Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stropodach
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Ocieplanie i termomodernizacja dachów i stropodachów
PL
Przedmiotem artykułu jest ocieplanie dachu i stropu. Autorka omawia rozwiązania najczęściej stosowane w starych budynkach. Analizuje wady stosowanych dawniej technologii, które porównuje z rozwiązaniami stosowanymi obecnie, takimi jak stropodachy wentylowane oraz dachy skośne, ze szczególnym uwzględnieniem ociepleń połaci dachowych oraz wiatroizolacji. Pochyla się także nad zagadnieniami ocieplania stropów poddasza oraz termoizolacji dachów i stropodachów.
EN
The subject of this article is roof and ceiling insulation. The author discusses the solutions most often used in old buildings. He analyses the shortcomings of the technologies used in the past and compares them with the solutions used today, such as ventilated flat roofs and pitched roofs, with particular emphasis on the insulation of roof slopes and wind insulation. He also deals with the issues of insulating attic ceilings and thermal insulation of roofs and flat roofs.
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów rozwiązań termoizolacji przegród budowanych w systemie szkieletowym z drewna na przykładzie rozwiązań systemu (STEICO). Opisano istotę uwzględniania w projektowaniu przegród transferu pary wodnej przez ich strukturę oraz przeanalizowano przypadek zaprojektowania przegrody zamkniętej dyfuzyjnie z zastosowaniem materiałów z pianek PIR.
EN
The article presents a few examples of thermal insulation solutions for partitions built in a timber frame system based on the example of (STEICO) system solutions. The essence of taking into consideration the design of water vapor transmission partitions through their structure was described and the case of designing a closed diffusion partition using PIR foam materials was analyzed.
5
Content available remote Stropodachy nad halami basenowymi
6
Content available remote Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi
PL
Przedmiotem artykułu jest szczelność dachów wielkopowierzchniowych nad krytymi basenami kąpielowymi. Autor na początek omawia warunki klimatu wewnętrznego pomieszczeń hal basenowych. Następnie przytacza typowe rozwiązania stropodachów nad basenami krytymi, po czym dokonuje analizy przepływu pary wodnej przez stropodachy. Na koniec prezentuje zalecane rozwiązania będące alternatywą dla stropodachów wentylowanych.
EN
The subject of the article is the tightness of large area roofs over covered swimming pools. First, the author discusses the internal conditions in a swimming pool hall. Then, they quote typical solutions for flat roofs over covered swimming pools, to move on to an analysis of the flow of water vapour through flat roofs. In the end, they present recommended solutions that constitute alternatives to ventilated flat roofs.
7
Content available remote Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu
PL
W artykule dokonano oceny, w jakim stopniu zastosowanie układu konstrukcyjno-materiałowego w formie tzw. dachu zielonego wpływa na poprawę parametrów technicznych stropów w budynkach poddawanych modernizacji. W pierwszej części artykułu podano charakterystykę dachów zielonych, wymieniono ich rodzaje, jak również opisano najczęściej stosowane układy warstw. W części drugiej zestawiono parametry termiczno-wilgotnościowe stropodachu przykładowego budynku przed modernizacją, po dociepleniu przy zachowaniu tradycyjnego układu warstw (termo- plus hydro-izolacja) oraz po wykonaniu dachu zielonego ekstensywnego.
EN
This article assesses the extent, to which the application of a structural and materiał system in the form of a so-called green roof improves the technical performance of ceilings in renovated buildings. The first part of the article presents the characteristics of green roofs, lists their types and describes the most commonly used arrangements of layers. The second part presents thermal and humidity parameters of a flat roof of a building before the upgrade, after insulation with maintenance of the traditional arrangement of layers (thermal insulation and waterpraofing) and after construction of an extensive green roof.
