Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  winding insulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych autora w zakresie ustalenia przyczyn uszkadzania się izolacji uzwojeń silników wysokonapięciowych indukcyjnych klatkowych. Przedstawiono rodzaje uszkodzeń izolacji uzwojeń. Omówiono metody diagnostyki off-line izolacji uzwojeń silników, zaprezentowano wyniki badań własnych w zakresie diagnostyki off-line.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny awarii silnika komutatorowego szeregowego wkrótce po przeprowadzonym remoncie. Remont ten został wykonany po długotrwałym okresie eksploatacji w ciężkich warunkach pracy, wymagających znacznych przeciążeń prądowych. Znajomość przyczyn awarii powinna być przestrogą przed ograniczaniem zakresu prac remontowych.
EN
The paper presents the causes of the commutator serial motor failure shortly after it becomes operational. The repair was made after long-term use in hard conditions of exploitation, requiring a large current overload. Knowledge of the causes of the failure should be a warning against reducing the scope of the repair work.
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów symulacyjnych układu sterowania maszyny indukcyjnej, wykorzystującego metodę DTC-SVM, pracującego w trybie utrzymywania zadanej wartości prędkości obrotowej. Symulację przeprowadzono w systemie Matlab z wykorzystaniem modelu matematycznego o stałych współczynnikach. Efektywność badanej metody regulacji została przetestowana w przypadku znacznych wahań momentu obciążenia oraz krótkotrwałych zapadów napięcia zasilania falownika. Uzyskane wyniki pokazują że badana metoda zapewnia bardzo dobrą dynamikę regulacji w przypadku zmian momentu obciążenia oraz jej znacznie większą wrażliwość w przypadku zaburzeń napięcia zasilania.
EN
The robustness of DTC-SVM control method applied to a maintain a speed reference value of induction machine has been analysed in this paper. The simulation study were performed based on ideal constant mathematical model of electrical drive implemented in Matlab. The linearized models of torque and flux control loops has been presented and examined in terms of frequency response. The performance of control method was tested in case of significant load torque variations and short-lived inverter supply voltage distortion. The obtained results showed that analysed control system reveals very good dynamic properties in case of load torque changes. Further studies have shown that DTC method is much more susceptible for a supply voltage distortions.
PL
Referat opisuje różnice w wymaganiach z zakresu badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zawartych w Dyrektywie 2004/104/WE odnoszących się do pojazdów i komponentów stosowanych w branży Automotive, a wymaganiami narzucanymi przez koncerny samochodowe. Różnice powodują konieczność prowadzenia badań i spełnienia dodatkowych wymagań, bez których koncerny nie zastosują danego podzespołu w produkowanych pojazdach. Na przykładach przedstawiono kilka szczegółowych wymagań dotyczących m.in. badań odporności na impulsy opisanych w normach z serii ISO oraz w dokumentach (tzw. normach zakładowych) kilku koncernów samochodowych (np. PSA, Jaguar/Ford, VW).
EN
This article describes differences in the requirements of the electromagnetic compatibility test included in the Directive 2004/104/EC, related to vehicles and components applied in the automotive sector and requirements imposed by the automotive producers. Those differences imply the necessity to conduct tests and meet additional requirements, without which certain subassemblies will not be applied in produced vehicles. The article presents selected examples of detailed requirements such as resistance to pulses described in the ISO standards and other documents (the so called as internal company standards) of a few automotive producers (such as: PSA, Jaguar/Ford, VW).
