Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system kontrolno-pomiarowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano aplikację, zaprojektowaną w środowisku programistycznym LabVIEW, do monitorowania stanów wejść i sterowania wyjściami analogowymi i cyfrowymi systemu kontrolno-pomiarowego z mikrokontrolerem 8-bitowym. Aplikacja monitorująca składa się z szeregu przyrządów wirtualnych, których zadaniem jest przetwarzanie i interpretacja danych binarnych oraz bajtowych. Stworzone przyrządy wirtualne pozwalają na monitorowanie przykładowych reprezentatywnych urządzeń wejściowych (przełączniki, enkoder obrotowy, potencjometr, joystick, klawiatura analogowa, żyroskop) oraz sterowanie urządzeniami analogowymi i cyfrowymi na liniach wyjściowych mikrokontrolera (diody, wyświetlacz siedmiosegmentowy, silnik krokowy).
EN
In the paper, the application designed in LabVIEW for monitoring of analog and digital inputs and for controlling analog and digital outputs of an 8-bit microcontroller system is presented. The application consists of a series of virtual instruments aimed at processing and interpreting binary and byte data. The created virtual instruments allow to monitor various representative input devices (switches, rotary encoder, potentiometer, joystick, analog keyboard, gyroscope) and control digital and analog output devices of the microcontroller system (diodes, stepper motor, seven segment display).
PL
Na całym świecie sieci elektroenergetyczne podlegają wymianie, modernizacji oraz coraz ściślejszej kontroli. Aby obsługa, konserwacja i modernizacja sieci były prostsze i bezpieczniejsze, Phoenix Contact wprowadził na rynek swój system kontrolno-pomiarowy FAME. Zakład energetyczny w Monachium, jedno z największych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej w Niemczech, korzysta z tego systemu przy aktualnych modernizacjach oraz w celu zwiększenia dyspozycyjności swojej sieci.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję urządzenia kontrolno-pomiarowego dla energetyki, opartego na modelu architektury rozproszonej, wyposażonego w jednostkę centralną i moduły wewnętrzne o określonej funkcjonalności. Autorzy skupili się na problematyce identyfikacji, wymiany danych oraz automatycznej konfiguracji całego urządzenia w zależności od rodzaju i liczby przyłączonych w danym momencie do jednostki centralnej modułów wewnętrznych.
EN
In the paper the conception of measurement and control device for power industry with distributed architecture has been presented. The device consists of a central unit and internal modules with specified functionality. The authors concentrated on the problem of modules identification, data exchange and automatic configuration of the device depending on the number of internal modules connected to the central unit.
PL
Problem zabezpieczenia transmisji w rozproszonych systemach kontrolno-pomiarowych jest bardzo istotny. Ograniczone zasoby sprzętowe często wymuszają opracowanie dedykowanych rozwiązań. W artykule przedstawiono propozycję prototypowego mikroserwera, zapewniającego bezpieczną komunikację ze zdalną stacją operatorską.
EN
Security problems in distributed control and measurement systems are very important. Limited hardware resources often necessitate development of dedicated solutions. The paper describes a prototype microserver, providing secure communication with remote control station.
5
Content available System sterowania rozdrabniacza precyzyjnego
PL
Artykuł prezentuje budowę systemu kontrolno-pomiarowego rozdrabniacza precyzyjnego. Zbudowany system umożliwia przeprowadzenie badań w zakresie energochłonności i efektywności energetycznej procesu rozdrabniania przy określonych parametrach wyjściowych produktu końcowego. Obecnie brak jest zadowalających i skutecznych rozwiązań technologicznych służących poprawie efektywności energetyczno-środowiskowej w aspekcie dalszego przetwórstwa w recyklingu energetycznym. Otrzymane z prób laboratoryjnych wyniki poddane dalszej analizie będą cenną wskazówką do budowy wysokoefektywnych rozdrabniaczy precyzyjnych mających zastosowanie w przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz materiałów biologicznych.
