Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  making decision
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Autorzy prezentują przegląd badań empirycznych dotyczących wpływu psychologicznych uwarunkowań na decyzje podejmowane przez biegłych sądowych. Czynniki te często wiążą się z pochodzącymi z zewnątrz kontekstualnymi nastawieniami oraz aktualnie stosowanymi standardami w zakresie metod używanych przez biegłych. Dotyczy to nie tylko metod opartych na badaniach porównawczych. Występują nawet sytuacje, w których pojawiają się różne interpretacje nawet odnośnie tego samego materiału genetycznego. Jest to jedna z przyczyn występowania coraz większej liczby błędów ekspertów z zakresu nauk sądowych. Autorzy omawiają prawne i etyczne aspekty prezentowanych badań. Porównują aktywność amerykańskich instytucji, mającą na celu zminimalizowanie błędów popełnianych przez ekspertów sądowych z destrukcyjną biernością wobec tych problemów w Polsce. Jako przykład uzasadniający taką tezę wskazują raport przygotowany we wrześniu 2016 roku dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na koniec autorzy formułują sugestie odnośnie najważniejszych zmian niezbędnych w polskiej praktyce opiniodawczej.
EN
The paper presents the review of empirical researches into influences psychological conditions on forensic experts’ decisions. The factors are often connected with extraneous contextual biases and current standards of methods using by experts (it concerns not only feature-comparison methods but it even occurs that various interpretations of the same biological genetic are considered). It increases the frequency of experts’ errors. The authors discuss law and ethical aspects of presented empirical findings. They compare American institutions’ activity designated to minimize the scale of this kind of mistakes with Polish destructive inactivity in this area. The report to the American president (prepared by Presedent’s Council of Advisors on Science and Technology in 2016) as a example of the thesis is given. Finally the authors make suggestions about changes that they are essential to change the Polish forensic experts’ practice.
PL
Autorka i autor podjęli się badania dotyczącego czynników wpływających na decyzje podejmowane w postępowaniu karnym o wymiarze kary. 80 studentom – 40 psychologii oraz 40 prawa – został przedłożony opis ustaleń faktycznych w sprawie zabójstwa. Zarówno studentów psychologii, jak i studentów prawa, podzielono dodatkowo na dwie grupy po 20 osób; w grupach tych zróżnicowano opis stanu faktycznego (cechy sprawcy zabójstwa). Ponadto te same stany faktyczne przedłożono grupie 6 czynnych sędziów zawodowych. Porównano indywidualnie podejmowane decyzje przez wszystkich uczestników badania. Celem badania było ustalenie, czy rodzaj wykształcenia decydenta lub szczególne cechy sprawcy czynu wpływają na decyzje o rozmiarze kary, a także, czy są w tym zakresie różnice pomiędzy prawnikami przed aplikacją a zawodowymi sędziami. Wyniki badań były następujące. Stwierdzono istotne statystycznie różnice pomiędzy studentami psychologii i prawa odnośnie do wielkości wymierzonej kary. Średnia kara wymierzona przez studentów prawa była wyższa niż średnia kara wymierzona przez studentów psychologii. Uzasadnienia decyzji o wymiarze kar studentów psychologii i prawa również nieco się różniły. Jednakże różnice odnotowane pomiędzy studentami prawa i psychologii były mniejsze niż różnice zaistniałe pomiędzy wszystkimi studentami a sędziami zawodowymi. Średni wymiar kary w grupie sędziów był najwyższy.
EN
The authors have conducted research on factors influencing judges decision about punishment making in criminal proceedings. In the experiment 80 subjects (40 psychology students and 40 law students) were presented with police findings about a homicide. Both psychology students and law students were divided into two supplementary groups (20 on each group) with changed elements of using police findings (concerning the same homicide). Some the perpetrator’s features were changed. The sane findings were presented to 6 judges who were making decision in penal cases in real. All participants made decision about punishment individually. The authors wanted to get answers to following questions: – Does the kind of graduate study of the decision maker or particular features of the perpetrator influence decisions about punishment? The research made the following findings. There were significant differences in the average size of sentence between psychology students and law students. Declared reasons for sentences were somewhat different too. But differences between psychology students and law students are less significant than differences between all students and judges. The average sentence of judges was the most severe with the perpetrator.
EN
The aim of the study is to determine the relationship between personality factors (entrepreneurship and sense of control) and situational factors (descriptions of situations managers) and a tendency to make decisions in a autocratic or democratic.
