Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1424

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksploatacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
EN
In the article, the authors reviewed the arresting gears used in military aviation. The second part of this part describes the operation concept that is used in the Polish Air Force, in relation to the two types of gears, namely the post-Soviet ones that are still in service, and the second one: of U.S. production obtained due to the purchase of F-16 aircraft. The authors emphasize that in the case of an appropriate operation system, it is possible to extend the service life of devices and maintain safety of the air operations.
PL
W artykule autorzy dokonali przeglądu urządzeń awaryjnego hamowania użytkowanych w lotnictwie wojskowym. W drugiej części został opisany system eksploatacji tych urządzeń, jaki funkcjonuje w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, w odniesieniu do dwóch rodzajów tych urządzeń: eksploatowanych jeszcze poradzieckich oraz produkcji amerykańskiej, pozyskanych w związku z zakupem samolotów F-16. Autorzy zaznaczają, że w przypadku właściwego systemu eksploatacji istnieje możliwość wydłużenia okresu użytkowania urządzeń ponad określony przez producenta bez obniżenia poziomu bezpieczeństwa zabezpieczanych operacji lotniczych.
3
Content available remote Aparat do wprowadzania elementów wykonawczych do rurociągu pod ciśnieniem
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz prototyp aparatu umożliwiającego wprowadzanie elementów wykonawczych do pracujących pod ciśnieniem rurociągów wodociągowych. Aparat opracowano początkowo jako urządzenie do likwidacji korków lodowych w rurociągach. Budowa prototypu wykazała znacznie większą jego uniwersalność. Powstała platforma umożliwiająca wprowadzanie próbników do pobierania wody bezpośrednio z przepływającego rurociągiem strumienia, osadu i biofilmu ze ścianek tego rurociągu, czujników ciśnienia i natężenia przepływu oraz wprowadzanie do wnętrza rurociągów przewodów dozujących np. roztwór chloru do dezynfekcji. W założeniach aparat może współpracować z powszechnie stosowanymi urządzeniami do nawiercania rurociągów, jak również z niektórymi typami hydrantów przeciwpożarowych. Artykuł zawiera opis koncepcji aparatu, budowy jego prototypu oraz wstępnego eksperymentu laboratoryjnego, polegającego na zastosowaniu aparatu do likwidacji korka lodowego we fragmencie rury wodociągowej.
EN
The article presents a concept and a prototype of a tool enabling the insertion of actuator elements into water supply pipelines working under pressure. The tool was initially developed as a device for removing ice plugs in pipelines. The construction of the prototype showed its much greater versatility. The result was a platform enabling the insertion of samplers directly in trie water stream flowing through the pipeline, pressure and flow rate sensors location in this stream, sediment, biofilm collection from the walls of the pipeline and dosage of disinfectant, e.g. chlorine, into the working pipelines. In assumptions, the tool can work with commonly used devices for drilling pipelines, as well as with some types of fire hydrants. The article describes the concept of the tool, the construction of its prototype and an initial laboratory experiment involving the use of a tool to remove an ice plug in a fragment of a water pipe.
PL
Działalność Komitetu Studiów B2 obejmuje projektowanie, budowę i eksploatację linii napowietrznych. W tym: projektowanie w zakresie mechanicznym i elektrycznym, sprawdzanie nowych elementów linii (przewody fazowe, przewody odgromowe, izolatory, osprzęt, konstrukcje i fundamenty), ocenę stanu elementów linii, eksploatację linii, modernizacje linii (zwiększanie obciążalności prądowej, zmianę napięcia pracy linii). Omówiono referaty poświęcone tematyce linii napowietrznych dotyczące: innowacyjnych rozważań i materiałów, linii kompaktowych, strat przesyłowych, ocenie stanu technicznego.
EN
Study Committee B2 covers the design, construction and operation of overhead lines. This includes mechanical and electrical design, validation of new line components (conductors, ground wires, insulators, accessories, structures and their foundations), assessment of aged line components, line maintenance and refurbishment (upgrading and uprating) of existing overhead lines. Discussed are papers dedicated to overhead lines and concerning innovative designs and materials, compact lines, losses optimization and assessment of technical condition.
EN
The purpose of the study described in the work was to evaluate the operating wear of the SANDVIK CV117 centrifugal crusher working in the Melaphyre mine in Grzędy. The research was carried out on work elements, such as the lining assembly, rotor tips, shredder hammers, the directional bushing, and the distributor divider. All components had direct contact with the aggregate, and their operating time was about 1150 hours. The studies included a mine full scale observation, macroscopic analysis of the elements, and an assessment of the impact of exploitation on selected structural properties of the elements material. On the basis of the carried out analyses, it was concluded that the major problem faced by all the tested components is the simultaneous interaction of high friction and impact forces resulting from the kinetic energy of the accelerated grains of the material acquired from the rotor during operation of the crusher.
