Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1156

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport kolejowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
1
Content available remote Cyberbezpieczeństwo systemów sterowania ruchem kolejowym
PL
Systemy sterowania ruchem kolejowym (srk) przechodzą obecnie silną metamorfozę związaną ze znacznym zwiększeniem udziału rozwiązań informatycznych do realizacji funkcji krytycznych, tzn. zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Potencjalne cyberataki oprócz zagrożeń znanych ze sfery publicznej niosą ze sobą możliwość zakłóceń w funkcjonowaniu procesu ruchowego i mogą doprowadzić do sytuacji zagrożenia życia ludzkiego. W celu ochrony systemów srk potrzebna jest znajomość ich architektury, przedstawiamy więc jej zarys. To punkt wyjściowy do zaproponowania rozwiązań z obszaru cyberochrony.
EN
Railway traffic control systems are undergoing fundamental changes related to a significant increase in the share of IT solutions to carry out critical functions, that is to ensure railway traffic safety. Apart from risks that are well known publicly, potential cyber attacks carry the risk of disrupting essential railway traffic services and may lead to life-threatening situations. In order to protect railway traffic control systems, it is necessary to know their architecture and the article attempts to outline it. This is the starting point to suggest solutions within the area of cyber protection.
EN
The article presents an analysis of the possibility of using a smartphone for sound recording and analysis in relation to reference measurements carried out with laboratory equipment. The scope of the possibility of using recordings by non-calibrated noise measurement (smartphones) was presented, along with limitations and additional requirements that must be met so that such a measurement could be used for further analysis.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania smartfonu do rejestracji i analizy dźwięku w odniesieniu do pomiarów referencyjnych przeprowadzonych sprzętem klasy laboratoryjnej. Przedstawiono zakres możliwości wykorzystania nagrań przez systemy niekalibrowane (smartfony) wraz z ograniczeniami i dodatkowymi wymaganiami, które należy spełnić, aby taki pomiar mógł zostać wykorzystany do dalszej analizy.
PL
W artykule rozważono innowacyjny układ przewozów pasażerskich Metropolii Trójmiejskiej. Dla układu z naprzemiennie występującymi odcinkami zelektryfikowanymi i niezelektryfikowanymi wyznaczono zapotrzebowanie energetyczne i dobrano hipotetyczny zasobnik, składający się z baterii akumulatorów oraz superkondensatorów. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że zastosowanie elektrycznych zespołów zasobnikowych w stosunku do zespołów z napędem spalinowym oraz budowy sieci trakcyjnej może być korzystne.
EN
Innovation in passenger service structure in Three-City Metropolis is discussed in the paper. In the case of track with alternating electrified and non-electrified sections, the energy demand has been determined. Then, a hypothetical energy storage consisting of batteries and supercapacitors has been selected. The analysis has shown that use of electric multiple units with energy storage might be better than use of Diesel multiple units or construction of traction network.
EN
Innovation in passenger service structure in Three-City Metropolis is discussed in the paper. In the case of track with alternating electrified and non-electrified sections, the energy demand has been determined. Then, a hypothetical energy storage consisting of batteries and supercapacitors has been selected. The analysis has shown that use of electric multiple units with energy storage might be better than use of Diesel multiple units or construction of traction network.
PL
W artykule rozważono innowacyjny układ przewozów pasażerskich Metropolii Trójmiejskiej. Dla układu z naprzemiennie występującymi odcinkami zelektryfikowanymi i niezelektryfikowanymi wyznaczono zapotrzebowanie energetyczne i dobrano hipotetyczny zasobnik, składający się z baterii akumulatorów oraz superkondensatorów. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że zastosowanie elektrycznych zespołów zasobnikowych w stosunku do zespołów z napędem spalinowym oraz budowy sieci trakcyjnej może być korzystne.
