Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urban logistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
EN
Shared mobility systems are becoming quite popular around the world. This trend has led to the continuous development of vehicle fleet and use by a growing number of individual users. Due to this, the services of shared mobility have been analysed from the viewpoint of many different aspects. Safety and security issues are particularly important for both the user and the operator. This paper is dedicated to the concept of different issues of safety and security in shared mobility solutions such as bike-, car- and scooter-sharing, peer-to-peer sharing services and on-demand riding systems. The idea of shared mobility and case study, based on problems with safety and security aspects related to that kind of mobility is presented in the text. The aim of the work was to show the importance of safety and security aspects in the shared mobility solutions.
PL
Nowe technologie, które tak bardzo wnikają w otaczającą ludzkość rzeczywistość pozwalają na rozwój praktycznie we wszystkich możliwych dziedzinach życia. Świat logistyki szczególnie mocno interesuje się innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi m.in. na rozwój miast i poprawę życia lokalnych społeczności. Koncepcja Smart City bazująca na zdobyczach naukowych logistyki miejskiej korzysta z wielu narzędzi pozwalających na optymalny rozwój. Do takich narzędzi należy Internet rzeczy (IoT), który swój potencjał opiera na szybkości przesyłania danych oraz ich bezpośrednim gromadzeniu za pośrednictwem instalacji elektrycznej KNX. Krótkiego przedstawienia wymagać będzie także sieć 5G pozwalająca na ułatwianie życia mieszkańców dużych aglomeracji. Dobre zrozumienie tematu wymaga pokazania, w jaki sposób działają pionierzy „Smart City” (państwa Dalekiego Wschodu, kraje Skandynawskie). Temat pracy narzuca również ukazanie problemów występujących na lokalnym rynku. Trzeba zaznaczyć również konieczność poniesienia inwestycji, by móc w pełni korzystać z rozwiązań Smart City.
EN
New technologies that are so penetrating into humanity's reality allow for development in practically all possible areas of life. The world of logistics is particularly interested in innovative solutions that influence m.in. Urban development and improving the lives of local communities. The Smart City concept, based on scientific advances in urban logistics, uses many tools to optimise development. Such tools are the Internet of Things (IoT), which is based on the speed of data transmission and their direct accumulation via the KNX electrical system. Short presentations will also require a 5G network to facilitate the lives of inhabitants of large agglomerations. A good understanding of the subject requires the demonstration of how the pioneers of "Smart City" (Far East, Scandinavian countries) operate. The topic of work also imposes a problem on the local market. It is also necessary to mark the need to invest in order to take full advantage of Smart City solutions.
PL
W artykule zaprezentowano problem wprowadzania zmian w transporcie miejskim mających na celu poprawę ogólnych warunków funkcjonowania miasta, a szczególnie warunków funkcjonowania transportu miejskiego. Miasto to obszar w którym zachodzą procesy społeczne generujące szereg problemów wynikających w znacznej części z ograniczonego dostępu do logi-stycznej infrastruktury miejskiej, a zwłaszcza infrastruktury transportowej. Z uwagi na sprzeczność interesów podmiotów tworzących to miasto oraz ograniczone możliwości przestrzenne i ekonomiczne ich rozwiązania, należy podjąć działania, które ułatwią to zadanie. Współczesna nauka oraz technika dostarczają szeregu rozwiązań, które po-zwalają na pozyskiwanie informacji niezbędnych dla sprawnego kierowania trans-portem w miastach oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, które ułatwią realizację procesów transportowych na ich terenie.
EN
The article presents the problem of introducing changes in urban logistics as a tool to improve general conditions of city functioning, especially regarding the conditions of the functioning of the urban means of transport The city is an area where there are social processes that generate a number of problems arising in large part from the limited access to then urban logistic infra-structure, especially logistics infrastructure. Because of the conflicting interests of entities creating the city and the limited spatial and economical possibilities, proper actions must be taken to facilitate this task. Modern science and technology provides a number of solutions that make it possible to obtain information necessary for the proper management of urban lo-gistics as well as technical and technological solutions that simplify accomplish-ment of the transportation processes in a given area.
