Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda mikrofalowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The means of measuring humidity based on the use of the ultrahigh frequency methodhave been recently gainingwidespread use,becauseof its simple, robust construction and high measuring accuracy. We used theadvanced waveguide ultrahigh frequency method of measuring the moisture content of natural gaswhich,in contrast to the known theuse of a traveling wave in awaveguide,is proposed. In this case, the interaction with wavesof the ultrahigh frequencyrange changes the dielectric properties of the gas, and this change is registered.On the basis of an improved ultrahigh frequencymethod of humidity measurement,a devicefornatural gashumidity control using a traveling wave in awaveguideisproposed.The investigationshave shown that a comparative channel increasedthe measurement accuracy, as a two-channel system–in contrast to a single-channel–eliminates the instability of the value of the input signal supplied to the generator.The principle of operation of a natural gashumiditycontroldevice that contains an ultrahigh frequency generator, attenuators, waveguide tees, a waveguidesectionforcomparison, temperature sensor and pressure switches for the comparative and measuring channels, a measuring cuvette, amplifier, microprocessor, and display unitis described. A mathematical model of a natural gashumiditycontrol device,which takes into account the values of the dielectric permittivity of the measuring gas and reference channels and contains correction factors for temperature, the use of which increasesthe accuracy of humidity measurement,is proposed.Thelowerand upper calibration points of thenatural gashumiditycontrol devicearedefined. The influence of correction factors for the temperatureat the measurement error of thehumidityis analyzed.
PL
Ostatnio przyrządy do pomiaru wilgotności oparte na metodzie mikrofalowej są szeroko stosowane ze względu na ich prostą, niezawodną konstrukcję i wysoką dokładność pomiaru. W pracy wykorzystano ulepszoną mikrofalową metodę falowodów mikrofalowych do pomiaru wilgotności gazu ziemnego, która, w przeciwieństwie do znanych, sugeruje zastosowanie fali podróżnej w falowodzie. Jednocześnie podczas interakcji z falami mikrofalowymi zmieniają się właściwości dielektryczne gazów, zmiana ta jest rejestrowana. W oparciu o ulepszoną mikrofalową metodę pomiaru wilgotności zaproponowano sposób pomiaru kontroli wilgotności gazu ziemnego za pomocą fali przemieszczającej się w falowodzie. Przeprowadzono badania, które wykazały, że obecność kanału porównawczego umożliwiła zwiększenie dokładności pomiaru, ponieważ system dwukanałowy,w przeciwieństwie do systemu jednokanałowego, eliminuje niestabilność wartości sygnału wejściowego dostarczanego przez generator. Opisano zasadę działania przyrządu pomiarowego do pomiaru wilgotności gazu ziemnego, który zawiera generator mikrofalowy, tłumiki, trójniki falowodu, sekcję falowodu do porównania, czujnik temperatury i ciśnienia, przełączniki kanałów porównawczych i pomiarowych, celę pomiarową, wzmacniacz, procesor, urządzenie wskaźnikowe. Zaproponowano model matematyczny środków pomiaru kontroli wilgotności gazu ziemnego, który uwzględniawartość stałej dielektrycznej gazu kanałów pomiarowych i odniesienia oraz zawiera współczynniki korekcji temperatury, których zastosowanie poprawia dokładność pomiaru wilgotności. Określane są dolne i górne punkty kalibracji zakresu pomiarowego wilgotności gazu ziemnego. Analizowany jest wpływ współczynników korekcji temperatury na błąd pomiaru wilgotności.
2
Content available remote Osuszanie zawilgoconych elementów budynków
PL
Wraz z postępem w budownictwie pojawiają się nowe, lepsze materiały i technologie. Pozwalają one tworzyć coraz lepsze i trwalsze elementy obiektów odporniejsze na oddziaływanie różnych czynników. Mimo wszystko użytkownicy budynków wciąż borykają się z zawilgoceniem przegród, występującym w wyniku prowadzonych procesów budowlanych, błędnie wykonanych zabezpieczeń wodochronnych czy też po prostu w wyniku awarii lub powodzi. W związku z tym tematyka osuszania jest regularnie poruszana. Należy jednak pamiętać, że nie tylko znajomość samych metod, ale przede wszystkim umiejętne ich dobranie do sytuacji stanowi gwarancję sukcesu. Artykuł porządkuje zagadnienia dotyczące podejścia do osuszania budynku i samego osuszania.
