Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci przemysłowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia inżynierską propozycje metod modelowania typowych źródeł ruchu występujących w sieciach przemysłowych. Do opracowania modeli wykorzystano model ON/OFF. Na jego podstawie zaproponowano modele wykorzystywane do modelowania typowych ruchów występujących w sieciach przemysłowych takich jak: ruch Time-Triggered (TT), ruch Audio-Video Bridging (AVB) oraz ruch Best Effort (BE).Wartykule przedstawiono cztery modele ruchu oraz sposób ich wykorzystania do modelowania przykładowych typów ruchów stosowanych w sieciach przemysłowych. Zaproponowane w artykule metody generowania ruchu zostały wykorzystane przez autorów podczas tworzenia środowiska symulacyjnego do modelowania mechanizmów zarządzania ruchem w sieciach przemysłowego internetu rzeczy (Industrial Internet of Thinks).
EN
The paper presents a description of type of traffic used in industrial networks. In the paper authors proposed methods of traffic generation which can be used for modelling traffic sources used in industrial networks. The proposed traffic models were elaborated on the basis of the ON/OFF model. The proposed solution may be apply for modelling typical traffic types used in industrial networks, such as Time-Triggered (TT) traffic, Audio-Video Bridging (AVB) traffic and Best Effort traffic. In the paper authors presented four traffic models with modifications and have shown how the proposed models can be used for modelling different type of traffic in industrial networks.
2
PL
Omówiono innowacje techniczne i programowe w dziedzinie robotów, sterowania i komponentów automatyki, zaprezentowane podczas targów Hannover Messe 2018, w tym: ideę Industry 4.0, smart factory, nowe koncepcje sterowania, oprogramowanie wspomagające proces wytwarzania, systemy internetu rzeczy i zdalną diagnostykę.
EN
The paper illuminates the software and technical innovations in automation industrial equipment presented at the Hannover Messe 2018: the new idea of Industry 4.0, internet of things, smart factory, communication via field buses, cobots, industrial communication.
3
Content available remote W kierunku samoorganizujących się środowisk wytwórczych
PL
Omówiono innowacje techniczne w dziedzinie robotów, sterowania programowego i komponentów automatyki zaprezentowane podczas Hannover Messe 2017, w tym: ideę Industry 4.0, smart factory, nowe koncepcje sterowania, oprogramowanie wspomagające proces wytwarzania, systemy Internetu rzeczy i zdalną diagnostykę.
EN
The paper illuminates the software-technical innovations in automation industrial equipment presented at the Hannover Messe 2017: the new idea of Industry 4.0, Internet of things, smart factory, communication via field buses, Co-bots, industrial communication.
PL
Przedstawiono charakterystykę przemysłowych sieci średniego napięcia oraz opisano typowe problemy automatyki zabezpieczeniowej.
EN
The article presents characteristic of industrial medium voltage networks and describes typical problems with automatic protection.
5
Content available remote Napędy przekształtnikowe - komunikacja z otoczeniem przemysłowym
PL
W poniższym artykule poruszony będzie problem komunikacji nowoczesnego przekształtnika z jego bliższym i dalszym otoczeniem, tymczasem swojemu losowi pozostawię większość zagadnień związanych ze stycznikami, z dławikami i filtrami, gdyż zamierzam omówić je dokładniej w kolejnej części artykułu, która poświęcona zostanie kompatybilności środowiskowej.
6
Content available remote Urządzenia automatyki przemysłowej w środowisku Industry 4.0
PL
Omówiono propozycje programowo-sprzętowe związane z wprowadzaniem koncepcji Industry 4.0 do praktyki przemysłowej, zaprezentowane podczas Hannover Messe 2016 przez różnych producentów. Te rozwiązania wspierają podstawowe komponenty idei Industry 4.0, takie jak: sieci przemysłowe, systemy cyberfizyczne czy Internet rzeczy.
EN
The article discusses presented by various manufacturers at Hannover Messe 2016 new and sophisticated products related to the concept of Industry 4.0 in industrial practice. These products support the basic components of this idea, such as industrial networks, cyberphysical systems or the Internet of things.
7
Content available remote Nowoczesne funkcje diagnostyczne we współczesnych sterownikach NC
PL
Omówiono innowacje programowo-techniczne w dziedzinie sterowników CNC, zaprezentowane podczas targów EMO Milano 2015, w tym: ideę Industry 4.0, nowe koncepcje sterowania, oprogramowanie wspomagające proces wytwarzania, systemy monitorowania stanu obrabiarek oraz procesu, komunikację z obrabiarkami za pomocą sieci przemysłowych, zdalną diagnostykę.
