Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cover
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące etapów projektowania obiektu na przykładzie trybun stadionu miejskiego w Rzeszowie. Zaprezentowano koncepcje kształtowania bryły obiektu z uwzględnieniem założeń funkcjonalnych. Omówiono skutki zmian pierwotnych założeń oraz normalizacji na końcowy efekt projektu.
EN
The article presents issues related to the stages of designing a building object on the example of the stands of the cit stadium in Rzeszów. The approach to shaping the structure of the stand was presented conceptually due to the assumptions related to its function. The effects of changes to the original assumptions and standardization on the final effectof the project were also discussed.
EN
The article discusses problems of designing an ideal book, responding tocurrent market needs. It shows the design goals and difficulties in their fulfillment.Based on analysis of the works of Przemek Dębowski, an outstanding contempo-rary graphic designer, and his interview, attempts were made to obtain the rightmethod of graphical implementation. Important elements of work on the book anddesign decisions have been specified, showing them in the light of the enforcedrules, in particular the concept of congenial typography. It was emphasized that a well-designed book is an integrated whole of visual elements, each being equallyimportant. Dębowski’s views on design mechanisms, that deserve special attention,are summarized. At the same time, an idea is emphasized that the close cooperationof all the book's authors in order to obtain a reader-friendly edition is a value of its own.
PL
Z pośród opisanych w poprzednich numerach systemów sadzenia i stabilizowania drzew do najciekawszych i bez wątpienia najdroższych należy system złożony z krat i osłon na pień drzewa, nazwany na jednej z konferencji „Systemem Królewskim".
PL
W artykule przeanalizowano i porównano funkcje wybranych aplikacji mobilnych wykorzystywanych do ukrywania dodatkowych wiadomości na materiale cyfrowym, takim jak: tekst, obraz lub dźwięk. Opisane aplikacje są dostępne w sklepach z aplikacjami mobilnymi dla dwóch wybranych systemów operacyjnych: iOS (Apple) i Android (Google). Aplikacje zostały przetestowane i ocenione pod kątem ich przydatności do celów ochrony treści o charakterze poufnym.
EN
In the article the functions of the selected mobile applications used for hiding additional messages on digital carriers such as text, image or sound were analysed and compared. The applications referred to above are available in mobile application shops for two selected operational systems: iOS (Apple) and Android (Google). The applications have been tested and evaluated in the context of their usefulness for the purposes of protecting contents of confidential nature.
PL
W pracy przedstawiono wpływ spawania metodą GTAW i laserem bez dodatku spoiwa, cienkich blach ze stopu Inconel 718 na żarowytrzymałość ich złączy. Technologiczne próby żarowytrzymałości próbek ze złączami spawanymi prowadzono przy użyciu pełzarki w stałej temperaturze wynoszącej 860±2 °C i przy stałym naprężeniu σ = 150 MPa. Badania wykazały, że złącza spawane tych blach wykonane laserem zarówno w stanie ich dostawy, jak i po obróbce cieplnej posiadają o ok. 60÷80% większą żarowytrzymałość niż złącza wykonane metodą GTAW.
EN
The paper presents the influence of GTAW welding and laser without the addition of binders, thin sheets of Inconel 718 on the creep resistance of the connectors. Process sample creep resistance specimens of fused-fiber couplers were carried out using creep testing machine using a constant temperature of 860±2 °C and a constant stress o = 150 MPa. The tests have shown that welded joints of these sheets made with a laser, both in the state of their delivery and after heat treatment, have about 60-80% hiqher heat resistance than joints made using the GTAW method.
6
Content available Pasy zębate specjalne stosowane w przemyśle
PL
W pracy przedstawiono stan rozwoju pasów zębatych specjalnych stosowanych w różnych dziedzinach przemysłu, jak również rosnące obszary zastosowań otwierające nowe możliwości dla producentów i użytkowników maszyn.
EN
The article presents the state of development of the special timing belts used in various industries. The area of applications is steadily increasing and creates new possibilities for manufacturers
PL
W pracy omówiono przyczyny zarysowań powierzchniowych i obwodowych płyt żelbetowych przekrywających cylindryczne zbiorniki na ścieki. Płyty oparte były na całym obwodzie ścian zbiornika oraz na trzech słupach umieszczonych wewnątrz zbiornika. Przyczyną zarysowań była praca termiczna płyt.
EN
The article presents reasons of surface and circular scratches in reinforced concrete plates covering cylindrical tanks for sewage. Plates were based on the entire circumference of the tank walls and on the three pillars placed inside of the tank. Thermal working of the plates was the cause of scratches.
EN
The history of pre-stressing, or intentional introduction of stresses in the material, has many centuries. Today we rarely talk about the fact that a bicycle wheel, oak barrel or stone arch are examples of pre-stressed elements (the latter only as a result of the weight of the material). In civil engineering, the term of prestressing refers to building structures. For the pre-stressing of structural elements primarily steel tensile elements are used (prestressing steel in the form of wires, strands and bars) with strength ranging between 1000 and 2000 MPa.
