Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kopalnie podziemne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono ocenę udokumentowanych typów uszkodzeń oraz analizę prowadzonych napraw tych uszkodzeń w całej populacji dozowników urobku w skali jednej kopalni. Do oceny porównawczej awaryjności dozowników zaproponowano liczbowy wskaźnik uszkodzenia, określający liczbę napraw przypadających na jeden dozownik, oraz wskaźnik masy, określający częstość powstawania konkretnego uszkodzenia w odniesieniu do masy przepływającego strumienia urobku. Wykazano, że kluczowym problemem jest zużywanie się elementów stalowych wskutek zachodzących procesów abrazyjnych. Zaobserwowano występowanie intensywnego zużycia ściernego wykładzin elementów dozownika. Wpływ na zużycie ścierne analizowanych elementów dozownika ma skojarzone działanie wielu czynników przede wszystkim zróżnicowanie właściwości fizykomechanicznych rudy miedzi, materiału, składającego się z trzech odmianach litologicznych (łupek, dolomit, piaskowiec) o zmiennym uziarnieniu i wilgotności.
EN
The article presents an assessment of the described types of damage to feeders in ore bunkers and an analysis of the repair of these damage in the entire population of ore feeders at the scale of one mine. For a comparative assessment of the failure frequency of feeders, a failure index was proposed, which defines the number of repairs per one feeder, and a mass index, which defines the number of occurrence of a specific failure relates the mass of the transported ore stream. It has been shown that the key problem is the wear of steel elements due to the abrasive processes. The occurrence of intense abrasive wear of the linings of the feeder elements was observed. The abrasive wear of the analyzed elements of the feeder is influenced by the combined effect of many factors, primarily the differentiation of the physical and mechanical properties of the transported copper ore, consisting of three lithological types (shale, dolomite, sandstone) with variable grain size and moisture content.
EN
Vietnam has the 13th largest hard coal reserves globally, with the reserves totaling 2.22 billion tonnes, and estimated resources of 4.07 billion tonnes. Coal use is playing an increasing role in the energy mix and according to current planning, this role is to increase further. In parallel with the development of the Vietnamese coal sector, underground mining also underwent many stages of improvements, especially in the last two decades. This paper analyzes the achievement and the state of the mining technology applied into the underground mining by the Vietnam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation Ltd. (VINACOMIN) during 20 year period and proposes the recommendations for the sustainable development of Vietnam underground mining.
EN
The article discusses the possibility of improving the microclimate in underground hard coal mines in Vietnam. Vietnamese underground mines are shallow mines which extract coal deposits accumulated up to 500 m below ground. According to the current Vietnamese laws, coal deposits can be mined if air temperature does not exceed 30oC, although this rule is not always observed, especially during summer. This article analyses the impact of air parameters on the climatic conditions in headings and the use of the air temperature reduction method in selected underground mines in Vietnam.
EN
The article discusses changes in Polish regulations concerning assessment of the climate hazard in underground mines. Currently, the main empirical index representing the heat strain, used in qualification of the workplace to one of the climate hazard levels in Poland is the equivalent climate temperature. This simple heat index allows easy and quick assessment of the climate hazard. To a major extent, simple heat indices have simplifications and are developed for a specific working environments. Currently, the best methods used in evaluation of microclimate conditions in the workplace are those based on the theory of human thermal balance, where the physiological parameters characterising heat strain are body water loss and internal core temperature of the human body. The article describes the results of research on usage of equivalent climate temperature to heat strain evaluation in underground mining excavations. For this purpose, the numerical model of heat exchange between man and his environment was used, taken from PN-EN ISO 7933:2005. The research discussed in this paper has been carried out considering working conditions and clothing insulation in use in underground mines. The analyses performed in the study allowed formulation of conclusions concerning application of the equivalent climate temperature as a criterion of assessment of climate hazards in underground mines.
