Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  digital signal processor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Praca dotyczy napędu elektrycznego z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi, pracującego w strefie osłabiania strumienia, wykorzystującego blokowe sterowanie falownikiem tranzystorowym (ang. six-step). Dla rozważanego napędu zaproponowano zsynchronizowanie chwil przełączeń tranzystorów z osiągnięciem przez wirnik silnika charakterystycznych położeń kątowych. Zaproponowane rozwiązanie przebadano symulacyjnie w programie Simulink i porównano ze standardową metodą implementacji mikroprocesorowej, w której interwał pomiędzy chwilami aktualizacji stanów tranzystorów jest stały. Zaproponowane rozwiązanie odznacza się wyraźnie zredukowanymi tętnieniami momentu.
EN
The paper tackles problems of microprocessor implementation of control algorithm dedicated to permanent magnet synchronous motor drive operating in six-step mode.The authors propose to synchronize inverter transistors’ switching with instants when spinning rotor achieves specific angular positions. This solution is modelled in Simulink and compared with the standard implementation approach where instants of transistors’ switching are spaced by constant time intervals. The simulation results show that the proposed solution delivers substantially reduced torque ripples.
PL
Praca dotyczy napędu elektrycznego z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi, pracującego w strefie osłabiania strumienia, wykorzystującego blokowe sterowanie falownikiem tranzystorowym (ang. six-step). Dla rozważanego napędu zaproponowano zsynchronizowanie chwil przełączeń tranzystorów z osiągnięciem przez wirnik silnika charakterystycznych położeń kątowych. Zaproponowane rozwiązanie przebadano symulacyjnie w programie Simulink i porównano ze standardową metodą implementacji mikroprocesorowej, w której interwał pomiędzy chwilami aktualizacji stanów tranzystorów jest stały. Zaproponowane rozwiązanie odznacza się wyraźnie zredukowanymi tętnieniami momentu.
EN
The paper tackles problems of microprocessor implementation of control algorithm dedicated to permanent magnet synchronous motor drive operating in six-step mode.The authors propose to synchronize inverter transistors’ switching with instants when spinning rotor achieves specific angular positions. This solution is modelled in Simulink and compared with the standard implementation approach where instants of transistors’ switching are spaced by constant time intervals. The simulation results show that the proposed solution delivers substantially reduced torque ripples.
EN
The underwater telephone HTL-10 has been designed to provide voice and data communication between helicopter and submarines using acoustic waves. It works in a halfduplex mode and uses analogue power-efficient modulation in the form of a single side-band, suppressed carrier, in a wide range of frequencies. It generates the transmitted signal, and processes the received signals. It is implemented with the use of digital signal processing techniques. Although it was designed several years ago, the flexible structure of the underwater telephone ensures a convenient platform for the implementation of various types of communication, as well as testing. This ability is due to the particular characteristics of the digital signal-processing module, which was designed by the author, both in hardware and software. The main elements of the module consist of the fixed-point signal processor, and the floating-point high performance digital signal processor. The article demonstrates the ability to adapt HTL-10 to implement digital communication in shallow waters, with a robust low data rate spread spectrum approach.
4
Content available remote DSP - FPGA Based Computing Platform for Control of Power Electronic Converters
EN
Modern power electronic converters (PECs) require electronic controllers with high capabilities of implementing new and more complex algorithms combined with internal high-speed communications interfaces. This paper presents the design and implementation of a research/industrial multiprocessor controller based on a floating-point digital signal processor (DSP) and field programmable gate array (FPGA) developed in the Laboratory of the Electrotechnical Institute, Warsaw, Poland. The DSP-FPGA platform configuration, and also current and voltage sensors used in PECs are discussed. Although, the developed digital platform can be used in a variety of PECs, this paper focuses on an example of a 15kVA DC-AC high frequency AC link converter for auxiliary power supply used in DC traction. The novelty of the presented converter topology lies in passive components elimination by offering an all silicon solution for AC–AC power conversion part. Selected experimental oscillograms illustrating operation of the developed converter with DSP-FPGA control are added.
