Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odlewnia żeliwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Otrzymywanie wyrobów na drodze odlewniczej wymaga dużego reżimu technologicznego. Ciekły metal, którym zalewane są gotowe formy odlewnicze, musi charakteryzować się odpowiednim składem chemicznym. Drugim istotnym elementem jest ściśle określony dla poszczególnych stopów odlewniczych zakres temperatur zalewania. Spełnienie tych warunków i utrzymanie ich na wymaganym poziomie również w czasie transportu metalu do stanowisk zalewania determinuje otrzymywanie wymaganych w odlewie właściwości.
EN
Obtaining products by means of casting requires observing the disciplined technological process. Liquid metal, with which the ready casting moulds are poured, must be characterised by the proper chemical composition. The second essential element is the strictly determined – for individual casting alloys – range of pouring temperatures. Meeting these conditions and maintaining them at the required level, also during transporting liquid metals to pouring stands, determines obtaining the required properties of castings.
2
Content available Problem z wadami gazowymi w odlewni żeliwa
PL
Przedstawione w artykule zagadnienia dotykają problemu wad gazowych występujących w Odlewni Żeliwa. Obejmują one genezę nakłuć oraz pęcherzy zewnętrznych pojawiających się na odlewach z żeliwa EN-GJS-400-15. Pokazano w jaki sposób w warunkach przemysłowych odlewni dokonano analizy pochodzenia tych wad. Przedstawiono wyniki badań próbek pobranych z problematycznych odlewów oraz metody ich badań. Wskazano również w jaką niezbędną aparaturę pomiarową należy zaopatrzyć Odlewnię aby w przyszłości na etapie przygotowania procesu, można było prognozować i redukować występowanie nakłuć oraz pęcherzy zewnętrznych.
EN
Presented paper concerns the issues of gas defects occurring during casting manufacturing in a foundry. These include the origin of pinholes and external bladders that appear on the external surface of EN-GJS-400-15 grade cast iron castings. The paper shows how, in industrial conditions, such defects are analyzed. Examinations results for samples taken from the problematic castings were shown together with applied methods description. It was also indicated, what kind of measuring equipment is necessary to predict and reduce the occurrence of gas defects in the future production.
PL
Jednym z głównych zagrożeń powstających w środowisku pracy w trakcie produkcji odlewów żeliwnych są pyły przemysłowe a w szczególności pyły frakcji respirabilnej (pęcherzykowej). Pył całkowity to zbiór wszystkich cząstek otoczonych powietrzem w określonej objętości. Za frakcję respirabilną pyłu uważa się zbiór cząstek przechodzących przez selektor wstępny (metoda filtracyjno-wagowa) o średniej wartości średnicy aerodynamicznej 3.5 0.3 m z odchyleniem standardowym 1.5 0.1 m. Pyły respirabilne przyczyniają się w znaczącym stopniu do chorób płucnych a w szczególności pylicy płuc. W warunkach procesów odlewniczych cząstki pyłu respirabilnego zawierają także inne szkodliwe substancje między innymi metale i ich związki. Pomiary narażenia zawodowego na pyły na stanowiskach pracy w zakładach odlewniczych żeliwa wskazują, że szczególnie wysokie stężenia pyłów respirabilnych występują na stanowiskach pracy wybijacza odlewów, formierza, wytapiacza i wykańczacza odlewów. [...]
PL
W połowie 2005 roku zaznaczył się wzrost zapotrzebowania na odlewy produkowane z użyciem masl wiązanych żywicą furanową. Aby dostosować się do wymogów rynku, Odlewnia Żeliwa Śrem SA podjęła zadanie inwestycyjne obejmujące wykonanie nowoczesnej, wydajnej instalacji regeneracji mas formierskich wiązanych żywicą furanową. Po analizie różnorodnych rozwiązań technicznych wybrano suchą, mechaniczną technologię regeneracji zaoferowaną przez niemiecką firmę AAGM GmbH. Realizacja inwestycji, już po krótkim okresie eksploatacji, przyniosła oczekiwane efekty ekonomiczne.
EN
In the middle of the year 2005 the increase of the demand for castings made after the technology of furan sand moulds was evident. For adapt itself to the market requirements the Iron Fourndry Śrem SA made the decision to install a modern, efficient reclamation plant for furan moulding sands. After carrying out an analysis of different technical solutions there was choosen the dry, mechanical reclamation technology offered by the German firm AAGM GmbH. Realization of this investment has brought already after a short time of startin the attended economic effects.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania zmierzającego do redukcji poziomu niezgodności w przedsiębiorstwie odlewniczym. Wykazano, że uzyskana poprawa jakości procesów i wyrobów odlewanych była następstwem wdrożenia zasad zarządzania procesowego w odlewni żeliwa. Zaprezentowano stan jakości w przedsiębiorstwie przed wdrożeniem podejścia procesowego i po jego implementacji. Dla szerszej prezentacji zagadnienia posłużono się badaniem odniesionym do wybranych asortymentów produkcyjnych uzyskując redukcję niezgodności bliską 25%, a będącą następstwem pozytywnych zmian w obszarach wykonania form, zalewania oraz wybijania odlewów z form.