PL
Celem badań jest określenie zależności między czynnikami osobowościowymi (przedsiębiorczością i poczuciem kontroli) oraz czynnikami sytuacyjnymi (opisy sytuacji kierowniczych) a tendencją do podejmowania decyzji w sposób autokratyczny lub demokratyczny.
EN
This paper presents a general, control-related description of a feedbackfeedforward structure of a decisiion making system at the medium management level in a large-size insurance company.
5
Content available remote Intuicja w badaniach empirycznych z zakresu zarządzania
PL
W literaturze przedmiotu obserwować można rosnące zainteresowanie wykorzystaniem intuicji w procesie podejmowania decyzji, która staje się coraz częściej przedmiotem badań empirycznych. Jednakże celem większości z nich jest identyfikacja osób, które wykorzystują intuicję w procesie decyzyjnym lub badania przeprowadzone z psychologicznego punktu widzenia. W ostatnich latach zauważyć jednak można coraz bardziej złożone metodycznie wysiłki autorów mające na celu rozwiązanie problemu zastosowania intuicji w praktyce zarządzania. Celem referatu jest dokonanie systematyzacji współczesnych badań empirycznych z zakresu intuicji realizowanych w dziedzinie zarządzania oraz podjęcie próby wyznaczenia potencjalnych przyszłych ich kierunków.
EN
There is a growing interest in intuition in the literature in a field of management in the context of decision making process. Most research concerning intuition focus on identification of managers who effectively use it or they are run from a psychological point of view. In the recent years one can observe more and more methodically complex efforts to answer the question about application of the intuition in management practice. The main goal of this paper is to present empirical research that have been conducted in the field of management and propose potential future research directions.
6
Content available remote Zmiany i ryzyko jako efekty podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie
PL
Każde przedsiębiorstwo, które działa w otoczeniu pozostaje pod jego wpływem i z tego tytułu podlega ciągłym zmianom. Przedsiębiorstwo zmieniając się, pokonuje kolejne etapy swego rozwoju (przechodzi przez kolejne fazy cyklu życia). W całym cyklu życia zmienia się zarówno przedsiębiorstwo, jak i otoczenie. To sprawia, że bytowi rynkowemu przedsiębiorstwa nieustannie towarzyszy ryzyko, które w skrajnym przypadku decyduje o przetrwaniu przedsiębiorstwa na rynku i nazywane jest ryzykiem upadłości. Celem artykułu jest wskazanie przesłanek podejmowania zmian oraz źródeł ryzyka w każdej fazie rozwojowej.
EN
Every company working in surroundings is subject to its infuence and constantly changes. When company changes it goes through successive stages of its development. In the whole cycle of life not only the company changes but also the surroundings. It causes that the risk connected with market survival grows. The main aim of article is to show the premise of changes and the sources of risk in every developmental stage.
7
Content available remote Zastosowanie logiki rozmytej w finansach - metody oceny projektów inwestycyjnych
PL
Procesy ekonomiczne często przebiegają w warunkach niepewności - jeżeli jest to niepewność rozmyta, wówczas do opisu i ich modelowania powinno stosować się metodologię zbiorów rozmytych. W artykule przedstawiono koncepcję modyfikacji metody oceny projektów inwestycyjnych z zastosowaniem logiki rozmytej.
EN
Economic processes are often made in uncertainty if that is fuzzy uncertainty then the fuzzy logic methodology should be used for description and modeling process. This paper presents modification of method of evaluation of investment processes by using fuzzy logic.
8
Content available remote Sposób na integrację danych - business intelligence
PL
W artykule przedstawiono wybrane informacje, dotyczące systemów klasy Business Intelligence. Wskazano na możliwość ich wykorzystania w roli systemów, które przez analizę danych, pozyskiwanych z różnych systemów informatycznych, które funkcjonują w przedsiębiorstwie, mogą zasilać menedżerów w odpowiednie informacje, niezbędne w procesie podejmowania decyzji.
EN
This paper presents pieces of information connected with Business Intelligence systems. There are pointed out features of information systems in enterprises connected with data analysis to help managers in decision taking processes.
9
Content available remote Opcyjna teoria gier w analizie procesów decyzyjnych
PL
Opcyjna teoria gier stanowi, na gruncie teorii podejmowania decyzji, próbę połączenia teorii gier i teorii opcji rzeczowych w procesie analizy procesów decyzyjnych, w sytuacji konfliktu. Istotnym wyróżnikiem tego podejścia jest analiza wariantów decyzji, w kategoriach będących w dyspozycji firmy opcji oraz dążenie do kwantyfikacji elastyczności decyzyjnej menedżerów w kontekście niepewnego otoczenia.