PL
Nowoczesne przekształtniki energoelektroniczne wymagają wydajnych platform obliczeniowych pozwalających na implementacje złożonych algorytmów i szybkich wewnętrznych interfejsów komunikacyjnych. Artykuł ten prezentuje projekt i implementację płyty sterującej zawierającej procesor sygnałowy i układ programowalny, którą opracowano w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. Powstała platforma może być wykorzystywana do sterowania różnego rodzaju urządzeń energoelektronicznych, w tym artykule przedstawiono jej implementację w przetwornicy 15 kW AC-DC z wysokoczęstotliwościowym przekształtnikiem sprzęgającym AC do zasilania elektronarzędzi w trakcji elektrycznej. Innowacyjność prezentowanej przetwornicy polega na eliminacji elementów pasywnych poprzez zastosowanie bezpośredniego sprzęgu AC-AC. Przedstawione zostały również wybrane oscylogramy eksperymentalne prezentujące pracę powstałego urządzenia sterowanego przez platformę DSP-FPGA.
PL
W pracy przedstawiono układ sterowania poziomem wody w układzie dwóch zbiorników o swobodnym wypływie. Do sterowania poziomem wody w dolnym zbiorniku, zastosowany został kaskadowy układ regulacji. Dla porównania uzyskanej jakości sterowania, dodatkowo przeprowadzone zostały badania w układzie z jedną pętlą sprzężenia zwrotnego z zastosowaniem regulatora PID oraz nieliniowego regulatora z modelem wewnętrznym (NIMC). W celu przetestowania opracowanego oprogramowania w środowisku MATLAB/Simulink przeprowadzone zostały wstępne badania układów sterowania a następnie wykonano próby w układzie rzeczywistym, gdzie przygotowywane algorytmy zostały zaimplementowane w mikrokontrolerze sygnałowym TMS320F28335.
EN
The paper presents a control system of the water level in the system of two tanks with free flow. In order to solve the problem of accurate control of the water level in the lower tank cascade control system was used. In order to evaluate the results of the cascade control, additional tests were carried out in internal model and one loop PID control system . Setting of controllers were determined using the direct synthesis method. Preliminary studies of control systems were conducted in MATLAB/Simulink environment to test prepared software. Final tests were performed in a real time system, where the designed control algorithms were programmed in the digital signal processor TMS320F28335. To compare the control performance of used cascade control system.
EN
This paper presents an analysis of issues related to the fixed-point implementation of a speech signal applied to biometric purposes. For preparing the system for automatic speaker identification and for experimental tests we have used the Matlab computing environment and the development software for Texas Instruments digital signal processors, namely the Code Composer Studio (CCS). The tested speech signals have been processed with the TMS320C5515 processor. The paper examines limitations associated with operation of the realized embedded system, demonstrates advantages and disadvantages of the technique of automatic software conversion from Matlab to the CCS and shows the impact of the fixed-point representation on the speech identification effectiveness.
7
Content available remote Generacja wielotonów nieharmonicznych z wykorzystaniem procesorów sygnałowych
PL
W artykule przedstawiono problematykę generacji wielotonów nieharmonicznych. Zaprezentowano możliwości zastosowań terapeutycznych sygnałów złożonych z wielotonów. Omówiono cyfrowe metody generacji wielotonów z możliwością dodatkowych modulacji. Przedstawiono i porównano realizacje dwóch autorskich generatorów wielotonów. Do syntezy sygnałów wykorzystano procesory sygnałowe, a do sterowania i obsługi interfejsu użytkownika mikrokontrolery. Zaprezentowano przykład syntezy dźwięku mis terapeutycznych.