PL
W artykule omówiono zmiany w polskich przepisach dotyczących oceny zagrożenia klimatycznego w kopalniach podziemnych. Obecnie głównym wskaźnikiem zaliczenia stanowiska pracy do jednego ze stopni zagrożenia klimatycznego jest temperatura zastępcza klimatu. Ten prosty wskaźnik mikroklimatu umożliwia wykonanie, w łatwy i szybki sposób, oceny zagrożenia klimatycznego. Proste wskaźniki mikroklimatu w dużej mierze posiadają uproszczenia i są opracowane do konkretnego środowiska pracy. Najlepszymi obecnie metodami oceny warunków cieplnych pracy są metody oparte na teorii bilansu cieplnego człowieka, gdzie parametrami fizjologicznymi charakteryzującymi obciążenie cieplne jest ubytek wody z organizmu oraz temperatura wewnętrzna ciała. W artykule opisano wyniki badań nad zasadnością zastosowania temperatury zastępczej klimatu do oceny obciążenia cieplnego w wyrobiskach podziemnych. W tym celu wykorzystano model numeryczny wymiany ciepła między organizmem człowieka a otoczeniem, zaczerpnięty z normy PN-EN ISO 7933:2005. Omawiane badania zostały przeprowadzone przy uwzględnieniu ciężkości pracy oraz izolacyjności termicznej odzieży stosowanej w zakładach górniczych. Zrealizowane badania pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących zastosowania temperatury zastępczej klimatu jako kryterium oceny zagrożenia klimatycznego w kopalniach podziemnych.
PL
W artykule podjęto próbę rozszerzenia stworzonego w projekcie europejskim EDAFFIC [4] modelu matematycznego wskaźnika zagrożenia pożarem środków chemicznych stosowanych w wyrobiskach kopalń podziemnych. Dane zostały pozyskane w oparciu o monitorowanie wielu parametrów charakterystycznych dla procesu palenia. Opracowany model matematyczny wskaźnika takiego zagrożenia pożarowego pozwala na wykrycie i ocenę stadium rozwoju zagrożenia pożarem, zanim przejdzie on w otwarty ogień. Wskaźnik powstał na podstawie wyników badań rozkładu termicznego jednej z wielu rodzajów pianek fenolowo-formaldehydowych stosowanych w kopalniach pod-ziemnych do uszczelniania, wypełniania pustek i innych tego rodzaju prac. Badania zostały przeprowadzone w sztolni próbnej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.
EN
In the article, one has made an attempt of making the extension of the mathematical model of the indicator of fire of chemicals applied in the underground mine workings, developed in the EDAFFIC European project [4]. Data was compiled on the basis of monitoring many parameters characteristic of the process of burning. The compiled mathematical model of the indicator of such fire hazard allows for the evaluation of the early appearance of fire in its initial period of development, before it will change into a naked flame. This indicator was compiled on the basis of the results of the thermal decomposition examinations of the one of many kinds of phenolic-formaldehyde foams applied in the underground mines for sealing, filling emptinesses and works of this kind. Examinations were conducted in the test adit of the Central Mines Rescue Station /jsc/ in Bytom.
PL
Na bezpieczeństwo i wydajność pracy górników w znaczący sposób wpływają cieplne warunki pracy. Głównym czynnikiem decydującym o poziomie zagrożenia cieplnego jest rosnąca wraz z głębokością temperatura pierwotna skał. Wynikająca z tego wysoka temperatura powietrza w połączeniu ze znaczną wilgotnością negatywnie wpływa na warunki pracy górników w wyrobiskach podziemnych kopalń węgla kamiennego oraz rud miedzi. Coraz częściej konieczne jest wprowadzanie skróconego czasu pracy lub stosowanie środków służących poprawie warunków cieplnych w wyrobiskach. W polskim górnictwie obowiązują kryteria prawne regulujące zasady pracy w warunkach zagrożenia cieplnego.
PL
Artykuł porusza problem niemożności zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych wynikających z braku dostępności toalet w podziemiach kopalń. Zawiera również informacje dotyczące obowiązujących pracodawców przepisów prawa.
PL
W klimatyzacji centralnej wykorzystuje się urządzenia chłodnicze pośredniego działania. Wytwarzana w powierzchniowych agregatach chłód niczych woda lodowa sprowadzana jest pionowym rurociągiem do kopalni i dalej rurociągami w wyrobiskach podziemnych do chłodni powietrza. Długość rurociągów pionowych dochodzi do 1100 m. W artykule przedstawiono rozwiązania charakteryzujące się rozdzie leniem obiegów wysokociśnieniowego i niskociśnieniowego. Opisane zostały sposoby redukcji ciśnienia hydrostatycznego w rurociągu pionowym za pomocą wysokociśnieniowego wymiennika ciepła, trójkomorowego, rurowego podajnika cieczy oraz z wykorzystywaniem turbiny Peltona.