EN
Option games theory is an approach that combines games theory and real options theory in the process of description and evaluation of decision alternatives in the situations of uncertainty and conflict. Its distinctive feature is the analysis of managerial decisions as options as well as an attempt to quantify managerial flexibility.
10
Content available remote Mechanizm podejmowania decyzji przez robota na przykładzie strzału pośredniego
PL
Od wielu lat odbywają się międzynarodowe turnieje robotów grających w piłkę nożną organizowane przez organizację FIRA i RoboCup. Zawody te są doskonałą okazją do rozwijania różnego rodzaju algorytmów sterowania grupą robotów mobilnych potrafiących ze sobą współpracować w celu realizacji wspólnych zadań. Praca przedstawia mechanizm podejmowania decyzji przez roboty, gwarantujący prawidłową realizację strzału pośredniego, w którym w celu umieszczenia piłki w bramce przeciwnika, jeden robot podaje piłkę drugiemu.
EN
From many years robot soccer competitions are organized by the FIRA and the RoboCup organizations. These events are perfect occasions to research and devolop variety algorithms of control group of mobile robots. This robots should cooperate with other robots to achieve common task. This paper presents structure of the control program and decision making module. Robot’s cooperation is presented in the indirect shooting realization.
PL
W pracy przedstawiono zbiory rozmyte typu 2. Omówiono operację przecięcia zbiorów rozmytych typu 2 oraz operację redukcji typu. Sformułowano i rozwiązano zadanie podejmowania decyzji z wykorzystaniem zbiorów rozmytych typu 2.
EN
In the paper type 2 fuzzy sets are presented. The intersection operation and type reduction operation are explained. An application of type 2 fuzzy sets to decision making systems is given.
PL
Artykuł ma na celu zaprezentowanie organizacji płaszczyzny prakseologicznej, jako jednego z elementów wielopłaszczyznowej metody oceny procesów podejmowania decyzji kierowniczych. Autorzy podjęli w nim próbę adaptacji uniwersalnej metody controllingu do zarządzania tą płaszczyzną. Artykuł składa się z czterech zasadniczych części. W pierwszej dokonano charakterystyki wielopłaszczyznowej metody oceny procesów podejmowania decyzji, zwracając szczególną uwagę na jej praktyczne wykorzystanie. W drugiej części przedstawiono cele i zakres oceny w ramach płaszczyzny prakseologicznej. Dokonano charakterystyki zadań związanych z działaniami zmierzającymi do przeprowadzenia analizy w ramach wybranej płaszczyzny. W trzeciej części dokonano identyfikacji płaszczyzny prakseologicznej przy wykorzystaniu uniwersalnych procedur projektowych controllingu. Przedstawiono mierniki bazy planistyczno-normatywnej, harmonogram tworzenia poszczególnych wielkości oraz zaproponowano strukturę przyporządkowania obowiązków i odpowiedzialności w ramach działania systemu controllingu. Część czwarta artykułu zawiera opis specyfiki metody controllingu w płaszczyźnie prakseologicznej.
EN
In the paper is presented the attempt of adaptation the universal method of controlling for marketing the praxeological plane. The paper is composed of four basic part. In the first one is discussed the characteristics of multiplane method for assessment of making a decision processes. In the second part are presented the goals and the assessment range within the praxeological frame. In the third part has been carried out the identification of the praxeological plane with the use of the universal projecting procedures of controlling. The fourth part consists in description of the controlling method specifics in the praxeological plane.
PL
Referat poświęcony jest kwestiom identyfikacji potrzeb transportowych i komunikacyjnych w mieście w celu ułatwienia władzom miasta podejmowania decyzji, mających na celu zmniejszanie dolegliwości, jakie odczuwają mieszkańcy z powodu funkcjonowania w mieście transportu i komunikacji. Świadomość potrzeb transportowych pozwala również na podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym, niedopuszczającym bądź zmniejszającym intensywność występowania niepożądanych zjawisk transportowych.
EN
The paper deals with problems of identification transportation and public transport needs in the city. This knowledge may be useful for city government in making decisions on transport issues. These decisions have to eliminate all the trouble transport activities make to citizens and prevent causing such troubles in the future.
14
Content available remote Morphology and choice in the design process of electrical constructions
EN
Designing of electrical contacts is a complicated, multistage, containing a lot of problems process where different fields of knowledge ought to be considered. It is necessary to take into account of row opposed criterions of estimation. A structure of designing process should enable to discipline and formalise the procedures, to generate a great number of alternative designs and estimate partial solutions as early as at initial stage of design. The paper describes the problems of morphology of the design process, a way of creating the constructional variants and a choice in the design process of electrical constructions. Some exemplary application of the weight-correlation method has been included.
