Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natężenie oświetlenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Na przykładzie istniejącej ręcznej myjni samochodowej omówiono wymagania dotyczące dokumentacji składanej przy staraniach o wybudowanie myjni. Zwrócono uwagę na obowiązki właściciela myjni wynikające z unormowań stosunków sąsiedzkich przez Kodeks cywilny. Na podstawie pomiarów hałasu, natężenia oświetlenia oraz pośredniej oceny aerozoli docierających do najbliższych zabudowań mieszkalnych pokazano powstałe niedogodności mieszkania w pobliżu tego obiektu. Zwrócono uwagę na to, że granice niektórych z tych uciążliwości są określone przepisami podczas gdy inne nie są.
EN
The example of an existing hand-held car wash was used to discusses the documentation requirements for attempting to build a car wash. Attention was drawn to the obligations of the car wash owner resulting from the regulation of neighbourly relations by the Civil Code. Based on noise measurements, illuminance and indirect assessment of aerosols reaching the nearest residential buildings, the resulting inconveniences of living near this property are shown. It has been pointed out that the boundaries of some of these nuisances are laid down by law, while others are not.
PL
Natężenie oświetlenia ogólnego mierzono na ławkach w niewielkiej pracowni, czyli w polach zadań wzrokowych studentów. Jakość komfortu widzenia identyfikowano przy dwóch rodzajach oświetlenia: naturalnym i mieszanym. W przypadku naturalnego fotoklimatu w pustym audytorium stwierdzono przeszło dwukrotnie gorsze warunki widzenia na ławce tuż przy filarze międzyokiennym (207 Lx) – niż na dwóch pozostałych przy ścianie zewnętrznej (522 Lx i 483 Lx). Nie miał on jednak wpływu na warunki widzenia na stolikach przy ścianie z oknami oświetlanymi światłem mieszanym, zapewniającym jasność 1157 Lx, 1168 Lx oraz 1175 Lx.
EN
The general illumination intensity in a small studio was measured on benches, i.e. in the fields of visual tasks of students. The quality of visual comfort was identified with two types of lighting: natural and mixed. With a natural photoclimate in an empty auditorium found more than double lowering of visual conditions on the bench located next to the window pillr (207 Lx) – compared to the two other measuring stands in the row by the external wall (522 Lx and 483 Lx). Window pillar did not have the slightest effect on the vision conditions on the tables near the wall with the windows with the mixed lighting. The brightness was then fairly even and amounted to 1157 Lx, 1168 Lx and 1175 Lx.
PL
W pomiarach fotometrycznych stosowany jest szereg mierników parametrów źródeł światła i opraw, takich jak strumień świetlny i krzywa rozsyłu światłości kierunkowej. Mierniki takie stosują laboratoria badawcze oraz kontrolne producentów. Wielkościami mierzonymi we wnętrzach i na otwartej przestrzeni jest natężenie oświetlenia i luminancja. Przyrządami stosowanymi do tych pomiarów są luksomierze i mierniki luminancji.
PL
W artykule przeanalizowano zagadnienie wpływu barwy promieniowania (opisanej przy użyciu temperatury barwowej najbliższej) emitowanego przez lampy fluorescencyjne (świetlówki wzorcowe) na wartość błędu f1 luksomierzy klasy A. Wskazano, że wartość błędu f1’, podana przed producenta w specyfikacji miernika, nie może być utożsamiana z różnicą pomiędzy wynikiem pomiaru a wielkością mierzoną tym luksomierzem. Przedstawiono również wyniki badań potwierdzające fakt, iż luksomierze tej samej klasy, nawet o tej samej wartości błędu f'1, nie gwarantują uzyskania identycznych wskazań pomiarowych wartości natężenia oświetlenia. Wykazano także, że parametr f1’ (błąd korekcji widmowej) służący do klasyfikowania jakości luksomierzy nie może być traktowany jako miara dokładności przeprowadzonego pomiaru.