PL
Głównym celem artykułu jest ocena ryzyka realizacji projektów międzynarodowych na przykładzie Low Carbon Logistics. Realizując cel przeprowadzono analizę ryzyk mogących mieć wpływ na realizację projektu przy pomocy metody delfickiej. Ryzyka zostały wytypowane przez grupę ekspertów wyłonioną spośród uczestników projektu, a więc osób bezpośrednio związanych z projektem, zorientowanych w realiach jego wdrażania i realizacji, co w dużej mierze uwiarygodnia rezultaty analizy. Opracowane grupy ryzyk kolejnej ocenie dzięki której wyłoniono spośród nich te, które według szacunku mają zarówno duży wpływ na powodzenie przedsięwzięcia, jak i wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia. Działania te pozwoliły na wykonanie macierzy ryzyka dla wewnętrznej oceny projektu Low Carbon Logistics.
EN
The main purpose of the article is to assess the risk of international projects on the Low Carbon Logistics example. In accomplishing the goal, an analysis of the risks could have an impact on the project implementation. The risks were selected by a group of experts chosen from participants of the project. People opinion directly related to the project, oriented in the realities of its implementation largely validates the results of the analysis. In the next step identified risk groups were developed for the next assessment,. Thanks to that authors select those of them which, have a large impact on the success of the project and a high probability of occurrence. These activities enabled the creation of a risk matrix for the internal assessment of the Low Carbon Logistics project.
EN
The urban freight transport (UFT) is an important component of the urban logistics. It represents a driving force for the economic dynamics and attractiveness of a city. It can be treated as all movements of goods necessary for the economic activities, the institutions and the residents of urban life. Through, it faces with problems relating to the congestion, unsafety, atmospheric and noise pollution that constrain its performance and hinder its development. This performance is a complex subject on which a great deal of research has emerged in the last decade. Accordingly, this paper aims to develop a model for assessing the performance of the UFT. The objective is to identify the determinants of the performance of the urban freight transport and measure the impact of each factor. Therefore the first part of this article concerns the elaboration of the model and the formulation of the hypotheses. First, an overview of the factors that could influence the performance of the UFT was identified based on a literature review. The result of this step allowed to model, by mobilizing the GRAI grid (Graph of results and interrelated activities), the UFT system in order to release the decisional links between these factors. Then, the grid will be decomposed into hypotheses explaining the relations between the factors and the performance of the UFT. The formulation of each hypothesis will be based on all the theoretical works that have treated it. The second part includes the empirical study to test the model using the partial least squares (PLS) analysis. Therefore, we conducted a survey among managers and users of the UFT in the city of Fez. A hypothetico-deductive approach has been used with a sequential methodological complementarity between qualitative analysis for exploratory purposes and the support of quantitative analysis for confirmation. The results of the test, confirm a significant influence of the identified factors on the UFT performance. The practical scope of this paper is to provide a decision-making framework for urban management department explaining the impact of these factors on the UFT performance.
PL
Zarządzanie w dzisiejszych czasach jest procesem złożonym, wymagającym analizy ogromnej ilości danych. W artykule przedstawiono wykorzystanie systemu informacji przestrzennej (GIS – Geographic Information Systems) jako elementu wspomagającego podejmowanie decyzji w tworzeniu strategii rozwoju miasta a szczególności jednego z najważniejszych jego czynników jakim jest logistyka miejska. Miasto, jak każde przedsiębiorstwo posiada własny budżet i strategię rozwoju, której stworzenie oraz stopień wykonalności można weryfikować przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych. W artykule autorzy zaprezentują wykorzystanie narzędzi gisowych w procesie rozwoju logistyki miejskiej i tworzenia strategii rozwoju miasta. Przedstawione zostanie również narzędzie służące badaniu efektywności wdrożonej strategii, którym jest system Public Participatory GIS (PPGIS).
