Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents a pilot study on the local community’s social perception regarding coal mines in Upper Silesia. The research was performed in connection with the smog, which was persistent and harmful to residents during the winter months of 2016. The researchers put forward to the local community the following two survey questions: 1. Is the image of coal mines in the eyes of the local community positive or negative? 2. Are coal mines socially responsible and is coal a good energy source? The aim of this article is to indicate the relationship of the local community to the presence of hard coal mines in the neighbourhood and their social role. Also, this work looks to identify the nuisances perceived by the inhabitants of the examined region about mining enterprises and whether these burdens should result in abandonment of hard coal mining. Pilot studies were conducted with the use of a diagnostic survey. The study was carried out in January 2017 on a sample of 267 people, comprising Silesian University of Technology students residing in Upper Silesia. An environmental survey technique was used. The researchers hypothesise that the image of mining and coal as a fuel for the local community is negative and the mines are not socially responsible enterprises. This research shows that the operation of mines is essential for society and its stability as it affects economic, social and energy safety. A large proportion of the respondents defined the image of mining as positive (108 people), but 76 people indicated that the image was rather negative. Most respondents pointed to the benefits of the mine’s operation. Opinions on social responsibility were divided, and most respondents failed to provide concrete examples of social engagement, so the first hypothesis was partly confirmed. Although the respondents pointed to various nuisances resulting from the mining companies operating in their environment, they also recognised significant social aspects related to employability and access to relatively cheap fuel. However, they do not realise the social involvement of mines, which is one of the conditions of sustainable development. Pilot studies allowed for the initial identification of problems and verification of the research tool utilised in this study.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań zainicjowanych i przeprowadzonych przez Miasto Zabrze, dotyczących poziomu wdrożenia standardów/ procesów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi należy rozumieć jako logicznie uporządkowany zbiór działań, uwzględniający potrzeby i potencjał rozwojowy poszczególnych pracowników w celu ich optymalnego funkcjonowania w organizacji i realizowania jej podstawowych zadań.
EN
This article presents the results of research initiated and conducted by the City of Zabrze regarding the level of implementation of human resource management standards/processes in the organization. Human resource management is to be understood as a logically structured set of activities, taking into account the needs and development potential of individual employees in order to optimize their organization and performance.
PL
Artykuł jest próbą przedstawienia problemów migracyjnych z dwóch perspektyw: polskiej i ukraińskiej. Autorki zwracają uwagę na różne wymiary, przyczyny i skutki migracji. Pokazują kontekst społeczno-ekonomiczny w nawiązaniu także do aneksji Krymu i militarnego konfliktu na południowym wschodzie Ukrainy, w obwodzie ługańskim i donieckim. Przywołane dane statystyczne obrazują aktualną sytuację migracyjną obywateli Ukrainy do Polski. Prezentują ich aktywność edukacyjną i zarobkowa na polskim rynku pracy.
EN
The article is an attempt to present migration problems from two perspectives: Polish and Ukrainian. The authors draw attention to the different dimensions, causes and effects of migration. They show the socio-economic context in reference to the annexation of the Crimea and the military conflict in the south-east of Ukraine, in the Lugansk and Donetsk region. The above mentioned statistics show the current situation of migration of Ukrainian citizens to Poland. They present their educational and gainful activity on the Polish labor market.
PL
W artykule zawarte są rozważania na temat cyberprzestrzeni jako poszerzonej przestrzeni społecznej. Autorzy podjęli próbę oceny nowoczesnych, inteligentnych narzędzi ICT i AI (Artificial Intelligence) oraz ich wpływu na człowieka i kształtowanie się więzi społecznych. Internet i wirtualna przestrzeń stają się coraz częściej miejscem wzmożonej aktywności ludzkiej, absorbując coraz więcej czasu i mocno konkurując z przestrzenią realną, co może generować negatywne skutki, zarówno psychologiczne, jak i społeczne. Jednak zaawansowane narzędzia internetowe są pomocne w wielu sferach ludzkiego życia. Mądre korzystanie z nowoczesnych technologii i jednoczesne rozwijanie swoich indywidualnych ludzkich talentów to sposób na zachowanie równowagi. Nie chodzi przecież o to, by polegając zbytnio na AI stworzyć świat bardziej dopasowany do robotów niż do ich twórców.
EN
The article considers cyberspace as an enlarged social space. The authors have attempted to assess modern, intelligent ICT tools and AI (artificial intelligence) and their impact on humans and the formation of social bonds. Internet and virtual space are becoming more and more a place of increased human activity, absorbing more and more time and strongly competing with real space, which may generate negative effects, both psychological and social. However advanced Internet tools are helpful in many spheres of human life. Wise using of modern technologies and at the same time developing one's individual human talents is a way to strike a balance. It is not about - relying too much on AI - to create a world more suited to robots than to their creators though.