PL
W artykule przeanalizowano problemy globalnej logistyki, spowodowane ograniczeniami (kwarantanną) wynikającymi z epidemii koronawirusa COVID-19. Przedstawiono kierunki rozwiązania globalnych i lokalnych problemów polskiego rynku transportowego i logistycznego. Rozważono możliwości rozszerzenia sfer wpływów Grupy Wyszehradzkiej w ramach programu rozwoju międzynarodowych centrów logistycznych w Polsce, poprzez stopniową integrację infrastruktury kolejowej Polski i Ukrainy. Przeanalizowano geopolityczny oraz infrastrukturalny potencjał sieci kolejowej Ukrainy.
EN
The article analyses global logistics problems caused by quarantine activities related to COVID-19 coronavirus. Vectors were presented to solve global and local problems of the Polish transport and logistics market. The possibilities of expanding the influence sphere of the Visegrad Group under the international logistics centers development program through the gradual integration of the Poland and Ukraine railway infrastructure. The geopolitical and infrastructural potential of Ukraine's railway network was analysed.
6
Content available New ideas for inland intermodal transport
EN
This article focuses on the competitive disadvantages of existing intermodal rail-road transport compared with road transport. The authors state that the domestic and continental combined freight transport system can be competitive in terms of both time and price with road freight transport. The new container transshipment device contributes to a new terminal structure on the freight rail-road transport market, considering environment protection requirements, and the concept has helped the logistics sector to become cost competitive. The scientific novelty is that the container transshipment robot enables new technical and organizational technology solutions for combined rail-road intermodal freight transport.
EN
This article assesses the effect of factors, such as the number of sidings, the number of station holds, and the occurrence of transit traffic on the volume of freight transport on railway lines in Poland. The volume of freight transport on a railway lin as expressed by the operational work done by freight trains running on this line and the transported freight mass by them. Most often the effect of factors affecting on the volume of transport is assessed by a team of experts. In this analysis, calculations of partial correlation coefficients were performed. The calculations showed that there is a clear relationship between the volume of freight transport and the number of sidings on the line and the occurrence of transit traffic. Based on the obtained partial correlation coefficients, weights corresponding to the effects of individual factors on the volume of freight transport were calculated. The use of these weights for further analysis will avoid the subjective expert assessments that have been used in this type of analysis so far.
PL
W artykule przedstawiono historię powstania oraz rozwój przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PR). Przedsiębiorstwo PR pozostaje wiodącym operatorem w zakresie regionalnych przewozów kolejowych w Polsce. Odzwierciedla to między innymi udział rynkowy oraz zasięg działania. Na jego funkcjonowanie wpływ mają województwa samorządowe będące organizatorami regionalnego transportu kolejowego. Oddziaływanie widoczne jest również na poziomie finansowym. Dotyczy to dofinansowywania usług transportu kolejowego oraz zakupu/modernizacji taboru, który jest dzierżawiony przez przedsiębiorstwo PR. Poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstwa PR związana jest z postępującym procesem restrukturyzacji. Ważne w tym zakresie było wejście jako udziałowca Agencji Rozwoju Przemysłu, która przejęła pakiet większościowy przedsiębiorstwa PR.
EN
The article presents the history of establishment and development of the company Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PR). The PR company remains the leading regional rail carrier in Poland. It is reflected, among others, in market share and scope of operation. Its functioning is influenced by self-government regional authorities (voivodships) which are organizers of regional rail transport. Also financing of the PR operation is of a significant impact. Rail transport services and the purchase / modernization of rolling stock leased by the PR company are co-founding by regional self-governments. The improvement of the financial condition of the PR company is associated with the ongoing restructuring process. In this regard it was important to gain the Industrial Development Agency as a shareholder which took over the majority stake in the PR company.
PL
Odpowiednie planowanie przestrzeni może wpływać na poprawę dostępności transportowej, a szczególnie tak zwanej dostępności przestrzennej. Celem artykułu jest oszacowanie liczby osób mieszkających w zasięgu akceptowalnego dojścia pieszego do stacji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej aglomeracji krakowskiej. W artykule przytoczono pojęcie dostępności komunikacyjnej i jej rodzaje. Zaprezentowano metodę badawczą z wykorzystaniem wolnego i otwartego oprogramowania oraz źródła ogólnodostępnych danych. Przedstawiono i omówiono wyniki analizy dla systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Oceniono znaczenie poszczególnych stacji w systemie pod kątem dostępności pieszej, a także pokazano znaczenie kolei aglomeracyjnej dla poszczególnej gmin.