EN
Managing today is a complex process that requires huge amounts of data to be analyzed. The article presents the use of Geographic Information Systems (GIS) as an element of decision-making in the development of the city's development strategy and in particular one of its most important factors: urban logistics. The city, as every company has its own budget and development strategy, whose creation and feasibility can be verified using modern IT tools. In the article, the authors present the use of gis tools in the process of urban logistics development and urban development strategy. A tool to study the effectiveness of the implemented strategy, Public Participatory GIS (PPGIS), will also be presented.
7
EN
The mandatory management systems implemented since 2008 in rail transport resulting from legal requirements [1-8], very often (especially in the first years of implementing the requirements) functioned independently of the optional procedural approach - ISO standard [9-10]. Currently, the integration of requirements in both the mandatory and voluntary areas has become common practice. Legal requirements and recommendations do not define or suggest any specific form of extending the existing management systems. Regulation EC 402/2013 in Article 3 point 7 [8] defines only the obligation of interaction between systems (interfaces mean all interaction points during the system or subsystem life cycle). The publication describes the relationship between the requirements in the field of management systems currently used in the railway system resulting from legal requirements (Safety Management System - SMS) and voluntary implementations (Quality Management and Environmental Management System).
EN
The implementation of the sustainable transport policy in cities aims at finding various solutions that support the use of ‘clean energy’ in urban logistics. One of current global sustainable transport trends involves various measures related to electromobility. An example of electromobility in urban logistics is the e-car-sharing, or a short-term electric car rental. Since electric car-sharing is rather new to the transport market, operators and cities and metropolises may face various difficulties while implementing such services. Based on still operating and discontinued e-car-sharing systems, the authors analysed strengths and weaknesses of those systems with the focus on implementation and maintenance issues. The goal of the article is to determine strengths and challenges for e-car-sharing in urban logistics. The article is designed to assist stakeholders interested in the implementation of e-car-sharing. The analysis was provided under the international research project of ‘Electric travelling platform to support the implementation of electromobility in Smart Cities based on ICT applications’ funded from the National Research and Development Centre as a part of the ERA-NET CoFund Electric Mobility Europe Programme.
PL
W artykule zostały przedstawione przyczyny i skutki zatłoczenia drogowego w miastach oraz rozwiązania, które minimalizują negatywne skutki kongestii transportowej. Jednym z podanych sposobów jest wprowadzanie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Niniejszy artykuł prezentuje warunki wdrożenia darmowego transportu publicznego, jego pozytywne i negatywne strony oraz przykłady polskich miast, które zdecydowały się na zastosowanie takiego rozwiązania.
EN
The article presents the causes and effects of road congestion in cities and solutions that minimize the negative effects of transport congestion. One of the given ways is to introduce free public transport. This article presents the conditions for the implementation of free public transport, its positive and negative sides and examples of Polish cities that have decided to apply such a solution.
EN
The paper describes the problems of urban logistics and its solutions for the efficient city service and city development. The paper presents the analysis of the main research and pilot projects in urban logistics and Polish participation in these projects. Particular attention was paid to the analysis of urban logistics best practices in the field of people, cargo and information flows in relation to the cost of their implementation. An approach to the implementation of Polish experience in urban logistics in Ukraine is presented. Sustainable urban mobility plans (SUMP) and sustainable urban logistic plans (SULP) was suggested for Ukrainian cities. Solutions for people movement and cargo flows were proposed. These solutions should be comprehensive and include transport system development strategy including SUMPs and taking into account the development of urban areas.
11
Content available remote Bezpieczeństwo ekologiczne miast w aspekcie zastosowania technologii RFID
PL
W artykule poruszono problem jakości powietrza z jakim zmaga się każda większa aglomeracja miejska. Ilość samochodów jaka pojawiła się w ostatnich latach w Polsce pokazuje, że jednym z problemów jakości powietrza może być przestarzały park samochodowy naszych obywateli. Dokonano analizy wieku pojazdów i poruszono problem jakości badań technicznych samochodów przez autoryzowane stacje diagnostyczne, które odpowiadają za rzetelne podejście do kontroli pojazdów.