EN
Research on CSR implementation in Polish enterprises show that SMEs take action rather ad hoc and mostly do not have a CSR strategy, while large firms and corporations in CSR activities are greater, but the motivation for socially responsible activities is to build corporate image, cost-effectiveness, obtain competitive advantage. However, this motivation is rather a denial of CSR, which after all is the result of moral grounds.
PL
Badania na temat wdrożenia CSR w polskich przedsiębiorstwach pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa działają w tym zakresie ad hoc, podczas gdy działania dużych firm i korporacji mają szerszy zakres, ale ich motywacją jest kreowanie wizerunku, opłacalność czy zdobycie przewagi konkurencyjnej. Trzeba stwierdzić, że taka motywacja jest zaprzeczeniem CSR-u, która ostatecznie jest wynikiem postaw moralnych.
EN
The concept “competences” is more often used both in the scientific literature, legal regulations and in the journalism to determine specific capacities, personal characteristics, skills, experience and knowledge. The article presents an original classification of competences divided intogeneral competences (information and communication, psycho-social, cross-cultural, ecological (sozological), economical, ethical, gender), and specific competences (training, information, linguistic). The author pays particular attention to the education of ethical competences understood as honesty and responsibility in all aspects of human activity, heading to the principles of right and ability to find a common denominator between good of an individual and a community, focusing on subsidiarity, solidarity, respect for the dignity of self and others, respect for fundamental human rights, tolerance and respect for people and the environment.
PL
Coraz częściej zarówno w literaturze naukowej, regulacjach prawnych, jak i w publicystyce używa się terminu “kompetencje”dla określenia specyficznych zdolności, cech osobowości, umiejętności, doświadczenia i wiedzy. Artykuł prezentuje autorską klasyfikację kompetencji w podzialena kompetencje ogólne [informacyjno-komunikacyjne, psychospołeczne, międzykulturowe, ekologiczne (sozologiczne), ekonomiczne, etyczne, Genderowe oraz kompetencje szczegółowe (zawodowe, np. informatyczne, lingwistyczne). Autorka dużą wagę przywiązuje do kształcenia kompetencji etycznych rozumianych jako: uczciwość i odpowiedzialność we wszystkich aspektach ludzkiej działalności, kierowanie się zasadami dobra i umiejętność znalezienia wspólnego mianownika między dobrem indywidualnym i wspólnotowym, nastawienie na pomocniczość, solidarność, poszanowanie godności własnej i innych, respektowanie podstawowych praw człowieka, tolerancja oraz szacunek do ludzi i środowiska naturalnego.
7
Content available Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju
PL
Ogłoszona w 2005 r. przez Dyrektora Generalnego UNESCO Koichiro Matsuurę Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju zakłada zapewnienie każdej jednostce ludzkiej możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnie z jej indywidualnymi zdolnościami i potrzebami. Fundament tak pojętej edukacji opiera się na równoważeniu sfer ekonomicznej, społecznej i ekologicznej. W artykule analizie zostały poddane m.in.: nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego oraz rezultaty wdrażania edukacji dla zrównoważonego rozwoju, opracowane na podstawie monitoringu i badań ewaluacyjnych mid term przeprowadzonych przez UNESCO, jak również wybrane działania drugiej połowy Dekady. Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR), Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (DEZR).
EN
Launched in 2005 by General Director of UNESCO Koichiro Matsuura Decade of Education for Sustainable Development offers to every human an individual opportunity of gaining knowledge and skills in accordance to their individual abilities and needs. A foundation of such conceived education is based on the sustaining the economic, social and ecological areas. The report will discuss the new core curriculum of general education and the results of introducing education for sustainable development, worked out on the basis of monitoring and mid-term evaluation researches carried out by UNESCO, as well as the actions taken in the second half of Decade.
PL
Artykuł porusza zagadnienia związane z projektowaniem i wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w różnych sektorach działalności człowieka. Polskie i niemieckie doświadczenia, mimo różnic sytuacji wyjściowej, są podobne. Naukowcy obu krajów zwracają uwagę na konieczność naukowego podbudowania działań politycznych poprzez wyposażenie polityków w niezbędną informację naukową. Jednak wskazują także, że polityka zrównoważonego rozwoju nie może być jedynie implementacją wiedzy naukowej, ale musi uwzględniać wzajemne oddziaływania nauki i polityki w ciągłych cyklach uczenia się i rezonansu. Nauka dla zrównoważonego rozwoju powinna mieć określone zadania badawcze, w których podstawę stanowią komponenty aksjologiczne, empiryczna weryfikacja, ekstrapolacja wykorzystująca modelowanie i symulację, ewaluacja, interpretacja rezultatów oraz weryfikacja strategii i działań. W dalszej części artykuł porusza zagadnienia zrównoważonego przemysłu, zrównoważonego rolnictwa i edukacji dla zrównoważonego rozwoju, przy czym edukacja staje się głównym czynnikiem budowania świadomości zrównoważonego rozwoju i w związku z tym podstawą działań w pozostałych sektorach.