EN
Explained in the paper are state of the art software/technological innovations introduced to the machine tools CNC controllers presented at EMO Milano 2015 including: the concept of Industry 4.0, new ideas in control functions, computer aided production software, the machine tool status and cutting operation monitoring, communication via field buses, remote diagnosis
8
Content available remote Koncepcje automatyki przemysłowej w środowisku Industry 4.0
PL
Omówiono zaprezentowane na targach Hannover Messe 2016 innowacyjne koncepcje programowo-sprzętowe związane z wprowadzaniem idei Industry 4.0 w praktykę przemysłową: nowe środowiska programowe wspierające sieci przemysłowe, systemy cyber-fizyczne, Internet rzeczy, komunikację maszyna–maszyna. Przeanalizowano sens inteligentnego zakładu, bezpieczeństwo transmisji i wymianę danych OPC.
EN
The paper illuminates innovations of software and hardware associated with the introduction of the Industry 4.0 concept in practice, presented at Hannover Messe 2016: the new industrial network systems, cyber-physical systems, Internet of things and machine to machine communication. The idea of intelligent, Smart Factory, transmission security and exchange OPC data are also presented.
9
PL
4. rewolucja przemysłowa wymaga od specjalistów szerokiego zakresu wiedzy teoretycznej z dziedziny mechatroniki, automatyzacji, technologii produkcji i informatyki, połączonej z wysokim poziomem umiejętności praktycznych. Proponowana przez FESTO platforma edukacyjna umożliwia kształcenie przyszłych inżynierów i dokształcanie obecnych kadr inżynieryjnych w warunkach idealnie oddających realia fabryki przyszłości, już dziś szeroko obecnych w obszarach produkcji.
EN
This article presents Festo multiperspective approach to professional qualifications for the 4th industrial revolution. The concept introduces into the latest technological solutions in the field of flexible manufacturing engineering. Since Festo was founded it has made a great effort to the dissemination of the latest technical knowledge through the access to the latest industrial applications in the professional education of the young generation of future employees.
10
Content available remote Symulacja procesów produkcyjnych – modułowe stanowiska dydaktyczne
PL
W artykule zostały przedstawione modułowe stanowiska dydaktyczne przeznaczone dla studentów uczelni technicznych, w szczególności z kierunków: automatyka, robotyka, mechatronika i elektrotechnika. Stanowiska, ze względu na realizowane zadania, zostały podzielone na dwie grupy: obiektowe oraz sieciowe. Celem artykułu jest pokazanie, jak specjalistyczne stanowiska dydaktyczne mogą podnieść poziom wiedzy z dziedziny automatyki i systemów sterowania przyszłych inżynierów, jak ważna jest przemysłowa automatyzacja w dzisiejszych czasach oraz jak mogą wyglądać profesjonalne stanowiska dydaktyczne będące standardem laboratoriów każdej uczelni wyższej pragnącej kształcić wysoce wyspecjalizowanych inżynierów automatyków.
EN
In the paper are described modular workstations for education purposes of technical universities, especially for students of the following subjects: automation control, robotics, mechatronics and electrical engineering. The workstations are split, according to task into two groups: the „process” workstations and the industrial network workstations. The main aim of the article is to show how specialized educational workstation can increase the level of engineers’ knowledge in such fields of science, like automation control and control systems. It also explains the importance of an industrial automation in present, fast developing world and how modern workstations should look like. In the article it is highlighted, that a university, which would likes to educate future-oriented control system engineers should possess such the educational workstations.
PL
Przedstawiona jest koncepcja wysoce zautomatyzowanego rozwiązania pozwalającego na wykrywanie w przemysłowym ruchu sieciowym sytuacji odbiegających od stanu normalnego (anomalii). Omówione są zastosowania klasycznych sieci bayesowskich i sieci Multi-Entity Bayesian Networks (MEBN) wraz z dyskusją ich stosowalności w praktyce. Prace ilustrują również możliwość wykorzystania istniejącego oprogramowania (na przykładzie systemu Snort) oraz kwestie wymaganych modyfikacji związanych z pracą w sieciach nie-IP.
EN
The paper presents a concept of a highly automated solution allowing detection, in industrial network traffic, of situations differing from the normal state (anomalies). It describes the use of classical Bayesian networks and Multi-Entity Bayesian Networks (MEBN), together with a discussion of their applicability in practice. The work also illustrates the possibility of using existing software (taking Snort system as an example) and the required modifications related to the support for non-IP networks.
