Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  połączenia klejowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The aim of the article was to present issues related to the determination of the influence of the surface preparation method on the strength of adhesive joints made of three types of construction materials: structural steel C45, aluminium alloy EN AW-1050A and stainless steel 1.4401. The surfaces of the analysed materials were prepared by machining with three different abrasive tools of different gradations: P120, P220, P400. Adhesive joints were prepared using the E53/Z-1/100:10 epoxy adhesive composition. After the process of adhesive joint curing, destructive tests were carried out on the Zwick/Roell Z150 strength machine, in accordance with PN-EN 1465 standard, which determined the shear strength of the analyzed joints. During the tests it was observed that the most advantageous method of surface preparation is treatment using P220 grit abrasive.
PL
Celem artykułu było zaprezentowanie zagadnień związanych z określeniem wpływu sposobu przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączeń klejowych wykonanych z trzech rodzajów materiałów konstrukcyjnych: stali konstrukcyjnej C45, stopu aluminium EN AW-1050A oraz stali nierdzewnej 1.4401. Powierzchnie analizowanych materiałów zostały przygotowane poprzez obróbkę trzema różnymi narzędziami ściernymi różnej gradacji: P120, P220, P400. Połączenia klejowe przygotowano z użyciem kompozycji klejowej epoksydowej E53/Z-1/100:10. Po procesie utwardzania spoiny klejowej przeprowadzono badania niszczące na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell Z150, zgodnie z normą PN-EN 1465, dzięki którym wyznaczono wytrzymałość na ścinanie analizowanych połączeń. W trakcie badań zaobserwowano, że najkorzystniejszym sposobem przygotowania powierzchni jest obróbka wykorzystująca ścierniwo ziarnistości P220.
EN
The article presents the analysis of the impact of surface roughness on the load capacity of lap adhesive joints from aluminum alloy 2024. The surfaces of the samples were prepared to bond using mechanical treatment methods, such as milling and abrasive blasting. The surface roughness of the samples for different pre-treatment variants, measured in the 2D system, was found in the range of: Rp=19,4÷60,6 [μm], Rv=16,5÷88,1 [μm], Rz=35,9÷147,0 [μm], Rc=32,2÷103,3 [μm], Rt=37,1÷174,7 [μm], Ra=8,91÷22,73 [μm], Rq=10,50÷27,33 [μm], Rsk=-0,2260÷0,6487, Rku=1,78÷5,85, RSm=0,1207÷0,7337 [mm], Rdq=23,4÷198,7 [˚]. Strength tests showed an increase in the bearing capacity of joints the surfaces of which were subjected to both milling and abrasive blasting.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu chropowatości powierzchni na nośność zakładkowych połączeń klejowych stopu aluminium 2024. Powierzchnie próbek zostały przygotowane do klejenia z zastosowaniem metod obróbki mechanicznej, takich jak frezowanie i piaskowanie. Chropowatość powierzchni próbek dla poszczególnych wariantów obróbki, zmierzona w układzie 2D, mieściła się w przedziale: Rp=19,4÷60,6 [μm], Rv=16,5÷88,1 [μm], Rz=35,9÷147,0 [μm], Rc=32,2÷103,3 [μm], Rt=37,1÷174,7 [μm], Ra=8,91÷22,73 [μm], Rq=10,50÷27,33 [μm], Rsk=-0,2260÷0,6487, Rku=1,78÷5,85, RSm=0,1207÷0,7337 [mm], Rdq=23,4÷198,7 [˚]. Badania wytrzymałościowe wykazały wzrost nośności połączeń, których powierzchnie poddawane były zarówno frezowaniu, jaki i piaskowaniu.