EN
In the paper the results of the research on the field of the foundry nonconformities level reduction has been presented. It has been shown that the improvement was the result of the process management implementation to the foundry production. The present state of the quality in the company before and after process approach implementation has been shown. For the full presentation of the problem it has been proved the nonconformities reduction near 25%.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu, wywieranego na środowisko przez substancje szkodliwe, wymywane z mas formierskich i rdzeniowych (z żywicami fenolowo-formaldehydowymi). Badania prowadzono według własnej metodyki przy zastosowaniu specjalnie do tego celu zaprojektowanej i wykonanej formy wraz z rdzeniem sporządzanym każdorazowo z badanej masy. Formę zalewano ciekłym żeliwem. Przyjęta konstrukcja formy doświadczalnej odpowiadała takiej sytuacji, jaka ma bardzo często miejsce w formie, gdzie rdzeń wykonywany jest z danej masy, a forma wykonana jest z masy z bentonitem i wydzielające się z masy rdzeniowej gazy i pyły przepływają przez masę formierską, często ją zanieczyszczając. W otrzymywanych eluatach oznaczano 25 parametrów. Uzyskane wyniki wyraźnie wykazują, ze przepalenie badanych mas ma istotne znaczenie dla rodzaju i ilości substancji wymywających się z tych mas. Praktycznie, we wszystkich przypadkach przepalonych całkowicie mas rdzeniowych zdecydowanie zmniejszyła się ilość szkodliwych substancji zawartych w eluatach. Zanieczyszczenie masy formierskiej wiązanej bentonitem przez badane masy, wiązane żywicami fenolowo -formaldehydowymi, następowało przede wszystkim w warstwach sąsiadujących bezpośrednio z badaną masą. Należy jednak zaznaczyć, że stopień zanieczyszczenia był niewielki. Natomiast wyraźne pogorszenie jakości masy wiązanej bentonitem, pod względem szkodliwości wymywanych z niej substancji, może nastąpić wtedy, gdy będzie ona zawierała nie przepaloną masę wyjściową, na przykład nie przepalone części rdzeni.
EN
In the article results of the research of the influence exerted on the environment by the moulding and córę sands (with the phenolic-formaldehyd resms) in respect of the possibility of washing out the harmful substances from them arę presented. The research was carried out after own method, using special, for this purpose designed and performed mould together with a core prepared specially each time of the sand under exammation. The mould was poured with liguid cast iron. The accepted construction of the expenmental mould corresponds to a situation, often met in the praxis, where the core is prepared of the given sand and the mould is madę of the bentonite sand and the precipitated gases and dusts flow through the moulding sand, often polluting it. In the eluates being obtained 25 parameter were determined. The results distinctly show that the burnmg-through of the core sands has an essential significance for the kind and amount of the substances being washed out from them. Practically, in the cases of the sands totally burned-through the amount of the harmful substances contained in the eluates was considerably reduced. The pollution of the bentonite moulding sand by the core sand under examination bonded with the phenol-formaldehyd resins, occured, above all, in the layer directly adjoining to the sand under examination. However, the grade of pollution was smali. On the other hand, a distinct worsening of the guality of the bentonite sand, in respect of the hamnfulness of the substances being washed out from it, can occur then, when it will contain some initial sand, being not bumed- through, for instance the parts of the unbumed-through core sands.
PL
W pracy przedstawiono moduł systemu „Impuls” klasy MRP II do wspomagania zarządzania gospodarką materiałami wsadowymi w odlewni żeliwa „PRIMA-ŁÓDŹ”. Omówiono obieg informacji dotyczący planowanych i rzeczywistych rozchodów materiałów, oraz współpracę systemu „Impuls” z programem określającym dyspozycję wsadową „SYSTEM’92”.
EN
In this paper a modulus of the „Impuls” system MRP class for an assistance in foundry charge material management for piston rings made of gray iron has been presented. There the information concerning planned and real charge material consumption and “Impuls” system relation to the calculation programme for charge materials “SYSTEM’92” has also been described and commented.