EN
The study area is located in the Tatra Mts., the part of Western Carpathians. In the Poszukiwaczy Skarbów Cave and the Groby Cave a tectonics structures has been documented. The structural analysis were made. In both caves the following joints set have been identified from 4 maximum of statistic analysis: 157/85 (max.I), 143/63 (max.II), 58/63 (max.III), 304/70 (max.IV). Nevertheless joint set participation of individual caves development have been diverse. In the development of the Poszukiwaczy Skarbów Cave, the most important joint set were latitudinal which is conjugate with fractures of III. maximum. This crossing of joints sets contribute to development of the main chamber. Maximum III has been very important in the evolution of passages of the Groby Cave. Conjugated with joint of max. IV determined the conduit direction. Entrance chamber formed in this place because the overthrust disintegrated a rocks there.
PL
Jaskinia Poszukiwaczy Skarbów i Jaskinia Groby zlokalizowane są w Tatrach, w dolnej, zachodniej części Wąwozu Kraków. W jaskiniach wykonano pomiary orientacji struktur tektonicznych. Następnie wykonano analizę strukturalną, która pozwoliła wyznaczyć 4 główne zespoły spękań: 157/85 (max.I), 143/63 (max.II), 58/63 (max.III), 304/70 (max.IV). Udział poszczególnych zespołów spękań w obu jaskiniach był zróżnicowany. W Jaskini Poszukiwacz Skarbów najistotniejszy w rozwoju jaskini jest zespół spękań równoleżnikowych. Jego sprzężenie ze spękaniami III. maksimum uwarunkowało rozwój głównej komory. Spękania maksimum III są również istotne w rozwoju Jaskini Groby. Sprzężone z zespołem spękań max. IV determinowały kierunek korytarzy jaskini. Komora wstępna w Jaskini Groby założona jest na nasunięciu, które przyczyniło się do dezintegracji skał i ułatwiło rozwój sali.
PL
W pracy przedstawiono projekt stanowiska badawczego do pomiaru parametrów fali uderzeniowej wybuchu, oddziaływującej na osłony o różnym kształcie. Koncepcję stanowiska przygotowano w oparciu o założenie, że nadciśnienie fali uderzeniowej i impuls nadciśnienia są zasadniczymi charakterystykami fali uderzeniowej wybuchu wpływającymi na powstawanie zagrożeń dla otoczenia oraz określającymi jej mechaniczne oddziaływanie. Opisane stanowisko, zdaniem autorów ma umożliwić pomiar przebiegu wybranych parametrów fali swobodnej i odbitej oddziaływującej na osłony ustawione w stosunku do podłoża pod różnymi kątami oraz oddalonymi od centrum ładunku wybuchowego w różnych odległościach.
EN
The article presents the project of station for measurement of influence of blast wave parameters on different shape protection elements. A conception of station is prepared compatibly with theory that overpressure and impulse are main blast wave parameters, which cause danger for surroundings and define mechanical impact. In the opinion of authors described position allows the analysis of protection structure elements, which are positioned in different angle and distance to ground and are loaded by free and reflected blast wave parameters.
PL
Nowe zestawy pojazdów złożone z samochodu skrzyniowego i naczepy typu gęsia szyja opracowano w PIMR z przeznaczeniem dla transportu sadzonek drzewek w szkółkach leśnych. Leśny zestaw pojazdów wyposażono w nowej kategorii system sprzęgu kulowego (średnica kuli 60mm) oraz nowoczesny elektroniczny układ sterujący hydraulicznymi hamulcami naczepy. Dla potrzeb wstępnych badań drogowych i leśnych zbudowano wirtualne i rzeczywiste modele: naczepy typu gęsia szyja, stalowego kontenera, lekkiego składanego żurawika. Kontenery są chronione opończami wykonanymi z agrotkaniny STRADOMAGRO, w trzech kolorach-białym czarnym i zielonym. Wstępne drogowe i leśne badania wykazały, że tkaniny te dobrze chronią przewożone sadzonki drzewek leśnych. Nowe zestawy drogowe powinny zmniejszyć nakłady pracy ludzkiej, poprawić jej jakość oraz bezpieczeństwo i efektywność transportu w szkółkach leśnych w Polsce.
EN
New transportation units for forestry tree nursery were designed and build in PIMR that are based on light trucks coupled with gooseneck trailers. Forestry transportation unit is equipped with new category of ball hitch and its coupler (60 mm in dia) as well as with modern electronic system for steering hydraulic brakes in gooseneck trailer . Virtual models as well as real steel models of gooseneck trailer, steel container , light collapsible lift were made for preliminary road and forestry tests. Containers were equipped with new protective covers made from three different colors (white, black, green) nonwoven agrotextiles STRADOMAGRO for secure transportation of Styrofoam blocks with forestry trees. Road and forestry preliminary tests shown that such kind of agrotextiles are well protecting small trees during transportation. New road units should reduce human work, improve its quality and improve of safety and efficiency of forestry nurseries transportation in Poland.