EN
Appropriate space planning can improve transport accessibility, especially so-called spatial accessibility. The purpose of the article is to estimate the number of people living within the range of an acceptable pedestrian access to the Fast Agglomeration Railway (SKA) stations of the Krakow agglomeration. The article discusses the types of transport accessibility. The research method using free and open software and a source of publicly available data has been presented. The results of the analysis for the SKA rail-system have been described and discussed. The importance of individual stations in the system was assessed in terms of pedestrian access. The significance of the agglomeration railway for individual municipalities was also shown.
EN
The paper is concerned with the issue of safety and risks in transport with a detailed focus on rail transport. Nowadays, when it is required to prefer safe and environmentally friendly modes of transport, the knowledge of this issue is important. Part of the paper is an analysis of individual risk factors in railway transport. These include risks in the field of railway safety, natural disasters, economic risks, risks in management systems and technical equipment, and risks related to legislative changes. Attention is paid to comparison and evaluation of individual risk factors in terms of severity and probability of occurrence - frequency. Following the analysis and evaluation of the risk level, are suggest possible or optimal ways to resolve them. The outcome of it is to eliminate or minimize them in the railway transport undertaking. The final part briefly describes the current situation in rail transport, recent develop-ments and the main conditions and assumptions for its further development.
PL
Artykuł koncentruje się na omówieniu norm polskiego prawa przewozowego oraz prawodawstwa Unii Europejskiej w przedmiocie prawidłowego określenia momentu i formy zawarcia umowy przewozu osób w transporcie kolejowym. W artykule omówiono problem dyskursu między treścią tych norm prawnych a praktyką orzeczniczą i poglądami doktryny. Ponadto dokonano analizy porównawczej wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z normami prawa polskiego i europejskiego oraz orzecznictwem sądów powszechnych. Skomentowano również praktyki przewoźników w regulacji rzeczonej materii, a także przeanalizowano akty prawa wewnętrznego, obowiązujące w środkach transportu polskich przedsiębiorstw kolejowych. W podsumowaniu dokonano próby odpowiedzi na pytanie, jakie konsekwencje niesie za sobą wydanie wyroku TSUE oraz czy może on wywrzeć realny wpływ na kształt norm prawa krajowego poszczególnych państw wspólnoty europejskiej.
EN
The article focuses on discussing the norms of Polish transport law and European Union regulations on the correctly defi ned of the moment and form of concluding a contract of passengers transport in railway systems. The article also describes the problem of discourse between the content of these legal norms and the jurisprudence practice and doctrine opinion. Moreover, was performed to present a comparative analysis of the relation of the Court of justice of the European Union judgment to the norms of Polish and European law and the case law. Commented on the practices of carriers in regulating the said matter. Internal law acts applicable to the means of transport of Polish railway companies were also analyzed.
PL
Na przestrzeni ostatnich kilku lat można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania transportem kolejowym wśród władz samorządowych, zwłaszcza koleją aglomeracyjną. Szczególną inklinację w tym zakresie zauważa się w dużych aglomeracjach i otaczających je strefach podmiejskich, w których to coraz częściej pojawiają się problemy z transportem. Pozytywny wydźwięk omawianemu zagadnieniu nadaje fakt, że liczba pasażerów kolei aglomeracyjnych i regionalnych w Polsce rośnie. Projekt utworzenia systemu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej w województwie podkarpackim ma w istotny sposób wpłynąć na rozwój regionu. Skrócenie czasu jazdy, poprawa oferty przewozowej i zwiększenie dostępności do transportu kolejowego na obszarze aglomeracji rzeszowskiej a tym samym usprawnienie mobilności społeczeństwa, to niektóre z zalet inwestycji. Projekt obejmie swym obszarem gminy zlokalizowane w obrębie linii kolejowych biegnących od Dębicy do Przeworska oraz od Kolbuszowej po Strzyżów. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń przedsięwzięcia oraz oszacowanie korzyści wynikających z realizowanego projektu dla regionu i jego mieszkańców. Na metodologię badań i źródła danych składają się głównie: analiza dokumentów, dotyczących Studium Wykonalności dla projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”, uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, ze szczególnym uwzględnieniem: Etapu II - Analiza marketingowa wariantów inwestycyjnych oraz Etapu III - Analiza techniczna wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu wraz z oszacowaniem kosztów. Podstawą opracowania były ponadto studia literatury przedmiotu i rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu.
