Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PDCA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedsiębiorstwa funkcjonujące obecnie w dobie dynamicznie rozwijających się rynków, również w branży włókienniczej, stoją przed ciągłymi wyzwaniami wymagającymi od nich coraz większej świadomości zarządzania. Coraz większego znaczenia nabiera nie tylko trafność podejmowanych decyzji, ale i czas oraz koszt działania. Istnieją narzędzia dostępne dla menedżerów, wśród nich normy międzynarodowe, oparte o podejście procesowe i cykl PDCA, które w znaczącym stopniu pozwalają im na takie zarządzanie organizacją, które ukierunkowane będzie na ciągłe doskonalenie oraz osiąganie założonych wyników finansowych i jakościowych poprzez spełnianie oczekiwań swoich klientów.
EN
Companies currently operating in the era of dynamically developing markets, also in the textile industry, face constant challenges requiring them to be more and more aware of management. Not only the accuracy of the decisions made, but also the time and cost of action are becoming more and more important. There are tools available to managers, including international standards, based on the process approach and the PDCA cycle, which to a large extent allow them to manage the organization in such a way that will be focused on continuous improvement and achieving the assumed financial and quality results by meeting the expectations of their clients.
PL
Artykuł opisuje podejście procesowe funkcjonujące w jednej z największych polskich stoczni jachtowych Ostróda Yacht. Stocznia ta stanowi ilustrację – zakończonej z sukcesem – implementacji narzędzi Lean Production i stanowi przykład dla innych przedsiębiorstw w Polsce. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie nowatorskiego podejścia do zarządzania jakością w stoczni jachtowej, które przyniosło korzyści zarówno z poziomu zarządzania organizacją, jak i poprawy jakości wyrobu. W artykule opisane zostało praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi Lean Production: PDCA i karty pomysłów. Na podstawie funkcjonującego w Stoczni systemu zarządzania jakością, przeprowadzonych w Stoczni wizyt oraz dokonanego przeglądu literatury przedmiotu została przeprowadzona analiza wykorzystywanych narzędzi i ich praktycznego zastosowania w zakładzie. Artykuł ten otwiera cykl publikacji przedstawiających różne aspekty zarządzania procesowego, mogących stanowić źródło pomysłów do rozwoju zarządzania procesowego w przemyśle stoczniowym – jak do tej pory niedostatecznie zbadanego i opisanego w literaturze krajowej.
EN
This article describes the process management approach in one of the biggest Yacht Yard in Poland – Ostróda Yacht. This yacht producer is an example of successfully implemented Lean Production tools and can be an example for other companies in Poland. The purpose of this publication is to present an innovative approach to quality management in a yacht yard, that has benefited to organizational management and product quality improvement. The article describes the practical implementation of selected Lean Production tools: PDCA and Concept Cards. The analysis of the tools used and their practical application in the plant was conducted on the basis of the quality management system in the Yacht Yard, visits in the plant and the review of literature. This article begins a series of publications presenting various aspects of process management, which may be a source of ideas for the development of process management in the Yacht Yard industry – as yet insufficiently explored and described in national literature.
EN
In the chapter were put through examination stages of the manufacturing process of the unit package in the enterprise from printing branch. In analysis focused on the identification of disagreements appearing during the production. For determining the structure of the disagreement of unit package a Pareto-Lorenz diagram was used. Classification of causes of the disagreement was carried out with using the FMEA method. In analysis of received results was focused on methods of quality improving of packages in connecting with the Deming cycle, PDCA and the SDCA cycle of the standardization in the purpose of fulfilling requirements of the customer.
EN
The article describes a research project conducted by the authors in 2015 in one of the manufacturing companies of the automotive industry in Poland. Described manufacturing company engaged in the production of body frame of truck cargo space. The aim of the project was to improve the part of production process involving assembling walls in one production area. The article describes the project realization, starting from defining the problem, identifying measures to improve the organization of production process, then selecting analytical tools of the current situation and in brief selecting improvement tools that were implemented in manufacturing company. As a result of the research work identified measures have been improved as explained in the article.
5
Content available The improvement on the basis of PDCA and SDCA cycles
EN
In the chapter it was made analysis of the possibility of improving the organization by using PDCA and SDCA cycles. It was defined what improving the quality is and was introduced possible way to use the PDCA cycle for solving a problem. Different versions of the PDCA cycle were discussed, i.e. PDSA, OPDCA, EPACA, PDAC. It was described a role of the SDCA cycle in the stabilization and the standardization. The chapter shows analysis of the relation among the PDCA cycle and SDCA. It was underlined, that in order to achieve the permanent success in improving should be use together PDCA and SDCA cycles. PDCA means improvement and SDCA is guaranteeing, by implementing the standard, holding improving effects and next their effective spreading.