EN
The researchpresents the analysis of the influence of the glue connection on the measurement of elongation of stainless steel and aluminum samples by means of fiber Bragg grating (FBG) with uniform fibers used as a measuring transducer.Research indicates two possible factors affecting the deformation of the transmission spectrum obtained during elongation measurement. One of them is the type of adhesive that is used to make the connection between the fiber Bragg grating and the tested sample. The second possible factor is method of connection's execution. The need for research on glue connection resulted from the formation of defects mainly in the form of numerous side bands visible in the transmission spectrum during the measurement of elongations. The test results were presented in the form of graphs obtained on the basis of transmission characteristic.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu połączenia klejowego na pomiar wydłużenia próbek ze stali nierdzewnej i aluminium za pomocą światłowodowej siatki Bragga(FBG)o jednolitych włóknach wykorzystanej jako przetwornik pomiarowy. Badania wskazują na dwa możliwe czynniki wpływające na deformacje widma transmisyjnego otrzymywanego podczas pomiaru wydłużenia. Jednym z nich jest rodzaj kleju jaki wykorzystuje się do wykonania połączenia pomiędzy światłowodową siatką Bragga, a badaną próbka. Drugim możliwym czynnikiem jest sposób wykonania połączenia. Potrzeba badań nad połączeniem klejowym wynikła z powstawania defektów głównie w formie licznych wstęg bocznych, widocznych na widmie transmisyjnym podczas pomiaru wydłużeń. Wyniki badań zostały przedstawione w formie wykresów uzyskanych na podstawie widm transmisyjnych.
4
Content available remote Analysis of von Mises hypothesis usefulness for adhesive layer effort estimate
EN
In the adhesive layer, uneven stress distribution and their complex state usually occur. Development of methodology for the analysis of adhesive layer was an aim of the experimental studies and numerical calculations. Specimens with adhesive layers which were similar to each other in terms of even distribution of stresses, were used in trials. This condition was met by using cylindrical oblique specimens consisting of two elements, obtained by cutting symmetrically at an angle of 45° a cylinder with a diameter of 12 mm and a height of 20 mm and bonding them adhesively on the cutting surfaces. The result of the experiment showed a greater than 2.26 to 2.92 strength of compressed specimens compared to stretched ones. It allows to conclude that the Mises hypothesis cannot be directly used for analysis of the state of stresses in adhesive joints. Numerical calculations were performed. For those, the model of the specimens was put under tension and compression with mean values of forces determined experimentally for specimens bonded with Epidian 57 adhesive. Conclusions were allowed to be formulate by conducted trials and calculations. Structural adhesives exhibit higher compressive strength rather than tensile strength. Consequently they exhibit indirect properties between metallic elastic plastics and brittle ceramic bodies. The criterion for destroying an adhesive bond loaded temporarily may be that the von Mises stress exceeds the absolute value of the tensile strength of the adhesive or compression. However it should be taken into account that those strengths have different values.
PL
W spoinach połączeń klejowych występuje zazwyczaj nierównomierny rozkład naprężeń i ich złożony stan. Celem prowadzonych badań eksperymentalnych i obliczeń numerycznych było opracowanie metodyki analizy wytężenia spoin klejowych. W badaniach zastosowano takie próbki, w spoinach których występuje zbliżony do równomiernego rozkład naprężeń. Warunek ten spełniają próbki cylindryczne skośne składające się z dwóch elementów uzyskanych przez przecięcie walca o średnicy 12 mm i wysokości 20 mm, symetrycznie pod kątem 45° i sklejenie ich na powierzchniach cięcia. Przeprowadzony eksperyment wykazał większą od 2,26 do 2,92 wytrzymałość próbek ściskanych w porównaniu do rozciąganych, co pozwala stwierdzić, że hipoteza Misesa nie może być stosowana bezpośrednio do analizy stanu wytężenia spoin klejowych. Przeprowadzono obliczenia numeryczne, w których model próbki obciążono na rozciąganie i ściskanie średnimi wartościami sił wyznaczonych eksperymentalnie dla próbek łączonych klejem Epidian 57. Przeprowadzone badania i obliczenia pozwoliły sformułować wnioski. Kleje konstrukcyjne cechuje większa wytrzymałość na ściskanie niż na rozciąganie, a więc wykazują one właściwości pośrednie pomiędzy metalicznymi ciałami sprężysto-plastycznymi i ceramicznymi kruchymi. Kryterium zniszczenia spoiny klejowej obciążonej doraźnie może być przekroczenie przez naprężenia von Misesa bezwzględnej wartości wytrzymałości kleju na rozciąganie lub na ściskanie, ale należy uwzględniać, że te wytrzymałości mają różne wartości.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych parametrów procesu pneumokulowania na nośność zakładkowych połączeń klejowych stopu aluminium 2024. Na skutek pneumokulowania nośność badanych połączeń zwiększyła się o 3,6-20,3%. Co więcej, na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej można stwierdzić, że w przyjętym obszarze zmienności parametrów technologicznych pneumokulowania, średnica kulek, ciśnienie sprężonego powietrza oraz czasu kulowania nie wywierają istotnego statystycznie wpływu na nośność połączeń klejowych stopu aluminium 2024.