EN
Over the last few years, there has been a clear increase in interest in rail transport among local authorities, especially the agglomeration rail. A particular emphasis in this respect is being observed in large agglomerations and the surrounding suburban areas, where transport problems are becoming increasingly frequent. The fact that the number of passengers of agglomeration and regional railways in Poland is growing gives a positive overtone to the issue in question. The project of creating a system of Suburban Rail in the Podkarpackie Voivodeship is to significantly affect the development of the region. A reduction in commute time, the improvement of the transport off er and the increase in the accessibility to rail transport in Rzeszów area and thus the improvement of mobility of the society are some of the advantages of the investment. The project will encompass municipalities located within railway lines running from Dębica to Przeworsk and from Kolbuszowa to Strzyżów. The aim of the article is to present general assumptions of the project and to estimate the benefits resulting from the project for the region and its inhabitants. The research methodology and data sources consist mainly of an analysis of the documents concerning the Feasibility Study for the project The Construction of Suburban Rail obtained from the Marshal's Office in Rzeszów, with particular emphasis on Stage II - A marketing analysis of investment variants and Stage III – A technical analysis of all investment variants of the project together with cost estimation. The basis of the study also included research of the subject literature and interviews with the people responsible for project implementation.
13
Content available remote Czy nastąpi renesans transportu kolejowego po roku 2021?
PL
W nawiązaniu do Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dniu 23 grudniu 2020 roku w której to rok 2021 ogłoszony został rokiem transportu kolejowego autorzy artykułu przedstawiają historie rozwoju kolei w Europie oraz w Polsce. Kierunki zmian w polityce transportowej w końcowych latach ubiegłego wieku oraz początkowych obecnego były niekorzystne dla rozwoju kolei. Jest jednak szansa aby ta gałąź transportu przeżyła swój renesans. W artykule przedstawiano niektóre trendy zachodzących zmian. Rosnąca z roku na rok kongestia na drogach oraz świadomość społeczeństwa w sprawie konieczności ochrony środowiska naturalnego powodują, iż ta gałąź transportu ma dobre perspektywy rozwoju. Zastosowanie nowoczesnych technologii w konstrukcji taboru i infrastrukturze dla przewozów pasażerskich przyczynia się do zwiększenia szybkości, niezawodności i komfortu podróży i odzyskiwania klientów. W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko niezbędne jest rozwijanie kolejowych przewozów cargo.
EN
: As year 2021 was announced the year of rail transport, by the decision made by the EU Council and Parliament on 23rd December 2020, the authors of this article present the history of railway development in Europe and in Poland. The directions of changes in transport policy in the last years of previous century and the early years of this century were not positive for the development of railway. Thou, there is an opportunity for this branch of transport to experience a renaissance. In the article some trends of current changes are shown. A year to year increase in traffi c congestions as well as the awareness to protect the natural environment cause that this branch of transport has good perspectives of development. The use of modern technology in rolling stock and in passenger transport infrastructure contribute to the increase of speed, reliability and comfort of travelling and what is more regaining the clients. To minimize the negative infl uence of transport on environment it is crucial to develop cargo transport.
