Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 278

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  milling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
The article presents the analysis of the impact of surface roughness on the load capacity of lap adhesive joints from aluminum alloy 2024. The surfaces of the samples were prepared to bond using mechanical treatment methods, such as milling and abrasive blasting. The surface roughness of the samples for different pre-treatment variants, measured in the 2D system, was found in the range of: Rp=19,4÷60,6 [μm], Rv=16,5÷88,1 [μm], Rz=35,9÷147,0 [μm], Rc=32,2÷103,3 [μm], Rt=37,1÷174,7 [μm], Ra=8,91÷22,73 [μm], Rq=10,50÷27,33 [μm], Rsk=-0,2260÷0,6487, Rku=1,78÷5,85, RSm=0,1207÷0,7337 [mm], Rdq=23,4÷198,7 [˚]. Strength tests showed an increase in the bearing capacity of joints the surfaces of which were subjected to both milling and abrasive blasting.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu chropowatości powierzchni na nośność zakładkowych połączeń klejowych stopu aluminium 2024. Powierzchnie próbek zostały przygotowane do klejenia z zastosowaniem metod obróbki mechanicznej, takich jak frezowanie i piaskowanie. Chropowatość powierzchni próbek dla poszczególnych wariantów obróbki, zmierzona w układzie 2D, mieściła się w przedziale: Rp=19,4÷60,6 [μm], Rv=16,5÷88,1 [μm], Rz=35,9÷147,0 [μm], Rc=32,2÷103,3 [μm], Rt=37,1÷174,7 [μm], Ra=8,91÷22,73 [μm], Rq=10,50÷27,33 [μm], Rsk=-0,2260÷0,6487, Rku=1,78÷5,85, RSm=0,1207÷0,7337 [mm], Rdq=23,4÷198,7 [˚]. Badania wytrzymałościowe wykazały wzrost nośności połączeń, których powierzchnie poddawane były zarówno frezowaniu, jaki i piaskowaniu.
2
Content available remote Optymalizacja programów obróbczych na obrabiarkach CNC
PL
W artykule podjęto próbę zrozumienia wpływu parametrów obróbki, takich jak: prędkość skrawania (m/min), prędkość posuwu (mm/min), głębokość skrawania (mm), które mają istotny wpływ na takie parametry wyjściowe jak chropowatość powierzchni i objętościowa wydajność skrawania osiągnięta w wyniku procesu optymalizacji.
EN
The paper attempts to explain the effect of machining parameters, such as cutting speed (m/min), feed rate (mm/min), cutting depth (mm), which have a significant impact on such output parameters as surface roughness and volume machining efficiency achieved as a result of the optimization process.
EN
The construction of a mill using the stator of an asynchronous motor as an inductor is a prototype construction. The article attempts to develop a mathematical model of an electromagnetic mill based on reluctance networks. It presents the kinds of raw materials shredded in this sort of mill as well as granulometric distribution of a quartz sand. The possibilities of using the device in other applications are also proposed.
PL
Konstrukcja młyna wykorzystująca w roli wzbudnika stojan silnika asynchronicznego jest konstrukcją prototypową. W artykule dokonano próby opracowania modelu matematycznego młyna elektromagnetycznego opartego o sieci reluktancyjne. Ponadto przedstawiono grupy surowców rozdrabnianych w tego rodzaju młynie oraz zaprezentowano rozkład granulometryczny dla piasku kwarcowego. Zaproponowano także możliwości wykorzystania urządzenia w innych zastosowaniach.
4
Content available Frezotoczenie – hybrydowa obróbka skrawaniem
PL
W artykule w sposób syntetyczny przedstawiono frezotoczenie – niezbyt popularną ciągle metodę obróbki skrawaniem. Jest to obróbka hybrydowa stanowiąca połączenie tradycyjnych obróbek toczenia i frezowania. Przedstawiono jej zalety i wady. Przedstawiono także wyniki badań eksperymentalnych, które potwierdziły dużą przydatność frezotoczenia w praktyce przemysłowej. Jej pozytywną cechą jest wyraźnie większa efektywność obróbki w porównaniu do obróbek tradycyjnych, negatywną zaś – mniejsza dokładność. Ogranicza to w pewnym stopniu jej zastosowanie.
