Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruch ślizgowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This work presents a test rig and the results of experimental investigations of friction force variability in sliding motion under the simultaneous influence of vibrations that are tangential and normal to the sliding plane. Investigations were carried out at the frequency of f = 2000 Hz, which is below the frequency of selfvibrations of the moved object. They were conducted as a function of the three most important factors decisive in the possibility of friction force reduction in sliding motion, and the magnitude of this reduction, i.e. the amplitude of vibrations, amplitude of vibrations velocity, and sliding velocity. Various surface pressures were considered. It has been shown that combining longitudinal tangential vibrations with normal ones increases the individual effects of each type of separately acting vibrations, but it is not directly summing them up.
PL
W pracy przedstawiono stanowisko badawcze i wyniki badań doświadczalnych zmian siły tarcia w ruchu ślizgowym przy równoczesnym działaniu drgań stycznych wzdłużnych i drgań normalnych do płaszczyzny poślizgu. Badania przeprowadzono przy częstotliwości drgań f = 2000 Hz znajdującej się poniżej częstotliwości drgań własnych przesuwanego układu. Przeprowadzono je w funkcji trzech najważniejszych czynników decydujących o możliwości wystąpienia redukcji siły tarcia w ruchu ślizgowym i o wielkości tej redukcji. Były to: amplituda drgań, amplituda prędkości drgań i prędkość poślizgu. Uwzględniono różne naciski powierzchniowe. Badania wykazały, że złożenie drgań stycznych wzdłużnych z drganiami normalnymi potęguje indywidualne skutki każdego rodzaju tych drgań działających oddzielnie, ale ich w prosty sposób nie sumuje.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu drgań normalnych do powierzchni poślizgu na poziom redukcji siły tarcia w ruchu ślizgowym. Badania przeprowadzono na oryginalnym stanowisku badawczym. Wykazano, że poziom redukcji w istotny sposób zależy zarówno od parametrów drgań, jak i parametrów poślizgu, a także od parametrów geometrycznych stykających się powierzchni pary ciernej. Wzrost prędkości przesuwu obniża poziom redukcji siły tarcia. Wpływ nacisków powierzchniowych jest dwukierunkowy i wyraźnie zależny od chropowatości stykających się powierzchni.
EN
The paper presents the results of experimental research of the influence of normal vibrations to the plane of motion on reduction of friction force in sliding motion. Experimental tests were carried out on an orginal research stand. It has been demonstrated that level of friction force reduction, in significant way, depends on parameters of normal vibrations, siliding motion and surfaces geometry. The increase of sliding velocity decreases the reduction efect. The impact of the normal pressure at the contact surface is bidirectional and clearly depends on roughness of surfaces.
PL
W artykule przedstawiono nowy estymator prędkości kątowej wykorzystujący ruch ślizgowy. Przedstawiony mechanizm adaptacji prędkości składa się z dwóch części: ciągłej oraz nieciągłej, wykorzystującej funkcję znaku. W porównaniu z dotychczas stosowanymi estymatorami pozwala on uzyskać mniejsze oscylacje estymowanej prędkości oraz zmniejszyć opóźnienie wprowadzane przez filtr dolnoprzepustowy. Analiza teoretyczna estymatora zilustrowana została wynikami badań symulacyjnych.
EN
In the paper a novel sliding mode speed estimator is presented. The proposed adaptation mechanism consists of two parts: continuous and discontinuous, taking the advantage of the sign function. In comparison to the estimators presented so far, it allows to obtain lower oscillations of the estimated speed and to decrease the delay introduced by the low-pass filter. The theoretical analysis is illustrated with simulation test results.
EN
The aim of this paper is hybrid fuzzy sliding mode control of a Doubly Fed Induction Generator (DFIG) in the form of a wind turbine. This type of control is introduced to avoid the major disadvantage of variable structure systems, namely the chattering phenomenon. Variable structure ensures the high dynamic of convergence and robustness towards parametric variations and disturbances. Fuzzy control is introduced here in order to remove residual vibrations in high frequencies. That approach is used to control the mechanical speed and the reactive power exchanged between the stator circuit and the grid. Those variables are decoupled through vector control. The feasibility of this work is proven by mathematical and simulation models based on MATLAB.
