Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  qualitative methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono opis metodologiczny i przykładowe wyniki własnych badań nad zastosowaniem kombinacji argumentacji logicznej i metod jakościowych w diagnozie środowiska architektonicznego. Opisywane metody, w tym zwłaszcza analiza rozkładu przestrzeni (analiza planu, space-syntax) i mapowanie behawioralne zostały przedstawione w szerszym kontekście metod stosowanych w architekturze i w badaniach relacji człowiek–środowisko.
EN
Paper presents the methodology and samples of research on using the combination of logical argumentation and qualitative methods in diagnosis of the built environment. The ways of using the space­syntax analysis as an example of logical argumentation and behavioral mapping as a demonstration of qualitative research were presented in the context of a wide range of architectural research methods as well as man­environment methods.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania, jakie zostało przeprowadzone na grupie 45 funkcjonariuszy z terenu województwa mazowieckiego. W badaniu zastosowano nowo wprowadzaną metodę oceny ryzyka, roboczo zwaną scenariuszową metodą oceny ryzyka. Potrzeba połączenia i przekształcenia metod eksperckich w metody ilościowe wymusiła na środowisku badawczym konieczność wypracowania metody łączącej najlepsze cechy obu sposobów oceny ryzyka. Aby metoda była użyteczna w Polsce, konieczny jest dobór odpowiednich wartości kategorii skutków. W opracowaniu, krótko scharakteryzowano metodykę scenariuszowej oceny ryzyka, poddano dokładnej analizie wartości otrzymanych ryzyk oraz wyciągnięto wnioski z pierwszych prób szacowania ryzyka obraną metodą, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, jakie sygnalizowały badane osoby.
EN
The article presents the test results that was conducted on a group of 45 officers from the Mazovia province. In the test, there was used a newly introduced method of risk assessment, tentatively called the scenario method of risk assessment. The need for connection and transformation the qualitative methods into the quantitative ones forced to create a method which combines the best features of both ways of risk assessment. The paper shortly characterizes the methodology of scenario risk assessment, analyses the risks and draws conclusion from the first attempts to estimate the risk of the chosen method, with particular emphasis on the problems that were signaled by the tested person.
PL
Za cel artykułu przyjęto przegląd wybranych technik jakościowych wykorzystywanych przez wyselekcjonowaną grupę przedsiębiorców - były to przedsiębiorstwa wytypowane z firm zlokalizowanych w województwie podlaskim. Autorki artykułu skupiły uwagę zarówno na analizie częstości wykorzystania wskazanych technik jakościowych, jak i na częstości ich współwystępowania w tych samych przedsiębiorstwach. Zasadniczą część artykułu stanowi wizualizacja opracowanej sieci technik jakościowych podlaskich przedsiębiorstw.
EN
The aim of the article was to review chosen qualitative methods used by a selected group of entrepreneurs; these were companies appointed from among businesses localized in the Podlaskie voivodship. The authors of the article focused on the analysis of usage frequency of the chosen qualitative techniques as well as on the frequency of their co-occurrence in the same companies. The main part of the article is constituted by a visualization of the developed network of qualitative techniques in Podlasie's businesses.
PL
Badania dotyczące transportu prowadzone są w zasadzie z wykorzystaniem metod ilościowych. Uwzględnienie problematyki zrównoważonego rozwoju transportu, a tym samym uwzględnienie w badaniach zagadnień dotyczących nauk społecznych oraz ochrony środowiska, powoduje, że koniecznym jest zastosowanie również metod jakościowych. Modelowanie procesów transportowych w kontekście zrównoważonego rozwoju jest procesem złożonym, warunkowanym interdyscyplinarnością problematyki oraz ciągłymi zmianami w technologiach informacyjnych. W artykule przestawiono istotę metody "case study research" (jakościowe studium przypadku), jako metody jakościowego podejścia do badań problemów transportu z uwzględnieniem problematyki zrównoważonego rozwoju. Omówiono również wykorzystanie modeli jakościowych w procesie wnioskowania logicznego.
EN
Usually, research conducted in the domain of transportation focus on quantitative methods. Meanwhile, taking into the consideration the transport sustainable development, which is immanently related to social and environmental domains, necessitate also the application of quantitative methods. Therefore, the modelling of transportation processes in the aim of accomplishing a sustainable development is a complex task, not only because of its interdisciplinarity but also because of the permanent development of the information technology. In the article, the "case study research" method is presented which is suited to deal with the qualitative aspects of transport sustainable development models and also, to draw conclusions from those models.
EN
The paper examines the potential of integrating Future-oriented Technology Analysis (FTA) with quantitative methods that can be used within foresight projects. The aim of this is to develop an integrated methodology that produces multidimensional factor spaces and hypotheses with a higher degree of probability. Moreover, the definition of technology foresight for national research institute has been also presented. Features of FTA and quantitative methods are discussed in the light of the empirical material gathered from projects executed at the Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute, Radom, Poland. The overall aim of the paper is to present a selection of procedures that could be used to develop the modular design of technology foresight for a technological research institute.
PL
W artykule zaprezentowano fragment modelu technologicznego foresightu dla państwowego instytutu badawczego integrujący wykorzystanie metod ilościowych FTA oraz metod eksperckich. Do tego celu wykorzystano autorską metodykę generowania wielowymiarowych przestrzeni czynników kluczowych oraz metodykę budowania scenariuszy z uwzględnieniem wyznaczania prawdopodobieństwa hipotez wchodzących z ich skład. Ponadto, przedstawiono autorska definicję foresightu dla jednostek o profilu technologicznym funkcjonujących w obszarze B+R. Zaprezentowano zestaw metod FTA oraz metod foresightowych, które można wykorzystać do rozwiązania następujących problemów badawczych: generowania czynników kluczowych systemu oraz wyznaczania prawdopodobieństwa scenariuszy. Podstawą zaprezentowanych analiz były doświadczenia zebrane w projektach realizowanych w Instytucie Technologii Eksploatacji - PIB.
PL
W niniejszym artykule pokrótce omówiono proces zarządzania ryzykiem oraz miary ryzyka. Analizie poddano jakościowe metody szacowania ryzyka. Metody PHA oraz FMEA zaprezentowano na przykładach. Przedstawiono ich wady i zalety oraz uwarunkowania poprawnych zastosowań w praktyce.
EN
In the paper the management risk process and measure of risk were discussed briefly. Qualitative methods for risk assessment were analysed. Both PHA and FMEA methods were presented as examples. Advantages, disadvantages and conditions of application of the methods in practice were discussed.
8
Content available remote Jakościowa metoda badania konfliktów zbrojnych
EN
The article presents a short characteristics of main (world) international situation monitoring and analysis centres (sore points and military conflicts including) and also exemplary scenarios of developing political military situation prepared by Rand Corporation with a detailed discussion of conclusions resulting from the scenario concerning the situation in Poland. On the background of these considerations, a concrete method of military conflicts qualitative evaluation worked out by Trevor Nevett Dupuy has been presented. The author’s original approach towards defining the relation of military parties potentials has been pointed out and on this basis showing a theoretical winner. Applying such an approach to a retrospective analysis of military conflicts and wars (with the lack of significant divergencies) gives an opportunity to apply the presented method in prognostic research, however, taking into consideration some limitations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.