Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bureaucracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Biographies of architects have a well-established tradition in the Polish historiography of architecture. This also applies to the historiography of Polish architecture at the turn of the 19th c., which predominantly revolves around biographical studies. However, architectural biographies of this period often concentrate on the architects active in big cities, while their colleagues working in provincial areas receive comparatively less research attention. The lack of in-depth exploration of this subject has a detrimental impact on our comprehensive understanding of the Polish architectural culture of that period, particularly its social aspects. Another notable trait of Polish architectural biographies concerning the turn of the 19th c. is the focus on the architects’ creative output (e.g. projects, buildings). Researchers have hitherto paid relatively less attention to tracing the trajectory of individual careers and specific conditions that shaped their development. The inclusion of these aspects in academic discourse offers valuable insights into the social and political backdrop that influenced architectural activity. This holds particular significance in relation to the era of the constitutional Kingdom of Poland (1815-1830), which witnessed a rapid development of modern bureaucracy in the field of building and architecture. This article delves into the well-documented case of Bonifacy Witkowski. Notably, he was among the first graduates of architecture from the University of Warsaw, and within a few years of his graduation, he attained the position of a chief provincial builder in the Province of Mazovia.
2
Content available Struktury organizacyjne turkusowych organizacji
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy struktur organizacyjnych turkusowych organizacji. Okazuje się, że są to elastyczne rozwiązania, które jednak wyróżnia pewien poziom zbiurokratyzowania, zwiększający ich złożoność. Wydają się one mieć ograniczone zastosowanie w praktyce zarządczej, głównie ze względu na to, że opierają się na bardzo optymistycznym obrazie człowieka, któremu ponadto obce jest dążenie do dominacji nad innymi.
EN
The article presents the results of analysis of organizational structures in turquoise organizations. It became apparent that these solutions are flexible, however characterized with a certain degree of bureaucratization which increases their complexity. It seems that they are applied in practical management only to limited extent, mainly due to the fact that they are based on a very optimistic vision of a human being, who is additionally deprived of a need to seek domination over others.
3
Content available Obszary dysfunkcji organizacyjnych
PL
Dysfunkcją organizacyjną jest długotrwała, istotna niesprawność powodująca marnotrawstwo w organizacji. Źródeł dysfunkcji należy poszukiwać zarówno w samej organizacji, jak i w jej otoczeniu. Badanie tych zjawisk jest jednak trudne z powodu różnie motywowanej niechęci respondentów do ujawniania problemów organizacji. Łatwiejsze jest badanie dysfunkcji administracji i ten obszar jest lepiej poznany. Niezależnie od indywidualnej specyfiki większość dysfunkcji może być interpretowana jako niepożądane przesunięcie celów. W artykule opisywane są różne obszary i źródła dysfunkcji.
EN
Dysfunctions and pathologies in administration are slightly easier to investigate, and therefore this area has been studied more thoroughly. Regardless of differences between individual cases, most dysfunctions can be interpreted as an undesired shift of goals, which may therefore be considered a universal dysfunction. The article describes areas and sources of organizational dysfunctions.
4
Content available Obszary i źródła patologii organizacyjnych
PL
Patologią organizacyjną jest długotrwała istotna niesprawność powodująca marnotrawstwo w organizacji. Źródeł patologii należy poszukiwać zarówno w samej organizacji, jak i jej otoczeniu. Badanie tych zjawisk jest jednak utrudnione z powodu różnie motywowanej niechęci respondentów do ujawniania problemów organizacji. Nieco łatwiej bada się patologie administracji i ten obszar jest lepiej poznany. Niezależnie od indywidualnej specyfiki większość patologii może być interpretowana jako niepożądane przesunięcie celów. W artykule opisywane są patologie wywołane czynnikami wewnętrznymi oraz powstałe w wyniku interakcji organizacji z otoczeniem.
EN
An organizational pathology is a long-lasting, substantial malfunction which causes waste within the organization. Sources of pathologies can be found both inside the organization and in its environment. It is particularly difficult to study pathologies in business because, for various reasons, respondents are reluctant to disclose the problems of the organization. Pathologies in administration are slightly easier to investigate, and therefore this area has been studied more thoroughly. Regardless of differences between individual cases, most pathologies can be interpreted as an undesired shift of goals, which may therefore be considered a universal pathology. The article describes both pathologies caused by internal factors and those arising when the organization interacts with the environment.
