Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mounting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Acoustic emission analysis is defined as a passive, non-destructive investigation method, which only listens for AEwaves (AEW), generated actively by an object of interest. Therefore, the AEW must have the possibility to propagate from their source to an acoustic emission sensor (AES). By virtue of the piezoelectric effect, the AEW transmitted into electrical signals inside of the AES. During the analysation of these electrical signals we earn –online– information about the object of interest, e.g. the operating characteristic of a machine or the strength of the friction of a tribolocical system. To enable the AEW to propagate into the AES, the sensor has to be fixed suitable onto the object of interest. Hereby has to be strictly respected, that the sensor is fixed in a reproducible mechanical way as well as to ensure that the through-transmission has a weak attenuation (couplant). Standard AES have the shape of a circular cylinder (diameter and height depend on the operation purpose), the AEW pass through one of the frontends into the sensor. The objects of interest can have different geometry of the surface (e.g. plane, cylindrical, unspecific) or temperatures which usually conflicting the operating range of the sensor. Depending on the operational purpose, there are many different couplants to use. This article offers help to master the different connecting challenges within the range of acoustic emission analysis.
EN
In this article, the author focused on the two main issues. Firstly, the assembly phase of the new type of electric brake prototype was described and secondly author introduced the initial tests of individual components. The assembly phase of the new prototype of the electric brake was very significant. In this stage, the parts were fitted and mounted. The new functionality of new type prototype was checked and the designing was verified. If there were some mounting problems this was proper time to correct the dimensions and exchange parts. Sometimes the materials or even or heat treatment of some part were exchanged. In that kind of prototype, it was really important to check electric parts like motors during the load. The most important issue was to find the best solution. The motors weight should have been as small as possible and the nominal torque should have been enough for normal working of prototype. In the initial tests of individual components, the real parameters were tested and possibility of using the parts was checked too. During designing phase, the parameters were defined and the tests results gave the answers for the possibility of real working on the object. The most important parameters there were the motors parameters and the possibility of mechanism force transmission.
3
Content available remote System doboru mocowań zabudów samochodów ciężarowych
PL
W pracy przedstawiono program mający na celu dobór typu, liczby oraz rozmieszczenia mocowań zabudów na samochody ciężarowe. Na podstawie dokumentacji producenta zabudów opracowano katalog mocowań, które poddano następnie analizie wytrzymałościowej. Zastosowane metody optymalizacji jednowymiarowej pozwoliły na wyznaczenie sił dla każdego modelu mocowania, które powodują naprężenia zbliżone do granicy plastyczności materiału. Opracowany program dobiera mocowania na podstawie wytycznych producenta podwozi i obliczonych sił: hamowania, wiatru, odśrodkowej oraz siły wynikającej z jazdy po wzniesieniach.
EN
The paper presents computer application for selecting type, number and location of truck body mountings. Based on manufacturer’s technical documentation, a body mounting catalogue has been made. Each mounting model has been verifed by FEM software. Forces, which cause tension close to yield strength, for each model has been designated using one dimensional optimization methods. The application selects body mounting based on car manufacturer guidelines and calculated forces: bracking force, wind power, centrifugal force and force that is result of slopes driving.
4
Content available remote Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych na podkonstrukcji drewnianej
PL
W artykule przedstawiono elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych z zastosowaniem podkonstrukcji drewnianej wraz ze sposobami ich montażu. Celem pracy jest pokazanie zalet i wad elewacji z podkonstrukcją drewnianą, rozwiązań mocowania płyt wraz z przedstawieniem podstawowych wymagań i parametrów.
EN
The article presents ventilated façades with fiber cement boards using timber substructure along with methods of their assembly. The aim of the paper is to show the advantages and disadvantages for the façade of the timber substructure, solutions of fastening, basic requirements and parameters.
PL
Artykuł dotyczy bezpieczeństwa pracy platform roboczych. Platformy tego typu wykorzystywane są przy różnych pracach wykonywanych zarówno na wysokości, jak i w szybach górniczych i stanowią zawsze zagrożenie dla bezpieczeństwa osób na nich przebywających. Właściwe zaprojektowanie tych obiektów oraz opracowanie zasad ich poprawnej eksploatacji to kluczowe aspekty ich bezpieczeństwa [3]. Artykuł powstał na bazie ekspertyzy wykonywanej dla ustalenia przyczyn wypadku platformy roboczej, w wyniku którego śmierć poniosło czterech pracowników obsługujących platformę.
EN
The paper deals with the safety of operation of work platforms. Platforms of this type used in various works executed both at height and in the mining shafts always constitute hazard for the safety of the persons present at these platforms. The proper designing of these structures and development of the principles for their proper operation is the key aspect of their safety. The paper was based on the expert opinion provided to determine the causes of an accident of a work platform, as a result of which four employees operating the platform were dead. The platform used to dismantle the chimney was to be pulled up to the crown of the chimney with four BYGGING hoists. In the developed technology, the methods of installation was used with the walking hoists by Bygging. Lifting up was to be executed on 4 ropes running with four lifting jacks. It can be concluded with high probability, that the direct cause of the disaster was slipping out of 2 ropes from the wedge symmetric thimble clamps. As it was proven during the test described in the paper, several simultaneous factors contributed to the wrong running of the ropes in the clamps, including the use of severely worn out clamps, the unconducting load tests for particular clamps after their installation and the lack of inspection of the clamps during a long-time operation of lifting the platform up.
