Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza graficzna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
The article presents the review of mostly used methods of graphical analysis of production processes. In the text were briefly characterised all main type of methods of analysis of production processes including: traditional methods (time research and traffic research), comprehensive research, modelling and simulation-based methods and graphical methods. Graphical analysis methods such as: process mapping, value stream mapping, Ishikawa diagrams, schedules, Gantt's charts, Pareto-Lorenz’s diagrams, spaghetti diagrams, production variety funnels, analysis of the decision-making point, and examples of their application were described.
PL
W artykule przedstawiono i przeprowadzono dowód na wyznaczanie złożoności półgrup charakterystycznych sum prostych “AG” automatów deterministycznych skończonych asynchronicznych silnie spójnych DFASC2 (deterministic finite asynchronous strongly connected). Półgrupa charakterystyczna automatu ingeruje w algorytm obliczeniowy uogólnionych homomorfizmów automatów, zatem wyznaczanie złożoności półgrupy charakterystycznej pozwala na oszacowanie złożoności obliczeniowej uogólnionych homomorfizmów dla innych klas automatów. W zakresie modelu matematycznego koncepcja ustalonego analogu rozszerzania automatu AG związanego z izomorfizmami g0, g1,..., gq-1 gdzie q stopień rozszerzenia, przy odpowiednich założeniach symuluje automat zmienny w czasie. Automat zmienny w czasie jest adekwatnym modelem matematycznym dla wielu procesów technicznych i obliczeniowych czasu rzeczywiste. Automaty te symulują prace kilku automatów za pomocą jednego automatu zmiennego w czasie. Sumę prosta automatów można uważać odpowiednio za realizację sekwencyjnych obliczeń.
EN
The paper presents the assumption and the evidence is carried out of the simple sum complexity of characteristic semi-groups of any number (“G”) of deterministic, finite, asynchronous, highly consistent DFASC2. automata. The characteristic semi-group of the automaton interferes in the computational algorithm of the generalized homoeomorphism of the automatons. Then determination the complexity of the characteristic semi-group enables to estimate the complexity of the computational generalized homoeomorphism for the other classes of automatons. In the range of the mathematical model the conception of the determined analog of the extension of the automaton A associated with the isomorphism g0, g1,..., gq-1 where is the grade of the extensions, with the suitable assumptions it simulates the automaton variable in time. The variable automaton in time is the adequate mathematical model for the many technical and computational processes of the real time. The direct sum of automatons can be considered as the realization - sequence calculations accordingly.
EN
Laboratory tests using image analysis are one of the types of experimental methods in plant protection. They are used in the evaluation of crop damage by pests, also useful in testing the effectiveness of active substances of plant protection products. The most popular of these analyses are the so called “circular tests”, comprising in administering to the insects and snails the fragments of leaves and measuring the amount of consumed surface. The paper presents a method of analysis of damage to lettuce leaves using ImageJ application. The way of presenting the results was also proposed. This procedure can be used in various analyses of biological sciences and evaluating the dietary preferences of pests. Access to the application ImageJ is free, and flexible configuration allows for any setting parameters of the program, the opportunity to work in different environments and low system requirements allow you to make many accurate measurements in a short time without the need to purchase expensive specialized hardware.
PL
Testy laboratoryjne z zastosowaniem analizy obrazu stanowią jeden z rodzajów metod eksperymentalnych w ochronie roślin. Są one wykorzystywane podczas oceny uszkodzeń roślin przez szkodniki, użyteczne także w testowaniu skuteczności działania substancji aktywnych środków ochrony roślin. Najpopularniejsze wśród takich analiz są tzw. „testy krążkowe”, polegające na podawaniu owadom, ślimakom fragmentów liści i mierzeniu wielkości konsumowanej powierzchni. W artykule zaprezentowano metodę służącą do analizy uszkodzeń liści sałaty przy zastosowaniu aplikacji ImageJ. Zaproponowano również sposób przedstawiania uzyskanych wyników. Procedura ta może znaleźć zastosowanie w różnych analizach biologiczno-przyrodniczych oraz podczas oceny preferencji pokarmowych szkodników. Dostęp do aplikacji ImageJ jest darmowy, a elastyczna konfiguracja, pozwalająca na dowolne ustawienie parametrów programu, możliwość pracy w różnych środowiskach systemowych i niewielkie wymagania sprzętowe umożliwiają wykonanie wielu dokładnych pomiarów w krótkim czasie bez konieczności zakupu drogiego specjalistycznego sprzętu.
5
EN
Recognition and verification of persons are difficult and important tasks today. In many fields of human activities (driver's licenses, passports, electronic cards, etc.), signature recognition of person is needed. Hence, it inspires the development of a wide range of automatic identification systems. Signatures have been used for many centuries as a method of people's identification. Signatures recognition was performed manually by experts in the past. Nowadays, these procedures are very often automatically applied. In this paper the system that automatically authenticates documents based on the owner's handwritten signature is presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.