EN
The thesis presents the results of investigations on the impact of shot peening parameters on the capacity of single lap adhesive joints from aluminium alloy 2024. Shot peening increased the capacity of joints by 3,6-20,3%. What is more, the statistical analysis showed that in the assumed area variability of shot peening parameters: ball diameter, pressure and time does not significantly affect the capacity of adhesive joints from aluminium 2024.
PL
W artykule opisano wpływ wybranych czynników konstrukcyjnych takich jak długość złącza, grubość warstwy kleju, wielkości fazy w otworze tulei oraz chropowatość powierzchni na wytrzymałość na ścinanie klejowych połączeń czopowych walcowych. Do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń w pracy użyto programu Minitab.
EN
The article describes the influence of selected structural factors such as joint length, thickness of the adhesive layer, the size of the phase in the bushing opening and the surface roughness on the shear strength of adhesivly bonded cylindrical joints. The Minitab program was used to carry out the necessary analyzes.
EN
An important part in the process of adhesive bonding is played by the appropriate preparation of surfaces to be subjected to adhesive bonding. The objective of the tests discussed in the article was to identify the effect of various surface preparation methods, including cleaning, grinding, atmospheric plasma treatment and the ATOP method on the strength of adhesive-bonded joints. The tests involved the use of specimens made of aluminium alloy EN AW 5754 as well as specimens made of glass fibre-reinforced epoxy-based plastics. The specimens were subjected to overlap adhesive bonding involving the use of Araldite two-component epoxy adhesive (Huntsman). The article presents results of the static shear test (of the overlap joints) in relation to a given surface preparation method applied before the adhesive bonding process. The highest strength of the adhesive-bonded joints made in the aluminium alloy was obtained in relation to the ATOP method-based treatment. In addition, the above-named method makes it possible to properly prepare a cleaned surface by forming a protective layer ensuring proper surface preparation for several months. In turn, the highest strength of the adhesive-bonded joints made of glass fibre-reinforced plastics was obtained in relation to the surface treatment performed using atmospheric plasma.
PL
W procesie klejenia ważną rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie powierzchni klejonych. Celem badań, przedstawionych w artykule, było sprawdzenie wpływu różnych metod przygotowania powierzchni, takich jak: oczyszczanie, szlifowanie, obróbka plazmą atmosferyczną, metoda ATOP na wytrzymałość złączy klejowych. Badania wykonano na próbkach ze stopu aluminium EN AW 5754 oraz próbkach z tworzyw sztucznych wykonanych na osnowie epoksydowej wzmacnianych włóknem szklanym. Próbki klejono na zakładkę klejem epoksydowym dwuskładnikowym - Araldite, firmy Huntsman. Przedstawiono wyniki badań statycznej próby ścinania złączy zakładkowych w zależności od zastosowanej metody przygotowania powierzchni przed klejeniem. Najwyższą wytrzymałości złączy klejowych, dla próbek wykonanych ze stopu aluminium, uzyskano przy obróbce metodą ATOP. Metoda ta pozwala także na odpowiednie zabezpieczenie oczyszczonej powierzchni poprzez wytworzenie warstwy ochronnej, zapewniając prawidłowe przygotowanie powierzchni przez okres kilku miesięcy. Natomiast przy łączeniu tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym najwyższą wytrzymałość uzyskano przy obróbce powierzchni przed procesem klejenia za pomocą plazmy atmosferycznej.
8
PL
Przeprowadzone badania miały na celu porównanie wybranych aspektów wytrzymałości poszczególnych rodzajów grup połączeń: lutowanych oraz klejowych, wykonanych z blachy miedzianej M1E z4. W przypadku połączeń lutowanych czynnikiem zmiennym był rodzaj zastosowanego topnika, który został wybrany z uwzględnieniem właściwości łączonego materiału, natomiast w przypadku połączeń klejowych czynnikiem zmiennym był rodzaj kleju. Wśród różnych dostępnych topników zastosowano: Fosol, pastę Unifix 3 i kalafonię. Do wykonania połączeń klejowych zastosowano 4 kompozycje klejowe, przygotowane z użyciem żywic epoksydowych Epidian 5 i Epidian 53 oraz utwardzaczy PAC i Z1, w odpowiednich stosunkach stechiometrycznych. W obu grupach połączeń zastosowano również różne rodzaje połączeń. W przypadku lutowania próbki zostały połączone doczołowo, w klejeniu natomiast zakładkowo. Przygotowane połączenia poddano badaniom wytrzymałościowym, na podstawie których określono nośność połączeń. Uzyskane wyniki badań poddano również analizie statystycznej, dzięki której określono grupy jednorodne i oceniono istotne różnice pomiędzy poszczególnymi sposobami wykonania połączeń montażowych. Na podstawie uzyskanych wyników badań zauważono, że w przypadku połączeń lutowanych najwyższą wartość nośności uzyskano dla połączeń, gdzie jako topnik zastosowano pastę Unifix, natomiast najniższą dla połączeń w których wykorzystano Fosol. Najwyższą wartość nośności uzyskano w przypadku połączeń klejowych wykonanych przy użyciu kompozycji E53/PAC/100:80, natomiast najniższą dla połączeń klejowych wykonanych przy pomocy kompozycji klejowej E5/Z1/100:12.