PL
Artykuł jest omówieniem aktualnej sytuacj i odlewnictwa żeliwa i jej roli na rynkach światowych. Rozważono przyczyny spadku produkcji w tej branży i utraty znacznej części rynku zbytu odlewów dla przemysłu motoryzacyjnego na korzyść aluminium i jego stopów. Analiza wskazuje jednak, że odlewnictwo żeliwa, szczególnie żeliwa z grafitem kulkowym, może konkurować w produkcji lekkich odlewów o wysokich właściwościach mechanicznych, nadających się dla przemysłu środków transportu, przy stosowaniu istniejącej technologii. Jednakże musi ulec znacznej poprawie znajomość tej technologii przez pracowników odlewni. Podstawowych zalet odlewów z żeliwa sferoidalnego, w porównaniu z odlewami ze stopów aluminium przy uwzględnieniu ich równoważnej masy, należy doszukiwać się w ich wartościach właściwości takich jak: wytrzymałość zmęczeniewai udarność. Utraty rynków zbytu dla odlewnictwa żeliwa nie zależy przypisywać czynnikom technologicznym, lecz czynnikom zewnętrznym, politycznym, na które odlewnictwo nie ma wpływu. Istotną, aprzy tym negatywną rolę odgrywa szkolnictwo wyższe, które nie przedstawia odpowiednio żeliwa jako materiału konstrukcyjnego. Z wielką uwagą należy podchodzić do kształcenia i dostępności profesjonalnej kadry dla odlewnictwa i wyeliminowania luk w programach kształcenia Na całym świecie edukacyjne traktują odlewnictwo jakod yscyplinę schyłkową jedynie dlatego, że odlewnictwo ma tak długą historię, a inne dyscypliny pojawiły się stosunkowo niedawno. Autor przeciwstawia się tym poglądom przez podanie faktów, które powinny wpływać na modernizację odlewni żeliwa, kształcenie kadry i uzyskiwania odlewów o wysokiej jakości (wprowadzenia high-tech). Pozwoli to na odzyskanie rynków zbytu w przemyśle motoryzacyjnym i wielu innych dziedzinach przemysłu.
EN
The article discusses the up to date situation of cast iron industry and its role on the world markets. The reasons were considered of the production drop in this branch and of the loss of a considerable part of the sale market of castings forthe automotive industry on the benefit of aluminium and its alloys. However, the analysis indicates that iron castings and especially castings in ductile iron may be competitive with the production of light castings with high mechanical properties which are suitable for the transport industry when using the existing technology. However, the knowledge of this technnology by the foundry workers should undergo considerable improvement. The basic advantages of castings made in ductile cast iron when compared with castings made in aluminium alloys when considering their equivalent weight, one should find in their properties values, such as: fatigue and impact strengths. The loss of sale markets of iron castings should not be attributed to technological factors, but to outer political factors on which foundry industry exerts no influence. An essential and at the same time negative part here plays the system of high education which does not present in the proper way cast irons as constructional materials. The education and accessibility of the professional staff for foundry industry and the elimination of the gaps in educational programmes should be treated with great attention. All over the world the educational units treat foundry industry as a declining discipline only because it has a long history, while the other disciplines have appeared relatively recently. The author opposes these opinions, presenting the facts which influence the modernisation of iron foundries, training of their staff, and thus receiving high quality castings (introduction of high-tech). All these actions will aim in regaining the sale markets, especially in automotive industry as well as in many other industrial branches.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę, związaną z funkcjonowaniem fabryki przemysłu ciężkiego w środku miasta. Autor rysuje tło historyczne jak doszło do tego, że Odlewnia Żeliwa WULKAN SA znalazła się w samym centrum Częstochowy, oraz jakim wymaganiom z zakresu ochrony środowiska naturalnego musiał sprostać zakład, aby móc współcześnie działać w zgodzie z normami ekologicznymi oraz z mieszkańcami okolicznym osiedli. Artykuł przedstawia fabrykę, która z uciążliwego emitora pyłów, ścieków i trujących gazów przekształciła się w bezpieczny dla otoczenia, nowoczesny zakład wyposażony w wysokiej klasy urządzenia chroniące środowisko naturalne. Zastosowane instalacje odpylające pozwoliły osiągnąć podstawowy dla dalszego istnienia fabryki cel - ochronić środowisko. Systematyczne szkolenia doprowadziły do zmiany mentalności załogi odlewni - udało się zaszczepić dbałość o środowisko naturalne w każdym pracowniku firmy. Autor przytacza wyniki badań laboratoryjnych z okresu przed i po modernizacji; przedsta także, jak zmieniały się wskaźniki zużycia energii, wody oraz wyemitowanych ścieków i pyłów w przeliczeniu na wielkość produkcji zakładu w okresie wprowadzania zmian. Rezultatem podjętych przedsięwzięć proekologicznych są: funkcjonowanie w firmie systemu zarządzania środowiskowego oraz przyznane nagrody i wyróżnienia.