PL
Konieczność tworzenia polityki i strategii logistycznej na szczeblu państwa, regionu czy miasta (szczególnie aglomeracji), wywołuje dyskusję na temat wpisania tejże logistyki w struktury jednostki administracji publicznej, czy samorządowej, które z reguły są zbiurokratyzowane. Stąd Autorzy, przyglądając się z jednej strony – rzeczywistości Polski i Rosji, z drugiej zaś – dorobkowi teoretycznemu podejmują wstępnej odpowiedzi na pytanie czy da się wmontować logistykę w zbiurokratyzowaną strukturę organizacyjną. Autorzy bazując na opiniach logistyków - praktyków wskazują na szereg potencjalnych problemów, związanych z takim działaniem.
EN
A necessity to formulate logistics policy and strategy on the national, regional or urban (agglomeration in particular) levels triggers discussions about the place of logistics in structures of public or self-government administration units that are in principle bureaucratised. Hence, the Authors who, on the one hand, analyse examples of Poland and Russia and on the other hand study relevant theoretical output, try to answer a question whether it is possible to place logistics in the organisation structure that is bureaucratised. Using opinions of logisticians who are practitioners, they point to a wide range of potential issues to be dealt with in the context described above.
7
Content available remote Interpreting projects - bureaucratical mechanisms or lever for change?
EN
There is a huge amount of research focused on the theme of project organization, stemming from the idea that project can be considered a tool to increase the degree of flexibility within bureaucratic and functional organizations, whereas in other few researches project management is supposed to stress the level of bureaucracy. The goal of this paper is studying the functioning of the project management within an Italian public organization, traditionally considered highly bureaucratised, in terms of effects produced on control mechanisms.
PL
Istnieje ogromna liczba badań, skoncentrowanych na tematyce organizacji projektowych, wynikająca z rozumienia projektu jako narzędzia, które podnosi poziom elastyczności w ramach organizacji biurokratycznych i funkcjonalnych, podczas gdy w niewielu badaniach zarządzanie projektem kładzie nacisk na poziom biurokracji. Celem niniejszego artykułu jest analiza funkcjonowania zarządzania projektem we włoskich organizacjach publicznych, tradycyjnie postrzeganych jako podmioty wysoce zbiurokratyzowane, w kontekście efektów wywieranych na mechanizmy kontroli.
PL
Janusz Palikot ma misję. Podjął się walki o odzyskanie godności polskiego przedsiębiorcy. Celem jest uczynienie z administracji publicznej atrybutu nowoczesnego państwa, w centrum którego jest obywatel. Impet i determinacja Komisji "Przyjazne Państwo", której przewodzi są, jak na razie, imponujące. Czy przyniosą oczekiwane rezultaty?
9
Content available Budowa strategii dla firmy
PL
Opracowanie kompleksowej strategii dla każdej jednostki organizacyjnej, to bardzo ważny i niezbędny krok w porządkowaniu oraz ukierunkowaniu każdej firmy na kilka lub kilkanaście lot. Wiele zależy od tego, dla jakiego okresu taką strategię chcemy opracować. Opracowana według wszelkich zasad strategia, to wyjściowy etap do opracowania struktury i organizacji zarządzania firmą. Tak pojmowaną strategię powinien opracować zespół fachowców, składający się z przedstawicieli różnych jednostek organizacyjnych. W szczególności w takim opracowaniu należy brać pod uwagę: rozwój wiedzy, innowacyjność, czynnik globalizacji oraz znaczące umiędzynarodowienie logistyki. Proces podejmowania decyzji - jako istota efektywnego działania.
EN
Drawing up comprehensive strategy for each unit of an organization is a very important and necessary step towards organizing and orienting the activities of any company for several years in the future. Much depends on the period to be covered by such strategy. The strategy drawn up in a proper way becomes a point of departure for the development of the structure and organization of company's management. Strategy understood in this way should be drawn up by a team of experts consisting of representatives of various organizational units. In particular, such study should take into account technological development, innovation, global factor and considerable internationalization of the logistics. Decision making process - is an essence of efficient action.
PL
Idea cudu gospodarczego wyraźnie porywa Polaków. Wiedzeni wizjonerską koncepcją, gotowi są odkryte atuty i możliwości przekuwać w czyny. Już ponad połowa badanych deklaruje zainteresowanie wizją narodowego zrywu, zmierzającego ku zasobniejszemu i bezpieczniejszemu jutru.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.