EN
In the research was the comparison selected aspects of the individual soldered and adhesive joints strength made of M1E z4copper sheet. In the case of soldered joints, the variable was the type of flux used, which was selected taking into account the properties of the adhered, while in the case of adhesive joints, the variable was the type of adhesive. The available fluxes include: fosol, Unifix 3 paste and rosin. Four adhesive compositions was prepared by using Epidian 5 and Epidian 53 epoxy resins as well and PAC and Z1 hardeners were used to make adhesive joints, in appropriate stoichiometric ratios. In both groups of joints, different types of joints were also used. In the case of soldering, the samples were butt-jointed, while the adhesive joints was overlapped. The prepared joints were subjected to strength tests, on the basis of which the load capacity of joints was determined. Obtained results of the research were also subjected to statistical analysis, thanks to which homogeneous groups were determined and it was possible to assess significant differences between particular methods of making assembly joints. Based on the obtained test results, it was noted that the highest load-bearing capacity was obtained for adhesive joints made using E53/PAC/100:80 compositions, while the lowest for adhesive joints made using E5/Z1/100:12 adhesive composition.
9
Content available remote Wybrane aspekty procesu montażu autobusów z wykorzystaniem technologii klejenia
PL
W procesie montażu autobusów wykorzystywane są połączenia rozłączne i nierozłączne. Oprócz połączeń spawanych, gwintowych, kształtowych i nitowych, w wielu operacjach stosowana jest technologia klejenia. Połączenia klejowe znajdują zastosowanie w różnych etapach montażu autobusów, począwszy od klejenia dachu, przez wklejanie szyb do ramy stalowej oraz blach bocznych, aż do klejenia różnorodnych elementów wyposażenia autobusów, także elementów wykończeniowych. Często połączenia klejowe stosowane są łącznie z innymi rodzajami połączeń, np. nitowanymi, wykorzystując efekt synergii obu rodzajów połączeń. W konstrukcji autobusu kleje spełniają także rolę uszczelniającą, co jest niezwykle istotne podczas eksploatacji autobusów w rożnych warunkach atmosferycznych. Wiele zalet połączeń klejowych przyczynia się do ich wykorzystywania w procesach montażu. Podczas budowy różnorodnych konstrukcji, za pomocą klejenia łączy się niekiedy materiały różniące się właściwościami mechanicznymi i fizyko-chemicznymi, co jest niemożliwe do wykonania za pomocą innych metod łączenia. Jednak podczas opracowywania procesu technologicznego montażu z wykorzystaniem połączeń klejowych należy uwzględnić także niekorzystne cechy, czy też ograniczenia tej metody montażu. Z tego względu konieczna jest szczegółowa analiza wszystkich czynników wpływających na proces klejenia, aby poprawnie opracować i wykonać proces montażu z użyciem połączeń klejowych.
EN
During the assembly the bus temporary and permanent fastening joints are used. Besides of welded, screw and rivet joints, bonded technology was used in many operations. In various stages of assembly of buses adhesive joints are used for example during bonding the roof, bonding the glass to the steel frame, bonding of various pieces of equipment buses, as finishing elements. Often, adhesive joints are used with other types of joints, for example rivet joints, using the synergism of both types of joints. In the bus construction the adhesives also play sealing role, which is extremely important during the operation of buses in different weather conditions. Many of the advantages of adhesive joints contribute to their use in the assembly process. The bonding process was used to joining the materials of different mechanical and physico-chemical properties. Sometimes this joining is not feasible by other joining methods. However, during designing the assembly process with using the bonding technology, the disadvantages or limitations of this type of joining method should be considered. Due to these limitations a detailed analysis of all the factors affecting the bonding process is necessary in order to properly prepare and perform the assembly process using adhesive joints.