EN
In the metrology of light parameters, measurements of light intensity are carried out with portable photometers called luxmeters. In photometric laboratories, class A luxmeters are usually used. When measuring light intensity produced by light source which differs from luxmeter calibration source, the measurement result is having error. The article analyzes the effect of color temperature emitted by CIE standard fluorescent lamps on the class A luxmeters f1 error value. Also the black body radiation, described by Planck equation) was taken under considerations. It was shown that value of luxmeter f1 error significantly depends on the type of lamp spectral distribution, as well as on the character of the spectral sensitivity curve of given luxmeter photometric head. It was pointed out that luxmeters of the same class, even characterized by the same vale of f1’ error, do not guarantee identical f1 luxmeter error. Therefore, the error f1’, given by the manufacturers of photometric heads, does not provide information on the measurement quality for all kind of light sources which could be measured in contemporary word.
5
Content available remote Zautomatyzowane urządzenie do pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego
PL
W artykule opisano konstrukcję modelu zautomatyzowanego urządzenia przeznaczonego do pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego. Przedstawiono wyniki pomiarów natężenia oświetlenia, na podstawie których dokonano weryfikacji pomiarowej poprawności wskazań modelu tego urządzenia oraz oceny powtarzalności wyników pomiarów.
EN
The paper presents the construction of the model of an automated device designed for measurements of escape route lighting. Verification of the indications correctness of the model of this device and evaluation of the reproducibility of the measurement results were made on the basis of the results of illuminance measurements that were presented in the paper.
PL
Artykuł porusza temat możliwości wykorzystania światła pochodzącego od Księżyca w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia drogowego. W publikacji opisano poziomy natężenia oświetlenia na powierzchni Ziemi, pochodzące od światła odbitego od Księżyca i poziomy luminancji Księżyca.
EN
The article discusses the possibility of using light from the Moon to improve the energy efficiency of road lighting. The paper describes the illuminance levels on Earth’s surface, resulting from light reflected from the Moon and the luminance levels of the Moon.
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostały możliwości analizy poziomu zanieczyszczenia nieboskłonu nocnego światłem sztucznym, pochodzącym z obiektów sportowych, takich jak stadiony, czy boiska piłkarskie. Za pomocą oprogramowania symulacyjnego DIALux stworzono model komputerowy Stadionu Miejskiego, znajdującego się w Białymstoku oraz wykonano symulacje i obliczenia, na podstawie których określono ilość strumienia świetlnego, wydobywającego się poza obszar badanego obiektu. Pomiary przeprowadzono dla różnych wysokości chmur, uwzględniając odpowiedni współczynnik odbicia światła. Jednocześnie oznaczono poziom natężenia oświetlenia na powierzchni dróg, biegnących obok Stadionu Miejskiego oraz przeanalizowano możliwości wykorzystania światła pochodzącego z obiektu sportowego, w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia drogowego w okolicy badanego budynku.
EN
This article presents the possibilities of analyzing the level of the night sky pollution by artificial light from sports buildings such as stadiums and football pitches. Using the DIALux simulation software, a computer model of the Municipal Stadium in Bialystok was created and simulations and calculations were also made. On this basis, the number of luminous flux emitted outside the area of the tested object was determined. The measurements were carried out for different cloud heights, taking into account the appropriate light reflection coefficient. At the same time, the level of illuminance on the roads surfaces next to the Municipal Stadium was determined and the possibilities of using the light coming from the sports buildings were analyzed in order to improve the energy efficiency of road lighting in the area next to analyzed building.
8
Content available remote Oświetlenie ewakuacyjne w warunkach zadymienia
PL
Określono wpływ warunków pożarowych (zadymienia) na natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na podstawie pożarów testowych (TF), uwzględniając spalanie materiałów palnych o zróżnicowanych właściwościach dymotwórczych.
EN
The influence of fire conditions (smokiness) on evacuation lighting intensity on the basis of test fires (TF) was determined, taking into account the combustion of materials having various smoke-generating properties.