EN
Indirect cooling units are used in central air conditioning systems. Ice water, which is produced in surface chillers, is transported througl a vertical pipeline to a mine and further on through pipelines installed in underground excavations to air coolers. The length of vertica pipelines amounts up to 1100 m. This paper presents solutions which are characterized by the separation of high pressure and low pressure circuits. Methods for reducing hydrostatic pressure in a vertical pipeline by means of high-pressure exchanger, three-chamber pipe feeder PES and Pelton turbine are presented as well.
PL
Technologie z zakresu łączności bezprzewodowej są coraz częściej stosowane w systemach teleinformatycznych oraz systemach automatyki przemysłu wydobywczego. W artykule została poruszona tematyka właściwości, ograniczeń oraz możliwości zastosowania bezprzewodowych sieci teleinformatycznych w kopalniach podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania sieci wykonanych zgodnie ze standardem IEEE 802.11 (sieci Wi-Fi).
EN
Technologies in the field of wireless communications are increasingly being used in ICT systems and automation systems of extractive industries. The article dealt with the issues of properties, constraints and opportunities for the application of wireless telecommunication networks in underground mines, with particular emphasis on the use of networks made in accordance with the IEEE 802.11 standard (Wi-Fi networks).
PL
Omówiono czynniki wpływające na wzrost zagrożenia klimatycznego oraz rodzaje transportu ciepła. Opisano zmianę stanu powietrza związaną z jego jednoczesnym nagrzewaniem i nawilżaniem — entalpię właściwą. Scharakteryzowano rozpoznawanie potencjalnego zagrożenia klimatycznego oparte na najprostszych sposobach wskazywania temperatury pierwotnej górotworu oraz kryteriach określających poziomy krytyczne, a także na wskaźniku klimatycznym. Przedstawiono — skrótowo — wyniki badań przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich 15 lat w rejonach ścian, w trzech różnych okresach, pod kątem wstępujących tam warunków naturalnych. Na tym tle zobrazowano przyrost procentowy rejonów eksploatacyjnych objętych zagrożeniem klimatycznym. W ostatniej części odniesiono się do badań z roku 2010 w kontekście pozostałych zagrożeń oraz podano podział wszystkich zagrożeń naturalnych pod względem częstości ich występowania. W podsumowaniu zaakcentowano, że za około 5-8 lat częstość występowania zagrożenia klimatycznego wzrośnie i znajdzie się ono w grupie zagrożeń o wysokiej częstości postępowania.
EN
The article discusses the factors stimulating the increase of climatic hazards and presents the kinds of heat transport. The author described the change in the air condition related to its simultaneous heating and humidification — enthalpy. The potential climatic hazard was characterized, based on the simplest methods of measuring primary temperature of the rock mass, on the criteria which determine critical levels, and on the climate index. The results of tests conducted during the last 15 years were presented in brief. The tests had been carried out in three different periods with respect to the existing natural conditions. On this basis the percentage increase of exploitation areas under climatic hazards was presented. In the final part of the article the author referred to the tests made in 2010 in the light of the remaining hazards and presented the division of all natural hazards with respect to the frequency of their occurrence. In the conclusion, it was stressed that within the next 5-8 years the frequency of occurrence of the climatic hazard is likely to increase and get into the group of hazards with high frequency of occurrence.
PL
W artykule omówiono wybrane problemy związane z czasem reakcji systemu gazometrycznego, zainstalowanego w podziemnym zakładzie górniczym, wyłączającego energię elektryczną w rejonie zagrożonym wybuchem metanu po stwierdzeniu przez metanomierz niebezpiecznego poziomu stężenia tego gazu. Zwrócono uwagę na opóźnienia wnoszone przez wybrane elementy systemu gazometrycznego. Na przykładzie systemu gazometrycznego (telemetrycznego) typu CST-40 zaprezentowano wyniki badań czasów opóźnień, jakie wprowadzają wybrane elementy tego systemu. Zwrócono szczególną uwagę na rolę stacji dołowej typu CSD-1 w systemie gazometrycznym.