5
Content available remote Temperaturowa odporność na zużycie elementów z powłoką AlCrN
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu temperatury na odporność na zużycie elementów pokrytych powłoką AlCrN. Powłokę wytworzono w procesie osadzania fizycznego z fazy gazowej (PVD) na tarczach wykonanych z węglika wolframu. Badania tribologiczne w ruchu ślizgowym ciągłym przeprowadzono z wykorzystaniem stanowiska badawczego T-21 produkcji ITeE–PIB. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że odporność na zużywanie skojarzenia z powłoką AlCrN zależała od temperatury. Największe zużycie odnotowano w temperaturze pokojowej. Natomiast w 600°C intensywność zużywania powłoki była 4-krotnie mniejsza, a w 750°C 6-krotnie mniejsza niż w temperaturze pokojowej. Mechanizm wysokotemperaturowej odporności na zużywanie powłoki AlCrN polega na utworzeniu tlenkowej warstwy ochronnej. Przeprowadzone analizy składu warstwy wierzchniej wskazały na znacznie większą zawartość tlenu w śladzie tarcia niż poza śladem. W wysokiej temperaturze proces tarcia dodatkowo intensyfikował utlenianie, a ilość tlenu wzrastała wraz ze wzrostem temperatury.
EN
The aim of the study was to investigate the effect of temperature on the wear resistance of coated parts AlCrN. The coating was prepared in the physical vapour deposition process (PVD) on the discs made of tungsten carbide. The testing in sliding motion conditions was performed using T-21 tribotester manufactured by ITeE–PIB. The results showed that the wear resistance of the AlCrN coating depends on the temperature. The largest wear rate was obtained at room temperature. In contrast, at 600°C the intensity of wear of the coating was 4-fold lower, and 750°C, 6-fold lower than at room temperature. The mechanism of high wear resistance of AlCrN coating is based on creation of oxide protective layer. Conducted analysis of the composition of the surface layer showed a significantly higher content of oxygen in the wear track than the outside track. At high temperature, friction process further intensified oxidation and the amount of oxygen increased with increasing temperature.
PL
Z tribologicznymi badaniami wysokotemperaturowymi elementów, zwłaszcza ceramicznych lub z powłokami, związanych jest wiele problemów technicznych. Do głównych problemów konstrukcyjnych należą: sposób mocowania elementów testowych oraz zadanie i stabilizacja temperatury warstwy wierzchniej elementów testowych. Niestety każde z istniejących rozwiązań stosowanych w dostępnych komercyjnie urządzeniach ma wady. W pracy zaprezentowano autorskie rozwiązania obejmujące zmianę sposobu mocowania elementów testowych (kulki i tarczy) oraz zadawania i stabilizacji temperatury w komorze badawczej. Opracowane rozwiązania zastosowano na stanowisku T-21 typu kula/trzpień–tarcza. Wykonane badania weryfikacyjne potwierdziły poprawność przyjętych rozwiązań.
EN
In high-temperature tribological testing of elements, in particular ceramics or coatings, there are a wide range of technical problems. The main technical problems include the method of fixing of the test specimens and the temperature stabilization of the surface layer of the test elements during the test. Unfortunately, each of the existing solutions used in commercially available devices has drawbacks. The paper presents original solutions involving a change to a method for the fixing of test elements (balls and disks) and the setting and temperature stabilization in the test chamber. The solutions developed were used in a T-21 ball/pin-ondisc tribotester. The verification tests have confirmed the correctness of the solutions adopted.
PL
Zjawisko zużycia typu scuffing opisywane jest jako nagłe uszkodzenie powierzchni styku pary ciernej w ruchu ślizgowym, pracującej w warunkach smarowania płynnego. Towarzyszy mu m. in. nagły wzrost współczynnika tarcia i temperatury powierzchni elementów współpracujących. W konsekwencji dochodzi do zatarcia i deformacji plastycznej powierzchni styku. Rozwój zjawiska scuffingu polega na oddziaływaniu wielu czynników jednocześnie, w związku z czym nie istnieje jednoznaczna teoria w pełni je wyjaśniająca. Niniejsza praca stawowi przegląd wybranych pozycji literaturowych poruszających tematykę zużycia typu scuffing, zarówno w kwestii jego modelowania jak i występowania w skojarzeniach par ciernych wykonanych z różnych materiałów.
EN
Scuffing is described as sudden failure of contact surfaces of friction pairs in sliding motion under lubricated conditions. It is accompanied by unexpected rise in friction coefficient and temperature. Scuffing propagation is concerned with influence of many factors simultaneously and there is no clear theory explaining it fully. The presented paper contains a review of chosen scientific works that deal with scuffing both in modelling and occurrence in friction pairs made from different materials.
PL
W artykule przedstawiono układ sterowania prędkością kątową napędu z silnikiem indukcyjnym, wykorzystujący ruch ślizgowy. W celu zmniejszenia oscylacji regulowanych zmiennych (zjawisko chatteringu), w stosunku do powszechnie stosowanej metody dwustanowej, zastosowano ekwiwalentną metodę sterowania ślizgowego, w której sygnał sterujący składa się z dwóch części: ciągłej oraz nieciągłej. Przedstawiono sposób projektowania takiego regulatora przy wykorzystaniu ogólnej metodyki syntezy układów sterowania ślizgowego, którą opisano we wstępnej części artykułu. Opracowany algorytm sterowania zweryfikowano za pomocą badań symulacyjnych i eksperymentalnych na stanowisku laboratoryjnym z silnikiem indukcyjnym o mocy 3 kW.