EN
In the article the problems connected with the functioning of a heavy industry factory in the middle of the city are presented. The author gives the historical background of how it happened that Wulkan Iron Foundry SA found itself in the middle of Czejstochowa and what requirements from the sphere of environmental protection it had to cope with to be able to function according to the ecological standards and the demands of inhabitants of the neighbouring housing estates. The article presents the factory which from the burdensome emitter of dust, waste water and toxic gases became transformed in to the safe for the surroundings modern plant equipped with advanced installations protecting the natural environment. The applied dedusting equipment allowed to achieve the main aim connected with the further factory existence, it means the environmental protection. The regular training led to change the attitude of the foundry staff. They succeeded in implementing the care of natural environment to every worker of the firm. The author mentions the results of the laboratory tests from the period before and after the modernisation and he also presents the changes in the factors of the consumption of energy, water, emitted waste water and dust when calculating them in the production rate during the period of the introduction of changes. The results of the undertaken proecological actions are as follows: functioning in the firm of the environmental management system and the granted awards and distinctions.
10
Content available remote Algorytm ewolucyjny dla problemu harmonogramowania pracy odlewni żeliwa
PL
Artykuł opisuje zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji harmonogramowania operacji formowania w odlewni produkującej odlewy z żeliwa i stosującej technologię ręcznego formowania. Model optymalizacyjny definiuje dwie funkcje celu i uwzględnia różnorodne ograniczenia związane ze zdolnościami produkcyjnymi pieców oraz linii formowania, dostępnymi zasobami, wymaganiami klientów oraz procesem technologicznym.
EN
The paper describes the application of evolutionary algorithms for multicriteria optimization of molding schedule in a foundry which produces iron castings and uses hand molding machines. A mathematical model includes two objective functions and takes into account constraints resulting from the limited capacities of furnaces and machine lines, limited resources, customers requirement and manufacturing process.
11
Content available remote Etapy kształtowania jakości odlewów z żeliwa szarego
PL
W artykule zajęto się analizą całego procesu produkcji odlewniczej, przedstawiono model zarządzania jakością w odlewni żeliwa. Proces odlewania podzielono na etapy i w każdym z nich wskazano czynniki decydujące o tym, by wyrób końcowy procesu był jak najwyższej jakości. Omówiono także czynności kontrolne podejmowane na każdym z wyróżnionych etapów produkcji.
EN
In work it was presented analysis of each stages of casting process from the moment of batch preparation to the obtainment of finished product. The investigative object was the foundry in which are producing parts of machines for heavy industry. In analysis procedure it ascertained, that high quality of finished product decide mostly the stages of production connected with batch preparation, execution of moulds and dressing casting process.
12
Content available remote Stosowanie pieców obrotowych w odlewniach żeliwa
PL
W artykule scharakteryzowano, niestosowane szerzej w Polsce, piece z palnikami paliwowo-tlenowymi do wytopu żeliwa. Opisano warunki pracy, budowę i sposób działania pieców obrotowych. Podano także podstawowe wskaźniki techniczno-technologiczne.
EN
Rotary furnaces with fuel-oxygen burners are till now not very often applied in Polish iron foundries. Characteristics of these furnaces are presented defining economic, ecology and technical benefits. In comparison to other melting systems their flexibility and suitability for production of various iron grades inclusive spheroidal ones are emphasized.
PL
W artykule przedstawiono Odlewni Żeliwa S.A. w Zawierciu, której początki sięgają 1886 rouku.
EN
The Iron Fundry Co. Ltd. in Zawiercie, the origin of which goes back to the year 1886, is presented.
PL
Usytuowanie Odlewni Żeliwa S.A. w centrum miasta Zawiercie, a także w pobliżu Parku Krajobrazowego w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej spowodowało, że powstała w 1996 r. koncepcja budowy wytapialni indukcyjnej. Zastąpienie wytapialni żeliwiakowej nowoczesnym urządzeniem INDUCTOTHERM spowodowało poprawę warunków ekologicznych, a także stworzyło możliwość produkcji odlewów z nowych tworzyw. Obok produkcji tradycyjnych już odlewów łączników do instalacji wodnych i gazowych, wchodzą do produkcji odlewy maszynowe z żeliwa ciągliwego spawalnego, z żeliwa sferoidalnego oraz z żeliwa stopowego. Przedstawiono przebieg uroczystości otwarcia tej nowej wytapialni.
EN
The course of the ceremony of opening the new melting shop has been presented.
PL
Badanie związku korelacyjnego między wielkością produkcji, a kosztami logistyki w przedsiębiorstwie umożliwia budowę modelu, przy pomocy którego można podejmować coraz trafniejsze decyzje dotyczące nakładów w stosunku do zmieniających się zadań produkcyjnych. Badanie kosztów przeprowadzono w Odlewni Żeliwa w Śremie za lata 1994 -1996.
EN
Studying correlation between manufacture magnitude and logistic costs in an enterprise enables construction of a model that helps making more correct decisions concerning expenditures versus changing production tasks.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.