PL
Wiedza o ograniczeniach skrajni, występujących na eksploatowanych liniach kolejowych, jest niezbędna do prowadzenia bezpiecznego ruchu kolejowego, określonego rozkładem jazdy pociągów. W artykule przedstawiono w historycznym ujęciu rozwój diagnostyki dotyczącej wykonywania pomiarów. Zaprezentowano również pierwsze konstrukcje pojazdów pomiarowych, dzięki którym systematycznie skracano czas diagnozowania linii kolejowych, w tym tuneli. Rozwój techniki i technologii umożliwiał opracowywanie nowych metod badawczych, które sukcesywnie wdrażano dzięki modernizacji pojazdów diagnostycznych. Takie działania wpływały jednocześnie na jakość pomiarów, umożliwiały wykonywanie pomiarów przy coraz większej prędkości jazdy, a także automatyczne tworzenie bazy danych o ograniczeniach skrajni, występujących na sieci DB AG. Dane te są wykorzystywane m.in. do kodyfi kacji linii kolejowych na potrzeby przewozów intermodalnych i przewozu przesyłek nadzwyczajnych.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wstępnych założeń fi nansowania utrzymania dworców kolejowych ze środków publicznych. Wskazano, że jest to kwestia wymagająca rozstrzygnięcia, co wynika z systemu opłat istniejących w całym sektorze transportu. Jest również istotna w kontekście rozstrzygnięć podejmowanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w odniesieniu do opłat pobieranych od przewoźników kolejowych przez zarządców infrastruktury i operatorów obiektów infrastruktury usługowej. W artykule opisano istniejącą sytuację operatorów stacji kolejowych w odniesieniu do źródeł fi nansowania ich działalności, struktury właścicielskiej operatorów oraz kategorii pociągów zamawianych przez różnych organizatorów. Przedstawiono również kierunki unijnej polityki transportowej dotyczącej zasad kreowania systemu opłat wyrównujących warunki konkurencji międzygałęziowej. W artykule zaprezentowano rozwiązania dotyczące fi nansowania utrzymania obiektów stacyjnych (w tym dworców) w państwach Unii Europejskiej (poza Wielką Brytanią) o najdłuższej sieci linii kolejowych (Niemcy, Włochy, Francja). W podsumowaniu zaprezentowano zaś propozycje kierunkowych rozwiązań tego problemu na gruncie polskim.
PL
Diagnostyka techniczna jest integralną częścią procesu utrzymania linii kolejowych. Przeprowadzona w odpowiednim czasie konserwacja, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa oraz niezawodności funkcjonalnej i technicznej obiektu infrastruktury, wpływa na zmniejszenie kosztów utrzymania oraz eliminuje lub ogranicza straty, spowodowane przestojami w wyniku awarii lub przedwcześnie podjętych napraw. Narzędzia diagnostyczne infrastruktury dróg kolejowych przeszły ewolucję, związaną m.in. z miniaturyzacją przyrządów, zwiększeniem dokładności odczytów przy większych prędkościach, a także wzrostem stopnia automatyzacji procesów pomiarowych oraz analizy otrzymanych wyników. Obecnie, dane uzyskiwane z wielofunkcyjnych narzędzi diagnostycznych są podstawą tworzonego modelu cyfrowego utrzymania i obsługi infrastruktury kolei rosyjskich. Kierunkiem strategicznym w rozwoju mobilnych laboratoriów diagnostycznych jest stopniowe przechodzenie do rozwiązań z rozwiniętą analizą cyfrową, wspomaganą sztuczną inteligencją, monitoringiem i prognozowaniem. W artykule przedstawiono rozwój mobilnych laboratoriów diagnostyki stanu infrastruktury linii kolejowych, aż do obecnych rozwiązań, w których pomiary odbywają się bez udziału człowieka, a uzyskane informacje w czasie rzeczywistym są przekazywane do centrów analityczno-decyzyjnych.