PL
Rozproszone systemy monitoringu i sterowania znajdują szerokie zastosowanie w różnego rodzaju rozdzielnicach elektrycznych. Często elementy te współpracują z urządzeniami sterowniczymi np. takimi jak styczniki oraz elementami pomiarowymi czy ochronnymi (różnego rodzaju bezpieczniki i wyłączniki różnicowoprądowe). W niektórych przypadkach w rozdzielnicach stosowane są układy regulacyjne. Jak wiadomo rozproszone systemy sterowania są układami składającymi się z grupy niezależnych urządzeń, pracującymi pod kontrolą własnych systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. Mogą być w pełni autonomiczne, wykonywać własny (wbudowany) algorytm na tych samych lub różnych obiektach sterowania. Rozproszony system czasu rzeczywistego może być rozległy terytorialnie np.: huty, elektrownie, oczyszczalnie ścieków, budynki lub może zajmować niewielki obszar np.: robot mobilny, samochód, rozdzielnice elektryczne itp. W ramach pracy wyznaczono czas transakcji wymiany danych przy wykorzystaniu najpopularniejszych protokołów transmisji danych Modbus/RTU i Modbus/TCP pomiędzy sterownikami PLC oraz mikrokontrolerami. Na bazie opracowanych wyników przedstawiono niewidoczne na pozór problemy wynikające z zastosowanych protokołów transmisji.
EN
Constantly increasing reliability and calculation capacity of computer systems allows for more and more wide their application in industry practice. Computer systems perform very responsible tasks, moreover the contemporary technology creates new important demands connected with warranted and ultimate time of performance of a single control cycle. Distributed systems of monitoring and control have a wide range of application in different electrical switchgear systems. Frequently, these elements co-operate with some control devices e.g.: contactors, measurement gauges and safety devices (different fuses and breakers due to current differences). In some cases, in switchgears, control systems are used. As it is commonly known, distributed control systems are systems which consist of groups of independent devices working under their own real-time operational systems. They can be fully autonomous and they can perform own (embedded) algorithm on the same or different controlled objects. The distributed real-time system can be distributed on the vast area e.g. steel mills, power plants, sewage treatmentplants, some buildings or it can be localized on relatively restricted area e.g. mobile robot, vehicle or switchgear etc. Within the framework of the present work, the transaction times were determined i.e. transaction times of data exchange using the most popular protocols of data transmission -Modbus/RTU and Modbus/TCP – between PLC controllers and some micro-controllers. Based upon the collected results, the methodology of creation of distributed systems will be formulated and presented using the discussed and investigated devices.
13
Content available remote Industrial Grids with Frequency Inverters and Localization of the Earth Fault
EN
This article focuses on industrial grids with frequency inverters and evaluation of the earth fault and its localization. In the first part the system of localization of the earth fault, industrial grids with frequency inverters and typical application in industry are described. The feedback effect of frequency inverters on the supply network is specified too. The second part of the article aims at the description of practical measuring of the earth fault on the testing panel. The third part deals with the summary of measuring and that of the experience with industrial grids and localization of the earth fault. The summary is included in the last part as well.
PL
Artykuł ten przedstawia sieci przemysłowe z falownikami i lokalizację doziemienia w sieci z izolowanym punktem neutralnym. W pierwszej części opisany jest system lokalizacyjny doziemienia, sieci przemysłowe z falownikami i typowa aplikacja w przemyśle. Przedstawiono również wpływ falowników na sieć zasilającą. Druga część artykułu dotyczy opisu zrealizowanych pomiarów doziemień z wykorzystaniem panelu testowego. W trzeciej części streszczono pomiary, przedstawiono doświadczenia wynikające z pracy z sieciami przemysłowymi i z systemem lokalizacji doziemienia.
14
EN
When troubleshooting a communications system (such as machines controlled by industrial networks) under or not the operation conditions, engineers or technicians try to use some standard format to come to a quicker solution. Industrial communications system do not always follow the tried and tested rules [1], which previously worked with hardwired inputs and outputs. There are some new methods [7, 9, 10], helps to reach the solution, but sometimes there is no possibility to recognize and eliminate problems under the operation conditions, without changing the main control unit for new one or temporary switching existing network segment to external control unit. The paper shows some samples of troubleshooting a communications system of a complex machine controlled by AS-i industrial network, which should to be done not under operation conditions. Also the basis of extended diagnostic system helping with detection of: earth fault, duplicate address and noise has been described.
PL
Współczesne realia rynku wymuszają wzrost konkurencyjności oferowanych systemów sterowania. Firmy w celu podniesienia wartości swojej marki w sposób ciągły obniżają koszty produkcji jednocześnie starając się o podniesienie jakości, estetyki oraz wytrzymałości produkowanych komponentów. Osiągnięcie tak postawionych celów wydaje się być niemożliwe bez wprowadzenia systemów automatyki odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego. Systemy te stają się coraz bardziej złożone, a ich topologie coraz bardziej rozproszone. Wymiana informacji procesowych pomiędzy poszczególnymi modułami procesowymi wymaga zastosowania technologii komunikacyjnych sieci przemysłowych. Najczęściej stosowanymi standardami sieciowymi na rynku europejskim są sieci oparte o protokoły Profibus DP oraz AS-interface. Autorzy publikacji przedstawiają metodę skutecznej diagnostyki ukierunkowanej na prawidłowe działanie sieci przemysłowej (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia transmisji danych). Przedstawiają nowe metody, które umożliwiają rozpoznanie i szybką eliminację przyczyn stanów awaryjnych w maszynach kompleksowo sterowanych urządzeniami sieci AS-interfejs.