EN
This paper presents the issue of a non-harmonic multitone generation. The authors show possibilities of the therapeutic applications of the multitone signals. Some known methods of the digital tone signal generation, with the possibility of additional modulation, are evaluated for applications, where the precise multitone synthesis is required. Two projects of the precise multitone generators are presented and confronted. In these generators the digital signal processors synthesize the signal, while the additional microcontrollers realize the operator’s interface. As an example of application the signal of the singing bowls is generated.
EN
The performance of the repetitive controller (RC) for classical inverters (e.g. two-level LCL filter based inverter) can decline if the system bandwidth is not sufficient enough due to much larger LCL filter component values. The novel interleaved inverters can provide higher bandwidth than the classical inverters because of low filter values. This paper reflects upon the analysis and hardware implementation of the RC for interleaved inverter using DSP. High quality (very low THD) output current is demonstrated through simulation and experimental results.
PL
W artykule przedstawiono analizę i implementację na DSP sterowania powtarzalnego dla badanego falownika typu interleaved. Przedstawione wyniki badań symulacyjnych, pokazują wysoką jakość (niskie THD) prądu wyjściowego przekształtnika.
PL
W artykule zaprezentowano mikroprocesorowy układ sterownika 3-fazowego falownika napięcia wykonany na bazie karty z procesorem sygnałowym. Dzięki zastosowaniu jednostki obliczeniowej typu DSP, układ sterowania charakteryzuje się wysoką wydajnością, co umożliwia realizację złożonych algorytmów sterowania w czasie rzeczywistym. Bogata architektura wewnętrzna procesora DSP zapewnia łatwą i szybką rozbudowę układu, dzięki czemu możliwe jest jego zastosowanie w różnych aplikacjach przemysłowych.
EN
A control system for a 3-phase voltage inverter using DSP TMS320F28335 (Fig. 1) is the subject of the paper. The paper presents the microprocessor control system (Fig. 8) consisting of: a processor card, a keyboard interface with VFD display and a base board with high speed fiber optic transmitters (Fig. 6). The microprocessor control system was designed according to the requirements for a three-phase inverter (Fig. 2). The control method was verified by a universal laboratory in the Department of Power Electronics, Electrical Drives and Robotics of the Silesian University of Technology. Due to application of a floating point DSP (digital signal processor) unit, the system is characterized by the high efficiency, which enables it to realize complicated control algorithms in real time. The open microproces-sor control system architecture providing easy and fast development makes it possible to apply this system to industry. The microprocessor control system with a DSP unit is used for realiza-tion of complex control algorithms, e.g. the ones described in [1, 2].
PL
Artykuł zawiera opis rozwiązania systemu pomiarowego tomografii impedancyjnej bazującego na procesorze sygnałowym o niskim poborze mocy.
EN
Article contains description of the measurement system electrical impedance tomography solutions based on digital signal processor with low power consumption.
PL
Artykuł porusza obecne problemy z zakresu sterowania silnikiem spalinowym. W algorytmach sterowników silnika spalinowego nie uwzględnia się w sposób bezpośredni przebiegu ciśnienia procesu spalania. Wykorzystywane obecnie metody pomiarowe opierają się głównie o pomiary ciśnienia z użyciem czujników akcelerometrycznych, bądź pomiarów chwilowych zmian prędkości obrotowej wału korbowego, przy wykorzystaniu czujników prędkości obrotowej. W ten sposób otrzymane wyniki zawierają jedynie informację o poprawności bądź jakości procesu spalania. W artykule przeprowadzono analizę obecnie stosowanych metod odczytu ciśnienia w komorze spalania, przeprowadzając rozważania na temat zastosowania pomiarów pośrednich (np. drgań z użyciem wibrometrii laserowej) w celu otrzymania informacji o przebiegu ciśnień.