EN
The article discusses the problem of air quality with which every major urban agglomeration is struggling. The number of cars that have appeared in recent years in Poland shows that one of the problems of air quality can be the obsolete car fleet of our citizens. Vehicle age analysis and quality problems were investigated by authorized diagnostic stations, which are responsible for a reliable approach to vehicle inspection.
PL
Zastosowanie transportu samochodowego jako dominującej gałęzi transportu, wykorzystywanej do realizacji dostaw na terenach miast prowadzi do wielu negatywnych skutków związanych głównie z występowaniem efektu kongestii, zanieczyszczeniem środowiska, bezpieczeństwem na drogach, wizerunkiem miasta i jego funkcjonalnością, a także zapotrzebowaniem na energię. Od wielu lat podejmowane są działania mające na celu ograniczanie tych negatywnych skutków. Jednym ze sposobów jest zastosowanie procesu uczenia się od najlepszych zgodnie z zasadami benchmarkingu. Podejście oparte na wykorzystywaniu dobrych praktyk stanowi podstawę wielu europejskich projektów z obszaru logistyki miejskiej. W artykule przedstawiono doświadczenia wynikające z realizacji czterech tego typu przedsięwzięć. Omówiono specyfikę projektów oraz metodyki w nich stosowane. Celem artykułu jest uwypuklenie najważniejszych podobieństw w nich występujących, co może stanowić istotna wskazówkę przy podejmowaniu decyzji wdrożeniowych.
EN
The use of road transport as a dominant transport mode, used for urban deliveries, has a number of negative impacts, mainly due to the congestion effect, environmental pollution, road safety, city image and functionality, and the need for energy. For many years, efforts have been made to reduce these negative effects. One way is to apply the learning process from the bests, according to benchmarking concept. A good practice approach is the basis of many European urban logistics projects. The paper is focused on the experience resulting from the implementation of four such projects. The specificity of the projects and the methodologies used in them were discussed. The aim of the paper is to highlight the most important similarities in them, which may be an important hint when making implementation decisions.
PL
Dynamiczny rozwój aglomeracji miejskich stworzył potrzebę dostosowania wykorzystywanych systemów informatycznych do zwiększonego natężenia ruchu pasażerskiego. Coraz powszechniejsze zjawisko kongestii przyczyniło się do intensyfikacji działań na rzecz poprawy efektywności sterowania przepływami w aglomeracjach. Do tego celu zaczęto wykorzystywać coraz bardziej nowoczesne rozwiązania służące poprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej. Celem artykułu jest ocena i przegląd aktualnych rozwiązań, które mogą zostać z powodzeniem zaimplementowane w systemach komunikacyjnych miast w Polsce. Publikacja ma na celu także określenie perspektyw rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w przyszłości, a także efektów wynikających z ich dalszego wykorzystywania.
EN
The dynamic development of urban areas has created the need to adapt computer systems used to increased passenger traffic. Increasingly common phenomenon of congestion, contributed to intensify efforts to improve the efficiency of the control flows in agglomerations. For this purpose cities begin to use more and more modern-solving software to improve the functioning of public transport. The aim of the article is to assess and review of current solutions that can be successfully implemented in communication systems, cities in Poland. The publication is also intended to determine the prospects for the development of intelligent transport systems in the future as well as the effects resulting from their continued use.
PL
W artykule wykazano potrzebę korzystania z logistyki przy opracowaniu przez gminy systemów gospodarowania odpadami. Systemy logistyczne gospodarowania odpadami zapewniają efektywne zarządzanie całością procesów, a także ułatwiają pokonanie trudności w realizacji przepisów prawnych oraz planowaniu kosztownych i długotrwałych inwestycji. Aspekt edukacyjny systemu logistycznego jest pomocny w rozwijaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Jako przykład, w artykule oceniono nowy system gospodarowania odpadami w m.st. Warszawie pod kątem spełniania wymogów systemu logistycznego. Zbadano także realizację zaplanowane systemu. Ponadto oceniono efekty trzyletniego okresu wdrażania reformy w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
EN
The article shows the need for the use of logistics by municipalities in developing the waste management systems. Logistics systems of waste management provide efficient management the whole of processes and also they are helpful in the implementation of legislation and planning costly and long-term investments. Educational aspect of the logistics system is helpful in developing environmental awareness. As an example, the new waste management system in the Capital City Warsaw is rated. Also it has been studied the implementation of the planned system. Moreover, there are summarized the effects of the three-year implementation of the reform in the management of municipal waste.