EN
Nowadays, with the progress in construction market, appear a lot of better materials and technologies. They allow creating better and longer-lasting elements of building objects that are more resistant to external impact. However, in spite of everything, users of the buildings still very often have to cope with dampness of the partitions, whether as a result of construction processes or incorrectly made water protections or simply as a result of a installation failures or flood. Therefore, the subject of the drying of the partition is regularly discussed. However, it should be remembered that very important achieve success is not only the knowledge of the methods themselves, but also ability to match them to a specific situation. The article organizes issues related to the approach to drying the building and drying itself. The article attempt to order issues related to drying dump buildings.
PL
Mineralizacja mikrofalowa w układzie zamkniętym jest obecnie jedną z najefektywniejszych technik roztwarzania próbek środowiskowych w celu oznaczania zawartości jonów metali ciężkich. W pracy dokonano oceny metody mineralizacji mikrofalowej jako jednej z technik dekompozycji próbek stałych. Omówiono parametry charakteryzujące metodę, które decydują o jej przewadze nad innymi technikami roztwarzania (małe ilości niezbędnych odczynników, eliminacja zanieczyszczeń, niewielka naważka roztwarzanego materiału oraz krótki czas mineralizacji). Wykazano wpływ etapu roztwarzania na dalszy proces analityczny próbki. Stwierdzono, że parametry charakteryzujące mineralizację mikrofalową w układzie zamkniętym (precyzja, powtarzalność, dokładność) rokują, że metoda ta wkrótce zdominuje techniki roztwarzania próbek.
EN
Closed microwave digestion method is one of the most effective used as mineralization technique for environmental matrices to determine the heavy metals ions. The article describes the evaluation of microwave mineralization method as one of the decomposition techniques for solid samples. The characteristic parameters of the method, which determine its advantage over other digestion techniques (small amount of reagents, elimination of impurities, small sample weight and short time of mineralization) were discussed. The influence of the digestion on the analytical process was demonstrated. It was found that the characteristic parameters of the microwave mineralization in a closed system (precision, repeatability, accuracy) promise that this method will soon dominate the techniques of sample digestion.
4
PL
W artykule zamieszczono rezultaty laboratoryjnych badań wilgotności masowej zasolonych murów ceglanych, przeprowadzone nieniszczącą metodą mikrofalową z wykorzystaniem miernika T600. Wykazano, że wskutek zasolenia, wartość ocenianej wilgotności masowej jest wyższa od wilgotności rzeczywistej. Zamieszczono opracowane zależności korelacyjne między wilgotnością masową Um a wskazaniem X użytego w badaniach miernika mikrofalowego, dotyczące badanych murów, które mogą być przydatne w praktyce budowlanej.
EN
The paper presents the results of tests of the mass moisture content of saline brick walls which were carried out in a laboratory with the use of the non-destructive microwave method using a T600 gauge. It has been proved that due to salinity, the value of the assessed mass moisture content is greater than the real moisture content. The developed correlative relations between the mass moisture content Um and the indication of the X microwave gauge used in the tests, which can be useful in construction practice, have been included.
PL
Nowoczesna aparatura pomiarowa współpracuje z komputerem PC lub jest zintegrowana ze specjalizowaną jednostką centralną. Przynosi to szereg korzyści, takich jak programowa obróbka danych pomiarowych czy wizualizacja wyników na monitorze zastępującym nieraz wiele różnorodnych wskaźników i kontrolek. W artykule opisano wykorzystanie środowiska programowania graficznego LabView 7.1 do pomiaru statystycznych parametrów rozkładu wilgotności w próbkach nasion, przy użyciu mikrofalowego miernika wilgotności.
EN
Modern measuring apparatus either works with a PC computer, or is integrated with specialized central processing unit. This has many advantages including program measurement data processing or visualisation of results on a monitor which often replaces many different indicators and signalling lamps. The article describes using the LabView 7.1 graphic programming environment to measure statistical parameters of humidity distribution in seed samples with a microwave humidity meter.
PL
W artykule opisano automatyczny system pomiarowy wyznaczający wilgotność i jej rozkład statystyczny w próbce nasion, bez ich uszkadzania. Znajomość zróżnicowania wilgotności poszczególnych nasion niesie cenną informację o jakości surowca, której nie uzyskamy przy konwencjonalnych metodach pomiaru zawartości wody. Zaprezentowano wyniki pomiarów otrzymane dla próbek nasion soi.
EN
The article describes automatic measurement system, which determines humidity and its statistical distribution in seed samples without damaging them. Knowledge of humidity diversification for individual seeds provides valuable information regarding material quality, which cannot be obtained when we use conventional water content measurement methods. The work presents measurement results obtained for soybean seed samples.
7
Content available remote Metody osuszania przegród budowlanych
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.