Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Rozwijanie innowacyjnych komponentów w modelu otwartym lub kupowanie półproduktów to dwa modele pozyskiwania nowych rozwiązań do produktu końcowego. Źródłem pozyskiwania rozwiązań są dostawcy, instytuty badawcze, a nawet konkurenci. Źródła i procesy pozyskiwania innowacji tworzą różnego rodzaju ryzyka. W artykule przedstawiono listę rodzajów ryzyka, które może pojawić się w procesie rozwoju oraz zakupu innowacji w branży motoryzacyjnej. Podano sposoby na redukowanie zidentyfikowanych rodzajów ryzyka. Opisano przykład Toyoty, której dostawcy wydają się nie stwarzać ryzyka związanego z innowacyjnością łańcucha dostaw.
EN
Developing innovative components in the open model or buying intermediates are two models for acquiring new solutions for the final product. The providers, research institutes and even competitors are the source of acquiring solutions. The sources and processes of obtaining innovation create various types of risks. The article presents a list of risks that may appear in the development process and the purchase of innovations in the automotive industry. In the article are presented the solutions to reduce the identified risks. The research for this article was based on the company Toyota, whose suppliers do not pose a risk relating to the innovation in the supply chain.
EN
The aim of this article is to confirm the hypothesis that "the developed logistic and transport infrastructure of the region has contributed to the improvement of the economic performance of the region". The article presents research showing the relationship between the developed elements of logistic and transport infrastructures of regions (density of roads, density of railway networks, size of warehouse space, number of intermodal trans-shipment terminals, tonnage transported in tonnes) and economic performance of regions (regional GDP, private capital productivity). The study is based on the regions of Poland with special attention to Silesia region. The results indicate that the liberalization and computerization of the TSL sector is desirable by industry leaders of the region. The research proposals can help TSL authorities and decision-makers leaders to make investment decisions regarding logistics and transport infrastructure.
EN
The main purpose of the paper was the structural analysis of the connections network used by a railway carrier Koleje Dolnośląskie S.A. operating in southern Poland. The analysis used simulation methods. The analysis and simulation were based on graph theory, which is successfully used in analysing a wide variety of networks (social, biological, computer, virtual and transportation networks). The paper presents indicators which allow judging the analysed connections network according to an appropriate level of transport services. Simulation results allowed proposing some modifications for the improvement of the analysed connections network. The paper also demonstrates that graph theory and network simulations should be used as tools by transportation companies during the stage of planning a connections network.
PL
Kwestia edukacji w zakresie nauczania antykorupcyjnego i etycznego stała się w ostatnim czasie jednym z bardziej znaczących problemów poruszanych na arenie międzynarodowej. Dyskusja, prowadzona aktualnie w różnych środowiskach, postawiła zagadnienie korupcji w kręgu szczególnego zainteresowania. Istotnym obszarem badawczym dotyczącym korupcji są aspekty związane z wykorzystaniem różnych metod i technik z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Artykuł przedstawia analizę literaturową oraz studia przypadku w zakresie możliwości zastosowania współczesnych narzędzi informatycznych dla nauczania antykorupcyjnego i etycznego.
EN
The issue of education regarding teaching of ethics and anti-corruption has recently become one of the more significant problems discussed in the international arena. The discussion, conducted currently in different environments, put the issue of corruption in a particular circle interests. An important area of research on corruption are aspects associated with the use of various methods and techniques which use modern technologies. The article presents an analysis of the literature and studies showing opportunities of modern information tools Information for the teaching of ethics and anti-corruption.