PL
Człowiek od wieków poszukiwał skutecznego sposobu przemieszczania osób i ładunków. Jednym z owoców tych poszukiwań był rower oraz jego towarowa odmiana. Jako ekologiczny i ekonomiczny środek transportu może być on odpowiedzią na współczesne problemy, takie jak: zanieczyszczenie powietrza, kongestia transportowa lub nadmierne hałas i drgania występujące w strefach dostaw na obszarach aglomeracji miejskich. Artykuł porusza temat ewolucji mody rowerowej na przestrzeni dziejów, uzasadniając obecną jej sytuację. Wskazuje różnice pomiędzy Polską a Holandią w aspekcie długości dróg rowerowych oraz liczby ich użytkowników w czasach obecnych jako czynnik odzwierciedlający postawę społeczeństwa odnoszącą się do logistyki rowerowej. W kolejnych podrozdziałach zostały scharakteryzowane podstawowe rodzaje rowerów towarowych wraz z uwzględnieniem ich potencjalnego zastosowania w łańcuchu dostaw. Zostały wskazane podstawowe sektory wykorzystania rowerów cargo (cargo bike) oraz zalety płynące z ich zastosowania w poszczególnych sektorach. Do najważniejszych z zalet należy zaliczyć: znaczną oszczędność zajmowanej powierzchni w stosunku do samochodów dostawczych, poprawę walorów turystycznych zabytkowych centrów miast, poprawę płynności dostaw, redukcję hałasu, drgań oraz znikomą emisję szkodliwych gazów. Na przykładzie rynku usług kurierskich został poruszony problem logistyki pierwszej i ostatniej mili jako dwóch najbardziej kosztownych etapów transportu ładunku, gdzie wykorzystanie takich pojazdów jak rower towarowy wydaje się zasadne. Zostały również przytoczone niektóre rozwiązania oparte na logistyce rowerowej, stosowane przez firmy przewozowe w Europie. Całość zamykają rozważania na temat dalszego rozwoju cyklologistyki.
EN
Cargo bike is an ecological and economical mean of transport. It can be a solution for problems such as air pollution, transport congestion or excessive noise and vibration occurring in the delivery zones in urban agglomerations. The article describes evolution of cycling fashion. It shows the differences between Poland and the Netherlands in terms of the length of bicycle paths and the number of users, as a factors that reflect the attitude of the public, relating to the cycle logistics. Basic types of cargo bikes were characterized with regard to their potential applications in the supply chain. The basic sectors of the use of cargo bikes and advantages flowing from their application in particular sectors were indicated. The most important advantages of cargo bikes: saving footprint relative to the vans, improvement of the tourist attractions of the historic city centres, improving supply, reduction of noise, vibration and emissions of harmful gases. The problem of the first and last mile logistics was discussed, as two of the most costly stages of transport. The article also describes some solutions based on cycle logistics, used by the transport companies in Europe.
PL
W artykule wskazano niejednoznaczność raportów wrażliwości uzyskiwanych dla zagadnień programowania liniowego o liniowo zależnych wiążących warunków ograniczających. Wynika to z faktu, że w modelu dualnym do modelu pierwotnego istnieje wówczas nieskończenie wiele rozwiązań. Fakt ten dla przeciętnego analityka logistyki czyni raport wrażliwości najczęściej nieprzydatnym z uwagi na kłopoty z interpretacją uzyskanych niejednoznacznych raportów. Problemem potęguje zawodność niektórych dedykowanych aplikacji programistycznych. Dla zagadnień z zakresu logistyki miejskiej zaprezentowano: interpretacje niejednoznacznych raportów, metody generowania różnych raportów oraz sposób uzyskiwania najefektywniejszego wektora zmiany prawych stron warunków ograniczających wykorzystywanego dalej do przeprowadzenia parametrycznego programowania liniowego. Zamieszczone w pracy przykłady służą poprawie funkcjonowania systemów poboru wody dla aglomeracji miejsko-przemysłowej.