EN
The paper presents the construction of the measurement and control system of a precise grinder (Fig. 2). Such a system enables performing investigations in the range of energy consumption and energetic efficiency of the process of comminution for the definite output parameters of the final product. At present there is a lack of satisfactory and effective technological solutions serving the improvement of energetic-environmental efficiency in the aspect of further processing in the energetic recycling [2,3]. The results obtained from laboratory tests and their analysis will be used for construction of a high - effective precise grinder, which will be implemented in the processing of polymers and biological materials. The methodology of effectiveness enhancement of selecting grinders for a wide group of materials processing includes also the state-of-the art - IT tools. A general grinding database will be built and developed using that methodology and it will continue being developed, based on the expert system.
PL
Środowisko inżynierskie CPDev jest pakietem przeznaczonych do programowania, symulacji offline, konfiguracji komunikacji oraz uruchamiania online (commissioning) sterowników w rozproszonych systemach automatyki i pomiarów. Programować można w tekstowym języku ST. Ze środowiska CPDev korzystają obecnie Zakłady LUMEL w systemie kontrolno-pomiarowym ze sterownikiem SMC oraz holenderska firma Praxis w systemie Mega-Guard do automatyzacji i nawigacji statków. Celem niniejszego referatu jest prezentacja wstępnych wyników prac zmierzających do rozwoju środowiska CPDev, głównie dla systemu Mega-Guard. Przedstawiono nowe edytory języków graficznych FBD, LD i SFC, których diagramy podlegają translacji do bazowego języka ST, a potem kompilacji do kodu wykonywalnego. Symulacja offline jest rozszerzona o mechanizm pułapek ułatwiających znalezienie usterek. Przystąpiono do uzupełnienia CPDeva o narzędzie wizualizacyjne, które będzie potrzebne w sterownikach z własnymi panelami HMI.
EN
CPDev engineering environment is a software package for programming, simulation, communication configuration and commissioning of controllers in distributed systems. Programs can be written in ST textual language. The CPDev environment is currently used by LUMEL Zielona Góra in systems with SMC programmable controller and by Praxis company from the Netherlands for Mega-Guard ship automation and navigation system. This paper describes preliminary results on CPDev extensions, mainly for the Mega-Guard. New editors of FBD, LD and SFC graphical languages are presented, whose diagrams are translated first to ST, and then compiled into executable code. Simulation is provided with a breakpoint mechanism to facilitate debugging. Development of visualization tool integrated with CPDev for controllers equipped with HMI panels has begun.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję systemu kontrolno-pomiarowego zastosowanego w autonomicznym aparacie udojowym (AAU). Głównym zadaniem tego systemu jest konwertowanie sygnałów pomiarowych pochodzących z różnego typu czujników i przetworników pomiarowych na standardy wejść sterownika PLC oraz realizacja komunikacji pomiędzy autonomicznym aparatem udojowym a czujnikami pomiarowymi i urządzeniami wykonawczymi. Zakres prac obejmował opracowanie koncepcji systemu pomiarowego, wykonanie elektronicznego koncentratora sygnałów pomiarowych i wykonawczych, weryfikację poprawności działania tego systemu na autonomicznym aparacie udojowym. Wykazała ona, że system zasilania czujników pomiarowych i elementów wykonawczych poprawnie realizuje swoje zadania oraz zapewnia odpowiednią dynamikę pomiaru, przesyłania oraz rejestracji sygnałów z AAU.
EN
The work presents a concept of the control-measurement system in the autonomous milking unit (AAU). The main task of this system is converting measurement signals which come from different types of sensors and measurement converter into input standards of PLC driver and performance of communication between autonomous milking unit and measurement sensors and performing devices. The scope of work covered preparation of the measurement system concept, making an electronic concentrator of measurement and performance signals, verification of performance correctness of this system in an autonomous milking unit. It proved that the system of supplying measurement sensors and performance elements correctly carries out its tasks and ensures a proper dynamics of measurement, transfer and signals recording from AAU.