EN
In this paper rotating milling – a not very popular method of machining is presented in a synthetic way. It is hybrid machining which combines traditional turning and milling operations. Its advantages and disadvantages are presented. The results of experimental research, which confirmed the great usefulness of rotating milling in industrial practice are also presented. Its positive feature is significantly better machining efficiency in comparison to traditional machining, while its negative feature is worse accuracy. This feature limits its use in some applications.
5
Content available remote Właściwości chłodzące ciekłego azotu i dwutlenku węgla podczas frezowania
PL
Ciekły azot (liquid nitrogen LN2) i ciekły dwutlenek węgla (LCO2) to najczęściej stosowane w obróbce skrawaniem chłodziwa kriogeniczne. Niestety nie do końca wyjaśniono różnice w sposobie ich dostarczania do strefy skrawania i we właściwościach chłodzących. Przedstawione badania mają na celu pogłębienia rozumienia tych różnic.
EN
Owing to the excellent properties, graphene nanoplatelets (GNPs) show great reinforcing ability to improve the mechanical and tribological properties of Al nanocomposites for many automotive applications. In this work, the GNPs dispersion and reinforcing effect in Al nanocomposite was tested. Solvent dispersion via tip sonication and facile low energy ball milling (tumbling milling) using two milling speeds 200 and 300 rpm were employed to develop GNPs/Al powders. Sintering response of the GNPs/Al sintered samples wasgauged at two temperatures (550°C and 620°C). The effects of GNPs content, milling rotation speed and sintering temperature on the density, hardness and wear properties of the nanocomposite were examined. The results indicate that relative density % decreases with increasing GNPs content due to possible reagglomeration. The highest hardness of 35.6% and wear rate of 76.68% is achieved in 0.3 wt.% GNPs/Al nanocomposite processed at 300 rpm and 620°C as compared to pure Al due to uniform dispersion, higher diffusion rate at a higher temperature and effective lubrication effect.
EN
The paper discusses the problem of possibility of the detecting surface defects in carbon fibre reinforced plastics (CFRP) materials on the basis of the milling time series. First, the special defects in the hole-shaped with various depth were made. Next, the cutting forces are measured during the milling machining. Finally, the recurrence plot and quantification analysis was applied. The obtained results show that the depth defect influences the selected recurrence quantifications, which can be used as the simple defect indicators. The conducted research allow to determine the percentage share of the detectable defects. The novelty of the work and an unresolved problem is the selection of recurrence quantifications with the simultaneous use of them to detect the size of defects in carbon fibre reinforced plastics.
8
Content available remote Trendy rozwoju narzędzi w aplikacjach z sektora lotniczego
PL
W świecie nowych technologii główne wyzwanie stanowi produktywność. Przekłada się ona na zmniejszenie kosztów wytwarzanego elementu, co z kolei decyduje o sukcesie końcowym produktu. Ostateczna cena w świecie globalnego marketingu decyduje o możliwości dotarcia do szerszej rzeszy odbiorców. Gdzieś na końcu tej układanki niezauważone przez zwykłego konsumenta stoją maszyny technologiczne uzbrojone w narzędzia. W świecie opanowanym przez szybkość i wydajność stanowią one klucz do sukcesu.
EN
In the world of new technologies, the main challenge is productivity. It is reflected in a reduction in the cost of an item, which in turn determines the success of a product. In the world of global marketing, the ultimate price determines the ability to reach a broader group of clients. Somewhere at the end of this puzzle, unnoticed by an ordinary consumer, are technological machines armed with tools. In a world dominated by speed and performance, they are the key to success.
