Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  suspension bridge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The shear lag effect of the steel box girder section in a self-anchored suspension bridge was investigated in this study. Finite element analysis software Midas Civil was used to discretize the girder under analysis into space plate elements and establish a plate element model. The law of shear lag in the longitudinal direction of the girder in the construction and completion stages was determined accordingly. The shear lag coefficient appears to change suddenly near the side support, middle support, side cable anchorage area, and near the bridge tower support of the steel box girder under the imposed load. The most severe shear lag effect is located near the side support and near the side cable anchorage area. Steel box girder sections are simulated before and after system conversion to analyze the shear lag coefficient in the bridge construction stage. The results show that the shear lag coefficient markedly differs before versus after system conversion due to the different stress mechanisms. The finite element analysis results were validated by comparison with the results of an analysis via analogous rod method.
PL
Scharakteryzowano metody nieniszczące najczęściej stosowane do kontroli stanu kabli podwieszających i sprężających mosty. Przedstawiono metody preferowane do wykrywania defektów cięgien kabli podwieszających oraz kabli zewnętrznych i wewnętrznych kablobetonowych dźwigarów mostowych. Omówiono zakresy przydatności tych metod w praktyce.
EN
The NDT methods most often used to control condition of tendons of these bridges have been characterized. Presented methods are preferable for the detection of defects in the strands of stay cables as well as external and inside cables of PT bridge girders. The range of usefulness of these methods in practice is discussed.
PL
Przedstawiono refleksje na temat fundamentowania obiektów mostowych, propozycje dotyczące wykorzystywania nowych możliwości projektowania i budowy fundamentów mostów oraz wizję przyszłości tej dziedziny budownictwa. Główną inspiracją refleksji są przykłady fundamentowania trzech mostów: wiszącego Akashi Kaikyo w Japonii, podwieszonego Sutong w Chinach i belkowego przez Jamunę w Bangladeszu.
EN
The article presents reflections on the bridge foundation, proposals for applying new design and construction capabilities, and a vision for the future in this field of building industry. The main inspiration for these reflections were examples of foundations of the following three bridges: the suspension one – Akashi in Japan, the cable-stayed Sutong in China, and the girder bridge over Jamuna river in Bangladesh.
PL
Zbadano mosty wiszące: technologiczny o rozpiętości głównego przęsła 165 m i zabytkowy o rozpiętości 27,7 m. Analiza uzyskanych wyników skanowania laserowego nie pozwoliła na oszacowanie uzyskanych przemieszczeń pierwszego mostu ze względu na zbyt dużą odległość skanera od mostu i związaną z tym zbyt małą gęstość skanów. W przypadku drugiego mostu wyniki wskazały, że zmniejszona odległość od mostu (około 40 m) pozwala na uzyskanie zadowalających wyników inwentaryzacji elementów mostu.
EN
The suspension bridges were tested: technological bridge with effective main span of 165 m, and a historic bridge with span of 27.7 m. The analysis of the obtained results of the laser scanning did not allow to estimate obtained displacements of the first bridge due to too long distance between the scanner and the bridge and too low density of scans. In the case of the second bridge, the results clearly indicate that reduced the distance to the bridge (40 m) allows to obtain satisfactory results, i.e. a full inventory of the bridge elements.
PL
John Roebling był wybitnym inżynierem niemieckim działającym w Ameryce Północnej w XIX wieku. Jest autorem wielu pionierskich projektów mostów wiszących. Przedstawiono jego życiorys oraz najważniejsze projekty.
EN
John Roebling was an outstanding German engineer who was working in United States in the 19th century. He is the author of plenty pioneering projects of suspension bridges. His life and most known projects are presented.
6
Content available Idea mostu z przeciwwagami
PL
W artykule przedyskutowano nowe możliwości w zakresie budowy mostów. W ramach tychże możliwości mamy tu na myśli albo redukcję momentu ugięcia na całej rozpiętości mostu, z wykorzystaniem dodatkowo obciążonych, nachylonych filarów lub usunięciem rozpór i, zamiast nich, wprowadzenia obciążenia na końcach nachylonych filarów stanowiących oparcie rozpór linowych. Rozwiązania te, zgodnie z opinią wyrażoną przez autora, są bardziej interesujące z architektonicznego punktu widzenia, są one także korzystniejsze ekonomicznie, w porównaniu do typowych rozwiązań mostowych. Omówiono trzy typy mostów.
