Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki wstępnych badań oceny stabilności wybranych witamin lipofilnych (octany witamin A i E) przy zastosowaniu HPLC-MS/MS w premiksach stosowanych w żywieniu zwierząt. Przeprowadzono analizę ilościową i jakościową, a wyniki porównano z uzyskanymi wcześniej techniką HPLC-DAD. Wskazano prawdopodobne przemiany, jakim ulegają badane witaminy, które wpływają na jakość premiksu.
EN
Vitamin A and E acetates were stored at varying temp. (3.5–25.5°C) and humidity (40–75%) for 12 months, and then analyzed by high-performance liq. chromatog. with mass spectroscopy (HPLC MS/MS) and with diode-array detection (HPLC DAD). The vitamins were not stable during the storage time. The MS was more efficient than the DAD.
PL
Przedstawiono wyniki badań skuteczności usuwania skażeń bakteriologicznych z powierzchni skorup jaj spożywczych za pomocą promieniowania UVC. Badania prowadzone były w Zakładzie Technologii Drobiarskich IBMER w Poznaniu w 2009 r. Prowadzono je na jajach skażonych bakteriami Salmonella. Uzyskane wyniki pokazują wpływ wielu czynników fizycznych takich jak czas naświetlania, temperatura świetlówek na proces unieszkodliwiania bakterii. Wykazano również zależność natężenia UVC od temperatury i kierunku padania promieni. Stwierdzono znaczny spadek natężenia promieniowania w czasie spowodowany nagrzewaniem się świetlówek. Badania skuteczności prototypu weryfikowano badaniami mikrobiologicznymi. Istotny spadek liczebności bakterii uzyskano po wydłużeniu czasu przebywania jaj w komorze naświetlającej do 54 s.
EN
The results of investigations on efficiency of bacteriological contamination removal from the surface of edible eggs shells by UVC radiation, were presented in the paper. The research was carried out at the Poultry Technology Department, IBMER's Branch in Poznań. The object of investigation were eggs contaminated with Salmonella bacteria. Results showed the influence of some physical factors, such as radiation time, temperature of fluorescent ultraviolet lamps, on the process of overpowering bacteria. Also dependence of UVC intensity on the temperature and direction of rays incidence was stated. Considerable drop of irradiation intensity in time was observed as a result of initial fluorescence lamps heating up. The tests of prototype were verified by microbiological tests. Significant reduction of bacteria number was obtained by prolongation of staying the eggs into radiation chamber up to 54 sec.
PL
Technika filtracji bazująca na estymacji widma szumu, z wykorzystaniem rozkładu na wartości szczególne, jest jedną ze skutecznych metod filtracji szumu. Rozkład na wartości szczególne, SVD, jest techniką, która umożliwia szybsze obliczenia, gdzie istnieje konieczność odwracania jedynie macierzy diagonalnych.
EN
Filtration's techniques using estimation of the spectrum of the clear speech from noisy speech is based on Singular Value Decomposition is one of the efficient method of the denoising. SVD requires less computing burden that is limited to inversion of the only diagonal matrixes.
PL
Przedstawiono wyniki badań hydrodynamiki i zdolności rozdzielczej usypanych nowych wypełnień typu McPac typu 1 i 2. Badania przeprowadzono na układach woda-powietrze, amoniak-powietrze-woda pod ciśnieniem atmosferycznym i w temperaturze otoczenia oraz na układach rektyfikacyjnych etanol-woda pod ciśnieniem normalnym i chlorobenzen-etylobenzen pod zmniejszonym ciśnieniem i przy całkowitym powrocie orosienia. W badaniach użyto kolumn o średnicy od 0,18 do 1,6 m. Wyniki badań dla wypełnień McPac typ 1 i 2 porównano z wynikami badań uzyskanymi dla cienkościennych pierścieni Palla o średnicy 25,38 i 58 mm.
EN
The results of mass transfer and hydrodynamic investigations on new random 1" and 2" packing McPac have been presented. Investigations were carried out in columns from 180 mm to 1600 mm in diameter using following systems: air-water, ammonia-air-water under atmospheric pressure and rectification systems: chlorobenzene-ethylbenzene under the pressure of 266 and 530 mbar, ethanol-water under normal pressure p= 1 bar and for total reflux. Comparison of the results for 1" and 2" McPac rings and the results of investigations on 25, 35 and 58-mm metal Pall rings was made.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.