EN
The paper deals with the speed control of the induction motor drive, which utilizes the sliding modes. In order to reduce the oscillations of regulated variables (the chattering phenomenon), in contradiction to the commonly used relay control method, the equivalent control method is applied. In this method, control signal consists of two different parts: continuous and discontinuous. The design method of such controller has been presented, based on the general design methodology of the systems with sliding modes, which has been demonstrated in the introductory part of the paper. The proposed control algorithm has been verified in simulation and experimental tests for the 3 kW induction motor.
9
Content available remote Sliding mode control of the DC drive with relative degree higher than one
EN
Certain problems concerning the higher order sliding mode (SM) controller have been presented. SM methodology has been applied to DC drive system. The control system consists of two control feedbacks in a cascade structure - conventional PI current controller and SM position and velocity controller. Due to the relative degree of sliding function is higher than one, the second order sliding controller has been suggested. To verify the theoretical results, simulation studies have been carried out.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia syntezy regulatora ślizgowego wyższego rzędu. Metodę zastosowano dla układu napędowego prądu stałego o kaskadowej strukturze regulacji. Zaproponowano konwencjonalny PI regulator prądu, natomiast regulator ślizgowy został określony dla pętli regulacyjnej położenia i prędkości kątowej. Stopień relatywności dla funkcji ślizgowej jest większy od jeden, zastosowano więc regulator ślizgowy drugiego rzędu. Metodę zweryfikowano za pomocą badań symulacyjnych.
EN
Sliding mode methods have been historically studied because of their strong robustness properties with regard to a certain class of uncertainty, achieved by employing nonlinear control/injection signals to force the system trajectories to attain in finite time a motion along a surface in the state-space. This paper will consider how these ideas can be exploited for fault detection (specifically fault signal estimation) and subsequently fault tolerant control. It will also describe applications of these ideas to aerospace systems, including piloted flight simulator results associated with the GARTEUR AG16 Action Group on Fault Tolerant Control. The results demonstrate a successful real-time implementation of the proposed fault tolerant control scheme on a motion flight simulator configured to represent the post-failure EL-AL aircraft.
PL
W pracy przedstawiono dyskretną implementację układu sterowania ślizgowego dla napędu bezpośredniego z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi. Dla wyeliminowania szybkich przełączeń zastosowano strefę graniczną, a dodatkowy człon całkujący eliminuje uchyb ustalony. W pracy przedstawiono zasady doboru nastaw regulatora dla zmiennych parametrów układu. Rozważania teoretyczne zilustrowano badaniami symulacyjnymi.
EN
This paper focuses on the discrete implementation of the sliding mode controller to direct drive with permanent magnet synchronous motor. To avoid the chattering the boundary layer is used. Additional integrator is used to eliminate steady state errors. The tuning method for variable system parameters is presented. Simulation results show that the control approach can decrease the tracking error, enhance the system's robustness and attenuate high frequency chattering in the control signal.
12
Content available remote Sterowanie ślizgowe - odporna metoda regulacji obiektów dynamicznych
PL
Przedstawiony niżej tekst - w przystępny sposób - opisuje najważniejsze zagadnienia sterowania o zmiennej strukturze z ruchem ślizgowym. Przedstawia podstawowe pojęcia dotyczące tej problematyki, wskazuje istotne zalety omawianej metody regulacji oraz wzmiankuje najbardziej aktualne problemy badawcze w tym zakresie.
EN
This paper presents - in a tutorial manner - principles of variable structure control systems with sliding modes. It presents basic notions relevant to the field of variable structure systems, shows principal advantages of the sliding mode control and makes an attempt to point out some current research trends in the field.
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczalnej i teoretycznej analizy wpływu drgań stycznych wzdłużnych na siłę tarcia i na silę napędu w ruchu ślizgowym. W badaniach doświadczalnych mierzono zmiany siły napędu w czasie przesuwu ciała górnego po wprawianym w ruch drgający, w kierunku stycznym do przesuwu, ciele dolnym. Gdy amplituda prędkości tych drgań była większa od składowej stałej prędkości przesuwu następowało zmniejszenie siły napędu. Badania symulacyjne przeprowadzono w środowisku Matlab-Simulink. W obliczeniach wykorzystano dynamiczne modele tarcia. Uzyskano bardzo dobrą zgodność wyników badań symulacyjnych z wynikami badań doświadczalnych.
