Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar ciągły
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie probabilistycznej oceny bezpieczeństwa przęsła łukowego przeprawy przez Wisłę w Puławach. Do określenia bezpieczeństwa wybranych elementów mostu w fazie eksploatacji wykorzystano pomiarów pozyskiwanych z elektronicznego systemu monitoringu konstrukcji. Oddziaływania na konstrukcję są rozpatrywane w ujęciu losowym, a istotnym etapem analiz jest zbudowanie modeli probabilistycznych efektów od obciążeń ruchem drogowym oraz od wpływów termicznych. Przeprowadzone analizy niezawodnościowe wykazały, że należy się spodziewać większych zapasów bezpieczeństwa mostów o przęsłach dużej rozpiętości dla rzeczywistych zakresów oddziałujących na konstrukcję obciążeń w warunkach eksploatacji.
EN
The article presents the author's approach to reliability assessment of a structure based on the use of measurement data derived from the structural health monitoring system. The scope of the applied methodology embraces two main parts: the measurement part and the analytical-computational part. The measurement part includes collecting data derived from the monitoring system and creating a database which is the starting point for the next stages. The main area of the work involves probabilistic modeling of the static effects, resulting from the live loads and thermal actions, on the structure, based on the strain measurements. The reliability analyses of the structure conducted for the selected components of the bridge were preceded by defining the limit conditions. The results obtained from the reliability analysis are presented and discussed in the article.
PL
Artykuł porusza problem prowadzenia nadzoru nad analizatorem pH realizującym pomiar w reżimie ciągłym (on-line).
EN
The continuous measurement of any physical entity is the finest approach to see the real-time variation of any concentration. In the present study, an effort has been made to see the continuous variation of radon and thoron progeny concentration (EERC and EETC) using time-integrated flow-mode sampler in which the deposition of progeny particles has been done in the filter paper in which an absorber has been mounted which specifically absorbs the alpha energies emitted by the progenies of radon or thoron. Also, the variation of thoron progeny concentration (EETC) using two different types of SSNTDs, LR-115 and CR-39, has been seen and it has been found that the measurement of EETC using both of the detectors is very much comparable with positive relationship (R = 0.89) between the results obtained.
PL
Podstawowym celem pracy było określenie poziomu emisji rtęci z układu wypalania klinkieru portlandzkiego metody suchej z długim piecem. Pomiar koncentracji rtęci w emitowanych gazach prowadzono w sposób ciągły przez okres 60 dni przy wykorzystaniu urządzenia pomiarowego Tekran 3300 firmy Tekran Instruments Corporation, który umożliwia ciągłą analizę rtęci połączoną z jej specjacją – równoczesną analizę rtęci elementarnej i jonowej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na poziom emisji jest konfiguracja pracy instalacji, a mianowicie praca z suszarnią żużla lub bez suszarni. W wariancie pracy z włączoną suszarnią żużla średnia emisja rtęci kształtuje się na poziomie 19,1 μg/m3 (35,1 μg/m3n 10% O2). Przy wyłączonej suszarni emisja wynosi 6,5 μg/m3 (13,3 μg/m3n 10% O2).
EN
The aim of the study is to determine the level of mercury emissions from the long dry clinker burning plant. Measurement of mercury concentration in emitted gases was carried out continuously for a period of 60 days using the Tekran 3300 Tekran Instruments Corporation measuring instrument, which enables continuous analysis of mercury combined with its speciation – simultaneous analysis of elemental and ionic mercury. The basic factor affecting on emissions level is the work configuration of the installation, namely work with a slag dryer or without a dryer. For the variant with the dryer on the average mercury emission is 19.1 g/m3 (35.1 μg/m3n 10% O2). For dryer off 6.5 μg/m3 (13.3 μg/m3n 10% O2).
EN
Recently, there is a growing pressure on a rapid construction of agricultural biogas plants, particularly in the Czech-Polish border region. It is an area with large expanses of agricultural land which can serve to supply biogas plants with biomass. This strategy should contribute to harmonize the common agricultural policy of the European Union. A need for qualified operators of these stations on this territory is also increasing. Therefore we first include a demonstration of an education program for students in the field of agricultural waste anaerobic fermentation and biogas production. We present here the first part of an innovative approach which we use in the teaching program “Physico-technical Measurements and Computer Technology” at the Faculty of Science at the University of Hradec Kralove and also in the education of internshipers from the Faculty of Natural Sciences and Technology at the University of Opole. There are requirements to fulfil labour market expectations and to make this subject more attractive for the students. Students’ theoretical and practical preparation constitutes a comprehensive source of knowledge and skills required in a real life job. Joined theoretical and practical knowledge gained by students, reinforced by the skills developed during task analysis followed by their solution, provides the future graduate higher quality abilities and better position in the labour market.