PL
W budynkach biurowych występuje szereg pomieszczeń o zróżnicowanym przeznaczeniu. Są to zarówno niewielkie pokoje, jak i powierzchnie wielkoprzestrzenne do dowolnego zagospodarowania. Poziom natężenia oświetlenia oraz inne parametry oświetleniowe muszą być dostosowane do wykonywanych czynności i odpowiadać wymaganiom zawartym w Polskiej Normie dla wnętrz.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie wpływu niedopasowania widmowego luksomierza na dokładność pomiarów natężenia oświetlenia. W rozważaniach uwzględniono promieniowanie uzyskiwane przy użyciu współcześnie stosowanych do celów oświetleniowych źródeł światła. Dokładności pomiaru luksomierzem została zdefiniowana przez Międzynarodową Komisję oświetleniową CIE wartością błędu f1. Wielkość tego błędu zależy od jakości widmowego dopasowania głowicy fotometrycznej luksomierza do krzywej czułości widmowej standardowego obserwatora kolorymetrycznego V(λ) określanej przy użyciu błędu niedopasowania f’1, oraz od względnego widmowego rozkładu mocy promienistej mierzonego źródła światła. Wykazano, że w zależności od jakości korekcji widmowej użytego luksomierza, dokładność pomiarów będzie najmniejsza w przypadku mierzenia źródeł LED, niezależnie od wartości ich temperatury barwowej najbliższej.
EN
The paper discusses the effect of the illuminance meter (luxmeter) spectral correction mismatch on the accuracy of contemporary typical light source measurements. Considered are: light bulbs, fluorescent lamps, high-pressure metal halide lamps and LEDs. Those lamps are having different correlation color temperature. The method of determining illuminance meter accuracy when measured source differs from calibration source has been defined by the CIE International Lighting Commission as an error f1. The magnitude of this error depends on the quality of the spectral correction of the luxmeter photometric head to the spectral sensitivity curve of the standard photometric observer V(λ) (this inaccuracy is known as f1’) and the relative spectral power distribution of the radiated emitted by measured light source. Depending on the lamp type, luxmeter correction factors k have been calculated. It has been shown that the accuracy of measurements taken by luxmeter will be the weak when LEDs are measured. In that case the value of k correction factor is varying from 1 up to 0,78. In comparison the value of k correction factor is near 1 when the incandescent lamps are measured.
11
Content available remote Propagacja sztucznego oświetlenia naziemnego w atmosferze
PL
W pracy przedyskutowano zagadnienie propagacji światła pochodzącego ze źródeł naziemnych. Światło to oddziałuje na otoczenie zarówno w sposób bezpośredni, jak również w sposób pośredni, poprzez rozproszenie na aerozolach atmosferycznych wywołując efekt tzw. sztucznej poświaty niebieskiej. Oddziaływane takie jest istotne zwłaszcza w przypadku obszarów chronionych znajdujących się w pobliżu skupisk ludzkich będących silnymi źródłami zanieczyszczenia świetlnego. Ekstynkcja światła w atmosferze, jak również często ukształtowanie terenu czy roślinność sprawia, że już w odległości kilku kilometrów jego bezpośredni wpływ na otoczenie jest znikomy. W przypadku sztucznej poświaty niebieskiej sytuacja jest bardziej złożona. Przeprowadzona analiza zebranych w ciągu kilku lat danych pomiarowych pozwoliła stwierdzić, że sztuczna poświata niebieska jest istotna ekologicznie wyłącznie w przypadku nieba zachmurzonego, przy czym istotna jest tutaj podstawa chmur. Wydaje się jednak, że przy niskiej podstawie chmur efekt rozjaśnienia nieba jest praktycznie ograniczony do części sfery niebieskiej położonej bezpośrednio nad źródłem światła, bardzo szybko zanikając wraz z rosnącą odległością. W przypadku nieba bezchmurnego bądź też w obecności jedynie chmur wysokich, obszar rozjaśnionego nieba powiększa się, jednak spada znacząco udział zanieczyszczenia świetlnego w jego jasności powierzchniowej. Oznacza to, że o ile efekt ten ma znaczenie w prowadzeniu obserwacji astronomicznych, o tyle ma on raczej znikomy wpływ ekologiczny. Przeprowadzone badania wskazują na konieczność ochrony bezpośrednich okolic obszarów chronionych przede wszystkim przed wadliwie skonstruowanym oświetleniem naziemnym, pokazując jednocześnie, że możliwe jest zachowanie ekologicznie ciemnego nieba nawet w pobliżu dużych ośrodków miejskich. Jednocześnie potwierdzają one konieczność lokalizacji obserwatoriów astronomicznych z dala od jakichkolwiek skupisk ludzkich.
