Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapobieganie szkodom
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ zanieczyszczeń kruszywa na trwałość posadzek betonowych
PL
W artykule omówiono wpływ zanieczyszczeń kruszywa na trwałość posadzek betonowych. Badano zanieczyszczenia ziarnami, które w pewnych warunkach mogą powodować uszkodzenia posadzki spowodowane ich pęcznieniem. Na podstawie analizy uszkodzeń sformułowano zalecenia dotyczące ograniczenia takich uszkodzeń.
EN
The paper presents the impact of aggregate contamination on the durability of concrete floors. There were investigated grains impurities which under certain conditions cause damages to the floor surface due to their expansion. On the basis of the analysis of damages recommendations in order to limit such damages were been formulated.
PL
Celem Projektu ASR-RID jest opracowanie wytycznych technicznych projektowania betonów o dużej trwałości, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed wystąpieniem uszkodzeń spowodowanych reakcją AAR , tj. między NaOH i KOH a reaktywnymi minerałami w kruszywie. Przedmiotem badań są kruszywa ze złóż w rożnych regionach Polski. Reaktywność alkaliczna kruszyw jest oznaczana i oceniana przy wykorzystaniu komplementarnych metod, stosowanych w systemach oceny reaktywności kruszyw w wiodących technologicznie krajach. Projekt zakłada opracowanie kryteriów oceny reaktywności kruszyw, z możliwością wykorzystania w systemie kontroli produkcji i ich dostaw na potrzeby wytwarzania betonów drogowych. Ocena reaktywności zostanie zweryfikowana na podstawie ekspansji betonu w warunkach eksploatacyjnych.
EN
The objective of the Project is to develop the technical guidelines for high durability concrete, particularly for damage prevention due to AAR. The investigation covers the range of mineral aggregates originating from various regions of Poland. The alkali reactivity is evaluated using a set of complementary methods used in technologically advanced countries. The criteria for aggregate reactivity categorization and proper selection will be developed including possibility of use in quality control systems for delivery to concrete production for highway pavements and bridges. Deleterious alkali-aggregate reaction will be also prevented by concrete mix design using a limit of active alkalies and mineral additives introduced with cement. The reactivity evaluation will be verified using the performance test.
EN
The Prevention and Remedying of Environmental Damage Act of 13 April 2007 is a relevant judicial tool, which can be used in the groundwater protection. Conflict between the obligation to protect the environment and the human economic activity forced the legislature’s obligation to repair the damage. The enactment of the act was a result of The Environmental Liability Directive 2004/35/CE implementation in Poland. This article contains an analysis of the remediation of environmental act in terms of the soil and water environment protection. It reviews also proceedings relating to the soil and water environmental damages, which were conducted by Regional Directorates for Environmental Protection. In addition, the surface water and associated habitats on the grounds of the interconnectedness of the different components of the environment with groundwater, were included in the analysis.
PL
Prawo geologiczne i górnicze nakłada na Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego obowiązek gromadzenia i archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych. Czynności z tym związane wykonuje Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w WUG. Archiwum udostępnia dokumentację zainteresowanym osobom i stronom dla potrzeb związanych z realizacją szeregu zadań z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa, bezpieczeństwa powszechnego, ochrony środowiska oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód pochodzenia górniczego. Zawarte w dokumentacji archiwalnej dane oraz informacje znajdują wykorzystanie praktyczne w wielu rozwiązaniach projektowych realizowanych w zakładach górniczych oraz w przedsięwzięciach proekologicznych na terenach pogórniczych.
EN
Geological and Mining Law lays on the President of State Mining Authority (WUG) an obligation of gathering and archivization of surveying-geological documentation of abandoned mines. The obligation is realized by Record Office of Surveying-Geological, which is the unit of WUG. The Office renders the documentation accessible persons or parties for purposes of realization of many goals in the field of: land use planning, public safety; environmental protection; and claiming damages connected to mining. Data and information contained in the documentation are practically used for a lot of planning solutions at mines as well as ecological projects in the post-mining lands.
PL
Artykuł omawia wybrane zagadnienia dotyczące zakresu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody grożące wskutek działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym, a także odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących naprawiania szkód oraz działalności prewencyjnej.
EN
The article raises selected issues connected with the scope of the State Treasury's responsibility for damages impending due to activity covered by the geological and mining law and with the application of regulations on mending damages, as well as with preventive activities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.