PL
Zbadano zapotrzebowanie na energię użytkową QH,nd (funkcja Y) jednorodzinnego budynku mieszkalnego w warunkach klimatycznych Białegostoku w zależności od współczynnika przenikania ciepła wybranych przegród: ścian zewnętrznych U1 (czynnik X1), stropodachu U2 (czynnik X2), okien i drzwi balkonowych U3 (czynnik X3), okien połaciowych U4 (czynnik X4) oraz drzwi zewnętrznych U5 (czynnik X5). Współczynniki przenikania ciepła tych przegród zostały przyjęte na trzech poziomach odpowiadających maksymalnym dopuszczalnym wartościom, zatwierdzonym w Warunkach Technicznych na okresy od lat 2014; 2017; 2021. Na podstawie wyników eksperymentu obliczeniowego opracowano deterministyczny model matematyczny tej zależności oraz oceniono charakter i stopień wpływu czynników na funkcję Y.
EN
The dependence of the demand for usable energy QH,nd (Y function) of a single-family residential building in the climatic conditions of Bialystok on the thermal transmittance coefficient of selected partitions was determined. Thermal transmittance coefficients of these partitions: external walls U1 (factor X1), roof U2 (factor X2), windows and balcony doors U3 (factor X3), roof windows U4 (factor X4) and external door U5 (factor X5) were adopted at three levels corresponding to the maximum required values, approved in the Technical Conditions for periods from 2014; 2017 and 2021. Based on the results of the computational experiment, a deterministic mathematical model was developed and the effects of the analyzed factors on the Y function were estimated.
10
Content available remote Stropodachy a zagadnienia cieplno-wilgotnościowe
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy kształtowania dachów płaskich w aspekcie cieplno-wilgotnościowym na wybranych przykładach.
EN
The article presents certain selected problems of flat roof profiling in the perspective of temperature and moisture, based on selected examples.
11
Content available remote Naprawa dachów i stropodachów
PL
W artykule przedstawiono błędy wykonawcze i projektowe pokryć dachowych. Przedstawiono propozycję metod naprawczych i zaleceń wykonawczych w renowacji i naprawie pokryć dachowych.
EN
The article presents certain fabrication and design errors applicable to roofing. A proposal for repair methods and fabrication recommendations is presented for renovation and repairs of roofing.
12
Content available remote Izolacje wodochronne stropodachów
PL
W artykule omówiono budowę i funkcję stropodachów. Podano wady i zalety dachu klasycznego i odwróconego. Wymieniono zadania i właściwości izolacji wodochronnej w stropodachu oraz sposoby jej montowania.
EN
This paper discusses the structure and function of flat roofs. Pros and cons of the classical (warm) and inverted roof are given. Functions and properties of flat roof waterproofing and its installation methods are specified.
13
Content available remote Zastosowanie płyt poliuretanowych do izolowania dachów płaskich
PL
W artykule omówiono właściwości płyt poliuretanowych oraz pokazano przykładowe schematy rozwiązań dachów płaskich z wykorzystaniem tych materiałów. Wymieniono kolejność warstw w płaskich stropodachach izolowanych płytami poliuretanowymi.
EN
The article discusses the properties of PU panels, with demonstration of example flat roof solutions involving these materials. The sequence of layers in flat roofs insulated with PU panels is presented.
14
Content available remote Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich
PL
W artykule przedstawiono przegląd podstawowych informacji odnośnie projektowania dachów płaskich, ze szczególnym uwzględnieniem obliczania wartości charakterystycznych oddziaływań w świetle obowiązujących norm (systemu eurokodów). Poruszono również kwestię zdefiniowania odpowiednich kombinacji obciążeń dla tego typu konstrukcji.
EN
The article presents an overview of key information concerning flat roof design engineering, with special consideration of calculation of characteristic action values in light of the applicable standards (Eurocodes). In addition, the issue of defining adequate combinations of loads for these structures is mentioned.
15
Content available remote Skutki braku wentylacji w dachu nad basenem
PL
W artykule omówiono przykład niepoprawnie zaprojektowanego i wykonanego dachu płaskiego nad basenem krytym. Podano przyczyny złego funkcjonowania stropodachu oraz zasady poprawnego konstruowania systemu wentylacyjnego. Wskazano czynniki mogące powodować szybką degradację warstw dachu w tego typu obiektach.