EN
The work discussed the problem of propagation of light originating from ground light sources. Such light impacts on the environment both directly as well as indirectly by dispersing on the atmospheric aerosols, contributing to the so-called artificial airglow. Such effect is especially important in the case of protected areas located in the vicinity of human settlements, which are the strong sources of light pollution. Extinction of light in the atmosphere, as well as terrain or vegetation causes that at a distance just a few kilometres from light source its direct impact on the environment is negligible. In case of an artificial airglow, the situation is more complex. The analysis of the measurement data collected within a few years has shown that artificial airglow is ecologically important only in the case of overcast sky and that the important factor is the cloud base. It seems that with the low clouds this effect is practically limited to the part of celestial sphere located directly above the light source and disappears very quickly with increasing distance. In case of a cloudless sky or with high clouds, the area of the lighted part of the sky is growing, but the contribution of light pollution in its surface brightness decreases significantly. This means that while the artificial airglow of the cloudless sky is an important problem in astronomical observations, it has a rather negligible ecological impact. The described analysis points to the need of protection of the near vicinity of protected areas first of all from defectively constructed ground lighting. It also indicates the possibility of preserving ecologically dark sky even in the vicinity of large urban centres. At the same time it confirms the necessity of location of astronomical observatories away from any human settlements.
PL
Celem pracy naukowej zaprezentowanej w artykule była ocena, o ile zmniejszy się natężenie oświetlenia na stolikach ustawionych w narożach pracowni podczas sporządzania notatek w porównaniu z jasnością w płaszczyznach roboczych ocenianą w pustym pomieszczeniu. Badania przeprowadzono wiosną słonecznego dnia o godzinie 12.00 w niewielkiej sali akademickiej przy oświetleniu słonecznym, sztucznym i mieszanym. Pomieszczenie, w którym ustalono dziewięć punktów pomiarowych, zwrócone było na południową stronę świata. Natężenie oświetlenia mierzono luksomierzem, ustawiając jego sondę w polu wykonywanych zadań, czyli na pulpitach. Przy naturalnym fotoklimacie jasność na blatach rogowych ławek oznaczona w czasie sporządzania notatek przez studentów zmniejszyła się o 59% (w zależności od stanowiska pomiarowego o 40 do 329 Lx) w porównaniu z pustym wnętrzem. W przypadku oświetlenia sztucznego i mieszanego spadek ten był wyraźnie mniejszy i wyniósł odpowiednio 34% i 31%. Aby poprawić komfort wizualny w narożnych częściach pracowni, należałoby kierować dodatkowe oświetlenie elektryczne na pola wykonywanych zadań.
EN
The aim of this study was to evaluate how much it would decrease light intensity on corners benches of lab while making notes compared to the brightness in working planes evaluated in empty room. The studies were conducted in the spring at 12.00 o’clock in a small academic room in sunlight, artificial and mixed lighting. The room, where nine measuring points were set, was directed to the south. Illumination intensity was measured with a luxemeter, setting its probe in the task areas, it means on the working planes. In natural photoclimat, the brightness on corners benches marked at the time of making notes compared to the empty interior dropped the most, as much as 59% and reduced by 40 to 329 Lx depending on the measuring station. In the case of artificial and mixed lighting, this decrease was clearly lower and were amounted to 34% and 31%, respectively. In order to improve visual comfort in the corners of the lab, where there is a greater decrease in illumination intensity on the tables occupied by students, should be directed to the task fields additional electrical lighting.