PL
Proces projektowania konstrukcji elektrotechnicznych jest procesem złożonym, wymagającym uwzględniania na ogół szeregu przeciwstawnych kryteriów oceny licznych rozwiązań projektowych. W referacie omówiono dwupoziomową strukturę procesu projektowania umożliwiającą uporządkowanie tego procesu, metodę morfologiczną, która jest oparta o systematyczne kojarzenie cech konstrukcyjnych przedmiotu projektowanego, co pozwala uzyskać liczny zbiór rozwiązań projektowych. Zbiór rozwiązań projektowych należy z kolei ocenić, aby rozwiązanie najlepsze skierować do dalszych etapów procesu projektowania. Wybór takiego rozwiązania, zwłaszcza przy mieszanych kryteriach oceny, należy do najtrudniejszych czynności procesu projektowania. Jako metodę wyboru sugeruje się w pracy wykorzystać metodę wagowo-korelacyjną.
15
Content available remote Wielokryterialny dyskretny problem decyzyjny jako gra celów
PL
W artykule przedstawiono wielokryterialny dyskretny problem decyzyjny jako wieloosobową, kooperacyjną grę koordynacji rozgrywaną miedzy celami.
EN
This paper introduces multicriteria discrete decision making problem as the n-person, cooperative game of coordination played between targets.
PL
W pracy, na tle rozważań dotyczących zastosowań modeli optymalizacyjnych w procesach wspomagania podejmowania optymalnych decyzji, przedstawiono koncepcję tzw. uogólnionych rozwiązań optymalnych zadań programowania liniowego oraz zadań optymalizacyjnych z liniowym układem warunków ograniczających. Sformułowano też autorską propozycję metody uogólnionych macierzy odwrotnych w programowaniu liniowym z procedurą efektywnego wyznaczania optymalnych rozwiązań uogólnionych. W podsumowaniu wyspecyfikowano wiele wniosków ogólnych i szczegółowych, dokonano merytorycznych ocen przedstawionych koncepcji i procedur oraz zarysowano perspektywy rozwoju podjętej tematyki badawczej.
EN
In the paper author proposes the method of determining optimal generalised solutions of linear and nonlinear programming problems on the theory of pseudoinverse matrices. This method has been called the method of pseudoinverse matrices in mathematical programming. The effects achieved as a result of its application may have very important geometric and economic interpretation.
PL
Informatyczne systemy analizy danych, będące podstawą systemów zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, zapewniają realizację szybkiego obiegu danych/informacji w przedsiębiorstwie i udostępnieniu ich kadrze kierowniczej. Podstawą sukcesu każdego przedsiębiorstwa jest szybkie podejmowanie strategicznych decyzji. Trafne decyzje wynikają bezpośrednio z dokładnej analizy i znajomości faktów (danych), jednakże aby podjąć odpowiednią decyzję, potrzebne informacje muszą docierać do odbiorcy jak najszybciej. W realizacji tego zadania specjalizuje się informatyka, a dokładnie systemy analizujące dane, zwane również systemami Business Intelligence.
EN
The information data analytical system, named also Business Intelligence System (BIS) is a background of management information system in enterprise. The main point of business success it is making fast and good decision by executives. Thanks to business information tools users can fast afford to information and use it to help organisation and create strategic competitive advantages. The information technology is the way to make this decision in much shorter timescales
18
Content available remote Eksploracja danych w systemach wspomagających podejmowanie decyzji
PL
W pracy przedstawiono problematykę wykorzystania eksploracji danych w systemach wspomagających podejmowanie decyzji. Omówiono rolę i miejsce eksploracji danych w architekturze systemu z hurtownią danych, technologie i dziedziny nauki wykorzystywane w eksploracji, oraz cykliczny proces odkrywania wiedzy. Podano przykłady metod wykorzystywanych w procesie odkrywania wiedzy i przykładowe zastosowania eksploracji w różnych obszarach działalności gospodarczej. Dokonano także klasyfikacji produktów wykorzystujących technologię eksploracji.
EN
The problems of using data mining in decision support systems were presented in this article. The role and the place of data mining in Data Warehouse architecture, the technologies and the ranges of science which are used in data mining as well as knowledge discovery periodical process were discussed. The examples of method used in knowledge discovery process and data mining applications in various areas of economy activity were shown. Classification of products using data mining technology was made too.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.