Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie ogniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Pożar ściany zewnętrznej z barierami ogniowymi
6
PL
W artykule przedstawiono problem wykonania typowych instalacji, przede wszystkim elektrycznych w budynkach o konstrukcji drewnianej, z uwagi na warunki pożarowe. Omówiono zagrożenia w przypadku typowych gniazdek i przełączników elektrycznych oraz uszczelnień przejść instalacyjnych.
EN
The paper presents typical solutions for multi-family wooden buildings. Construction solutions were analysed and examples of implementation were presented, among others from Germany, Austria and Poland.
7
Content available remote Bezpieczeństwo pożarowe dachów
9
Content available remote Badania palnych ETICS z barierami ogniowymi
10
Content available remote Badania ogniowe ścian nienośnych
12
Content available remote Badania obciążenia ogniowego przyjmowanego do obliczeń
PL
W artykule przedstawiono zasady badania obciążenia ogniowego przyjmowanego do obliczeń w celu określenia jego zmniejszenia, w przypadkach innych niż przewidziane w normie PN-B-02852:2001. Ponadto podano przykłady postępowania prowadzące do zmniejszania obciążenia ogniowego do obliczeń w przypadkach innych niż przewidziane normą. Do tego celu wykorzystano metody własne bazujące na określeniu rozwoju pożaru. Przyjęto, że warunkiem zastosowania współczynników korekcyjnych jest brak rozwoju spalania w głąb materiału. Otrzymane wyniki uzasadniają zastosowanie współczynników zmniejszających przy obliczeniach gęstości obciążenia ogniowego. Metoda przedstawiona w artykule może być wykorzystana do uwzględnienia zmniejszenia obciążenia ogniowego w przypadkach innych niż przewidziane normą.
EN
The article presents the principles of load testing of a firebox taken to calculate it reduction, in cases other than those provided for in PN-B-02852:2001. In addition, examples of conducting proceedings are given to reduce the fire load for calculations in cases other than provided for by the standard. For this purpose, it was used own methods based on determination of fire development. It was assumed that the condition of applying corrective coefficients is lack combustion development deep into the material. The obtained results justify application of decreasing factors in calculations fire load density. The method presented in the article it can be used to take into account the load reduction in cases other than those provided for by the standard.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wystroju i wyposażenia lokali handlowych, typu odzieżowego, zlokalizowanych przy pasażach centrów handlowych, na działanie instalacji oddymiających. Przeprowadzone analizy CFD oraz próby z wykorzystaniem gorącego dymu wskazują, że wyposażenie i wystrój lokali handlowych mają istotny wpływ na oddymianie. Lokalizacja i wykończenie przyległych pomieszczeń, funkcjonalnie powiązanych z salą sprzedaży lokalu handlowego, powinny być analizowane pod kątem ewakuacji. Na podstawie analizy CFD przykładowych lokali handlowych stwierdzono, że mogą się one całkowicie różnić w zależności od tego, czy uwzględniono wystrój i wyposażenie lokalu oraz że jest ona dobrym narzędziem inżynierskim pozwalającym już na etapie projektowania przewidzieć wszystkie istotne kwestie dotyczące poprawnej pracy instalacji oddymiających.
EN
The article presents the results of research on the impact of interior decoration and furnishing of commercial type clothing stores, located at passage in commercial malls on operation of smoke extraction installations. CFD analyses and tests carried out with hot smoke show that interior decoration and equipment used in commercial mall has huge impact on smoke extraction. Further more localization and interior decoration of rooms connected to commercial spaces functionally related to the sales room of the commercial store, should be analyzed individualy focus on evacuation. Results form CFD modeling on examples of commercial stores can be totally different if the interior decoration and equipment in commercial mall was taken under consideration. CFD modeling is good engineering tool that allowing already at the design stage anticipate all important problems concerned with correct operation of the smoke extraction instalation.
17
Content available remote Zagrożenia pożarowe w silosach rolniczych
PL
W artykule opisano możliwe zagrożenia pożarowe występujące w silosach o przeznaczeniu rolniczym, a także podstawowe sposoby zapobiegania tym zagrożeniom. Ponadto omówiono polskie wymagania, jakie muszą spełnić tego typu budowle oraz przedstawiono możliwe sposoby obliczeniowe i badawcze ich weryfikacji, w tym pierwsze w świecie badanie odporności ogniowej silosu przy oddziaływaniu ognia zewnętrznego przeprowadzone przez ITB. W artykule skupiono się na silosach wykonywanych z blachy stalowej.