PL
W ostatnim czasie rośnie nacisk na budowę biogazowni rolniczych, szczególnie w czesko-polskim regionie przygranicznym. Jest to region, gdzie występują duże obszary gruntów rolnych mogących służyć do zasilania biogazowni. Strategia ta powinna przyczynić się do harmonizacji wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. W związku z powyższym wzrasta również potrzeba wykształcenia wykwalifikowanych operatorów tych stacji. Pierwsza część pracy obejmuje prezentację akademickiego programu edukacyjnego w dziedzinie fermentacji beztlenowej odpadów i wytwarzania biogazu pochodzącego z produkcji rolnej. Zaprezentowano część innowacyjnego podejścia, które wykorzystywane jest w programie nauczania „Pomiary fizyko-techniczne oraz technologie komputerowe” na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Hradec Kralove, a także w edukacji studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Wymagania te mają sprostać oczekiwaniom rynku pracy i uczynić kierunek studiów bardziej atrakcyjnym. Powiązanie przygotowania teoretycznego i praktycznego studentów tworzy kompleksowe źródło wiedzy i kształtuje umiejętności niezbędnych do pracy w biogazowniach. Zarówno wiedza teoretyczna, jak i umiejętności praktyczne zdobyte przez studentów, wzbogacone o umiejętności analizy zadań, a następnie ich rozwiązania, zapewnią przyszłym absolwentom większe możliwości i lepszą pozycję na rynku pracy.
PL
W artykule przedstawiono metody pomiaru prędkości detonacji materiałów wybuchowych w Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych i Zapalników Elektrycznych Kopalni Doświadczalnej „Barbara" Głównego Instytutu Górnictwa. Metodę dotychczas stosowaną (akredytowaną - zgodną z PN EN 13631-14:2005) porównano z metodą ciągłego pomiaru (nieakredytowaną). W metodzie akredytowanej użyto Explometru Wielokanałowego oraz EXPLOMETU-FO-2000, a w metodzie ciągłego pomiaru miernika Microtrap VOD Recorder. Zaletą metody ciągłego pomiaru jest możliwość pomiaru w warunkach rzeczywistych, tj. bezpośrednio w otworze strzałowym.
EN
The paper presents a method of measurement of the velocity of explosives' detonation in the Laboratory of Investigations of Explosives and Electrical Detonators at the Experimental Mine „Barbara" of the Central Mining Institute. The method used by now (accredited - in accordance with PN EN 13631-14:2005) was compared with the method of continuous measurement (non-accredited). In the accredited method Multichannel Explometer and EXPLOMET-FO-2000 were used, and in the method of continuous measurement the meter named VOD Microtrap Recorder was used. The advantage of continuous measurement method consists in the possibility of measurement in real conditions, i.e. directly in the blasting hole.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania rozwoju detonacji w ładunkach materiałów wybuchowych amonowosaletrzanych o różnej zawartości dodatku aluminium oraz inicjowanych falą uderzeniową o różnej intensywności. Rozwój detonacji rejestrowany był poprzez ciągły pomiar prędkości detonacji przy wykorzystaniu czujnika zwarciowego.
EN
The paper presents the study results of the development of detonation in the charges of ammonium nitrate explosives with different content of aluminum powders and initiated by shockwave of varying intensity. The development of detonation was recorded by continuous measurement of the detonation velocity using a short-circuit sensor.
PL
Za pomocą zainstalowanych czujników strunowych w dolnej części pylonów mostu Rędzińskiego we Wrocławiu rejestrowano w sposób ciągły odkształcenia i naprężenia betonu, a następnie, na podstawie tych pomiarów, obliczono jego moduł sprężystości. Pomiary wykonano w okresie od sierpnia do grudnia 2011 r., co odpowiadało wiekowi betonu pomiędzy 20 a 25 miesiącami. Stwierdzono zmniejszenie modułu sprężystości betonu w zakresie od 33,3 GPa do 27,5 GPa, co autorzy wyjaśniają przede wszystkim wpływem wzrostu udziału zbrojenia w przenoszeniu obciążeń, spowodowanym pełzaniem betonu.