EN
The paper discusses current problems in the field of internal combustion engine control. The algorithms of the combustion engine control does not include directly the course of the pressure resulting from the combustion process. Currently used measurement methods are mainly based on pressure measurements using the accelerometric sensor, or the measurement of instantaneous changes in crankshaft rotational velocity, using the velocity sensor. In this way, the results obtained provides only information about the accuracy or the quality of the combustion process. The paper analyses the currently used methods of pressure in the combustion chamber measurement, deliberating on the indirect measurements utilisation (e.g., vibration using laser vibrometry) in order to obtain information about the pressure waveform.
PL
W artykule przedstawione zostały regulatory zbudowane w oparciu o metody sztucznej inteligencji. Klasyczny regulator PID zastosowany do sterowania poziomem wody w układzie kaskadowym dwóch zbiorników zastąpiony został regulatorami rozmytym i neuronowym. Struktura regulatora rozmytego działającego w oparciu o logikę rozmytą wzorowana była na klasycznym liniowym regulatorze PID. Regulator neuronowy jest równoważnikiem regulatora rozmytego zbudowanym w oparciu o sztuczną sieć neuronową o radialnych funkcjach bazowych (RBF). Wstępne badania układów sterowania z rozważanymi regulatorami wykonane zostały w środowisku obliczeniowym MATLAB/Simulink z użyciem modeli symulacyjnych. Badania docelowe przeprowadzone były w układzie fizycznym, w którym algorytmy sterowania zaprogramowane zostały w mikrokontrolerze sygnałowym TMS320F28335, wykorzystanym do automatycznego sterowania poziomem wody w dolnym zbiorniku. Przy porównaniu uzyskanych wyników pod uwagę wzięty został również klasyczny regulator liniowy PID.
EN
This paper presents controllers built according to the methods of artificial intelligence. The classic PID controller used to control the level of water in a cascade of two tanks was replaced with regulators: fuzzy and neural. The structure of fuzzy controller acting on the fuzzy logic was base on a classical linear PID controller. A neural controller is equivalent to a fuzzy controller based on artificial neural network having radial base functions (RBF). Preliminary testing of control systems with the controllers considered were made in computing simulation MATLAB/Simulink. The final investigations were conducted in the target physical system in which the control algorithms were programmed in the signal processor TMS320F28335, used for automatic control of the water level in the lower tank. In comparing the results obtained the classic linear PID controller was considered.
PL
Opracowano przesuwnik wysokości dźwięku wykorzystujący metodę skalowania zespolonej pulsacji chwilowej otrzymywanej zapośrednictwem zespolonego filtru Hilberta. Zespolony filtr Hilberta służy tu do pozyskania zespolonej reprezentacji w postaci amplitudy chwilowej oraz pulsacji chwilowej analizowanego sygnału. Są to przebiegi o wartościach rzeczywistych. Sygnał wynikowy transponowany tj. o przesuniętej wysokości dźwięku jest syntezowany za pomocą jednoczesnego skalowania pulsacji chwilowej i naturalnego logarytmu z amplitudy chwilowej.Implementację przesuwnika wysokości dźwięku zrealizowano w środowisku MATLAB i stosując cyfrowy procesor sygnałowy.
EN
A pitch shifter based on scaling of a complex instantaneous frequency obtained by using a Hilbert filter was elaborated. The Hilbert filter was utilized to obtain two basic waveforms: instantaneous amplitude and instantaneous frequency of the real-valued signal under processing. Thei dea lies in that the target signal having pitch shifted is based on simultaneous scaling of the instantaneous frequency and natural logarithm of instantaneous amplitude. An implementation of this pitch shifter was engineered by two ways: in MATLAB and on SHARC ADSP 21061 digital Signal processor.