12
Content available Analiza siły niszczącej okrywę orzecha włoskiego
PL
Celem pracy było wyznaczenie siły potrzebnej do zniszczenia okrywy wybranych odmian orzecha włoskiego (Silesia, Targo, Albi i Tryumf). W pracy określono również cechy morfologiczne badanych orzechów, wyznaczając ich średnią masę, wymiary geometryczne a także grubość skorupy. Testy wykonano używając urządzenia Insight 2 firmy MTS. Badane orzechy charakteryzowały się znacznym zróżnicowaniem cech morfologicznych. Największą siłę potrzebną do zniszczenia okrywy badanych odmian orzechów zaobserwowano dla odmiany Tryumf (ponad 772N), najmniejszą dla odmiany Albi (151 N).
EN
The purpose of the work was to determine force required to destroy covers of selected walnut varieties (Silesia, Targo, Albi and Tryumf). Moreover, the research allowed to determine morphological characteristics of the examined walnuts, including their average weight, geometrical dimensions, and shell thickness. The tests were performed using the Insight 2 instrument manufactured by MTS. Tested walnuts proved considerable diversification of morphological characteristics. Highest force required to destroy cover of examined walnut varieties was observed for Tryumf variety (over 772N), and lowest - for Albi variety (151 N).
PL
Badano otuliny z tworzyw wykonanych na bazie cementu hutniczego i portlandzkiego z pyłem krzemionkowym, poddanych działaniu środowiska powodującego przyspieszoną karbonatyzację. Stwierdzono, że modyfikowanie spoiw cementowych z CEM l pyłem krzemionkowym nie powoduje w tych warunkach utraty właściwości ochronnych spoiwa w stosunku do stali zbrojeniowej. Spoiwa trójskładnikowe (CEM IIIA + SF), aby zachowały właściwości ochronne, wymagają starannego doboru ilościowego i właściwej pielęgnacji, tak aby proces karbonatyzacji zachodził nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od wykonania otuliny.
EN
In this paper we have presented our results concerning the protective properties of cover made from furnace and Portland cement mixed with silica fume under the influence of environment causing accelerated carbonization. The results show that in these conditions cement seal modifications using CEM I and silica fume don't change their protective properties towards steel reinforcements. To preserve their properties three component seals (CEM IIIA + SF) require meticulous quantity choice and proper care so that the carbonization process would start not earlier than 3 months after the sheath is made.
PL
Badania dotyczą przestrzennej struktury prętowej o powierzchni środkowej w kształcie konoidy parabolicznej. Przeprowadzenie badań modelowych w tunelu aerodynamicznym wymagało zastosowania modelu ciągłego spełniającego geometryczne kryteria podobieństwa modelowego. Analizy numeryczne oraz badania modelowe uzasadniły stosowanie modelu ciągłego do badań struktury prętowej. Przeprowadzone badania potwierdziły zasadność zastosowania takiej struktury w przekryciach znacznej rozpiętości.
EN
Results of an investigation concerning a lattice space structure in the form of a parabolic conoidal shell are presented. Numerical analyses and model tests were carried out. The continuous model used for the wind-tunnel tests fulfilled criteria of model similarity and therefore was accepted as a proper substitution of a lattice space structure in wind-tunnel tests. The investigation confirms that a parabolic conoidal lattice space structure can be used to cover large span area.
PL
Przedstawiono rozwiązania wznoszonych bądź rekonstruowanych przestrzennych stalowych przekryć stadionów piłkarskich w Doniecku, Ki- jowie i Dniepropietrowsku na Ukrainie. Na tych stadionach mają być rozgrywane mecze piłkarskie turnieju o mistrzostwo Europy EURO 2012.
EN
Currently constructed and reconstructed steel space deck roofs of soccer stadia in Donieck, Kiev and Diepropietrovsk in Ukraine are presented. These stadia will be used for the European Soccer Championships EURO 2012.
16
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 11. Akcesoria dachowe - osłona szczelin wentylacyjnych
PL
Akcesoria dachowe są ważnym uzupełnieniem asortymentu materiałów należących do systemów pokryć dachowych. Konieczność ich stosowania wynika z kilku najważniejszych zasad dotyczących poprawnego funkcjonowania dachów.
17
Content available remote Another approach to dimension of maps
EN
Two equivalent definitions of the Cech-Lebesgue dimension are extended to closed (continuous) maps. This leads to two different dimension-like functions: the covering dimension and partition dimension of maps. A few characterizations of at most n-dimensional maps (for both dimensions) are proved as well as countable and locally finite sum theorems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.