PL
Poprawa efektywności energetycznej budynków wiąże się z szeregiem działań, szczególnie biorąc pod uwagę kwestie instalacyjne i dobór urządzeń. Jednym z elementów budynku jest jego instalacja oświetleniowa, którą należy rozważać, zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012, jako instalację elektryczną zaopatrzoną w mechanizmy automatyki i uwzględniającą czynnik światła dziennego. Analizę światła dziennego oparto na wykorzystaniu charakterystycznych standardowych modeli nieboskłonów, które mogą realizować oświetlenie dzienne i opisanych w raporcie CIE. W opracowaniu wyników wykorzystano oprogramowanie typu DIALux, Relux oraz Ecotect, Analizę przeprowadzono na przykładzie budynku użyteczności publicznej, dla którego w referencyjnym pomieszczeniu określono rozkład natężenia oświetlenia światłem dziennym oraz sumaryczną moc promieniowania padającego na powierzchnię roboczą. W symulacjach uwzględniono orientację budynku względem stron świata, rozmiar i położenie okien oraz wpływ trzech typowych modeli nieboskłonów, z uwzględnieniem rozkładu luminancji sfery niebieskiej. Wyniki zaprezentowano w postaci rozkładu miesięcznego i godzinowego średniego natężenia oświetlenia oraz równomierności oświetlenia światłem dziennym na powierzchnię roboczą.
EN
Improving the energy efficiency of buildings is dependent on a number of activities, especially taking into the issues of installation and equipment selection. One of the elements of the building is its lighting system, which should be considered, according to PN-EN 12464-1: 2012 as an electrical installation provided with mechanisms of control and taking into account the factor of daylight. The analysis of daylight is based on the use of specific standard models of sky that can perform daylighting and described in the report CIE.. With the development of the results, the type of software DIALux, Relux and Ecotect, analysis was carried out on the example of a public building for which the reference room determined intensity distribution of daylight and the total radiation power on the working surface. The simulation allow the orientation of the building in relation to the world, the size and position of windows and the effect of three common models of sky, including the luminance distribution of the celestial sphere. The results are presented in the form of distribution of monthly and hourly medium illuminance and uniformity of daylight on the working surface.
PL
Celem pracy była ocena kształtowania się jasności na ławkach ustawionych w narożach akademickiej sali dydaktycznej w porównaniu do stojących w środkowej części pomieszczenia przy oświetleniu naturalnym, sztucznym i mieszanym. Badania przeprowadzono w stosunkowo małej pracowni z dwoma dużymi oknami, zorientowanymi na południową stronę świata. Pomieszczenie wyposażone było w lampy typu świetlówki. Sondę luksomierza ustawiano na blatach ławek, czyli w płaszczyźnie roboczej, w której studenci wykonywali operacje typu pisanie lub kreślenie. Nie stwierdzono bardziej niekorzystnych wartości natężenia oświetlenia na ławkach znajdujących się w narożach audytorium przy jego oświetleniu w sposób naturalny, za pomocą elektryczności oraz w przypadku łącznego wykorzystania okien i lamp do uzyskania komfortu wizualnego we wnętrzu. Jednak dla uzyskania bardziej uogólnionych wyników badań należałoby wykonać podobne pomiary w pomieszczeniu dydaktycznym o dużo większej powierzchni i z większą ilością ławek.
EN
The aim of this study was to evaluate formation of brightness on benches in corners of didactic room compared to benches in center of the room at natural lighting, artificial and mixed. Researches were conducted in small lab with two large windows oriented to the south side of the world. The room was equipped with a fluorescent lamp. The probe of the light meter set on benches that is, in a working plane where students wrote and scrabbled. Not found more adverse illuminance on benches in corners of the lab at natural lighting, artificial and mixed. However, to obtain more generalized findings should perform similar measurements in bigger didactic room with more benches.