EN
The article features selected issues related to the reaction time of a gas monitoring system installed in an underground mine. The system stops the supply of electrical energy to the area threatened by a methane explosion when the methane meter shows a dangerous level of methane concentration. The focus was put on delays made by selected elements of the gas monitoring system. Based on the CST-40 gas monitoring system the authors presented test results of delay times caused by selected elements of this system. The role of the underground CSD-1 station in the gas monitoring system was stressed.
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
|
2013
|
R. 51, nr 8
73--80 [tekst pol.], 145--152 [tekst ang.], 221--228 [tekst ros.]
PL
W artykule odniesiono się do sposobu zasilania czujników używanych do monitorowania inteligentnych maszyn i budynków. Omówiono coraz częściej stosowane czujniki z „autozasilaniem”, które wykorzystują do zasilania swoich struktur energię wygenerowaną podczas zjawisk fizycznych, takich jak: przepływ ciepła, drgania lub promieniowanie słoneczne (ang. energy harvesting – pozyskiwanie energii). Przedstawiono możliwości wdrożenia systemu czujników samozasilających się w odniesieniu do maszyn stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, w tym w systemach automatyki oraz diagnostyki maszyn i urządzeń górniczych.
EN
The articles refers to the method of power supply to sensors for monitoring intelligent machines and buildings. Self-powered sensors, which are used more and more frequently these days, were discussed. These sensors make use of energy harvesting, particularly energy generated from such physical phenomena as: heat flow, vibrations or light. The authors presented how to implement a system of self-powered sensors in machines operating in mining areas with methane and/or coal dust explosion hazards – including automation systems and systems for diagnosing mining machines and equipment.
PL
Problemy wodne w procesie likwidacji kopalń oraz pojedynczych szybów należą do najtrudniejszych zagadnień naukowych i inżynierskich. Zasadniczą przeszkodą w znalezieniu prostych rozwiązań jest duży stopień niepewności co do skali zjawisk towarzyszących eksploatacji kopalin, które zmieniły warunki hydrogeologiczne i hydrauliczne. Woda zawsze płynie zgodnie z prawami fizyki, ale przeszkodą w określeniu wszystkich parametrów jej ruchu jest brak komplementarnej wiedzy na temat szczegółowej budowy ośrodka oraz geometrii znanych i nieznanych połączeń hydraulicznych. Przeanalizowany przykład likwidacji szybów wraz z likwidacją kopalni "Katowice Kleofas" wskazuje na złożoność zagadnienia i konieczność indywidualnego rozpatrywania każdego przypadku.
EN
Water problems in the process of mines closure and liquidation of individual shafts belong to the most difficult scientific and engineering issues. A major obstacle in finding of simple solutions rests with a large degree of uncertainty with regard to the scale of the phenomena accompanying the exploitation of minerals that have changed the hydro-geological and hydraulic conditions. Water always flows in accordance with the laws of physics, but an obstacle in determination of all parameters of its motion consists in the lack of complementary knowledge on detailed structure of the habitant and the geometry of known and unknown hydraulic connections. Examined instance of shafts liquidation, together with closure of "Katowice-Kleofas" mine indicates to the complexity of the problem and the necessity of a case by case consideration.
PL
W artykule przybliżono sposób wytwarzania piany azotowej, będącej pianą gaśniczą. Stosowanie azotu jako gazu nośnego obniżania temperatury w otoczeniu pożaru, również może wpływać na zmniejszenie stężenia tlenu, co jest bardzo korzystnym zjawiskiem. Przedstawiono kierunki wykorzystywania pian gaśniczych w kopalniach podziemnych. Zwrócono uwagę na polskie doświadczenia w stosowaniu pian gaśniczych.
EN
The article outlines a method of generation of nitrogen foam being an extinguishing foam. The use of nitrogen as a carrier gas to reduce the temperature in the surrounding of a fire, can also affect the reduction of oxygen concentration, which is a very positive phenomenon. The paper presents the trends in the use of extinguishing foams in underground mines. Attention has been drawn to the Polish experience in the use of firefighting foams.