EN
The installation of three string sensors in the foundation upper surface of the pylon of Rędziński bridge in Wrocław make possible the continuous monitoring of strain and stress of concrete, and on the basis of these measurements the modulus of elasticity was calculated. The measurements covered the period from August to December 2011, which corresponded to the concrete age from 20 to 25 months. The decrease of the elasticity modulus in the range from 33.3 GPa to 27.5 GPa was found, that the authors explain mainly by the increase of the reinforcement share in load transfer, caused by concrete creep.
EN
In order to keep the WWTP performance under control and to make decisions of minimizing the potential influence of wastewatcr components on the stable and proper WWTP operation, the devices for on-line control of oxygen uptake rate were designed and manufactured. The devices were used for three aims: - controlling the presence of harmful substances for microorganisms in raw wastcwater (Toximctcr), -assessment of the real physiological condition of activated sludge in the aeration chamber (Activmctcr), -determining of the effects of activated sludge settling properties deterioration and its influence on the secondary clarificrs operation as well as microorganisms presence in treated wastcwater (Sedimctcr). The results confirmed that the devices arc helpful for the WWTP operators as an early warning system and enable optimal decisions making.
PL
Efekt oczyszczania ścieków zależy od właściwego zaprojektowania, wykonania i eksploatacji oczyszczalni. Ze względu na zmienność składu ścieków surowych, a w tym obecność związków toksycznych, bardzo istotne dla stabilnej pracy oczyszczalni jest wcześniejsze wykrywanie obecności tych składników w dopływających ściekach. Powinno to pozwolić na ustalenie ewentualnego sprawcy zagrożenia przez pobór próbek do analizy z chwilą pojawienia się sygnału o obecności związków toksycznych dopływających w ściekach, jak również na podjęcie zabiegów niwelujących ich wpływ na biologiczny stopień oczyszczalni ścieków. Do oceny toksycznego efektu składu ścieków wykorzystać można bardzo różne metody. Zaprojektowany uniwersalny aparat do ciągłego oznaczania aktywności mikroorganizmów umożliwia stały i skuteczny nadzór nad oczyszczaniem ścieków. Zasada działania aparatu polega na pomiarze tzw. aktywności metabolicznej drobnoustrojów, której miarą jest szybkość zużywania tlenu na ich procesy życiowe. Aparat ten spełniać może trzy odmienne role: - umiejscowiony bezpośrednio w bioreaktorze, w którym zachodzą procesy oczyszczania informować będzie o aktualnej "kondycji" drobnoustrojów i jej wahaniach (aktywometr); - umiejscowiony na kanale dopływowym ścieków surowych może informować o zawartych w nich substancjach.
PL
Krótki artykuł przedstawia urządzenie prezentowane na 16 Międzynarodowych Targach Tworzyw i Gumy (16th International Trade Fair Plastics and Rubber) w Dusseldorfie w 2004 przez niemiecką firmę "Sikora". Urządzenie umożliwia, w procesie wytłaczania rury lub węża, ciągłą kontrolę takich parametrów jak grubość ścianki, średnica, owalność.
EN
This short article shows an equipment presented during 16th International Fair Plastics and Rubber in Düsseldorf in 2004 by German Firm Sikora. This plant enables a continuous control of such parameters like: the thickness of wall, diameter or ovality during the extrusion process of pipe or hose.
PL
W artykule omówiono zastosowanie inklinometru automatycznego do ciągłego monitoringu przemieszczeń obudowy głębokiego wykopu. Przeprowadzono analizę porównawczą wyników badań zrealizowanych na budowie parkingu podziemnego różnymi metodami pomiarowymi. W podsumowaniu przedstawiono wady i zalety zastosowanych rozwiązań.
EN
The paper describes the application of an automatic inclinometer chain for continuous monitoring of displacements of a deep excavation wall. The analysis has been carried out in order to compare the results of measurements taken during an underground car park construction, using different measuring methods. Advantages and disadvantages of these methods have been presented in the summary.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.