PL
W pracy badano wpływ doboru natężenia oświetlenia na wyniki pomiarów parametrów struktury geometrycznej powierzchni, jak również wpływ tegoż natężenia na liczbę punktów niezmierzonych z wy korzystaniem interferometru światła białego Talysurf CCI Lite. Badaniu poddano powierzchnie próbek: anizotropowe, izotropowe oraz mieszane. Natężenie oświetlenia zmieniano w zakresie od 10 do 90%, każdorazowo co 5%. Określono wpływ zmiany natężenia oświetlenia na jakość pomiaru oraz na zmianę wartości parametrów struktury geometrycznej powierzchni. Parametr Smr oraz parametry z grupy cech są najbardziej wrażliwe na zmianę natężenia oświetlenia, nawet jeśli liczba punktów niezmierzonych nie przekracza 10%.
EN
Ten isotropic, anisotropic and mixed surface topographies were analysed. Surface measurements were made using white light interferometer Talysurf CCI Lite. All surfaces were measured with different light intensity. Light intensity was changed in the range of 10%-90% every time at 5%. Parameters from ISO 25178 group were calculated. Parameters were calculated using the software Talymap Gold, version 6.0. Influence of light intensity on the change of surface topography parameters was analysed. The functional parameter Smr and feature parameters are the most sensitive to light intensity even if number of non-measured points was smaller than 10%.
PL
Śledzenie ruchów gałki ocznej jest tematem badawczym o szerokiej przydatności w wielu zastosowaniach. Najmniej inwazyjną i tym samym najbardziej praktyczną metodą określania punktu fiksacji jest metoda bez wykorzystania oświetlenia podczerwonego i bez zapewniania fizycznego kontaktu z okiem. Ze względu na dużą prędkość ruchów gałki ocznej, z wykorzystaniem typowej dla komputerów PC kamery internetowej możliwe jest tylko wyznaczanie kolejnych punktów fiksacji (zatrzymania) wzroku. Dla wielu metod przetwarzania informacji wizyjnych, po ustaleniu pozostałych czynników, istotnym pozostaje wpływ oświetlenia. W pracy zaproponowano stanowisko i metodę do pomiaru obejmujące umiejscowienie punktowego oświetlenia, światłomierza, zapewniające stałe i stabilne położenie głowy badanej osoby, oraz obraz kontrolny i algorytm przetwarzania sygnału wizyjnego. Stanowisko pozwala na wykonywanie badań w powtarzalnych warunkach oświetleniowych oraz geometrycznych, niezbędnych do określenia wpływu oświetlenia na różne algorytmy śledzenia punktu fiksacji wzroku.
EN
Eye ball is an interesting and important research topic due to its wide usefulness in many applications. Due to high speed of eye ball movement, only detecting the gaze point is possible. The least invasive and therefore the most applicable method of determining the gaze point is the method based on ambient light, which also does not require getting into physical contact with the eye. The key element influencing the quality of computer vision information is ambient light illuminance. In this paper a measurement stand and a method have been proposed that encompass the placement of point light source, and placement of the light meter, ensuring a stable and steady head position of the examined person, a visual control pattern, and an algorithm to process the vision data. The measurement stand allows to conduct research in repeatable light and geometry conditions, which are essential to measure the impact of illuminance on different algorithms for gaze fixation point determination.
PL
W technice oświetlania mamy do czynienia z kilkoma podstawowymi parametrami. Należą do nich m.in. natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia, współczynnik ujednoliconej oceny olśnienia czy wskaźnik oddawania barw. Dotyczy to także oświetlenia parkowego, ciągów pieszych i tras rowerowych.
18
Content available Badania porównawcze wybranych źródeł światła
PL
Tematyka referatu dotyczy badań podstawowych parametrów powszechnie wykorzystywanych źródeł światła. Omówiono wybrane źródła światła oraz aparaturę pomiarową umożliwiającą określenie podstawowych parametrów. Przedstawiono koncepcję stanowiska laboratoryjnego, omówiono metodykę wykonywanych badań oraz przeprowadzono serię pomiarów. W ramach prac badawczych określono moc pobieraną przez wybrane źródła światła, wartość natężenia oświetlenia oraz ich charakterystyki widmowe. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono szczegółową analizę charakterystycznych parametrów.