PL
W artykule przedstawione zostały przypadki zwarć międzyzwojowych wykrytych podczas prób elektrycznych na stanowisku pomiarowym jakim jest wyważarka wysokoobrotowa. Wieloletnie doświadczenie firmy pozwoliło na opracowanie planu badań i prób, który daje możliwość kontroli, czy dany wirnik po remoncie spełnia wszystkie zakładane normy i wymogi klienta. Wysokoobrotowa wyważarka daje możliwość przeprowadzenia wymaganych pomiarów w całym zakresie prędkości obrotowej. Napędy, specjalna konstrukcja wyważarki oraz bunkra daje możliwość montażu wirników o wadze do 80 000 kg. Po wyważeniu wstępnym wirnik przechodzi szereg testów elektrycznych i mechanicznych m.in. pomiar stanu izolacji, pomiar impedancji w funkcji obrotów i napięcia na obrotach znamionowych, oscylogramy zwarć międzyzwojowych, próba wytrzymałości mechanicznej. Wszystkie pomiary elektryczne wykonywane są zarówno przed, jak i po próbie wytrzymałości mechanicznej. Artykuł zawiera przypadki wykrycia zwarć w wirnikach, które sprawiały problemy eksploatacyjne w miejscu pracy. Zwarcia międzyzwojowe bardzo niekorzystnie wpływają na pracę wirnika generatora synchronicznego (zwiększony poziom drgań oraz większy prąd wzbudzenia), a co za tym idzie spada dyspozycyjność jednostki i zwiększa się ryzyko awarii. Niejednokrotnie bywa, że zwarcie międzyzwojowe jest możliwe do wykrycia jedynie w stanie dynamicznym. Dlatego tak ważne są pomiary wykonywane na odwirowni wirników generatorów synchronicznych.
EN
The article presents the turn-to-turn shorts, detected when electrical tests has been performed during high speed balancing. Many years of experience allowed us to develop a testing plan which let us to control and meet all necessary criteria and standards required by the customers after the repair or the rotors . High speed balancing machine give us the ability to perform all tests at wide range of the RPM. Power of installed engines and construction of balancing machine enable us to balance the rotors up to 80 000kg. After initial balancing, the rotors are put to the series of electrical and mechanical tests e.g. insulation, impedance as a function of rotation (RPM) and voltage at the nominal RPM, oscillograms of turn-to-turn shorts and mechanical endurance test. All electrical tests are performed both before and after mechanical endurance test. The Article includes information about turn-to-turn shorts which caused operational problems in the workplace. Turn-to-Turn shorts adversely affects the work of synchronous generator ( increased vibration levels, higher excitation current) and causes an increase of the chance for the rotor failure. Many times the detection of turn-to-turn short is possible only in a dynamic state. Therefore It’s important to perform the measurements during high-speed balancing.
PL
W artykule zostały przedstawione wybrane metody diagnostyki stanu technicznego maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi. Uwaga została skupiona na sposobie wykrywania drgań maszyny z magnesami trwałymi na podstawie generowanego napięcia, a także na metodzie diagnozowania stanu izolacji głównej uzwojeń maszyny. W celu analizy drganiowej zostały przeprowadzone pomiary oraz symulacje komputerowe, których wyniki zostały przedstawione w postaci widm częstotliwościowych, a także w postaci hodografów wektora przestrzennego generowanego napięcia.
EN
In this article issues related to the diagnostics of permanent magnet synchronous machines have been presented. Attention has been focused on the method of vibrations detection of machine with permanent magnets based on the generated voltage and also a method to diagnose the condition of the main winding insulation. In order to analyze the vibration measurements and computer simulations have been carried out. The results are presented in the frequency spectrum and as a hodograph of generated voltage space vector.
PL
Wyładowania niezupełne są symptomem i przyczyną pogorszenia się właściwości elektrycznych izolacji stojanów wielu typów generatorów pracujących w elektrowniach. Próby on-line (w czasie pracy maszyny) i off-line (w czasie postoju generatora) pomagają personelowi obsługi w elektrowniach określić problemy z izolacją maszyn wirujących.
EN
Partial discharges are a symptom and sometimes a cause of many types of generator stator winding insulation system deterioration mechanisms In utility generators. On-line and off-line partial discharge testing used to help maintenance personnel detect stator winding insulation problems.
EN
The reliability of rotating electrical machines is of prime importance for the owner. Unplanned outages may lead to significant production losses. (Remote) monitoring of critical insulation components (rotor and stator) allows the recognition of a developing problem at a very early stage, so that counter measures can be initiated before major damage occurs. A (multi-parameter) monitoring system has been designed, which targets specifically the insulation of large electrical machines. Its remote access (LAN, Internet) allows user and experts to access data, receive warnings and eventually determine corrective actions any time. In order to monitor the long-term efficiency and quality of maintenance and to try and establish the start of problems, the following basic techniques are typically applied on-line, and are part of the monitoring system.
