuacji zastosowania nieodpowiedniego pakietu dodatków detergentowych.
PL
W artykule zamieszczono przegląd światowych działań w zakresie ograniczania szkodliwych składników emisji z transportu lotniczego, w tym wycofywania ołowiu z benzyny lotniczej. Zarówno w Europie jak i w USA podjęto już decyzje w tych sprawach, i zaplanowano harmonogramy konkretnych działań. Prowadzone w świecie działania i realizacja projektów badawczych koncentrują się na poszukiwaniu zarówno odpowiedniego składu komponentowego bezołowiowej benzyny lotniczej, jak i konstrukcji lub rekonstrukcji silników tłokowych przystosowanych do spalania tego paliwa bezołowiowego.
EN
This paper presents an overview of global activities to restrict harmful elements of emissions from air transport, including lead phase-out from aviation gasoline. Both, the European Union and the United States of America have already taken decisions on these issues, and time-tables of specific activities have been planned. Activities and research projects conducted around the world are being focused on the search for suitable composition of components of unleaded aviation gasoline, as well as the construction or reconstruction of piston engines adapted to the combustion of this unleaded fuel.
18
Content available remote Bezołowiowa benzyna lotnicza – poszukiwania rozwiązań
PL
Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący zagadnień związanych z bezołowiową benzyną lotniczą i zawiera informacje o prowadzonych na świecie poszukiwaniach rozwiązań techniczno-technologicznych w zakresie formuły komponentowej takiego paliwa. Projekty badawcze nad opracowaniem odpowiedniej formuły bezołowiowej benzyny lotniczej obejmują zastosowanie eterów alkilowych, amin aromatycznych, MMT, etanolu i ich kombinacji. W proces przejścia na stosowanie takiej benzyny zaangażowani są wszyscy uczestnicy rynku lotniczego.
EN
The article presents a review of literature concerning issues related to unleaded aviation gasoline and it contains information about the global search for technical and technological solutions for the component formula of that fuel. Research projects to develop the right formula of unleaded aviation gasoline include the use of alkyl ethers, aromatic amines, MMT, ethanol, and combinations thereof. Involved in the process of transition to this gasoline are all the participants on aviation market.
PL
W artykule przedstawiono podstawy ustalenia wymaganych parametrów i ich limitów w specyfikacji technicznej paliwa silnikowego Etanol (E85). Przytoczono także dane na temat powstającego rynku dla tego paliwa w Europie odnośnie modeli samochodów oraz ilości stacji paliwowych dystrybuujących paliwo E85.
EN
The article presented the basis for determining the required parameters and their limits in the technical specification automotive fuel Ethanol (E85). Also quoted data on the emerging market for this fuel in Europe regarding cars model and number of filling stations dispensing E85 fuel.
20
Content available remote Paliwa etanolowe drogą do realizacji dyrektyw UE (FQD i RED)
PL
Paliwa etanolowe zawierające biokomponent wpisują się w zalecenia dyrektyw UE. Ich jakość opisują dokumenty zarówno na poziomie światowym, jak i europejskim. Stąd w artykule przedstawiono informacje o aktualnych specyfikacjach jakościowych etanolu i paliw etanolowych jak E10 i E85. Paliwa silnikowe, w tym paliwa etanolowe, charakteryzują się skłonnością do zanieczyszczania elementów silnika oraz wpływem na emisję szkodliwych składników spalin, co jest ciągle przedmiotem badań. W artykule przedstawiono także możliwości stosowania paliw etanolowych jak E10 i E85 do napędu samochodowych silników benzynowych.
EN
Ethanol fuels containing bio-component fit into the recommendations of EU directives. These documents describe the quality of both the global and European level. Thus, the article presents information on current quality specifications for ethanol and ethanol fuels like E10 and E85. Motor fuels, including ethanol fuels, have a tendency to pollute the engine parts and the impact on the emission of harmful substances emitted, which is still under investigation. The paper presents also the possibility of using ethanol fuels like E10 I E85 to power car gasoline engines.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.