PL
Artykuł omawia system kontrolno-pomiarowy analizatora NDIR do pomiaru małych stężeń CO₂ i SO₂ w gazach spalinowych. System kontrolno-pomiarowy bazuje na trzech mikrokonwerterach ADuC 845, które są zintegrowanymi układami klasycznych mikrokontrolerów z precyzyjnymi 24-bitowymi przetwornikami analogowo-cyfrowymi. W prezentowanym systemie mikrokonwertery pracują równolegle, będąc ze sobą sprzężone w systemie master-slave za pośrednictwem interfejsu SPI. System kontrolno-pomiarowy ma 6 kanałów pomiarowych sygnałów stężenia gazów z detektorów NIDR, temperatury i ciśnienia. Ponadto według algorytmu PID reguluje temperaturę dwóch kuwet pomiarowych oraz steruje silnikiem krokowym oraz innymi elementami wykonawczymi. System wykonuje między innymi analizę FFT sygnałów z detektorów NDIR. Przetworzone wstępnie wyniki pomiarów system transmituje do komputera nadrzędnego w celu dalszej obróbki. Dla spełnienia wymagań czasowych cyklu pomiarów, sterowania i transmisji danych w systemie zastosowano szybkie algorytmy przetwarzania danych.
EN
The paper describes the control and measurement system of NDIR analyser designed for measurements of low concentrations of CO₂ and SO₂ in exhaust gases. The control and measurement system is based on three ADuC 845 microconverters which are classic microcontrollers integrated with precise 24-bit analog-to-digital converters. In the presented system the operating parallel microconverters are coupled by SPI interface. The system has six channels for measurement gas concentration, temperature and pressure. Moreover the system controls temperature of two measurement cuvettes according to PID algorithm and controls step motor and other control elements. Among other functions it carries out FFT analysis of signals from NDIR detectors. After initial processing the measurement results are transmitted to supervisor computer for further processing. For fulfillment of time requirements of measurement, control and transmission cycle the special data processing algorithms are applied.
PL
Zagadnienie bezpieczeństwa pracy i eksploatacji urządzeń w obiektach zagrożonych wybuchem, stwarzają szereg problemów związanych z wyładowaniami elektrostatycznymi. Powstający, w wyniku indukcji w polu elektrostatycznym lub wykonywania czynności o charakterze dynamicznym, ładunek elektryczny w środowisku łatwopalnym może prowadzić do powstania niebezpiecznego dla życia, zdrowia i mienia wybuchu. W artykule zaprezentowano metody badań własności antystatycznych farb i powłok. W PN istnieją zalecane metody pomiarowe takich badań. Ze względu na stosunkowo dużą niepewność pomiarową zaproponowano wstępny system pomiarowo-diagnostyczny pozwalający na weryfikacje właściwości antystatycznych farb i powłok w miejscu ich zastosowania( in-situ).
EN
The issues of work safety and exploitation of devices in explosion - endangered zones create a number of problems related to electrostatic discharges. The electric charge, inducted in electrostatic field or as the result of dynamic activities in the inflammable environment may lead to explosions, witch are dangerous for life, health and belongings. In the paper the results of research on antistatic properties of paints and coatings have been presented. There are some recommended measurement methods for this kind of research in the Polish norms. Taking into account the relatively high measurement uncertainty, a preliminary measurement - diagnostic setup, allowing for in-situ verification of antistatic properties of paint and coatings was proposed .
10
Content available remote The World Wide Web in computer measurement-control system
EN
The control-measurement system, used to the monitoring and controlling the operation of the tube furnace, is presented in this article. The usage of World Wide Web service to realize such a system is the innovative solution. It provides the remote and mobile controlling of the thermal treatment process and enables the recording of the data in the distributed system. The architecture of the system is composed of the typical three-tier architecture model. It allows to use the web browser software (the client tier) as the system graphic interface.
PL
Kopalnia „Turów”, której historia rozpoczęła się praktycznie od 1904 roku i gdzie obecnie odkrywkową eksploatację złoża węgla brunatnego prowadzi się na rozległym obszarze ponad 25 km2 i na głębokościach nawet ok. 300 m, przemieszczając corocznie ok.65 mln m3 mas ziemnych, wielokrotnie narażona była na poważne zagrożenia deformacji zboczy. Wdrożenie w latach 90. autorskiego Górniczego Systemu Informatycznego na bazie nowoczesnych technik geodezyjnych i informatycznych (w tym zastosowanej po raz pierwszy w Polsce techniki GPS) pozwoliło między innymi skutecznie opanować te problemy. Jednym z podstawowych użytkowników GSI jest służba miernicza kopalni, która realizuje swoje zadania w sposób zintegrowany z działaniami innych służb – współużytkowników systemu w zakresie: geodezji, geologii, geotechniki i technologii górniczej. Celem tych zintegrowanych działań jest zapewnienie właściwych efektywności i bezpieczeństwa procesu eksploatacji odkrywkowej na tak dużą skalę. Niezwykle ważną rolę w tym procesie odgrywają pomiary: sieci przestrzennej terenu górniczego, w sieciach lokalnych, deformacji zboczy oraz stale aktualizowana i dostępna dla wszystkich zainteresowanych służb mapa cyfrowa obszaru górniczego (w tym wyrobiska odkrywkowego i zwałowisk).