PL
Niezawodność maszyn elektrycznych ma zasadnicze znaczenie dla właściciela. Nieplanowane przestoje mogą doprowadzić do znacznych strat produkcyjnych. (Zdalne) monitorowanie krytycznych elementów izolacyjnych (wirnika i stojana) umożliwia wykrycie problemu rozwijającego się na bardzo wczesnym stadium, tak aby środki zaradcze mogłyby być podjęte przed występieniem znacznego uszkodzenia maszyny. System monitoringu został zaprojektowany do analizy izolacji dużych maszyn elektrycznych. Możliwość zdalnego przesyłu danych (LAN, Internet) pozwala użytkownikom i ekspertom na nieprzerwany dostęp do danych co pozwala na szybką identyfikację problemu oraz wczesne zaplanowanie działań naprawszych. Długoterminowa ocena stanu izolacji, umożliwiająca wykrycie problemów na bardzo wczesnym etapie, jest dokonywana przy użyciu technik on-line, co stanowi integralną część systemu monitoringu maszyn elektrycznych.
9
PL
W artykule przedstawiony został przykładowy plan badań i prób jakim jest poddawany remontowany wirnik oraz podstawowe dane techniczne wyważarki i zespołu urządzeń z nią związanych. Prace serwisowe, które zostaną wykonane na wirniku są zróżnicowane pod względem zakresu, jednakże każdy remontowany wirnik po ich zakończeniu zostaje zamontowany na wysokoobrotowej wyważarce celem wyważenia, przeprowadzenia próby wytrzymałości mechanicznej i pomiarów elektrycznych. Wysokoobrotowa wyważarka zaprezentowana została jako stanowisko do wykonywania pomiarów elektrycznych i mechanicznych. Dzięki specjalnej budowie bunkra można zasymulować i obserwować stan dynamiczny wirnika podczas procesu nagrzewania uzwojenia na obrotach znamionowych. Moc zainstalowanych napędów oraz konstrukcja wyważarki daje możliwość zamontowania wirników o wadze do 80 000 kg. Podczas 22-letniej pracy odwirowni wyważono ponad 800 wirników różnej mocy i konstrukcji. Największa jednostka to wirnik o masie ok. 75 000 kg. W artykule zostały przedstawione dwa przypadki wykrycia zwarć międzyzwojowych w remontowanych wirnikach, które występowały jedynie w stanie dynamicznym oraz przykładowe poziomy drgań bezwzględnych łożysk i względnych drgań wałów wyważonego wirnika generatora.
EN
Following article presented selected and performed plan of tests and checklists during renovation of the rotor; It shows basic technical data about balancing machine and another tools needed for balancing. Rotor’s service may vary one from another but always consist of finalizing test proceed in balancing facility on the machine to balance the rotor and to perform mechanical and electrical tests. High-RPM Balancing machine was presented as the stand where electrical and mechanical tests may be done. Special construction of the balancing bunker permit to simulate and watch dynamic state of the rotor during heating process at nominal rpm. Power of installed engines and construction of balancing machine enable to balance rotors up to 80 000kg. During 22-years of work at our facility were balanced more than 800 different rotors – vary from power and construction. Weight of the biggest one balanced in our facility was about 75 000 kg. Following article presented two situation of short circuit in renovated rotor seen only in dynamic state and value of relative and absolute vibrations of bearing in balanced rotor.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych obejmujących długookresowe pomiary warunków środowiska, w którym pracuje silnik indukcyjny pierścieniowy wysokiego napięcia dużej mocy i jego wpływ na emisję wyładowań niezupełnych (wnz). Badania przeprowadzono w warunkach przemysłowych mierząc: temperaturę powietrza, temperaturę promieniowania, prędkość powietrza, wilgotność powietrza oraz zapylenie powietrza. Mierzone w sposób ciągły parametry wnz to: intensywność wyładowań, amplituda wyładowań oraz liczba impulsów.
EN
The article presents the results of research which include an assessment of influence of selected microclimate parameters on the issue of partial discharges (PD) in high power drives in the energy sector. The author presented the results of their own research, which was made in industrial conditions in a long period of time. The study included measurement of environmental parameters such as the air temperature, radiant temperature, air velocity, humidity and the relative moisture of air. It also measured the parameters of PD like: PD intensity, amplitude of PD and the PD pulses.