PL
Wprowadzenie naprężeń ściskających do warstwy wierzchniej materiału może powodować odkształcenia plastyczne, powodujące odkształcenia (deformacje) cienkich blach. Piaskowanie powierzchni zewnętrznych zakładkowych połączeń klejowych, po utwardzeniu ich spoin, powinno spowodować odkształcenia, które mogą zmniejszyć wartość naprężeń w obciążonych spoinach i w ten sposób zwiększyć wytrzymałość połączeń. Przeprowadzono badania eksperymentalne, które potwierdziły tę hipotezę. Zaproponowano również metodę uwzględnienia skutków obróbki powierzchniowej zgniotem w obliczeniach numerycznych wytrzymałości połączeń klejowych. Z badań eksperymentalnych i obliczeń numerycznych wynika, że wzrost wytrzymałości, wynikający z zastosowania obróbki powierzchniowej zgniotem klejonych elementów połączeń zakładkowych po utwardzeniu ich spoin, może wynieść od kilkunastu do kilkudziesięciu procent.
EN
Loading compressive stress into surface layer of thin sheets cause possibility of their deformations . The sand blasting of surface layer of adhesive lap joints after adhesive curing should cases such deformation that can reduce stresses in adhesive layer, so enlarge joint strength. The experimental tests and numerical calculations verify this hypothesis. The method of considering in numerical calculations the effect of surface treatment cold-work hardening was proposed. Made experimental tests and numerical calculations showed that the increase of strength of cold-work hardening lap adhesive joints may cause strength increase from a dozen or so to dozen percent.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu parametrów pneumokulowania na wytrzymałość zakładkowych połączeń klejowych stopu tytanu Ti6Al4V. Badania przeprowadzono wg planu statycznego, zdeterminowanego, trójpoziomowego Hartley’a PS/DS-P:Ha3. Parametry pneumokukowania zmieniały się w zakresie: czas obróbki t = 1–3 min, ciśnienie sprężonego powietrza p = 0,2–0,4 MPa i średnica kulek d = 1,5–2,5 mm. Przyjęty plan badań pozwolił przedstawić wyniki badań w postaci wielomianu drugiego stopnia, umożliwiającego wyznaczenie optymalnych parametrów procesu umacniania badanych złączy klejowych.
EN
The paper presents the results of experimental research on the influence of pneumatic shot peening parameters on the strength of single lap adhesives joint of titanium alloy Ti6Al4V. The experiments were conducted according to statistical Hartley’s plan PS/DS-P:Ha3. Technological parameters were changed in the range; 1–3 min shot peening time t, 0,2–0,4 MPa pressure p and 1,5–2,5 mm diameter of the balls d. The accepted research plan allowed to present the results of the study in the form of a second degree polynomial, allowing to determine the optimal parameters of the process of strengthening the examined joints.
PL
Artykuł przedstawia wyniki testów laboratoryjnych trójpunktowego cyklicznego zginania aluminiowych belek skrzynkowych łączonych za pomocą warstwy adhezyjnej oraz nitów. Aluminiowe profile omega połączono z płaską aluminiową płytką za pomocą kleju z grupy Loctite, nity zrywalne o średnicy 4 mm, oraz kombinacji tych łączników. Belki o wymiarach 84 x 36 x 300 mm poddano quasi statycznemu cyklicznemu obciążeniu w dwóch położeniach: profil omega w górnej lub dolnej pozycji. W badaniach wykorzystano maszynę wytrzymałościową MTS oraz system cyfrowej korelacji obrazu. W artykule przeanalizowany został rozwój deformacji profili wraz z ich uszkodzeniem, oraz propagacja uszkodzenia warstwy adhezyjnej pomiędzy łączonymi elementami w różnych przypadkach obciążenia.
EN
The paper presents the results of laboratory tests of three-point cyclic bending of aluminum box beams connected by adhesive layer and rivets. Aluminum omega profiles were joined with a flat aluminum plate using Loctite adhesive, 4mm diameters rivets, and a combination of these connectors. Beams of dimensions 84 x 36 x 300 mm were subjected to quasi static cyclic loading in two positions: omega profile on the top or bottom position. Material Testing System (MTS) strength and Digital Image Correlation system (DIC) were used. The work has analyzed the development of deformation profiles and their damage, and the propagation of damage to the adhesive layer between the joined elements in different load cases.