EN
Mine Turow, whose story began almost from 1904, where he is currently opencast lignite deposit is carried out over a vast area more than 25 km ˛, and even at depths of 300 m moving annually approximately 65 million mł of soil mass, has repeatedly been exposed to serious risk of slope deformation. Implementation in the 90’s Mining Informatics System (GSI/MIS) based on modern surveying techniques and computer (including the applied for the first time in Poland GPS technology) has allowed, inter alia, to effectively control these problems. One of the primary users of GSI is to serve Measuring Mine, which performs its tasks in an integrated manner with other departments – concurrent system in the following areas: geodesy, geology, geotechnical and mining technology. The aim of these integrated measures is to ensure proper performance and safety of the process of strip mining on such a large scale. An extremely important role in this process is played by the measurements: Spatial mining area networks, local area networks, slope deformation, and continuously updated and available to all departments concerned digital map of the mining area (including pit mine and dump).
PL
Kopalnia rudy żelaza Rana Gruber w północnej Norwegii rozpoczyna eksploatację na nowym, podziemnym, poziomie wydobywczym. W związku z tym planowana jest zmiana systemu eksploatacji na wybieranie podbierkowe (ang. sub-level caving). Wiąże się to z usunięciem filarów ochronnych w złożu pod dawną odkrywką Kvannevann i wystąpieniem deformacji górotworu na skrzydłach wzniesionym i zrzuconym złoża. Niekontrolowane przemieszczanie się mas skalnych w kierunku wyrobiska stanowi zagrożenie dla prowadzonej pod odkrywką eksploatacji podziemnej. Pilotażowe usunięcie filara ochronnego w zachodniej części złoża spowodowało wystąpienie szczelin na powierzchni górotworu. W celu obserwacji postępu procesu deformacji założono lokalną sieć obserwacyjną w rejonie szczelin oraz opracowano projekt sieci kontrolno-pomiarowej dla kopalni. W artykule przedstawiono wyniki prac nad projektem systemu kontrolno-pomiarowego do obserwacji zjawiska deformacji górotworu na terenie kopalni.
EN
The Rana Gruber iron oxide mine in Northern Norway has started to develop a new underground production level in order to continue operation. The planned change of mining system to sub-level caving (SLC) is connected with removing of protective pillars below the old Kvannevann open-pit. Rock mass deformation on the hanging-wall and footwall sides of the iron oxide deposit is expected. Uncontrolled caving in of rock mass towards the void possesses threat to the underground mining operation below the open-pit. Trial removal of protection pillar in the western part of the deposit has caused fracturing of the rock mass on the hanging-wall side. With the aim to observe the deformation process in this area a temporary local monitoring network has been set-up and a project of control-measurement system has been developed for the mine. In the paper the results of work on the concept of the control-measurement system for monitoring rock mass deformation has been presented.
PL
Badania geodynamiczne dotyczące rejestracji przemieszczeń struktur geologicznych realizowane są w Sudetach i na bloku przedsudeckim przez pracowników naukowych w odpowiednim segmencie systemu kontrolno-pomiarowego. Jeden z segmentów tego systemu dotyczy względnych obserwacji przemieszczeń sąsiednich struktur geologicznych. Do tego celu wykorzystywane jest urządzenie montowane na stałe w terenie. W przedmiotowych badaniach stosowany jest szczelinomierz TM-71.Urządzenie to wykorzystuje zjawisko Moire’a do okresowych jego odczytów. Przedmiotowe prace realizowane są od lat 70. XX w. Opracowanie wyników polegało na „ręcznym” obliczaniu rejestrowanych zmian w trójwymiarowej lokalnej przestrzeni x, y i z, a wraz z rozwojem postępu technologicznego coraz większą rolę odgrywa w tym zakresie proces automatyzacji. W pracy przedstawiono algorytm obliczeń oraz własną aplikację komputerową przeznaczoną do opracowania okresowych obserwacji względnych wykonanych za pomocą szczelinomierza TM -71.