6
Content available remote Weryfikacja możliwości wzmocnienia nasady łopaty wirnika nośnego wiatrakowca
PL
W publikacji przedstawiono zagadnienie wzmocnienia nasady łopaty wirnika nośnego wiatrakowca przez wklejenie kieszeni łopaty. Technologia klejenia jaką zastosowano została opracowana dla stopu aluminium 6005 T6, z którego wykonane zostały łączone elementy. W celu opracowania optymalnych parametrów klejenia przeprowadzono szereg badań, w wyniku których dobrano substancję klejącą oraz sposób przygotowania powierzchni, zapewniający największą wytrzymałość statyczną połączenia. Obiekt badań stanowi łopata wirnika nośnego wiatrakowca oraz kieszeń będąca łącznikiem między łopatą a głowicą wirnika wiatrakowca. Oba elementy zostały zaprojektowane w ramach projektu „Nowoczesny wirnik autorotacyjny”. W celu opracowania metody wklejania kieszeni na nasadę łopaty sprawdzono wytrzymałość połączenia dla różnych wariantów montażu kieszeni. Pierwszy wariant polegał na nasunięciu kieszeni na łopatę, w drugim natomiast wykorzystano kieszeń przecięta wzdłuż krawędzi natarcia. Drugi wariant powstał po wstępnych próbach, które ujawniły wady nasuwania kieszeni na jej nasadę niezależnie od kierunku nasuwania. Wyniki badań zostały zestawione z wynikami zrywania nasady łopaty, na którą nie naklejano kieszeni (kieszeń była montowana tylko śrubami). Zestawienie wyników zweryfikowało możliwość wzmocnienia nasady łopaty przez wklejanie kieszeni, stopień wzmocnienia i określiło optymalne rozwiązanie montażu kieszeni na nasadzie łopaty. Zrealizowany proces badawczy może stanowić zarówno próby dowodowe wytrzymałości nasady łopaty wirnika wiatrakowca i podstawę do wprowadzenia wdrożenia opracowanej technologii klejenia dla wykorzystywanego do produkcji łopat stopu aluminium.
EN
The paper presents the issue of strengthening the gyroplane rotor blade base by bonding the blade socket to it. Adhesive technology for aluminum alloy 6005 T6 has been developed. In order to develop optimal bonding parameters, a number of tests has been conducted, which resulted with selecting the best adhesive and the best method of surface preparation that provides the highest static strength. The test objects are, the gyro rotor blade and socket which is the link between the blade and the hub of gyroplane rotor, both elements were designed in Modern Autorotating Rotor Project. In order to develop a method of bonding a socket on the blade base the joint strength was tested for different way of socket installation. The first variant was pushing socket on the base of rotor blade, and another which uses the pocket cut along the leading edge. The second variant was created after initial tests that revealed defects in the socket docking on the rotor blade base, regardless of the direction of the docking. The results are compared with results of strength tests of the rotor blade base, where socket was only mount by screws. Summary of results verified the possibility to strengthen the rotor blade base by bonding socket and identified the optimal socket mounting solution on rotor blade base. Carried out the research process can be evidence strength test of gyroplane rotor blade base as well as basis for the implementation of bonding technology to use in the production of aluminum alloy rotor blades.
PL
Artykuł opisuje współczesne elewacje drewniane na ścianach zewnętrznych, które wykonywane są w dwojaki sposób. Pierwszy z nich to okładziny tradycyjne wykonywanie z tarcicy. Drugi to okładziny elewacyjne wykonane z desek i płyt kompozytowych, produkowane z dodatkiem rozdrobnionego drewna oraz produkty okładzinowe z drewnopodobnym licem imitującym fakturę drewnianą. Okładziny drewniane montowane mogą być na ścianach o różnej konstrukcji: murowanych, żelbetowych i drewnianych. Obecnie, zarówno naturalne drewno jak i kompozytowe materiały okładzinowe są stosowane z równym powodzeniem we współczesnym budownictwie.
EN
The article describes the contemporary exterior wooden facades, which are created in two ways. First method employs conventional panels made out of sawn timber. The second method utilizes facade panels made out of boards and composite panels, manufactured with the use of shredded wood, and panels which use wood-like texture, imitating the real material. Wooden panels may be installed on a variety of walls, including walls made out of bricks, ferro-concrete or wood. Currently, both the natural wood, as well as the composite facade panels, are used widely, within the field of contemporary civil engineering.