PL
W wielu dziedzinach przemysłu przyrostowe metody szybkiego prototypowania znajdują coraz szersze zastosowanie dzięki swoim licznym zaletom. Jednak ze względu na ograniczenia wynikające z przestrzeni roboczej urządzeń elementy o znacznych wymiarach muszą być drukowane w częściach. Ważnym aspektem jest łączenie ze sobą części składowych w komponent wielkogabarytowy. Jedną z najczęściej stosowanych technologii ich łączenia jest klejenie. W pracy przedstawiono w ybrane aspekty procesu łączenia przez klejenie elementów wykonanych metodą Melted and Extruded Modeling (MEM). Określono wpływ materiału modelowego i geometrii powierzchni łączenia na wytrzymałość statyczną złącza klejowego. Określono wybrane parametry struktury wytrzymałości: maksymalną siłę przenoszoną przez złącze, maksymalne przemieszczenie i energię niezbędną do zniszczenia.
EN
In many areas of industry, additive rapid prototyping methods are finding wider use due to their advantages. However, due to limitations resulting from the devices work space, elements with large dimensions must be printed in parts. An important aspect is joining process of the parts into a largesize component. One of the most commonly used technologies for joining them is gluing. The paper presents selected aspects of the joining process for elements made by using the Melted and Extruded Modeling (MEM) method. The influence of the model material and the geometry of the joining surface on the static strength of the adhesive joints was determined. Selected parameters of the strength structure were determined: maximum force transmitted by the joint, maximum displacement and energy necessary for joint destruction.
EN
The role of adhesive technology in industry has increased significantly in recent times. The need to transfer ever-greater stresses while reducing the mass of devices causes difficulties in engineering. The use of dissimilar materials prioritise this technology. Special equipment is required to ensure the right technological conditions. CAD software facilitates the creation of a virtual design to meet the formulated requirements. This article presents the method of designing the instrumentation allowing to conduct the study of adhesives cured by UV rays.
EN
The present paper evaluates the effect of joining method on the strength of joint assemblies of selected structural materials: DX51+Z275 galvanised steel, OH18N9 stainless steel and DC01 low carbon steel. The objects of the study are: the lap adhesive joint and the butt welded joint with continuous and spot weld. Welded joints were produced latter by means of one of the two welding methods, MIG or MAG. The choice of the welding method depended on the type substrate material. Welding was conducted at the following constant technological parameters: strength of current, electrode deposition rate, filler metal diameter, type and flow rate of shielding gas. The adhesive joint was bonded with Epidian 53/Z1/100:10 epoxy adhesive. The substrates were pre-treated in a three-stage surface preparation process involving: mechanical treatment with P60 and P320 abrasive tools and degreasing with Loctite 7063 degreasing agent. The tensile strength tests, conducted under the study, provided strength characteristics of the tested joint assemblies, indicating differences in the values of strength that depended on the applied joining method or, in the case of welded joints, the structure of the seam.
16
Content available remote Wytrzymałość połączeń klejowych blach stalowych po obróbce mechanicznej
PL
Przeprowadzone badania doświadczalne miały na celu określenie wpływu przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączeń klejowych blach stalowych. W badaniach przyjęto jedną z możliwych metod obróbki mechanicznej – obróbkę ściernymi narzędziami nasypowymi, ze względu na niski koszt oraz możliwość dobrego rozwinięcia powierzchni, co ma wpływ na wytrzymałość. Wykorzystane zostały papiery o różnej wielkości ziarna tj. P120, P320, P500 oraz P800. Dodatkowo zastosowano dwa warianty przygotowania powierzchni. Pierwszy wariant to obróbka mechaniczna przy pomocy wyznaczonego narzędzia nasypowego, a drugi to obróbka mechaniczna i dodatkowo odtłuszczanie powierzchni próbek. Po przygotowaniu powierzchni próbek zostały one sklejone z użyciem przygotowanego kleju (mieszanina żywicy epoksydowej Epidian 57 oraz utwardzacza Z1 w stosunku 100:10). Po określonym czasie utwardzania próbki były poddane badaniom wytrzymałościowym. Zauważono, że największą wytrzymałość na ścinanie w rozpatrywanych wariantach osiągają połączenia, których powierzchnie zostały przygotowane przy użyciu papieru ściernego P320.