14
Content available remote Image Processing for Low-power Microcontroller Application
EN
This paper focuses on the signal processing of the image signal from the camera system, which is applied to the low-power microcontroller. Image signal loading and processing is realized on the low-power Freescale DSP56F805, which is combination of the digital signal processor and the controller. There are described data and control signals connected from the digital camera and connection to specified pins of the digital signal processor. The number of scanning images per second depends on the clock signal frequency that is generated inside digital signal processor. The defined synchronization clock ensures correctly data capturing form the camera. An external RAM memory is necessary to use because of the insufficient size of the storage space for scanned images. There is implemented algorithm of frequency analyses for verification of low-power microcontroller capability. The amplitude and phase frequency spectrum of the scanned image signal is obtained by 2D FFT (Fast Fourier Transform) application. The amplitude frequency spectrum contains information about colors and the phase frequency spectrum contains information about edges and transitions in the analyzed image. Key parameters and elements of the image can be analyzed by frequency spectra results. Mainly it is important for the classification and sorting of image data. The programming implementation is realized in CodeWarrior programming environment with the ProcessorExpert tool using, which are supplied by Freescale Company.
PL
Artykuł ten skupia się na przetwarzaniu obrazu z systemu kamer zaimplementowanym w mikrokontrolerze niskiej mocy. Ładowanie i przetwarzanie obrazu jest realizowane na mikrokontrolerze Freescale DSP56F805, który jest połączeniem przetwornika sygnału cyfrowego i kontrolera. Opisany został sposób w jaki dane i sygnały sterujące z aparatu cyfrowego są podłączone do określonych pinów cyfrowego przetwornika sygnału. Programowanie odbywa się w środowisku CodeWarrior z narzędziami wykorzystującymi ProcessorExpert, dostarczanymi przez firmę Freescale.
15
EN
A novel control scheme for a linear motor drive is proposed in this paper. Voice coil motor VCM, as one of the linear motors, which is widely used in the field of direct drive servo valve (DDV) with superior performance, has high accuracy and fast transient response. However, there are such uncertainties as unpredictable hydraulic resistance and estimated errors of the VCM model in this system, which may influence the accuracy and the rapid response of the control. In this paper, ADRC is applied to the system, which has strong robustness. Simultaneously, a novel hardware structure of motor control system based on field programmable gate array (FPGA) and digital signal processor (DSP) is implemented to realize the proposed algorithm. Both simulation and experimental results verify that the scheme proposed can attenuate the influences by the uncertainties of the model sharply. Also, the static and dynamic performances of the control system have been improved greatly with strong robustness to disturbances. Furthermore, the rapidness of the system has been improved greatly.
PL
W artykule przedstawiono system sterowania silnikiem liniowym ADRC bazujący na układach FPGA i wykorzystujący procesor sygnałowy. Silnik typu VCM (voice coil motor) jest używany do servo zaworu.
EN
Review of the filter structures was made. Digital filters allow filtering the speed signal in control loop of direct drive with a mechanical resonance. The analogue filter equations were transformed into digital filters to enable tune them in real time. Digital filters and tuning algorithms have been implemented for signal processor SHARC family. Implementation of digital filters was done using C language and complex data structures in C++ language. The presented algorithms and transformation enable to reduce time needed to implement the digital filter in the speed control loop of the analysed drive system.
EN
The control of a planar elbow manipulator driven by a squirrel-cage induction motor using sliding mode control (SMC) is presented in this paper. The modeling of the manipulator mechanical coupling as a load applied to the induction motor shaft is developed. This has direct influence on both dq currents, which are chosen as the sliding manifold instead of controlling both mechanical and electrical parts as individual processes like most industrial manipulators do. Conventional proportional-integral (PI) controllers are used for each loop, implying easy design procedure and implementation with low computational effort. The system can then be implemented by using a digital signal processor (DSP) and applied in industrial environments. Simulation and experimental results on a real manipulator are shown to validate the proposed control scheme. The results show that there is low steady-state error for the manipulator position.