EN
In the paper the results of theoretical and experimental analysis of the longitudinal tangential vibration effect on the driving force in sliding motion are presented. In experimental tests the changes of driving force during sliding the upper body on the excited into vibration in tangential direction lower body, were measured. When the amplitude of these vibrations was greater than the constant component of sliding velocity the significant reduction of driving force is obser-ved. The simulation analysis was carried out in the Matlab-Simulink environment. In computations the dynamic models of friction were used. Very good consistency of simulation and experimental results is obtained.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych i badań doświadczalnych wpływu drgań kontaktowych stycznych wzdłużnych na siłę tarcia w ruchu ślizgowym. W badaniach uwzględniono zarówno czynniki związane z wymuszeniem, jak i czynniki związane z parą cierną charakteryzujące rzeczywiste sprężysto-plastyczne właściwości styku. Analizy symulacyjne przeprowadzono przy wykorzystaniu statycznego modelu tarcia Coulomba oraz dwóch dynamicznych modeli tarcia - Dahla i Duponta. Badania doświadczalne wykonano na specjalnie w tym celu zbudowanym stanowisku. Najlepszą zgodność z wynikami badań doświadczalnych uzyskano dla modelu Dahla.
EN
The results of experimental and simulation tests of the influence of longitudinal tangential contact vibrations on the friction force are presented in this paper. In performed tests both the factors connected with excitation such as amplitude and frequency of vibrations and the factors connected with the friction couple which characterise the real elasto-plastic properties of contact were taken into account. The experimental tests were carried out on the original stand, especially developed for this purpose. The simulation analysis were carried out with the use of two dynamic models of friction. They were Dahl's and Dupont's models. Very good consistency of simulation and experimental tests was obtained.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu drgań kontaktowych stycznych wzdłużnych na siłę tarcia w ruchu ślizgowym. Badania symulacyjne przeprowadzono przy wykorzystaniu dwóch modeli tarcia: klasycznego modelu Coulomba pomijającego sprężysto-plastyczne charakterystyki styku oraz modelu Dahla uwzględniającego zarówno podatność kontaktową styczną styku, jak i zjawisko tzw. przesunięcia wstępnego. Uzyskane wyniki porównano z danymi doświadczalnymi zawartymi w cytowanej literaturze. Znacznie lepszą zgodność z tymi danymi uzyskano przy prowadzeniu obliczeń z wykorzystaniem modelu Dahla.
EN
In the paper the results of the analysis of the influence of the longitudinal tangential vibrations on the friction force in sliding motion are presented. The simulation investigations were carried out with the use of two various models of friction: the classical Coulomb's model and the Dahl's model. The first of them omits the elasto-plastic properties of contact of the interacting surfaces, and the second one takes into account the deformability of the contact and the presliding phenomenon. The obtained results were compared with experimental data which were found in cited literature. A much better consistency with these data was obtained when the calculations had been carried out with the use of Dahl's model.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zastosowania metody sterowania z ruchem ślizgowym do regulacji prędkości napędów elektrycznych robotów. Napędy robotów, a zwłaszcza bezpośrednie napędy robotów (bez przekładni dopasowującej) stawiają duże wymagania układom regulacyjnym. Wynika to głownie ze zmienności parametrów takich napędów, a zwłaszcza zmiennego momentu bezwładności. Prezentowana metoda należy do grupy metod sterowania odpornego. W artykule zajęto się zwłaszcza takimi modyfikacjami metody sterowania z ruchem ślizgowym, które zmniejszają lub eliminują niekorzystne zjawisko szybkich przełączeń (chatteringu) sygnału sterującego. Obok klasycznej metody ruchu ślizgowego (SMC) przedstawiono układy miękkiego ruchu ślizgowego (SSMC) i układy z integratorem filtrującym sygnał wyjściowy (SMCI oraz SSMCI). Wadą wprowadzaną przez układy miękkiego ruchu ślizgowego jest osłabienie odporności układu na zmianę parametrów. Wada to została wyeliminowana poprzez wprowadzenie adaptacji, bazującej na zasadach wnioskowania rozmytego (FSSMCI).
EN
The paper deals with some selected applications of the sliding mode control (SMC) method to the speed control of robot electric drives. Robot drives, especially direct drives (without gear) require very specific control systems. This fact results mainly from the parameter variations of the drives, particularly of the inertia moment changes. The presented method belongs to the group of robust control method. In this paper some modifications of SMC method, which enable elimination or decreasing of chattering phenomena, are discussed. Beside the classical SMC method, the soft sliding mode (SSMC), the filtering integrator (SMCI), as well as the soft-filtering (SSMCI) sliding mode control methods are presented. A disadvantage of the soft sliding mode is a decreasing of robustness of the control system with respect to the parameter variations. By the use of adaptation based on the fuzzy inference (FSSMCI) this disadvantage can be removed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.