PL
Celem badań opisywanych w pracy była ocena zużycia eksploatacyjnego kruszarki odśrodkowej typu SANDVIK CV117 pracującej w kopalni melafiru w Grzędach. Przedmiotem realizowanych badań były elementy robocze takie, jak: zespół okładzin, końcówki wirnika, młotki rozdrabniające, tuleja kierunkowa oraz przegroda dystrybutora. Wszystkie elementy miały bezpośredni kontakt z kruszywem, a czas ich eksploatacji wynosił ok 1150 motogodzin. Przeprowadzone badania obejmowały wizję lokalną z kopalni, analizy makroskopowe elementów, jak również ocenę wpływu eksploatacji na wybrane właściwości strukturalne materiału elementów. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że poważnym problemem, na który narażone są wszystkie badane elementy, jest jednoczesne oddziaływanie wysokich sił tarcia oraz udarności, wynikających z energii kinetycznej rozpędzonych ziaren nadawy, nadanej za pomocą wirnika podczas pracy kruszarki.
PL
Regulacje prawne UE traktujące kolektory słoneczne jako element instalacji, który oddzielnie nie podlega etykietowaniu energetycznemu, są niewystarczające i wpływają negatywnie na rozwój tego sektora urządzeń. Celem etykietowania kolektorów słonecznych powinno być przekonanie użytkowników, że z jednej strony tworzenie instalacji hybrydowych zawierających kolektory znacznie zwiększa efektywność energetyczną innych urządzeń grzewczych wchodzących w skład instalacji i ułatwia spełnienie wymagań dotyczących wykorzystania OZE i efektywności energetycznej, a z drugiej instalacje, w których kolektory są podstawowym źródłem ciepła i c.w.u., są wysoce efektywne i umożliwiają praktycznie darmowe pozyskiwanie ciepła w trakcie ich eksploatacji.
EN
The quality of the construction services provided has always played an important role not only in maintaining the safety and proper functioning of the construction objects in question, but also in other related features, which will also be the subject of a research study with the target group of the construction objects in question in the Mazowieckie Voivodeship in Poland. This article explains the concept of quality and quality in terms of construction services. It indicates their essence and the process of implementation in the long-term perspective during the operation and exploitation of a building object. The process of quality assessment is based on the selection of contractors for construction works using fuzzy logic. The procedure of prequalification with the use of fuzzy sets was also used for such an assumed purpose.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości usprawnienia działania układu próżniowego w sekcji sitowej maszyny papierniczej. Przytoczono przykłady usprawnień w obszarze odwadniania wstęgi na sicie za pomocą ssących elementów odwadniających oraz biegu rurociągów w układzie próżniowym. Zastosowanie najlepszych praktyk związanych z eksploatacją układu próżniowego może zapewnić wykrycie problemów na wczesnym etapie ich wystąpienia.
EN
The article describes the possibilities of improving the operation of the vacuum system in the wire section of the paper machine. Several examples of improvement in the area of web dewatering on a forming wire by means of suction dewatering elements and the running of pipelines in a vacuum system have been presented. The application of best practices related to the operation of a vacuum system can ensure the detection of problems early in their appearance.
EN
A statistical analysis of multiyear laboratory test results of artillery tracers number 8 is presented in this article. This analysis was aimed at testing the impact of a natural ageing process on quality indicators during the long-time storage of these tracers. The influence of storage time on taking a diagnostic decision, relating to quality of lots after the conducted laboratory tests and on different classes of inconsistencies that occurred during these tests, was analysed. A detailed analysis of the impact of the storage time on diagnostic shooting decisions taken was also presented. The conducted statistical analysis suggests an assumption, that it is possible to change an evaluation module in the previous test’s methodology. Modification of this evaluation module will not negatively impact on the quality of further diagnostic tests. It will not negatively impact on correct evaluation of the prediction process of the tested elements of ammunition such as artillery tracers. The statistical analysis, carried out in the article, may have a significant impact on the modification of test methodology of the artillery tracers.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki analizy statystycznej wieloletnich badań laboratoryjnych smugaczy artyleryjskich numer 8. Analiza ta miała na celu zbadanie wpływu procesu naturalnego starzenia się smugaczy na wybrane wskaźniki jakościowe podczas długoletniego składowania tych smugaczy artyleryjskich. Analizowano w niej wpływ czasu składowania smugaczy na podjęte decyzje diagnostyczne dotyczące jakości danej partii po przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych oraz wpływ czasu składowania smugaczy na różne klasy niezgodności jakie wystąpiły podczas tych badań diagnostycznych. Przedstawiono także szczegółową analizę wpływu czasu składowania smugaczy artyleryjskich numer 8 na podjęte decyzje diagnostyczne typu badać strzelaniem. Przeprowadzona analiza statystyczna nasuwa przypuszczenie, że możliwa jest zmiana modułu ocenowego w dotychczas funkcjonującej metodyce badawczej. Modyfikacja tego modułu ocenowego nie wpłynie negatywnie na jakość prowadzonych dalszych badań diagnostycznych. Nie wpłynie ona także negatywnie na prawidłową ocenę procesu predykcji badanych elementów środków bojowych jakimi są smugacze artyleryjskie. Przeprowadzona w artykule analiza statystyczna może mieć istotne znaczenie dla przyszłej modyfikacji metodyki badań smugaczy artyleryjskich.