EN
Responsibility for the credibility and quality of an organic product lies with the entrepreneur. It is therefore in the entrepreneur’s interest to recruit competent employees who stimulate the desired behaviours and activities conducive to the achievement of strategic goals connected with production of products with the quality expected by consumers of organic foods. Therefore, it was considered purposeful to analyse the issues of competencies of production workers' in relation to the Robles' set of soft skills. The topics discussed in the study include knowledge, skills, and internal motivation of the employees. A closer examination of the discussed problems was conducted with the example of a corporation X for its branches located in Poland, the Czech Republic and Romania which produce organic flour. The five-point Likert scale was used in the empirical examinations.
PL
Płytkami z węglików spiekanych powlekanych mikrokrystalicznym diamentem można efektywnie obrabiać materiały nieżelazne, takie jak stopy aluminium czy tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem węglowym. Parametry stosowane w trakcie powlekania istotnie wpływają na strukturę i właściwości powłoki.
PL
Przedstawiono wpływ kąta pochylenia krawędzi skrawającej frezu na proces frezowania stopu aluminium AlZn5.5MgCu. Badania przeprowadzono dla dwóch frezów palcowych, trzyostrzowych, o różnym kącie pochylenia krawędzi skrawającej. Zarejestrowano składowe siły skrawania oraz parametry chropowatości powierzchni.
EN
The article presents the influence of the angle of inclination cutting edge milling cutter on the milling process of AlZn5.5MgCu aluminum alloy. The study was carried out for two finger mills, three blades with different angle of inclination of the cutting edge. In experimental investigations, the components of cutting forces and surface roughness parameters were registered.
EN
In this paper, the impact of milling process parameters on the roughness of surface of glass and carbon fiber reinforced plastics was analyzed. The influence of feed per tooth, cutting speed and depth of cut on selected surface roughness parameters was determined. It was found that the surface roughness after milling carbon fiber reinforced plastics was greater compared to the surface of glass fiber reinforced plastics.
PL
Przeanalizowano wpływ parametrów technologicznych frezowania na chropowatość powierzchni kompozytów polimerowych z włóknami szklanymi i węglowymi. Określono wpływ posuwu na ostrze, prędkości skrawania i głębokości skrawania na wybrane parametry chropowatości powierzchni. Stwierdzono, że po frezowaniu chropowatość powierzchni kompozytów polimerowych z włóknami węglowymi była większa niż powierzchni kompozytów z włóknami szklanymi.
13
Content available remote Optimization of Inconel 718 milling strategies
EN
This paper applies to the tests of the machining of a part made of supper alloy – nickel alloy – Inconel 718, using a monolithic carbide cutter. The paper includes a different versions of cutting methods with variable cutting parameters and machining strategies. The used sustainable machining process allowed to obtain control over the tool wear.
PL
Artykuł dotyczy badań obróbki ubytkowej części wykonanej ze stopu na osnowie z niklu – Inconel 718, z zastosowaniem monolitycznego frezu z węglików spiekanych. Przedstawiono różne metody obróbki części przy zmiennych parametrach skrawania oraz strategiach. Zastosowano zrównoważony proces obróbki, który pozwolił uzyskać kontrolę nad zużyciem narzędzi skrawających.
14
Content available remote Identyfikacja trwałości poszczególnych ostrzy w głowicy frezowej
PL
Celem pracy było przeprowadzenie prób frezowania ostrzami z węglików spiekanych i identyfikacja przebiegu zużycia każdego z ostrzy w narzędziu wieloostrzowym. Przyjęta hipoteza o współbieżnym zużywaniu się ostrzy w warunkach, gdy wszystkie istotne czynniki technologiczne i fizyczne są ustalone, została zweryfikowana eksperymentalnie. Zmierzona chropowatość powierzchni obrobionej posłużyła do oceny założonejhipotezy.