EN
Geodynamic investigations concerning the registration of the displacements of the geological structures are arranged in the Sudety Mts. and the Fore-Sudetic Block by research workers. These investigations are conducted in the appropriate measurement and control system. One of the segments of this system applies to the observations of the relative displacements of the adjoining geological structures. For this purpose, there is used a special gauge mounted permanently in situ. In objective researches there is used the crack gauge TM-71. This device is used for his periodical readings the phenomenon of light interference(Moiré effect). The objective researches have been conducted since the 70s of the 20th century. As far as processing of the results is concerned, it was based on manual calculations of the registered changes in the three dimensional local space x, y, z. In this paper, there is presented the algorithm of calculations together with the own computer application for processing the results of periodical observations made with the aid of the crack gauge TM 71.
14
Content available remote Elektroniczna mapa Jeziora Silm dla celów badania algorytmów sterowania
PL
W artykule przedstawiono elektroniczną mapę Jeziora Silm. Została ona zaprojektowana w celu monitorowania położenia i trajektorii ruchu statku podczas prowadzenia badań algorytmów sterowania ruchem statku. W artykule krótko został omówiony system kontrolno-pomiarowy. Mapę opracowano w języku Matlaba. Dane mapy zapisane w formacie wektorowym zapewniają dobrą jakość mapy przy jej wielokrotnym powiększaniu i pomniejszaniu. Za pomocą menu mapy można edytować wszystkie obiekty umieszczone na mapie, jak również określić i edytować zadaną trajektorię ruchu modelu statku.
EN
Electronic map of Silm Lake for motion control algorithms testing The paper presents an electronic map of the Silm lake. The Map was design to display the position and trajectories of the model-ship during motion control algorithms investigations. The paper describes general idea of a measurement-control system fitted on the model too. The whole system was coded in the Matlab-Simulink environment. The map data is stored in a vector format therefore graphical representation of the lake has good quality in all map scales.
15
Content available remote IMPACT - System widzenia maszynowego firmy PPT Vision
PL
Zautomatyzowane systemy kontrolno-pomiarowe, wykorzystujące analizę obrazów rejestrowanych za pomocą kamer cyfrowych, coraz częściej spotyka się wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość i wydajność produkcji. Technologia, stworzona niegdyś na potrzeby wojska i misji kosmicznych, do niedawna dostępna jedynie dla przemysłowych gigantów, stała się obecnie osiągalna nawet dla małych przedsiębiorstw. Ponad dwie dekady doświadczeń i ciągły rozwój oferowanych rozwiązań sprawiły, że systemy wizyjne spod znaku PPT Vision stały się wzorem szybkości działania, powtarzalności, dokładności oraz elastyczności.
PL
W artykule przedstawiono system kontrolno-pomiarowy zabudowany przez BUDOKOP w latach 1995-1998, mający na celu automatyczną kontrolę komory elektrowni i otaczającego ją górotworu w celu monitorowania zachowania się obiektu i wczesnego reagowania w razie zaobserwowania nieprawidłowości. System składa się z trzech przekrojów pomiarowych z zainstalowanymi czujnikami i urządzeniami umożliwiającymi pomiary odkształceń górotworu, ciśnień górotworu na obudowę, naprężeń w górotworze w sposób automatyczny poprzez sterownik. Sterownik sprzężony z programem wizualizacji danych umożliwia bieżący podgląd wyników pomiarów, sygnalizacji stanów alarmowych i wykonywania pomiarów niezależnych.
EN
There is presented in the article the automatic control and measuring system installed by BUDOKOP in the years 1995-1998 to control the chamber of the power plant and surrounding it rock mass the aim of which is to monitor the state of the object and make it possible to respond in advance to observed abnormalities. The system consist of three measurement sections with installed in them sensors and devices which make possible measuring the deformation of the rock mass, the pressure on the housing as well as the stresses in the rock mass in an automatic way by programmer. The programmer which is coupled with program of realization of data makes possible currently peeping at the results of measurements, signaling the alarm states and carrying out the selfdependant measurements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.