PL
Spadek liczby awarii o jedną dziesiątą, zmniejszenie strat wody o kilka punktów procentowych, usprawnienie zarządzania infrastrukturą - to wymierne skutki wprowadzenia Systemu Monitoringu i Sterowania siecią Wodociągów Kieleckich. W tym roku kielecka spółka kończy kolejny etap rozbudowy systemu.
PL
Na początku roku 2017 na Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej wykonano modernizację systemu sterowania napowietrzaniem reaktorów biologicznych. Jak sprawdza się to rozwiązanie po trzech latach eksploatacji?
PL
Jak długo można eksploatować studnie wiercone? To pytanie zadaje wielu inwestorów, którzy chcą korzystać z zasobów wód podziemnych dla potrzeb własnych lub prowadzonych działalności. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, gdyż żywotność studni zależy od lokalnych warunków środowiska, takich jak wykształcenie warstwy wodonośnej czy chemizm wód podziemnych.
PL
ZWiK z Szczecinie rozpoczyna produkcję energii elektrycznej z wody. Po uruchomieniu trzech farm fotowoltaicznych spółka zyskała kolejne źródło wytwarzania czystej i ekologicznej wody.
PL
AQUQ S.A. w ramach branży kanalizacyjnej świadczy usługę zbiorowego odprowadzania ścieków na terenach gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk i Wilkowice oraz hurtowy odbiór ścieków z gminy Jasienica. Odbieramy i oczyszczamy rocznie ok. 12 mln m3 ścieków. Spółka posiada sieć kanalizacyjną o łącznej długości 1271,4 km. Zabudowane są na niej 43 przepompownie ścieków i 14 punktów opomiarowania przepływu.
18
EN
The purpose of research was to comprehensively develop the construction project of a long reach compact excavator. Optimal solution was selected and its frames were determined by carrying out classic structural calculations. Then, based on them, a preliminary three-dimensional model was designed in the CAD environment. The prototype was subjected to a series of verification calculations and simulation tests using the finite element method under typical, but also non-standard operating conditions. Then, the structure was optimized and then tested again. Next, technical documentation of the final version was created. In the final part of work, technical and operational parameters of designed compact excavator were summarized and the direction of further actions was determined. The research ended with a summary of the observations arose during its implementation.
PL
Przedstawiono istotę stosowania i funkcjonowania informatycznych systemów wspomagania zarządzania realizacją procesów złożonych na przykładzie SI SAMANTA. Skupiono się na wspomaganych obszarach i funkcjach systemu. Określono jego rolę w procesie eksploatacji sp oraz wpływ na bezpieczeństwo latania. Scharakteryzowano możliwości informatycznego przetwarzania gromadzonych w bazie danych oraz informacji, podano możliwości analitycznego wykorzystania ich przez użytkownika np. do oceny niezawodności statków powietrznych, skuteczności napraw samolotów i śmigłowców. Przedstawiono kierunki, które specjaliści z ITWL zamierzają rozwijać w celu zwiększenia użyteczności prezentowanego systemu.
EN
The article addresses the functioning of IT support systems for the implementation of complex processes based on the SI SAMANTA. The paper focused on the supported areas and functions of the IT system. The role of this system in the a/c operation process and its impact on flying safety were determined. The possibilities of IT processing of data and information were characterized, along with their analytical use, e.g. for the assessment of aircraft reliability and maintenance efficiency of the repairs of airplanes and helicopters. The directions that are intended to be developed to increase the usability of the presented system were also discussed.
EN
The article presents an assessment of the impact of the results of the measurement of the inland ship's draught on the shipowner's decisions regarding incurring financial expenses for maintaining vessels in operability by carrying out repairs and modernization The aim of the article is to present the possible actions taken by shipowners in response to the changing level of reliability of their vessels. The article assesses the impact of ship draught measurement results on shipowner’s decisions, with particular emphasis on operability. The analysis was carried out using data collected during the work of the Technical Inspection Commission in Szczecin in 2017-2018 regarding the draft and load capacity of ships.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu wyników pomiaru zanurzenia statków śródlądowych na decyzje armatora dotyczące ponoszenia nakładów finansowych na utrzymanie jednostek w gotowości eksploatacyjnej poprzez wykonywanie remontów i modernizacji. Celem artykułu jest przedstawienie możliwych działań podejmowanych przez armatorów w odpowiedzi na zmieniający się poziom niezawodności ich jednostek. W artykule dokonano oceny wpływu wyników pomiaru zanurzenia statku na decyzje armatorskie ze szczególnym uwzględnieniem konieczności utrzymania jednostek w gotowości eksploatacyjnej. Do przeprowadzenia analizy posłużyły dane zebrane podczas pracy Technicznej Komisji Inspekcyjnej w Szczecinie na przestrzeni lat 2017–2018 dotyczące zanurzenia oraz nośności statków.
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.