17
Content available Cyfryzacja w transporcie kolejowym
PL
Transformacja cyfrowa w sektorze kolejowym jest ważnym elementem rozwoju kolei i powinna przynieść korzyści zarówno podróżnym, przewoźnikom, zarządcom infrastruktury, jak i producentom taboru. Proces cyfryzacji kolei dotyczy dwóch obszarów, tj. obsługi klienta i funkcjonowania przedsiębiorstwa kolejowego. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowych działań w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych w kontaktach z klientami, a także ich zastosowanie w działalności eksploatacyjno-utrzymaniowej, wpływającej na jakość oferowanych usług. W artykule przedstawiono ważne zagadnienia tej problematyki w odniesieniu do przewozu osób i towarów, infrastruktury, taboru oraz sterowania ruchem kolejowym. Wskazano przy tym, że istotną rolę w procesie cyfryzacji odgrywa odpowiednio przygotowany personel. Podano przykłady innowacyjnych działań kolei polskich i europejskich.
PL
Celem artykułu jest ukazanie, w ujęciu geograficzno-historycznym, związków Wincentego Pola (1807-1872) z kolejami żelaznymi. Jako świadek ich rozwoju w Europie Środkowej, a jednocześnie geograf – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dostrzegał zalety nowego środka transportu dla gospodarki, społeczeństwa i krajoznawstwa. W opracowaniu przeanalizowano epizody z biografii W. Pola w odniesieniu do etapów procesu przestrzennej dyfuzji kolei na świecie. Dokonano próby wskazania miejsc i okoliczności jego bezpośredniej styczności z drogami żelaznymi, w szczególności podczas odbywanych podróży. Wskazano też elementy jego dorobku naukowego związane z geografią transportu kolejowego. W badaniach opierano się na pismach, w tym korespondencji W. Pola oraz innych źródłach o charakterze tekstowym, ikonograficznym i kartograficznym. Najważniejszym wynikiem przeprowadzonych analiz jest przestrzenna rekonstrukcja przebiegu tras, które W. Pol mógł pokonać pociągiem między 1845 a 1872 r.
EN
The aim of the article is to show, in geographic and historical terms, the links between the life of Wincenty Pol (1807–1872) and the railways. As a witness of their development in Central Europe, and at the same time a geographer – professor at the Jagiellonian University, he saw the advantages of the new mode of transport for the economy, society and sightseeing. The paper analyses episodes from W. Pol’s biography with a reference to the stages of the process of spatial diffusion of railways in the world. An attempt was made to indicate the places and circumstances of his direct contact with railways, especially during his travels. Elements of his scientific output related to the geography of rail transport were also indicated. The research was based on his writings, including the mail, and other literature, iconographic and cartographic sources. The most important result of the analyses is a spatial reconstruction of the routes that W. Pol could have travelled by train between 1845 and 1872.
EN
The aim of the paper is to compare the scale of regional train cancellation in Italy and Poland in the aftermath of COVID-19 pandemic and to answer the question whether different approaches to public transport limitation can be observed at national and regional scales in different European countries. The article is a preliminary study and as such contains the first observations and initial conclusions. From the analysis it results that the influence of COVID-19 on regional railway transport in both Italy and Poland is strong but much different. In Italy the scale of cancellation is generally larger and so are the differences between the regions. In both analysed countries the lines which have turned out to be mostly affected by suspension are urban and suburban connections with dense train traffic. It would seem that in Italy exactly as in Poland the train cancellations are more the result of the character of the operated rail system, the different approaches to regional rail transport and of the tendency to cut costs than of the actual epidemic situation in the regions.
EN
The objective of the article is to present the influence of COVID-19 on international and long distance passenger rail transport in Italy and Poland. Despite differences in the development of the pandemic the decision to put limits on long-distance rail services was taken in both countries at the very same time. On 23 March 2020 the last large-scale cancellations so far were introduced both in Italy and Poland. The entire rail transport in the two countries has been stopped to a very large extent. The only remaining international trains in Italy and Poland are cross-border regional trains operated by some railway companies from the neighbouring countries – France and Switzerland in the case of Italy and Germany in the case of Poland. As far as long-distance rail traffic is concerned, in Italy over 90% of all trains of this kind have been cancelled whereas in Poland the figure is 43%. A similar characteristic is the fact that almost all prestigious high speed trains have been cancelled. This is probably connected with the fact that their main target are business trips which in the time of pandemic have come almost to a complete stop.
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.