EN
New possibilities of the bridge construction have been discussed in the paper. These possibilities involve either reducing the bending moment in the bridge span with the help of the additionally loaded slanted pillars or removing the stays and, instead, introducing the weights at the end of the slanted pillars supporting the cable stays. These solutions, according to the author, are more interesting from the architecture point of view and also more economical than typical bridge solutions. Three types of bridges have been discussed.
PL
Budowany w Mozambiku drogowy most Maputo, łączący brzegi Zatoki Maputo, będzie miał najdłuższe przęsło w Afryce. Budowlami towarzyszącymi są estakady dojazdowe, a także drogi i mniejsze mosty południowego regionu tego kraju. Podano dane techniczne oraz opisano najważniejsze problemy projektowe i wykonawcze związane z tym zadaniem.
EN
New road Maputo bridge in Mozambique will connect the banks of Maputo Bay and it will be the bridge with the longest span in this continent. The north and south links, as well new roads and several minor bridges of the southern regions will be associated to the main bridge. The chosen design and construction problems due to this contract are also discussed.
PL
Celem badań było porównanie możliwości i ocena przydatności trzech metod pomiarowych, tj. tachimetryczną, fotogrametryczną i skaningu laserowego wykorzystanych do ustalenia zmian geometrycznych konstrukcji. Metody przetestowano na wiszącym moście technologicznym o rozpiętości głównego przęsła 165 m. Informacje o zmianie kształtu konstrukcji mostu pod wpływem obciążenia użytkowego są bardzo istotne ze względów utrzymaniowych (eksploatacyjnych). Zakres badań obejmował wykonanie pomiarów zmian strzałki ugięcia mostu w trakcie pracy taśmociągu i jego postoju. Pomiary tachimetryczne wykonano precyzyjnym tachimetrem firmy Leica TC2002. W metodzie fotogrametrycznej dla uzyskania wysokich rozdzielczości lustrzankę Canon 650D osadzono w obrotnicy GigaPano. W przypadku skaningu laserowego skorzystano z skanera FARO Focus 3D X130.W wyniku przeprowadzenia badań doświadczalnych uzyskano przemieszczenia głównego przęsła mostu nie przekraczające wielkości 72 mm, które są mniejsze od dopuszczalnych obliczonych zgodnie z normą mostową. Analiza uzyskanych wyników ze skanowania laserowego nie pozwoliła na oszacowanie uzyskanych przemieszczeń ze względu na zbyt dużą odległość skanera od mostu i zbyt małą gęstość skanów.
EN
The objective of the study was to compare and assess suitability of three measurements methods,i.e.: tachymetry, photogrammetric, and laser scanning used to determine geometric changes of the structures. The methods were tested at the suspension technological bridge of 165 m. Information on the change in the shape of bridge structure under the influence of service load are very significant concerning maintenance (exploitation). The scope of examinations included performing measurements of the changes in the bridge deflection values during the belt conveyor operation and stoppage. The tachymetry measurements were conducted using precise tachymetry(Leica TC2002). In the photogrammetric and laser scanning methods, a Canon 650D camera with high resolution and FARO Focus 3DX130 scanner were used, respectively. As a result of conducting the experimental tests, the obtained displacements’ values of the main bridge span did not exceed 72 mm, thus being lower than the limit values calculated in accordance with the bridge standard. The analysis of the obtained results of the laser scanning did not allow to estimate obtained displacements due to too long distance between the scanner and the bridge and too low density of scans.
9
Content available Współczesne technologie budowy mostów
PL
X jubileuszowe seminarium Wrocławskie Dni Mostowe odbyło się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej 27–28 listopada 2014 r. Tematyka dotyczyła współczesnych technologii budowy mostów i taki też był tytuł tej edycji WDM. W przeddzień seminarium (26 listopada 2014 r.) zorganizowano warsztaty Projektowanie rusztowań i urządzeń technologicznych, na których wygłoszono osiem półgodzinnych wykładów.
EN
The tenth Wroclaw Bridge Days were held on 27-28 November 2014 at the Wroclaw University of Technology Congress Centre. The topic was bridge construction technologies. The day before the seminar day (26 November 2014) the workshop "Scaffolding and process device designing" with eight half-hour lectures was held.