PL
Wyładowania niezupełne (WNZ) są wyładowaniami występującymi wewnątrz układu izolacyjnego, które tylko częściowo zwierają izolację między przewodnikami i nie powodują bezpośrednio utraty własności izolacyjnych układu. Długotrwałe działanie wyładowań niezupełnych poprzez mikro- i makroskopowe zmiany w strukturze układów prowadzi do wyładowania zupełnego, czyli przebicia izolacji. W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój metod diagnostyki izolacji maszyn bazujących na analizie WNZ. Wspomagane komputerowo metody pozwalają nie tylko ocenić poprawność wykonania izolacji, ale również określić rodzaj i miejsce występowania defektu.
EN
Paper contain laboratory study of partial discharge (PD) measurement on turbo-generator bars with a voids. Noise influence during PD measurement and theirs elimination were described. Some partial discharge patterns and PD interpretation were showed.
PL
Turbogeneratory są i w najbliższym czasie pozostaną podstawowym źródłem energii elektrycznej. Współcześnie produkowane są stojany o mocy powyżej 2 GW, w projektowaniu zaś są coraz to większe jednostki. Przy tak wielkiej koncentracji mocy szczególnego znaczenia nabiera niezawodność i trwałość maszyn. Badania teoretyczne, laboratoryjne, jak i doświadczalne analizy zjawisk w układach elektroizolacyjnych maszyn elektrycznych wysokiego napięcia zmierzają do określenia wskaźników diagnostycznych opisujących stopień zużycia izolacji. Działania te stanowią podstawowe cele prac w dziedzinie diagnostyki wysokonapięciowej. Układ izolacyjny jest to struktura przestrzennie złożona z materiałów nośnych, izolacyjnych i przewodzących, zapewniających odpowiednią wytrzymałość elektryczną i funkcjonalność urządzenia. Izolacja uzwojeń w maszynach elektrycznych – zwana często „złem koniecznym” – jest elementem wymagającym zwiększenia gabarytów maszyny lub zmniejszenia jej mocy przy zachowaniu dotychczasowych wymiarów.
EN
Paper contain laboratory study of partial discharge (PD) measurement on turbo-generator bars with a voids. Partial discharge patterns and PD interpretation were showed.
13
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania warunków komfortu cieplnego maszyn elektrycznych wysokiego napięcia na podstawie pomiaru aktywności wyładowań niezupełnych (wnz) oraz parametrów mikroklimatu mierzonych metodami on-line w warunkach przemysłowej eksploatacji. Propozycja polega na wyznaczeniu takiej temperatury i wilgotności powietrza, przy których aktywność wnz jest na bardzo niskim poziomie. Przedstawione w artykule wyniki badań własnych dowodzą istnienia takich warunków mikroklimatycznych, w których poziom aktywności wnz może zostać zredukowany do minimum. Należy jednak pamiętać, aby wyznaczone tym sposobem warunki mikroklimatyczne nie wpływały negatywnie na pozostałe parametry eksploatacyjne maszyn elektrycznych.
EN
This article describes how to determine the conditions of thermal comfort for high voltage electric al machines using at work. The basis for determining the conditions of comfort is to measure the PD and microclimate measured on-line methods in industrial use. The proposal involves the determination of the temperature and moisture and relative humidity at which the PD activity is at a very low level. Presented in this paper results of the study show the existence of such microclimatic conditions in which the level of PD activity can be reduced to a minimum. Note, however, that designated this way microclimatic conditions do not adversely mpact other operating parameters of electrical machines.
PL
W artykule pokazano sposób konstrukcji sztucznej sieci neuronowej służącej do prognozowania zachowania się obiektu. Obiektem badań był silnik elektryczny wysokiego napięcia; celem badań było określenie przydatności sztucznych sieci neuronowych do prognozowania emisji wyładowań niezupełnych pojawiających się w uzwojeniach izolacji silnika. Zmiennymi wejściowymi do modelu były wielkości pomiarowe: temperatura otoczenia silnika, wilgotność względna i bezwzględna powietrza, natężenie prądu i jego częstotliwość. Uzyskane wyniki badań wskazują, że zaproponowany model neuronowy wykazuje się odchyleniem standardowym wynoszącym ±5% lub ± 3% w zależności od wprowadzonych zmiennych. W artykule pokazano również wpływ jakości pomiarów na wynik uczenia sztucznej sieci neuronowej. Ponadto opisano możliwość implementacji zaproponowanego algorytmu w systemach eksperckich służących do monitorowania pracy maszyn elektrycznych krytycznych dla danego obiektu.