EN
The aim of experimental studies was to determine the influence of surface treatment on the adhesive joints strength of steel sheets. In a study accepted one of the possible methods of machining – abrasive machining grinding tools. This kind of tools was used due to its low cost and the ability to fairly good development of the surface, which affects the strength. The sand papers with different grain size (P120, P320, P500 and P800) were used. Two variants of surface treatment were tested. The first variant was the mechanical treatment by using the tested grinding tools and the second variant consisted mechanical treatment and degreasing by using Loctite 7063 degrease agent. After surface treatment the samples was joined by using the adhesive as a compound of Epidian 57 epoxy resin and Z1 hardener in the ratio of 100:10. After curing the samples were subjected to strength tests. It was noted that the highest shear strength was achieved for samples, which surfaces were prepared using sandpaper P320.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości wytrzymałościowych przeprowadzonych w próbie rozciągania dla połączeń klejowych, nitowych i klejowo-nitowych blach ze stopu aluminium EN AW-5754. Zastosowano dwie najbardziej rozpowszechnione metody wykonywania połączeń nierozłącznych, jakimi są klejenie i nitowanie oraz dodatkowo badaniom poddano połączenia powstałe z zastosowania obu metod. W procesie nitowania zastosowano pojedynczy nit zrywalny, wykonany ze stopu aluminium. W procesie klejenia wykorzystano klej epoksydowy dwuskładnikowy Epidian 57/PAC/1:1. Powierzchnię do procesu klejenia przygotowano poprzez ręczną obróbkę mechaniczną papierem ściernym P320 oraz odtłuszczanie środkiem Loctite 7063. Proces utwardzania połączeń klejowych przebiegał w temperaturze otoczenia. Analizowane połączenia poddano badaniom niszczącym, zgodnie z normą ISO 4587, na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell Z150. Na podstawie wyników badań zauważono, że lepszą nośnością charakteryzowały się połączenia klejowe, jednak wynik ten nie odbiegał znacząco od wartości wytrzymałości połączenia klejowo-nitowego. Najmniej korzystnymi wynikami charakteryzowały się połączenia nitowe, co mogło być skutkiem zastosowania pojedynczego nitu.
EN
The paper presents results of a tensile test for adhesive, rivets and adhesive-riveted aluminum sheet EN AW-5754 joints. Values of strength and destructive force were presented. Due to its characteristics of used in research material finds application in almost all industries, precisely because the focus was on correctness of the technology made joints and the mechanical properties which characterized the resulting joints. Two of the most popular methods for performing permanent joints was used – bonding and riveting and hybrid of these two method. In riveting a single rivet made of an aluminum alloy was used. The holes for the rivets were previously drilled. In bonding process of the adhesive used was a two-component adhesive consisting of epoxy resin Epidian 57 and hardener PAC prepared in a stoichiometric ratio of 1:1. The sandpaper P320 machining process and degreasing with Loctite 7063 was used to surface treatment of surfaces adherends. The curing process was performed at ambient temperature. Analysed joints were destructive tested, in accordance with ISO 4587, on testing machine Zwick / Roell Z150.Based on the results observed that a better load capacity characterized by adhesive joints, but this result was similar with the load capacity of the joint adhesive-riveted. The least positive results were characterized by riveted joints, which could be due to the use of a single rivet.
18
Content available remote Badania skuteczności klejenia kompozytu węglowego
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące skuteczności klejenia kompozytu węglowego. Skoncentrowano się na badaniach porównawczych wytrzymałości na ścinanie połączeń klejowych z udziałem kompozytu węglowego, z użyciem różnych klejów konstrukcyjnych. Ponadto w pracy przedstawiono wybrane parametry chropowatości powierzchni 2D oraz 3D.
EN
The paper presents the results of research on the effectiveness of carbon composite bonding. Concentrations on comparative shear strength studies of carbon composite joints using various structural adhesives. In addition, the work presents selected parameters of surface roughness 2D and 3D.