EN
In this work, the milling process realizing by carbide inserts along with durability identification of each of individual inserts fixed in the cutting inserts-based multiple tool has been presented. The adopted hypothesis about a concurrent wear of the inserts, under conditions in which the relevant technological and physical factors were set, has been verified experimentally. The verification was based on analysis of workpiece surface roughness.
15
Content available remote Frezowanie wspomagane robotem
PL
Rola robotów oraz liczba ich zastosowań w obróbce skrawaniem stale wzrasta. Ostatnio pojawiło się nowe zastosowanie: frezowanie wspomagane robotem, w którym robot zapewnia dodatkowe podparcie obrabianego przedmiotu. Tu wyjaśniono metodykę podparcia stałego i ruchomego.
EN
The method of evaluating the accuracy of fitting a curvilinear hole-stub pair is presented. The next stages of the process were presented, including: machining of elements, coordinate measurements of machined parts, analysis of measurement results. A method to improve the degree of fitting of the hole-stub pair is proposed.
PL
Przedstawiono metodę oceny dokładności dopasowania pary otwór–czop krzywoliniowy. Zaprezentowano kolejne etapy procesu obejmujące: obróbkę elementów, współrzędnościowe pomiary kontrolne i analizę wyników pomiarów. Zaproponowano metodę poprawy stopnia dopasowania pary otwór–czop.
EN
The assessment of the energy intensity of the VF-7/50 vertical milling center is presented. A study was carried out to collect data on the machine’s demand for electricity. A dependence was developed on the basis of which the energy intensity of the machine tool can be determined in the milling process. The results were verified experimentally.
PL
Przedstawiono ocenę energochłonności pionowego centrum frezarskiego VF-7/50. Wykonano badania w celu zebrania danych na temat zapotrzebowania obrabiarki na energię elektryczną. Opracowano zależność, na podstawie której można określić energochłonność obrabiarki w procesie frezowania. Wyniki zweryfikowano eksperymentalnie.
EN
The article presents the results of research on the impact of the selected 6060 aluminum alloy milling strategy on surface roughness. Its assessment was based on the main roughness parameters in 2D and 3D. In addition, studies on the impact of tool extension in the holder on the obtained surface roughness were cited.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wybranej strategii frezowania stopu aluminium 6060 na chropowatość powierzchni. Jej ocenę przeprowadzono na podstawie głównych parametrów chropowatości w układzie 2D i 3D. Ponadto przytoczono badania wpływu wysunięcia narzędzia w oprawce na uzyskaną chropowatość powierzchni.
19
Content available remote Constraint-based Algorithm to Estimate the Line of a Milling Edge
EN
Each practical task has its constrains. They limit the number of potential solutions. Incorporation of the constraints into the structure of an algorithm makes it possible to speed up computations by reducing the search space and excluding the wrong results. However, such an algorithm needs to be designed for one task only, has a limited usefulness to tasks which have the same set of constrains. Therefore, sometimes is limited to just a single application for which it has been designed, and is difficult to generalise. An algorithm to estimate the straight line representing a milling Edge is presented. The algorithm was designed for the measurement purposes and meets the requirements related to precision.
EN
This study presents an inverse heat transfer method to estimate the time history of a local heat flow into the work-piece during milling of AISIH13 with considering a 3D thermal model. Temperatures are measured using thermocouples within the work-piece providing input data for the inverse solver. The conjugate gradient method is used as an inverse solver to predict the local time dependent heat flow distribution on the cutting surfaces as well as the temperature distribution in the work-piece. A moving point heat source and a moving plane heat source with different heat source velocity is considered to investigate their influence on the estimated heat flow. Results indicate a good agreement between the experimental and estimated data with an average root mean square error less than 0.2 ◦C. It can be observed that the heat flow distribution is a function of heat source geometry, cutting speed and feed rate, but the temperature distribution is a weak function of geometry of the moving heat source. Changes of temperature with depth are studied. This study suggests that the developed inverse model can be successfully applied for estimating the heat flow and thermal field in the work-piece during milling.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.