EN
The article shows how to design artificial neural network for solving a task of prediction of the dynamic behaviour of the process. The process of the research was the high voltage electric motor; the purpose of the research was determination of the usefulness of artificial neural networks to the prediction of partial discharge emissions occurring between motor windings isolation. Input variables to the model were following measurements: an ambient temperature, relative and absolute air humidity, current and its frequency. The obtained results indicate that the proposed neural model has a standard deviation of ± 5% or ± 3% depending on input variables. The article also shows the influence of the quality of measurements on the result of learning of artificial neural network. The implementation of the proposed algorithm in expert systems serving for monitoring of the work of the critical drives were additionally described.
15
Content available remote Komfort cieplny maszyn elektrycznych wysokiego napięcia
PL
W artykule przedstawiono definicję pojęcia i sposób wyznaczania warunków komfortu cieplnego maszyn elektrycznych wysokiego napięcia na podstawie pomiaru aktywności wyładowań niezupełnych (wnz) oraz parametrów mikroklimatu mierzonych metodami on-line w warunkach przemysłowej eksploatacji. Propozycja polega na wyznaczeniu takiej temperatury i wilgotności powietrza, przy których aktywność wnz jest na bardzo niskim poziomie. Przedstawione w artykule wyniki badań własnych dowodzą istnienia takich warunków mikroklimatycznych, w których poziom aktywności wnz może zostać zredukowany do minimum. Należy jednak pamiętać, aby wyznaczone tym sposobem warunki mikroklimatyczne nie wpływały negatywnie na pozostałe parametry eksploatacyjne maszyn elektrycznych.
EN
This article describes a definition of thermal comfort and how to determine the conditions of thermal comfort for high voltage electrical machines using at work. The basis for determining the conditions of comfort is to measure the PD and microclimate measured on-line methods in industrial use. The proposal involves the determination of the temperature and moisture and relative humidity at which the PD activity is at a very low level. Presented in this paper results of the study show the existence of such microclimatic conditions in which the level of PD activity can be reduced to a minimum. Note, however, that designated this way microclimatic conditions do not adversely impact other operating parameters of electrical machines.
PL
W artykule zostaną przedstawione wyniki badań niszczących izolacji silników indukcyjnych dużych mocy z wykorzystaniem rożnych metod diagnostycznych na tym samym obiekcie. Celem tych badań jest poszukiwanie wzajemnych korelacji, których skutkiem jest otrzymanie trafnej diagnozy.
EN
The paper will be presented the results of destructive isolation of high-power induction motors using different diagnostic methods on the same object. The purpose of these tests is to look for correlations that result in getting a good diagnosis.
EN
The turn-to-turn insulation quality of electrical machines can be monitored using high frequency resonance detection in windings. Indeed, for standard turn insulation made of polyester-imide and polyamide-imide coating, the polymer aging causes a slight increase of the turn-to-turn capacitance therefore a slight change of several winding resonance frequencies. Such change can be detected by an appropriate monitoring system. For large machines, the interesting spectrum is in the range 10MHz -50MHz. The paper describes a method based on magnetic field measurements able to detect such resonance frequencies for large machines.
PL
Jakość izolacji wokół cewek maszyn elektrycznych może być monitorowana stosując metodę detekcji rezonansem wysokoczęstotliwościowym. Rzeczywiście, dla standardowej izolacji zwoju wykonanej z poliestroamidu i pokrytego poliamidowa powłoką, starzenie powoduje niewielki wzrost pojemności miedzyzwojowej dla różnych częstotliwości rezonansowych. Taka zmiana może być wykryta za pomocą odpowiedniego systemu monitoringu. W przypadku dużych maszyn, ciekawe spektrum występuje w zakresie 10MHz-50MHz. W artykule opisano metodę opartą na pomiarach pola magnetycznego dla dużych maszyn.
PL
W artykule przedstawiono sposób monitorowania stanu technicznego izolacji silników indukcyjnych przez firmę Energotest- Diagnostyka eksploatowanych przez wiele lat w energetyce zawodowej. Przedstawiono metodę diagnostyki izolacji stojanów silników indukcyjnych przy pomocy wskaźnika kondycji izolacji wraz z przykładem.