10
Content available Niekonwencjonalne mosty podwieszone i extradosed
PL
Od kilkunastu lat w światowym i polskim mostownictwie pojawiają się nowe konstrukcje, które są ewolucją rozwiązań belkowych i podwieszonych. Obecnie za najbardziej rozpoznawalne uznać możemy mosty typu extradosed, które coraz częściej proponowane są jako obiekty o rozpiętości do 200,0 m. Jednak to nie jedyne rozwiązania, których dynamiczny rozwój można obecnie obserwować. W artykule omówiono nowe trendy w kształtowaniu mostów, kładąc nacisk na konstrukcje typu extradosed, under-deck, podwieszone z kablami umieszczonymi ponad i pod pomostem oraz extra-intradosed z uwzględnieniem ich zastosowania oraz charakteru pracy.
EN
In the recent years in the global and Polish bridge engineering we can observe new type of the constructions, which are an evolution of girder and cable-stayed bridges. Currently, as the most recognizable extradosed bridges can be considered, which are proposed for spans up to 200.0 m. However, this is not the solution that now sees dynamic growth. The article discusses new trends in the bridge design with the emphasis on extradosed, under-deck, cable-stayed with cables placed above and below the deck and extra-intradosed bridges.
PL
Wznoszenie każdego mostu podwieszonego wymaga indywidualnego, nietrywialnego podejścia do procesu budowy. W przypadku Mostu Uniwersyteckiego dodatkowe wyzwanie stwarzały złożony kształt pylonu i krzywiznowość pomostu. W artykule przedstawiono zarys analizowanych koncepcji montażu oraz wybrane szczegóły wznoszenia obiektu.
PL
Zaprojektowany i zrealizowany system obserwacji ciągłej mostu jest jednym z pierwszych (dość rozbudowanych) tego rodzaju systemów w Wietnamie. Dotyczy mostu podwieszonego o łącznej długości 2750 m, z przęsłem o największej rozpiętości 550 m. Opisano konstrukcję mostu, założenia systemu, elementy jego rozwiązania oraz perspektywy rozwojowe. Pomiary będą umożliwiały ocenę stanu technicznego i obserwację degradacji konstrukcji w czasie, co będzie służyło zarządcy obiektu w planowaniu jego utrzymania.
EN
Designed and implemented long-term structural health monitoring system of the bridge is one of the first extensive systems of such type in Vietnam. The system is installed on a cable-stayed bridge with a total length of 2750 m, with the main span of 550 m. Structure of the bridge, assumptions of the system, its elements and development prospects are described. Measurements will allow evaluation of the technical condition and observation of the long-term degradation of the structure, which will help the client in planning its maintenance.
13
Content available remote Stalowe konstrukcje cięgnowe. Cz.1 Charakterystyka
PL
Przedstawiono trzy warianty rozwiązania mostu: w postaci ustroju belkowego, typu extradosed i podwieszonego jednopylonowego. Po analizie warunków gruntowo-wodnych oraz wymagań środowiskowych do realizacji przyjęto most typu extradosed z betonu sprężonego, z przęsłami rozpiętości 60,0 + 120,00 + 60,00 m. Szerokość pomostu wynosi 29,94 m.
EN
This paper presents three versions of the bridge over Łyna along the ring road of Olsztyn. All of them have been designed as a structures made of prestressed concrete. Comparison of construction costs of each particular version has been made. The extradosed bridge has been chosen for construction. It is three-span structure with the span lengths as follows: 60,00 + 120,00 + 60,00 m. The bridge is 29,94 m wide.
PL
Autor przedstawia zalety stosowania konstrukcji betonowych, które w porównaniu z konstrukcjami stalowymi są łatwiejsze i tańsze w utrzymaniu. Te sprzyjające dla rozwoju betonu sprężonego warunki znajdują potwierdzenie w znaczącym postępie, jaki dokonał się w dziedzinie technologii sprężania w świecie i w Polsce. Dotyczy to także technologii pochodnych, w szczególności systemów linowych dla mostów podwieszonych.