EN
The article describes possible fire hazards present in silos for agricultural purposes and basic preventive methods. Moreover, Polish requirements for such structures and possible calculation and experimental methods for their verification are discussed, including first external fire test of a silo carried over by ITB. The focus in the paper is on the silos made of steel sheet.
PL
W polskich przepisach przeciwpożarowych pomijane jest niebezpieczeństwo wynikające z procesu tlenia. Z pewnością temu zjawisku należy się uwaga, ponieważ pożary poprzedzone tleniem należą do najbardziej zdradliwych i niebezpiecznych w skutkach. W przypadku, gdy materiał składa się w całości lub w części z organicznych składników, jest suchy, zawiera pory z powietrzem lub puste przestrzenie, które z jednej strony powodują rozwinięcie powierzchni, a z drugiej strony utrudniają odpływ ciepła, lub oddziałuje na niego odpowiednie źródło ciepła (o określonej mocy), może w określonych przypadkach zajść w nim proces tlenia. W 2016 r. została wprowadzona norma PN-EN 16733 [6] określająca zasady badania i oceny podatności na ciągłe tlenie. W artykule przedstawiono wyniki badań podatności na proces ciągłego tlenia pięciu typów materiałów izolacyjnych na bazie drewna i celulozy.
EN
In the Polish legislation fire hazards arising from smouldering process is skipped. Certainly this phenomenon should be greater attention, because fires preceded by smouldering are among the most treacherous and dangerous consequences. When the material is as a whole or in a part from organic ingredients and is dry, is not dense but contains holes with air or empty spacesin it, which, on the one hand, cause the extended surface and, on the other hand, hinder the outflow of heat, or affects the appropriate heat source (specific power), in certain cases, it may be the smouldering process. In the year 2016 the PN-EN 16733 [6] standard was published. There are specified rules for testing and evaluation of the susceptibility to continuous smouldering. In this article there are presented the results of smouldering test for five types of insulation materials on the basis of wood and cellulose.
19
Content available remote Badania dymotwórczości kabli i przewodów w warunkach pożaru
PL
W artykule przedstawiono opis metody badań dymotwórczości kabli oraz wyniki badań kilku rodzajów kabli o różnych cechach, takich jak średnica, masa, liczba żył przewodzących itp. Ponadto podano propozycje możliwej oceny kabli pod względem dymotwórczości.
EN
The article presents a description of the cable smoke production testing method. The results of tests for several types of cables with various features such as diameter, mass, number of conductive conductors, etc. have been presented. Suggestions for a possible assessment of smoke-producing cable were given.
EN
This paper presents a proposal for the formulation of a mathematical model of a fire resistance testing process for steel beams subject to bending, carried out experimentally in a test furnace. The model for the formulation was created with a balance method by describing with the fundamental laws of thermomechanics the phenomena occurring during the experiment analysed for the formulation. The viscoplastic behave our of steel at high temperatures was described with constitutive relationships proposed by Perzyna (which form the so-called “overload model”). The general mathematical model of the experiment analysed, obtained in the form of a system of differential equations, is discussed. The authors considered the impact of known physical properties of the test material and the impact of the results of the observations made during the research on the behaviour of individual terms of the model’s equations. Based on these considerations, simplifications were proposed which optimized the mathematical description and facilitated its adaptation to a special case. As a result of the investigation, a system of equation was obtained which described the processes present during the fire resistance test. It is postulated here to accept the system of equations as the mathematical model.
PL
W artykule przedstawiono propozycję sformułowania modelu matematycznego procesu badania nośności ogniowej stalowych belek zginanych, przeprowadzanego w piecu ogniowym. W celu opracowania tego modelu posłużono się metodą bilansową, opisując zjawiska zachodzące w trakcie analizowanego eksperymentu za pomocą podstawowych praw termomechaniki. Zachowanie lepkoplastyczne stali w wysokich temperaturach zmiennych w czasie opisano, używając związków konstytutywnych zaproponowanych przez Perzynę (tzw. model „przeciążeniowy”). Uzyskany w postaci układu równań różniczkowych ogólny model matematyczny analizowanego eksperymentu poddano dyskusji. Rozważono wpływ znanych właściwości fizycznych materiału i wyników obserwacji dokonanych w czasie badań na zachowania poszczególnych składników równań modelu. W efekcie zaproponowano uproszczenia umożliwiające zoptymalizowanie opisu matematycznego i jego dostosowanie do rozważanego przypadku szczególnego. Jako rezultat przeprowadzonych dociekań uzyskano układ równań opisujący procesy zachodzące w badaniu ogniowym, który postuluje się przyjąć jako jego model matematyczny.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.