PL
W pracy przedstawiony został algorytm regulatora stanu zawierający sterowanie całkujące, zaimplementowany w prototypowym stanowisku laboratoryjnym przeznaczonym do nauczania metod syntezy i implementacji algorytmów sterowania cyfrowego. Stanowisko to jest cyfrowym układem sterowania wyposażonym w mikrokontroler sygnałowy TMS320F28335 produkowany przez firmę Texas Instruments, który programowany jest w języku C przy pomocy środowiska Code Composer Studio. Obiektem sterowanym jest układ dwóch zbiorników połączonych kaskadowo, wyposażony w pompę oraz dwa czujniki do pomiaru poziomów wody. W celu przeprowadzenia badań symulacyjnych, opracowany został nieliniowy model matematyczny obiektu rzeczywistego, który następnie na potrzeby syntezy regulatora cyfrowego został zlinearyzowany w punkcie pracy. Dodatkowo, w niniejszej pracy zamieszczone zostały szczegóły techniczne wykorzystanego zestawu uruchomieniowego eZdspTMF28335 zawierającego programowany mikrokontroler sygnałowy.
EN
The paper presents an algorithm of the state controller with integral control which has been implemented in a prototype laboratory station used for teaching the methods of synthesis and implementation of digital control algorithms. This laboratory station is the digital control system equipped with a digital signal processor TMS320F28335, made by Texas Instruments, which is programmed in C language with the aid of the Code Composer Studio environment. The object of control is a system of two tanks arranged in a cascade and equipped with a pump and two sensors for measuring the water levels. For the purpose of simulation tests a nonlinear mathematical model of the real object was worked out, and then linearised at the operating point for the purpose of the synthesis of the control algorithms. The paper includes technical details of the starter kit system eZdspTM F28335 which makes use of the digital signal processor.
PL
Przedstawiono metodę pomiaru prędkości kątowej z użyciem enkodera kwadraturowego i procesora sygnałowego TMS320F28335 wyposażonego w interfejs enkoderowy eQEP. Omówiono budowę i zasadę działania optoelektronicznego enkodera kwadraturowego. Opisano dwie podstawowe metody enkoderowego pomiaru prędkości kątowej, wskazano ich ograniczenia. Zaproponowano połączenie podstawowych metod, uzyskując metodę łączoną odznaczającą się dużą dokładnością w szerokim zakresie prędkości kątowych. Omówiono moduł enkoderowy eQEP. Przedstawiono sposób doboru parametrów metody uwzględniający ograniczenia procesora oraz rozdzielczość zastosowanego enkodera. Przedstawiono sposób oprogramowania metody w procesorze.
EN
The paper describes angular velocity measurement method using quadrature encoder and TMS320F28335 processor equipped with eQEP interface. Optoelectronic quadrature encoder principle of operation is reminded. Two basic methods of angular velocity measurement are discussed and their limitations are emphasized. Mixed angular velocity measurement method is proposed to achieve good measurement accuracy in wide speed range. The eQEP interface is presented. The equations and guide for parameter calculation which takes into consideration processor limitations and encoder resolution are included. Implementation of the method in the processor is discussed.
PL
W artykule zaprezentowano kompletne rozwiązanie stanowiska laboratoryjnego do badań trójfazowego, przekształtnika sieciowego AC-DC z wykorzystaniem zmiennoprzecinkowego mikrokontrolera TMS320F28335. Omówione zostały podstawowe układy peryferyjne mikrokontrolera, budowa stanowiska oraz przedstawiono wstępne wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych. Zmierzono czas wykonywania programu i zoptymalizowano pod kątem możliwości uzupełnienia sterowania o moduły: kompensacji zapadów napięcia (ang. voltage dips), kompensacji wyższych harmonicznych, oraz sprzężenia od mocy czynnej.
EN
The paper presents complete solution of the laboratory setup for testing three-phase grid side AC-DC converter, using floating point microcontroller TMS320F28335. Microcontrollers basic peripheral interfaces, used in power electronics, are described briefly. Overview of the laboratory setup and preliminary simulation and experimental results are given. The computation time was measured and optimized. Necessary computation margin was left for voltage dips, higher harmonics and active power feedforward modules.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.