EN
The author presents the advantages of concrete structures, which, compared to steel structures, are easier and cheaper to maintain. Such favorable to the development of prestressed concrete conditions are supported by substantial progress that has been made in the fi eld of compression technology both in the world and in Poland. This also applies to derivative technologies, especially cable systems for bridges.
PL
Przedstawiono liczne przykłady konstrukcji cięgnowych (podwieszonych, extradosed i wiszących) zaprojektowanych w firmie konsultingowej Strasky, Husty and Partners Ltd. w Czechach i jej biurach zagranicznych. Przykłady te stanowią ilustrację rozwoju tych konstrukcji w okresie ostatnich ponad dwudziestu lat.
EN
Cable-stayed, extradosed and suspension bridges built according to SHP design in the Czech Republic, Spain and USA are described in terms of their architectural and structural solution and technology of the construction. Their architectural and structural arrangement was of these bridges was developed from their basic function- to bridge a natural obstacle or another man-made thoroughfare. Concrete and steel structures suspended in bridge axis or on their outer edges are discussed. Experimental testing of curved cable supported bridges is also presented.
PL
Współczesne konstrukcje mostowe coraz śmielej przekraczają granice dotąd uznawane za nierealne, zarówno pod względem rozpiętości, jak też zastosowanych materiałów. Przeprawy mostowe o konstrukcji podwieszonej stanowią wielkie wyzwanie tak dla architekta, jak i dla konstruktora. Ze względu na powszechny i chętnie stosowany tego typu układ konstrukcyjny przy przekraczaniu dużych rozpiętości pojawia się dodatkowy problem w postaci obciążenia wiatrowego.
18
Content available remote Identyfikacja parametrów mostu wiszącego na podstawie pomiarów eksploatacyjnych
PL
Przedmiotem badań były własności dynamiczne konstrukcji mostu stalowego nad ulicą Opolską w Krakowie. Identyfikację parametrów przeprowadzono na podstawie charakterystyk dynamicznych zmierzonych w warunkach obciążenia mostu ruchem pieszych. W celu zweryfikowania poprawności uzyskanych rezultatów zbudowano model elementów skończonych. Opracowany model dostrojono do modelu wyznaczonego metodą eksploatacyjnej analizy modalnej i zastosowano do analitycznego wyznaczenia częstotliwości drgań własnych konstrukcji mostu podwieszanego linami do pylonu.
EN
The research was carried out for the steel suspension bridge across Opolska street in Krakow. Parameter identification was carried out with the use of nonlinear system identification method on the basis of system responses to operational excitation resulting from pedestrian traffic. In order to verify the correctness of the obtained results, on the basis of the geometrical and material properties of the considered system, the finite elements model was created. The FEM model was updated through the comparison with model determined by the use of experimental modal analysis method and then applied to analytical evaluation of the considered suspension bridge natural frequencies.
EN
The article discusses the basic principles of operation of modern ground-based radar interferometer, constituting a part of the IBIS-S system, as well as its abilities to be applied in the surveys of the structure. This system assures high accuracy, continuous recording, and the simultaneous observation of numerous points, and therefore it is applicable to study the dynamics of objects. The article presents and discusses the results of measurements of vertical and torsional vibrations carried out on the pedestrian suspension footbridge. The conducted research confirms the accuracy and usefulness of the ground-based radar interferometer for measuring vibrations.
PL
Artykuł omawia podstawowe zasady działania nowoczesnego naziemnego radaru interferometrycznego, wchodzącego w skład systemu IBIS-S, oraz możliwości zastosowania go w pomiarach konstrukcji. System ten zapewnia wysoką dokładność, ciągłą rejestrację oraz jednoczesną obserwację wielu punktów, dzięki czemu znajduje zastosowanie do badania dynamiki obiektów. Artykuł prezentuje i omawia wyniki pomiarów drgań pionowych i skrętnych przeprowadzonych na kładce dla pieszych o konstrukcji wiszącej. Wykonane badania potwierdziły dokładność i przydatność naziemnego radaru interferometrycznego do pomiarów drgań.
20
Content available Mosty Tacoma Narrows
PL
W światowej historii budownictwa lądowego wybijają się do rangi symbolu trzy mosty wiszące, nieprzeciętne budowle, które wzbudzają uczucia podziwu i zachwytu, ale też i niedowierzania, jak w przypadku tragedii mostu Tacoma Narrows.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.