15
Content available remote Wpływ obciążenia pulsacyjnego na pracę złącza ciernego
PL
Ze względu na coraz częstsze występowanie zjawisk dynamicznych w górotworze obudowa podatna wyrobisk górniczych, oprócz obciążeń statycznych narażona jest na działanie obciążeń zmiennych w czasie. Są to obciążenia impulsowe i pulsacyjne. W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych złączy ciernych poddanych osiowemu obciążeniu siłą pulsacyjną. W wyniku przeprowadzonych badań wyznaczono charakterystyki pracy złączy ciernych oraz charakterystyki zmian wartości sił osiowych w śrubach strzemion złączy. Badania przeprowadzono dla klasycznych złączy ciernych oraz nowej ich konstrukcji z klinem oporowym. Dla badanych złączy wyznaczono także wartości współczynnika pracy złącza ciernego, określającego zależność pomiędzy wartościami siły docisku współpracujących kształtowników i siły przenoszonej przez złącze. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że obciążenie pulsacyjne, w stosunku do obciążenia statycznego, powoduje wzrost wartości siły przenoszonej przez złącze cierne.
EN
On account of more and more frequent occurrence of dynamic phenomena in the rock mass, the yielding support of mine workings, apart from static loads, is exposed to the action of loads changeable in time. These are impulse and pulsatory loads. In the article the results of stand tests of friction joints subjected to axial load by a pulsatory force were presented. As a result of performed tests the characteristics of work of friction joints and characteristics of changes of axial forces values in bolts of joint clamps were determined. The tests were carried out for classic friction joints and their new construction with a resisting wedge. For the tested joints also the values of the coefficient of work of the friction joint, determining the relationship between the values of pressure force of cooperating sections and force transmitted through the joint, were determined. On the basis of obtained results it can be stated that the pulsatory load in relation to the static load causes an increase in the value of the force transmitted through the friction joint.
16
Content available remote Potrzeby zmian w normalizacji badań EMC w środowiskach specjalnych
PL
W artykule omówiono wyniki pomiarów zaburzeń elektromagnetycznych zarejestrowanych w kopalniach. Zwrócono uwagę na najistotniejsze zjawiska, które mogą nie być w wystarczającym stopniu odzwierciedlone w wymaganiach wynikających z obecnego stanu normalizacji. Zagadnienia przedstawione w artykule są jedynie zarysem problemu, mającym na celu zwrócenie uwagi na skalę występujących zjawisk, na przykładzie podziemnych wyrobisk kopalni.
EN
The paper presents the results of electromagnetic disturbances measurements in underground mines. The attention has been brought to the main phenomena, which can be insufficiently covered by present EMC standardization. The paper just highlights the problem and its purpose is to bring the attention to the scale of the phenomena occurring, considering, as the example, underground mines.
PL
Przedstawiono wyniki oceny trafności szacowania jakości węgla koksowego w sześciu pokładach złoża „Pniówek”, zlokalizowanego w SW części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Badania przeprowadzono na skonstruowanych dla każdego z pokładów i parametru jakości, cyfrowych mapach izolinii. Parametry jakości uzyskano zaś na podstawie analiz przeprowadzonych głównie dla próbek bruzdowych każdego pokładu. Izolinie wartości każdego z parametrów wykreślono przy zastosowaniu metody radialnych funkcji bazowych (Radial Basis Function – RBF). Weryfikację poprawności wykreślonych map oparto o pobrane w każdym z pokładów kontrolne próbki bruzdowe. Wyniki badań przedstawiono w postaci rankingu trafności szacowania wartości poszczególnego parametru jakości w złożu
EN
The results of rightness assessment of coking coal quality estimation in six seams of the Pniówek deposit, located in the south-western part of the Upper Silesian Coal Basin, were presented. The investigations were carried out using digital isoline maps, constructed for each of the seams and quality parameters. The quality parameters were obtained on the basis of analyses performed mainly for furrow samples of each seam. The isolines of value of each of the parameters were plotted using the method of Radial Basis Functions – RBF. The correctness verification of plotted maps was based on furrow control samples taken from each of the seams. The investigation results were presented in the form of estimation rightness ranking of values of individual quality parameter in the deposit.