15
Content available remote Integracja standardów i protokołów sieci przemysłowych
PL
Sieci komunikacyjne w automatyce przemysłowej to temat bardzo obszerny. Mnogość protokołów wynika m.in. z ciągłego rozwoju komunikacji między maszynami, jak i z rozwoju komercyjnych technologii. Standardy szeregowe (szczególnie RS485) nadal cieszą się dużą popularnością, jednakże Ethernet jest już obecny w dużej części aplikacji przemysłowych. Często jednak zachodzi potrzeba łączenia sieci lokalnych na obiekcie z magistralami szeregowymi typu field bus. Do takich właśnie aplikacji zostały zaprojektowane przemysłowe bramy komunikacyjne.
PL
Jedną z przyczyn naruszeń bezpieczeństwa systemów informatycznych są błędy oprogramowania, które można wykorzystać, by uzyskać nielegalny dostęp do danych lub całkowicie przejąć kontrolę nad systemem. Problem ten dotyczy także nie pozbawionych wad sieci przemysłowych (przede wszystkim z powodu coraz częstszego ich łączenia z zakładowymi sieciami informatycznymi) i jest poważny, z powodu skali zjawiska i braku radykalnych rozwiązań. W ostatnim okresie obserwuje się wzrost zagrożeń dla bezpieczeństwa systemów zakładowych i sieci przemysłowych, których skutki mogą być bardzo groźne.
EN
One of the sources of breaching the security of IT systems lies in software faults that can be used to gain unauthorized access to data or to take over the control over the system. This problem also concerns industrial networks (mostly because of more popular integration with corporate networks) and is quite serious given its extent and the lack of radical solutions. Most recently we have witnessed the increase of threats for the security of corporate and industrial networks, which may result in severe consequences.
17
Content available remote Systemy sterowania - sieci przemysłowe!
PL
Burzliwy rozwój automatyzacji przemysłu i komplikacja procesów produkcyjnych powodują coraz częstsze sięganie do rozwiązań wykorzystujących sieci komunikacyjne i ich adaptację do lokalnych potrzeb. Wymaga tego potrzeba komunikacji modułów wykonawczych oraz sensorów z urządzeniem zarządzającym procesem. Związane są z tym zjawiskiem kwestie bezpieczeństwa, dynamiki i niezawodności produkcji. Osiągnięcie wysokich współczynników w tych materiach składa się na podniesienie wydajności, oszczędności zakładu produkującego poprzez eliminację błędów, i co za tym idzie, mniejszych strat wynikających z „wypuszczenia” wadliwych detali. Niezawodność urządzeń medycznych decyduje niejednokrotnie o zagrożeniu zdrowia i życia ludzkiego. Wykrywanie błędów w sieci tego typu urządzeń i szybsza ich korekta zapewniają bezpieczeństwo pacjenta.
PL
Śmiało można powiedzieć, że dzisiaj w świecie automatyki króluje Ethernet. Jednak duża liczba urządzeń z łączem ethernetowym, w połączeniu z wymaganiami nieprzerwanej transmisji danych, stwarza konieczność budowania wysoko wydajnej infrastruktury sieciowej. Do oczekiwań wydajności i pewności transmisji dochodzi również konsekwentne obniżanie poboru energii przez procesy produkcyjne, z urządzeniami automatyki włącznie.
19
Content available remote Systemy komunikacji przemysłowej w automatyce
PL
Infrastruktura sieciowa i Internet to elementy, bez których współcześnie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa, zwłaszcza dużej firmy produkcyjnej. Aby spełnić rosnące wymagania branży przemysłowej odnośnie kompaktowości, zwiększania bezpieczeństwa, szybkości i niezawodności oraz redukcji kosztów, producenci komponentów sieciowych opracowują wciąż nowe rozwiązania i produkty, które zmierzają w kierunku miniaturyzacji i obniżenia cen urządzeń magistralnych, uproszczenia instalacji oraz zwiększenia wydajności.
PL
Przedstawiono wymagania dotyczące bezpiecznej funkcjonalnie transmisji danych za pomocą magistral miejscowych. Podano wymagania EMC zapisane w normie podstawowej PN-EN 61158-2 i porównano je z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa funkcjonalnego.
EN
The requirements for functional safe data transmission via fielbus networks are presented. The EMC requirements included in the basis standard PN-EN-61158-2 are listed and compared with the requirements contained in functional safety standards.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.