EN
The study pointed to an ambiguity of sensitivity reports obtained for linear programming problems with linear-dependent binding constraints. This is due to the fact that in this case in the dual model, drawn from the primal one, there are an infinite number of solutions. For an average logistical analyst this fact usually makes a sensitivity report useless most of the time because of problems with interpreting ambiguous reports that have been obtained. The problem is exacerbated by the unreliability of some dedicated programming applications. With regard to issues in urban logistics the paper presents: interpretations of ambiguous reports, methods of generating various reports and a way of obtaining the most efficient vector of changing right-hand side restrictive conditions, which are further used to perform parametric linear programming. The examples presented in this study serve to improve the functioning of water abstraction systems for urban-industrial agglomerations.
PL
Artykuł porusza kwestie wpływu ekonomii współdzielenia na współczesne miasta. Zmiana podejścia ludzi do kwestii posiadania oraz dążenie do przebywania we wspólnotach zrodziło koncepcję współdzielenia. Dla takich zachowań miasto może być idealnym środowiskiem pod warunkiem zaoferowania odpowiednich warunków.
EN
The article deals with issues of the influence of the sharing economy on contemporary cities. The change of attitude of people to issues of the possession as well as the aspiration for staying in community contributed to the rise of the concept of sharing. In the case of such behaviours a city can be a perfect environment provided appropriate conditions are offered.
PL
W artykule omówiono problem transportu miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań telematycznych. Przedstawiono ogólną charakterystykę rozwoju miasta i jego transportu, z uwzględnieniem celów cząstkowych logistyki miejskiej. Opisano rolę i znaczenie rozwiązań telematycznych w logistyce miejskiej. Scharakteryzowano przykład zastosowanych rozwiązań na podstawie Trójmiasta oraz ukazano możliwości dalszego rozwoju tych aspektów. Studium przypadku dotyczyło zastosowania systemu inteligentnego sterowania ruchem TRISTAR w Trójmieście, którego zastosowanie przyniosło wymierne efekty dla transportu miejskiego.
EN
The article describes the solution to the problem of urban transport using the telematics solutions. The general characteristics of the city development and its transport, taking into account the partial objectives of urban logistics. The author describes importance of telematics solutions in the transport’s logistics. This paper characterized example of the solutions on the Tri-City basis and shown potential for further development in these aspects. The case study involved system use of intelligent traffic control TRISTAR in Tri-City, that has already led to tangible effects for urban transport.
EN
The article presents the architecture of an integrated telematics system to manage mixed passenger transport services in an urban agglomeration. The study of the railway line catchment area includes three main generators of passenger traffic, i.e. settlement network, occurrence of economic operators generating commuting to work, presence of commercial, administrative, cultural and educational, scientific, recreational, and religious worship centres, etc. The study was carried out for each railway line included in the Wrocław railway node. Wroclaw is a city which has been aspiring for many years to become an European metropolis. It is therefore necessary to look at alternative ways of solving communication problems of residents. The system of the railway network of Wroclaw railway node predisposes it to perform an even broader role for the city. The use of telematics tools can streamline the flow of information. It is associated with the smoother flow of passenger flows..
EN
The paper presents the issue of managing the control of vehicle traffic at crossroads by applying classical, traditional methods and a genetic algorithm. While carrying out the research, the authors indicated that genetic operators enable us to control lighting devices more efficiently by about 20% as compared to classical methods and by about 40% compared to traditional methods. Classical methods have been defined as models based on movement sensors only and the FIFO queue whereas the traditional method denotes permanent lighting cycles. Thanks to the elaborated method of controlling the traffic emission of CO2 may be decreased. The paper also indicated further directions for research on methods related to fuzzy sets, neural networks, heuristics and hybrid methods.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.