PL
Wiele czynników, a zwłaszcza zwiększająca się głębokość stożkowych kopalń odkrywkowych, ma istotny wpływ na przerwanie eksploatacji odkrywkowej rud metali i podjęcie jej eksploatacji podziemnej. Problemy związane z transportem pionowym rudy z dużych głębokości (do 2000 m) w kopalniach o wydobyciu masowym są treścią tego artykułu. Prace kończą uwagi ogólne i wnioski.
EN
There are many factors that significantly influence the change of metallic ores mining from opencast to underground, particularly the increasing depth of open-pit mines. The article concerns the issues related to vertical transport of ores from big depths (up to 2,000 m) in mass-output mines. The article provides some general remarks and conclusions from the conducted research.
PL
Dyspozytornia jest istotnym elementem systemu sterowania, bezpieczeństwa i nadzoru procesów zachodzących we współczesnej kopalni głębinowej. W kopalni występuje szereg zagrożeń (np. zagrożenia wybuchem metanu, zagrożenia tąpaniami). Dla zmniejszenia zbyt dużego poziomu ryzyka, w kopalniach stosuje się między innymi systemy gazometryczne, geofizyczne, alarmowo-rozgłoszeniowe, które wspólnie (pod nadzorem dyspozytorni zakładowej) tworzą tzw. elektryczny/elektroniczny/programowalny elektroniczny system (E/E/PES) związany z bezpieczeństwem. W artykule przedstawiono przykładową strukturę funkcjonalną dyspozytorni kopalni głębinowej; wskazano na rolę dyspozytora i pokazano możliwości oceny niezawodności dyspozytora.
EN
A mine supervision centre is an important element of the system for control, security and supervision of processes taking place in a modern underground mine. There are a number of hazards in the mine (e.g. methane explosion hazard, rock bursts hazard). In order to reduce an excessively high level of risk, there are certain systems used in the mines, such as gas monitoring-, geophysical- as well as alarm and communication systems. These systems make the so-called electric/electronic/electronic programmable system (E/E/PES) related to safety and are supervised by the mine supervision centre. The article features a sample functional structure of such a centre in an underground mine, describes the role of the supervisor and presents the possibilities to evaluate the supervisor's reliability.
PL
Na podstawie badań przeprowadzonych przez autora w Głównym Instytucie Górnictwa - przy użyciu modelowania numerycznego w skali 1:1 metodą spoistych modeli cząstkowych (ang. Bonded Particle Model), przedstawiono dla wyrobiska korytarzowego o porzecznym przekroju prostokątnym rozkłady przestrzenne poziomego naprężenia ściskającego oraz Zespolonego Wskaźnika Stateczności (ZWS) w 3-metrowej miąższości warstwie stropowej jednorodnych skał iłowca zalegających nad wyrobiskiem. Wykazano istnienie jedynie niewielkich różnic między obudową OKC aktywną (naciąg wstępny) a pasywną, natomiast znaczne różnice między OKC a wyrobiskiem bez obudowy. Wskazano na korzystne działanie OKC na strop, zwiększające się z upływem czasu utrzymywania wyrobiska, a polegające na coraz pełniejszym wykorzystaniu samonośności warstw stropowych w miarę ich stopniowego odspojenia się od masywu i osiadania - wynikające z efektu klińcowego (poziomych naprężeń ściskających na kontaktach tworzących się bloków skał stropowych).
EN
On the basis of research carried out by the Author in Main Mining Institute for the narrow working with rectangular cross-section (6 x 2.5 m), using numerical modelling in the scale 1:1 by the method of Bonded Particle Model the horizontal compressing stress spatial distribution (s11, MPa) as well as Complex Stability Index (ZWS) in the 3 m thick roof strata of homogenous mudstone bedded over the working, are presented. Existence of small only differences between active OKC support (pre-tension) and passive one, however considerable differences between OKC and the working with no support. The advantageous OKC action to the roof increasing along with working maintenance time passage, consisting in fuller and fuller utilization of roof strata self-supporting as their gradually separate and subsidence resulting from key effect (horizontal compressive stresses on the contacts of formed blocks of roof rocks.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.