EN
The subject of the paper concerns the examination of the basic parameters of commonly used light sources. Some selected light sources and the measurement equipment allowing to define these parameters were described. The concept of the laboratory position was shown, the methodology of carried out tests was discussed and a series of measurements was conducted. As a part of the research work the power consumed by some selected light sources, their illumination and spectral characteristics were specified. On the basis of the obtained results the detailed analysis of characteristic parameters was conducted. In an age of the intense technological development and the increasing number of available light sources, an important role in their choice plays a fully reliable and adequate assessment of parameters describing them. This issue is particularly important in the selection of such source that will provide the proper adaptation of the human eye to the lightened rooms. In addition, the high efficiency at low power and the spectral characteristics similar to the shape of the curve of the relative sensitivity of the eye is required from these sources. The use of available light sources does not always allows to meet these conditions, as shown in the article.
EN
Several isotropic and anisotropic surface topographies were analysed. Surface measurements were made using white light interferometer Talysurf CCI Lite, version 2.8.2.95. All surfaces were measured with different light intensity. Light intensity was changed in the range 10%–90% every time at 5%. After measurement each surface was levelled and non-measured points were filled up. Parameters from ISO 25178 group and parameters from the Sk family were calculated. Parameters were calculated using the software Talymap Gold, version 6.0. Influence of light intensity on the change of surface topography parameters was analysed.
PL
W pracy badano wpływ doboru natężenia oświetlenia na wyniki pomiarów parametrów chropowatości, jak również wpływ tegoż natężenia na ilość punktów niezmierzonych z wykorzystaniem interferometru światła białego Talysurf CCI light. Badaniu poddano zarówno próbki anizotropowe (szlifowane), jak i izotropowe (kulowane). Natężenie oświetlenia zmieniano w zakresie od 10 do 90% każdorazowo co 5%. Określono wpływ zmiany natężenia oświetlenia na jakość pomiaru oraz na zmianę wartości parametrów chropowatości.
PL
Zgodność założeń symulacyjnych z wynikami rzeczywistymi jest niezmiernie ważna, szczególnie w kontekście projektu oświetlenia drogowego. Bezpieczeństwo ruchu motorowego, jak również pieszych w porze nocnej jest uzależnione od prawidłowego oświetlenia, spełniającego wszystkie parametry określone w normie. Wiarygodność projektu symulacyjnego uzależniona jest od dostarczanych przez producentów, cyfrowych modeli opraw oświetleniowych, w których odwzorowuje się rozsył światłości w przestrzeni danej oprawy oświetleniowej. W artykule podjęto próbę zweryfikowania wiarygodności brył fotometrycznych opraw oświetleniowych stosowanych w środowisku symulacyjnym. Wybrano dwa rodzaje opraw oświetleniowych dla których przy użyciu goniometru ramiennego wyznaczono ich bryły fotometryczne. Następnie z wykorzystaniem otrzymanych brył zmierzono wartość natężenia oświetlenia w oprogramowaniu symulacyjnym oraz w warunkach rzeczywistych. Zmierzone wartości porównano ze sobą i sformułowano końcowe wnioski.
EN
Compliance of simulation assumptions with the actual results is extremely important, especially in the context of the road lighting project. Safety of the motor traffic, as well as the pedestrian, at night depends on the proper lighting, meeting all parameters specified in the standard. Credibility of the simulation project depends on the digital models of lighting fixtures provided by the manufacturers, which reproduce the distribution of light in the space of the given lighting fixture. The article attempts to verify the reliability of photometric solids of the lighting fixtures used in the simulation environment. Two types of lighting fixtures were selected, for which the photometric solids were determined using a goniometer. Then, using the obtained solids, the value of the lighting intensity in the simulation software was measured in the actual conditions. The measured values were compared with each other and the final conclusions were formulated.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.