19
Content available remote Badania skuteczności klejenia i spawania stali konstrukcyjnej S235JR
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia wytrzymałości połączeń spawanych i klejowych stali konstrukcyjnej S235JR. Wykonane połączenia porównano pod względem skuteczności, gdzie kryterium określającym była wytrzymałość na ścinanie. Przedmiotem badań były trzy rodzaje połączeń spawanych: doczołowych, zakładkowych z jednym spawem, zakładkowych z dwoma spawami, jak i dwa rodzaje połączeń klejowych: doczołowych i zakładkowych. Łączone próbki wykonano z blachy stalowej konstrukcyjnej S235JR o grubości 4 mm. Do wykonania połączeń spawanych wykorzystano spawarkę inwertorową ADLER MMA-200. Połączenia spawane przygotowano z zastosowaniem spawania łukowego elektrodą otuloną klasyfikowaną wg PN-EN ISO 2560:2006-E38 A RC 12. Do wykonania połączeń klejowych zastosowano klej epoksydowy dwuskładnikowy Epidian 57/Z1/100:10. Przygotowanie powierzchni wszystkich próbek przeznaczonych do łączenia polegało na usunięciu nierówności krawędzi blach za pomocą szlifierki kątowej, usunięciu zanieczyszczeń przy użyciu środka do czyszczenia i odrdzewiania powierzchni Fosol, a następnie odtłuszczeniu powierzchni preparatem Loctite 7063. Badania wytrzymałościowe przeprowadzono zgodnie z normą EN DIN 1465. Uzyskane wyniki badań wskazały na różnice w otrzymanych wartościach wytrzymałości w zależności od zastosowanej metody łączenia, a także geometrii wykonanych połączeń. Na podstawie wyników badań zauważono, że lepsze wyniki wykazały połączenia spawane, co wskazuje na ich większą skuteczność, jednak w połączeniach spawanych w większości próbek zauważono wyraźną korozję w miejscu złączenia, czego nie zaobserwowano w przypadku połączeń klejowych.
EN
The article presents selected issues of welded joints and adhesive joints strength of structural steel S235JR. Joints were compared in terms of effectiveness, where criterion for determining was shear strength and value of destructive force. The subject of the study were three types of welded joints: butt, single-lap with single weld, single-lap with double welds, as well as two types of adhesive joints: butt and single-lap. Joined samples were made of S235JR steel sheet with a thickness of 4 mm. Welded joints were made by used inverter welder ADLER MMA-200. Welded joints were prepared by the arc welding with coated electrode classifiable according to PN-EN ISO 2560:2006-E38 A RC 12. In the case of adhesive joints, two-component epoxy adhesive consisting of epoxy resin Epidian 57 and hardener Z1 connected in a weight ratio of 100:10. Surface of all samples were preparation by removing uneven from edges of sheets with angle grinder, to remove impurities using cleaner and rust removal surface Fosol and then degreased with Loctite 7063. Strength test were carried out according to EN DIN 1465. Obtained test results pointed out the differences in the strength values obtained depending on the method of joining, as well as geometry of the made joints. Based on results observed that better results were achieved for welded joints and thus their effectiveness was higher, but in most of welded joints was observed corrosion at the joint, which was not observed in the case of adhesive joints.
20
Content available remote Badania klejów wykorzystywanych w próbach stoiskowych konstrukcji lotniczych
PL
W pracy zaprezentowano rezultaty badań własnych, których celem była analiza porównawcza nośności uchwytów, wykorzystywanych jako węzły układu obciążającego płatowce statków powietrznych w próbach stoiskowych. Uchwyty wykonywane z tkanin są przyklejane do pokrycia płatowca w czasochłonnym i pracochłonnym procesie technologicznym. Zaproponowano zastąpienie stosowanego obecnie kleju rozpuszczalnikowego Butapren innym rodzajem kleju oraz jednocześnie uproszczenie i skrócenie procesu naklejania uchwytów. Z pozoru trywialne zadanie okazało się jednak problemem złożonym, ponieważ spoiny połączeń klejowych narażone są na najmniej pożądany przypadek ich obciążenia, tzn. oddzieranie oraz dostępne na rynku aplikacje klejowe cechuje znacznie dłuższy czas sieciowania od czasów deklarowanych przez producentów.
EN
The paper presents the results of their own research, whose aim was comparative analysis of the capacity of the handles used as nodes the loading system of aircraft airframes in the stand tests.Handles made of fabric are adhered to the airframe skin in a time consuming and laborious process. It proposed to replace the currently used solvent adhesive Butapren other type of adhesive and at the same time to simplify and shorten the process of attaching handles. A seemingly trivial task, however, turned out a complex problem, because an adhesive jointsare exposed to the least desirable case of load, ie. detaching and the commercially available adhesive application has a much longer cure time than the time declared by the manufacturers.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.