8
Content available remote A new approach to the mounting of a portable machine tool on a workpiece
EN
This paper presents the problem of mounting portable machine tools on workpieces. It divides mounting methods with regard to the working space and the effect of a given mounting method on a workpiece. The paper also presents the concept of a portable mechatronic machine tool created at the Institute of Mechanical Engineering at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. Methodological basis is given for the correction of position errors between the machine tool and the workpiece.
PL
W artykule przedstawiono problematykę mocowania obrabiarek przenośnych na przedmiotach obrabianych. Dokonano klasyfikacji sposobów mocowania tychże maszyn ze względu na postać przestrzeni obróbkowej oraz wpływ wywierany przez sposób mocowania na przedmiot obrabiany. Zaprezentowano koncepcję mechatronicznej obrabiarki przenośnej, opracowaną w Instytucie Technologii Maszyn Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Omówiono podstawy metodyczne korygowania błędów położenia obrabiarki względem przedmiotu obrabianego.
PL
Rozważania dotyczą dwupowłokowych kominów stalowych z wewnętrznym przewodem ze stali odpornej na korozję. Na przykładzie zrealizowanych kominów omówiono problemy zapewnienia odpowiedniej trwałości w projektowaniu przewodów spalinowych z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 1993-3-2. Opisano przyjęte rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne oraz sposób montażu tych kominów.
EN
The consideration of this paper refers to steel double wall chimneys consisting of on outer steel structural shell and one inner liner carrying fumes which is made of stainless steel. Using as existing chimneys an example, problems with providing required durability in designing of steel chimneys were taken into consideration with PN-EN 1993-3-2 code condition. Applied materials and structural solutions were described as well as the method mounting of the chimneys.
PL
Ładunki ponadnormatywne w transporcie morskim mogą osiągać wymiary nawet kilkudziesięciu metrów i wagę do kilkuset ton i więcej. Na ładunki oddziaływają siły będące efektem przyspieszeń wynikających z ruchu statku, szczególnie podczas występowania falowania. W referacie przedstawiono problemy mocowania ładunków na statkach w aspekcie ich bezpiecznego przewozu bez ryzyka wypadku dla statku i załogi.
EN
The oversize in marine transport cargo can achieve dimension some tens meters and weight for some hundreds tonnes and more. The forces, as effect of acceleration being the result of ships movement, affect on cargoes, especjally during wavwes occurring. The paper present the problems of cargo securing in aspect of safe transportation without accident risk for ship and crew.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną w AGH niekonwencjonalną metodę elektrodynamicznego montażu rury z pokrywą zbiornika rewizyjnego, który stanowi podzespół systemu rynnowego. Zaprezentowano również zautomatyzowane gniazdo z napędami pneumatycznymi do przemysłowego wytwarzania podzespołu z wykorzystaniem technologii elektrodynamicznej.
EN
The paper describes an unconventional method developed at AGH University of Science and Technology involving electrodynamic mounting of a pipe to cover on an inspection tank constituting gutter system component. Moreover, the paper presents an automated socket with pneumatic drives for industrial component production using electrodynamic technology.
EN
The paper analyzes problems of gear wheels mounting in universal gear reducers. Since speed ratio of a gear pair in gear reducer has to be as bigger as possible, gear wheels that are mounted in reducers have to be also as bigger as possible. This causes problems from the mounting point of view, and also when they are disassembled. Because of this, many different conceptual solutions of universal gear reducers were designed. This paper gives a review of characteristical ways of mounting, especially considerating advantages of particular solutions, from the mounting point of view, as well as according to securing the same axis line and hermeticness of casing.
PL
W pracy analizowano problemy montażu kół zębatych w reduktorach uniwersalnych. Ponieważ przełożenie pary kół zębatych powinno być możliwie największe, dlatego koła zębate montowane w reduktorach też powinny być możliwie o jak największych średnicach. Wywołuje to problemy z punktu widzenia montażu i demontażu. Z tego powodu pojawia się wiele różnych koncepcji rozwiązań konstrukcyjnych reduktorów uniwersalnych. W pracy dokonano przeglądu charakterystycznych sposobów montażu. Szczególną uwagę zwracano na zalety poszczególnych rozwiązań z punktu widzenia montażu, a także zapewnienia wspólosiowości elementów składowych i hermetyczności korpusu reduktora.
13
Content available remote System komputerowego wspomagania procesu projektowania montażu
PL
W artykule przedstawiono system komputerowego wspomagania projektowania montażu, którego zadaniem jest dobór optymalnej kolejności wchodzących do wyrobu części podczas montażu oraz dobór odpowiednich środków technologicznych. Do tego celu twórcy systemu wykorzystują symulację komputerową. Stworzone algorytmy analizują położenie i ruchy jednostki bazowej podczas procesu i wypracowują odpowiednie decyzje. System ten jest pierwszą próbą zautomatyzowania procesu projektowania montażu.
EN
This article presents system computer aided design mounting, which task is selection opti-mally succession enter units to articles during mounting and selection adequate technology tenders. To this purpose authors of this system have made the most computer simulation. Algorithms, witch has made analyse place and movements the base of unit during process and compose adequate deci-sions. This system is first trial automatically process of mounting.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.