EN
The article presents issues connected with planning and initiating sustainable development in different sectors. Polish and German experiences, despite the differences of datum-points, don't really vary. The scientists from both countries point at the necessity of building up scientific background to the political acting through providing the politicians with necessary scientific information. They mention also that politics of sustainable development can't be only implementation of scientific knowledge, but it also has to include interplays of science and politics in continuous cycles of learning and resonance. Science for sustainable development should have specified research fields, where the background are axiological components, empirical verifications, extrapolation using modeling and simulation, evaluation, results' interpretation or verification of strategies and actions. In the further part the article we are moving to issues of sustainable industry, sustainable agriculture and education for sustainable development, where education becomes the main initiator for building sustainable development awareness and - in connection with that - the base for actions in other sectors.
9
Content available remote Miejsce Ericha Fromma we współczesnej humanistyce
PL
Artykuł prezentuje poglądy Ericha Fromma na tle różnych szkół i kierunków współczesnej humanistyki, ukazując związki tego naukowca z socjologicznym kręgiem szkoły frankfurckiej, psychoanalizą kulturalistyczną, a także filozofią egzystencji. Szerokie zainteresowania naukowe Fromma oraz niezwykła popularność jego książek sprawiają, że uznaje się go za jednego z najwybitniejszych humanistów XX stulecia.
EN
The article presents the wiews of Erich Fromme on different trends and schools in contemporary humanities, showing his relations with sociologial circle of Frankfurt school, eulture-realistie psychoanalysis and existential philosophy. These vast Fromme's scientific interests and popularity of his books made nim one of the greatest humanists of the XXth century.
PL
Artykuł zawiera rozważania wyrastające z filozoficzno-socjologicznych przesłanek dotyczących relacji człowiek- technika- środowisko, ujętych w paradygmat odpowiedzialności. Tak zdefiniowana odpowiedzialność ogniskuje się w koncepcji zrównoważonego rozwoju, która oceniana jest jako jedyna koncepcja dająca perspektywy przetrwania człowieka na Ziemi. W artykule zwraca się także uwagę na konieczność poszerzenia pola świadomości społecznej o świadomość zrównoważonego rozwoju, aby postulaty zawarte w koncepcji mogły być skutecznie realizowane. Temu celowi ma służyć m.in. najnowsze medium informacyjne - Internet. Wykorzystanie reklamy internetowej (bannery, GIF-y, pop-up, pop-under, sky-scrapper, interstitials) może przyczynić się do spopularyzowania wiedzy na temat koncepcji zrównoważonego rozwoju i skłonić indywidualnych mieszkańców Ziemi do przejęcia cząstki odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość.
EN
The article considers philosophical and sociological premises referring to the relationship of people within their technical and natural environment, enclosed in a paradigm of responsibility. "Responsibility", in this context, bears in mind the concept of sustainable development, which is valued by experts from different fields as the only concept that provides the possibility of humans' survival on the Earth while ensuring a good way of life for both present and future generations. This article also points out the need for society to encompass sustainable development thinking in order for it to be successfully realized. This purpose is served inter alia by the newest informative medium - the Internet. Internet advertisements (such as banners, pop-ups, pop-unders, sky-scrapers, and interstitials) may help to spread knowledge about the concept of sustainable development and inspire the individual occupants of the planet to take some responsibility for the present and future.
PL
W artykule poruszone zostały zagadnienia z zakresu antropologii filozoficznej, dotyczące funkcjonowania człowieka w cywilizacji technicznej. Człowiek zdefiniowany został jako racjonalny podmiot działań. Zwrócono także uwagę na etyczny wymiar rozwoju naukowo-technicznego, uwzględniając w szczególności kategorię odpowiedzialności indywidualnej, instytucjonalnej w różnych aspektach ludzkiej działalności - gospodarczym, społecznym, a przede wszystkim ekologicznym. Tak rozumiana odpowiedzialność wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, która traktowana jest jako najważniejsza i jak na razie jedyna idea wskazująca właściwy kierunek działań ludzkich. Aby idea zrównoważonego rozwoju ugruntowała się w świadomości społecznej, potrzebne są wzmożone działania edukacyjne, co zostało podkreślone w zaprezentowanych rozważaniach.
EN
The article is presenting issues connected with philosophical anthropology, relating to functioning of human beings in the technical civilization. Human being has been defined as a rational subject of actions. Also the ethical dimension of scientific and technological development was noticed, mostly referring to the individual responsibility category, institutional in many different aspects of human activity - agricultural, social and first of all ecological category. Responsibility, understood this way, is written into the principle of sustainable development, treated as the most important and the only one idea showing the right direction of human activities so far. There is a need for intensive educational activities, to introduce the sustainable development idea into the social awareness, and this was emphasized in the presented article.
PL
Powstające na oczyszczalniach ścieków osady stanowią istotny problem, który powinien już być rozwiązany na etapie projektowania. Projektując gospodarkę osadową nie wolno zapominać o najważniejszych zagadnieniach, jakimi są zagospodarowanie i utylizacja osadów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.