EN
The article discusses an example of an inadequately designed and built flat roof over an indoor swimming pool. The reasons for the inadequate service of the flat roof are presented, along with the principles of proper construction of a venting system. Certain factors are pointed out that can lead to rapid degradation of roof layers in such buildings.
16
Content available remote Rozwiązania konstrukcyjne budynków z dachami płaskimi
PL
Artykuł stanowi przegląd dotychczas stosowanych systemów dachów płaskich i stropodachów z uwzględnieniem złożoności ich konstrukcji. Opisano w nim zalety i wady najczęściej stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych dachów płaskich, zwracając uwagę na możliwość występowania błędów wykonawczych oraz niewłaściwy dobór połączeń poszczególnych materiałów budowlanych. Przedstawiono wybrane rozwiązania oraz wyniki badań systemów izolacyjnych dachów płaskich, które w znaczny sposób mogą obniżyć koszty robót budowlanych oraz koszty związane z koniecznością utrzymania w pomieszczeniach mieszkalnych określonego zakresu temperatury.
EN
The article is a review of flat roof systems already applied, taking into account the complexity of their design. It offers a description of advantages and disadvantages of the most commonly applied structural solutions, with special attention to possible errors in the production phase or inadequate choice of joints to bind specific construction materials. There is also a presentation of the selected arrangements, as well as results of tests of flat roof insulation systems that could largely reduce the costs of civil works and costs related to the requirement to maintain a specified temperature range in residential space.
17
Content available remote Materiały do wykonywania warstw hydroizolacyjnych w dachach płaskich
PL
W artykule przedstawiono i omówiono materiały do wykonywania warstw prze-ciwwodnych, przeciwwilgociowych i paroizolacyjnych, które mogą być stosowane w dachach płaskich. Podano klasyfikację stropodachów oraz najczęściej stosowane układy warstw w poszczególnych układach dachów płaskich. Pokazano skutki nieprawidłowego wykonania hydroizolacji w budynkach istniejących. Podano zalecenia sposobu projektowania i wykonywania warstw hydroizolacyjnych w tego rodzaju konstrukcjach.
EN
The article describes and discusses materials used to produce waterproofing, dampproofing and vapour barrier layers fit for flat roofs. The article presents a classification of flat roofs as well the most commonly used sequences of the layers in different types of flat roofs. Consequences of faulty waterproofing in existing buildings are shown, as well as recommendations for the design and construction of waterproo-fing layers in flat roofs.
PL
W artykule przedstawiono skuteczność wybranych rozwiązań stropodachów drewnianych pod kątem spełnienia wymagań izolacyjności termicznej. Zamieszczono schemat oceny cieplno- -wilgotnościowej stropodachów drewnianych oraz podano wynikiobliczeń wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/(m²∙K)] rozwiązań z izolacją cieplną między i pod krokwiami oraz w systemie nadkrokwiowym.
EN
The article presents the degrees of compliance of certain selected wooden flat roof solutions with thermal insulation requirements. It presents a model for heat and moisture assessment of wooden flat roofs, as well as the results of calculation of the heat transfer coefficient U [W/(m²∙K)], for solutions with thermal insulation between, under and above rafters.
19
PL
Ze względu na wyższe wymagania dotyczące ochrony cieplnej pomieszczeń ogrzewanych coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem jest izolowanie stropodachów stromych warstwami termoizolacji mocowanymi na krokwiach. W artykule omówiono budowę oraz zalecenia wykonawcze takich konstrukcji.
EN
In view of more stringent requirements for thermal protection of heated rooms, an arrangement increasing in popularity is the insulation of steep flat roofs with layers of thermal insulation affixed to rafters. The paper discusses the design and execution recommendations for such structures.
20
Content available remote Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród
PL
W artykule omówiono zmiany w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wykonano obliczenia w zakresie wartości EP w odniesieniu do budynków o różnym przeznaczeniu.
EN
The article discusses the changes in the general and specific requirements stipulated in the Ordinance of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 5 July 2013 amending the Ordinance on technical conditions to be met by buildings and their location. Calculations were performed concerning the ranges of values with respect to the values of primary energy of buildings with various purposes.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.