EN
This paper presents the diagnostic method used in power stations to evaluate the technical conditions of electric machines which have been used for years in the Energotest-diagnostyka firm. A method to evaluate insulation windings conditions through the introduction of diagnostic factor for them is presented. Examples of such an evaluation and its practical application are included.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia autora w stosowaniu czujników antenowych do pomiarów wyładowań niezupełnych (wnz) w izolacji maszyn elektrycznych. Pomiary te miały na celu ocenę stanu izolacji uzwojeń off-line i on-line. Autor przedstawił wyniki badań własnych, w szczególności omawiając anteny na bazie termorezystorów RTD, anteny paskowe, pętlicowe i przenośne. Autor wykazał bardzo dużą użyteczność w pomiarach wnz silników układów antenowych typu termorezystory RTD wraz z zespołami antenowymi. Pomiary wnz, przez poszczególne termorezystory umieszczone w silniku, dają możliwość lokalizowania miejsc generowania wnz, czyli miejsc osłabienia izolacji uzwojeń. Czujniki antenowe są bardzo przydatne do pomiarów wnz i diagnostyki stanu izolacji uzwojeń on-line. Proponowane przez autora własne rozwiązania czujników do pomiarów wnz w maszynach elektrycznych w warunkach przemysłowych sprawdziły się.
EN
The article presents experience of the author in use of antenna detectors tor measurements of partial discharge s in electric motors. The measurements aim at off-line and on-line evaluation off the condition of winding insulations. The author presents results of his own research, in particular discussing antennas based on RTDs, strip, loop and mobile antennas. The author demonstrates high usefulness of RTD-type antenna systems together with antenna assemblies in measurements of partial discharges in motors. Measurements of partial discharges by individual RTDs situated in motors enable to locate the place of partial discharge generation, i.e. the place where winding insulations are weakened. Antenna detectors are very useful to measurements of partial discharges and on-line diagnostics of the condition of winding insulations. The author's solutions regarding detectors tor measurements of partial discharges in electric machines in industrial conditions have proved to be successful.
PL
W artykule przedstawiono metodę diagnostyki izolacji uzwojeń silników elektrycznych nazywaną metodą udarów napięciowych. Omówiono wyniki badań własnych autora w zakresie wykorzystania metody udarów napięciowych - testu impulsowego, do wykrywania zwarć zwojowych w uzwojeniach silników indukcyjnych klatkowych i pierścieniowych. Autor wykazał jej użyteczność. Metoda jest bardzo czuła, umożliwia ocenę wszystkich systemów izolacji i wszystkich rodzajów izolacji. Umożliwia ocenę izolacji między uzwojeniem a masą, między zwojami, między fazami, umożliwia wykrycie przerwania obwodu, brak połączenia między uzwojeniami, przez pomiar asymetrii impedancji poszczególnych uzwojeń fazowych (spowodowanych zmianami indukcyjności i pojemności badanego uzwojenia) w trakcie pobudzania ich do drgań. Jest to metoda porównawcza. Współczesne aparaturowe rozwiązania metody mogą być z powodzeniem stosowane w przemyśle na dowolnych maszynach elektrycznych. Zaprezentowano wyniki badań wykonanych w warunkach przemysłowych w zakresie diagnostyki izolacji uzwojeń z wykorzystaniem metody udarów napięciowych.
EN
The article presents method of diagnostics of insulation of windings in electric motors, named impulse voltage method. The article discusses the results of own author's researches in the area of using the impulse voltage method - impulse test for detection turn-to-turn short circuit in windings of squirrel-cage and slip-ring induction motors. Author proved it usefulness. That method is very sensitive, enables to estimate all systems of insulation and all kinds of insulation. It enables to estimate insulation between winding and earth, between turn of windings, between phases, enables to estimate interruption of circuit, absent of contact between windings, by measurement the asymmetry of impedance each phase winding (caused by vary the inductance and capacitance of researched winding) during activate them for vibration. It is the comparative method. The modem designed apparatuses for this method can be successfully used in industry on whichever kind of electric machines. The article presents results of researches made in industrial conditions in the area of diagnostics of the winding insulations with application impulse voltage method.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.