EN
Each organization in order to survive and develop (in a constantly changing business environment) must be constantly perfected. These activities are long-term and comprehensive efforts to continuously improve processes and solve problems. One of the important processes of production company is the process of preparing production for its serial run. The article presents the concept of continuous improvement methods of the production preparation process carried out on the basis of the processes PPAP and PPF, using the Deming PDCA cycle.
EN
The need of being competitive and will to meet clients' needs makes organizations form mining branch improve their actions. There is a wide variety of system-like solutions for such organizations, such as: quality management system, environment management system, and security and safety management system and social responsibility system. The tendency of implementing and connecting some of the above mentioned solutions has resulted in the integrated management systems. An organization which is prepared in such a way often decides for the next step which allows for self-improving even more efficiently, which in turn results in a quicker reaction to clients' needs- the implementation of process-like attitude. The process-like attitude allows to identify weak elements of organization as well as help to improve them and identify those which should be included in an organization.
PL
Potrzeba konkurencyjności i chęć sprostania oczekiwaniom klienta wymusza na organizacjach branży wydobywczej doskonalenie działania. Wsparcie działalności zapewniają różnorakie rozwiązania systemowe w dziedzinie zarządzania: system zarządzania jakością, system zarządzania środowiskiem, system zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy oraz system dotyczący odpowiedzialności społecznej. Tendencja wdrażania kilku wymienionych rozwiązań i łączenie ich w jednej organizacji spowodowało powstanie zintegrowanych systemów zarządzania. Tak przygotowane organizacje decydują się często na kolejny krok, umożliwiający o wiele skuteczniejsze samodoskonalenie się, a w efekcie szybsze reagowanie na potrzeby klienta. Tym rozwiązaniem jest wdrożenie podejścia procesowego. Pozwala ono wychwytywać słabe elementy działania organizacji, by je usprawnić oraz identyfikować te, które powinny zostać włączone w działanie organizacji.
PL
Chrom występuje głównie na dwóch stopniach utlenienia. Zróżnicowana toksyczność i bioprzyswajalność związków Cr(III) i Cr(VI) są przedmiotem publicznego zainteresowania i wymagają dokładnych kontroli. Metody ASA/ICP są tzw. metodami różnicowymi i nie pozwalają na jednoczesne oznaczanie chromu(III) i (VI). Konieczność bardziej dokładnych i szybszych metod analizy próbek środowiskowych doprowadziła do zainteresowania się techniką chromatografii jonowej jako alternatywy do mokrych metod analizy chromu. Konwencjonalna HPLC, metody fotometryczne czy atomowa spektrometria absorbcyjna są bardziej podatne na interferencje niż chromatografia jonowa, która może być stosowana w szerokim zakresie analiz specjacyjnych. Współcześnie chemicy analitycy poszukują alternatywnych metod oznaczania Cr(III) i Cr(VI), które byłyby szybsze, bardziej czułe i tańsze w porównaniu do metod spektroskopowych i nie byłyby tak podatne na wpływy czynników przeszkadzających. Niniejsza praca opisuje badania zastosowania PDCA jako czynnika kompleksującego jony Cr(III) i jego zastosowanie do jednoczesnego oznaczania Cr(III) i Cr(VI) w wodach za pomocą chromatografii jonowej z detekcją UV.
EN
Chromium exists primarily in two oxidation states. The different toxicities and bioavailabilities of Cr(III) and Cr(VI) are public health concern and therefore require strict control. Some AAS/ICP methods work according to the so-called difference method and they do not allow the simultaneous determination of chromium(III) and (VI). The need of more accurate and rapid analysis of environmental samples has led to investigation of ion chromatography as an alternative to wet chemical chromium analyses. Conventional HPLC, photometric methods and atomic absorption spectroscopy analyse are less interference free than ion chromatography which has been used in a wide variety of chemical species. At present analytical chemists focus on alternative Cr(III)+Cr(VI) methods which will be faster, more sensitive and cheaper than spectroscopic methods and which will allow to exclude many matrix interferences. This paper describes investigations of application of PDCA as a complexing agent of Cr(III) ions and its using in simultaneous determination of Cr(III) and Cr(VI) in water by means of ion chromatography with UV detector.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.