PL
Artykuł podzielono na rozdziały zawierające opisy działania inteligentnych systemów wspomagających/zastępujących pracę logistyka w systemach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji oraz w integrujących się metasystemach. Do każdego z rozdziałów przygotowano podstawowe definicje oraz przykłady firm, które wykorzystują sztuczną inteligencję. W rozdziale pierwszym opisano firmę TRW Automotive – firma zarządza procesami produkcyjnymi z zastosowaniem AI (Artificial Intelligenss) opartej na koncepcji Six Sigma. W rozdziale drugim opisano możliwość pobierania nieustrukturalizowanych danych do zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP (z wykorzystaniem techniki ETL) w firmie General Motors. Również w rozdziale drugim zaprezentowano funkcje bota ALICE wspomagającego zarządzanie łańcuchami logistycznymi. Rozdział trzeci poświęcony jest AI wykorzystywanej w motoryzacyjnych sieciach dystrybucji marki BMW. Omówiono koncepcję Internetu rzeczy i działanie becon-ów. Czwarty rozdział poświęcony jest sztucznej inteligencji wspomagającej powoływanie i koordynowanie dynamicznych sieci dostaw, wykorzystującej oprogramowanie stworzone na podstawie teorii CAS (Złożonych Systemów Adaptacyjnych – Complex Adaptive Systems). Przewodnim celem artykułu było pokazanie trendów w rozwoju AI na potrzeby zarządzania logistyką w organizacji i sieci współpracujących przedsiębiorstw.
EN
The article consists of four chapters: Intelligent systems in production logistics; Intelligent transport logistics in supply chain management; Intelligent logistics and transportation management supporting distribution system; Intelligent systems supporting organizing and coordinating the work of the dynamic supply network. In each of the chapters there is the theory part and examples of companies that use artificial intelligence. In the first chapter the TRW Automotive Company was described, which manages production processes using Artificial Intelligence (AI) based on the concept of Six Sigma. In the second chapter the ability to retrieve unstructured data to integrated management systems e.g. ERP (using techniques ETL), was described based on the practice at General Motors. Also in the second chapter the ALICE bot functions supporting the management of logistics chains was presented. The third chapter is devoted to AI used in the automotive distribution networks of the BMW brand. As well as the concept of the Internet of Things and operation of the beacon technology was discussed. The fourth chapter is devoted to artificial intelligence supporting the establishment and coordination of the dynamic supply network, using software developed based on the theory of CAS (Complex Adaptive Systems). The aim of this article was to show trends in the development of AI to manage logistics in the organization and a network of cooperating companies.
PL
W artykule omówiono instrumenty polityki regionalnej mające wpływ na realizację procesów transportowo-logistycznych. Scharakteryzowano infrastrukturę transportową i logistyczną dwóch województw: Śląska oraz Małopolski. Analizy danych wtórnych są tak podane aby uświadomić władzom dwóch regionów potrzebę rozwijania wspólnej/ zintegrowanej infrastruktury transportowo-logistycznej. Wszystko po to, aby wzmocnić inteligentne specjalizacje regionu i przemysły z nimi powiązane.
EN
The article discusses the regional policy instruments that have influence on the implementation of logistics processes. The transport and logistics infrastructure of two provinces (Silesia and Malopolska) were described. Secondary data analysis is presented in such a way as to make the authorities of the two provinces aware of the need to develop joint/integrated transport and logistics infrastructure in order to strengthen the region's smart specializations and the industries associated with them.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące współpracy przedsiębiorców zlokalizowanych w dwóch województwach (śląskim i małopolskim) ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z operatorami logistycznymi. Analizy danych pierwotnych są tak podane, aby uświadomić przedsiębiorcom potrzebę zacieśniania współpracy z innymi przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w makroregionie, korzystania z usług operatorów logistycznych, a wszystko po aby wzmocnić inteligentne specjalizacje regionu i przemysły z nimi powiązane.
EN
The article presents the results of the research concerning the cooperation between enterprises located in the two provinces with a particular emphasis on cooperation with logistic operators. Primary data analysis is presented in such a way as to make the enterprises aware of the need to strengthen cooperation with other companies located in the macroregion and to use the services of logistics operators in order to strengthen the region's smart specializations and industries associated with them.
PL
W artykule zwrócono uwagę jak ważne jest nauczenie spedytorów i transportowców wykorzystywania nowoczesnych programów informatycznych do oceny: koszów przewozu (Map&Guide, kalkulatora stawek przewozowych PKP, kalkulatora wykazu odległości taryfowych międzynarodowych), czasu przewozu, ale i oceny emisji gazów cieplarnianych w trakcie przewozów (EcoTransIT World). Pokazano analizę procesów transportowych przewozu towarów w systemach drogowym i intermodalnym, zleconych firmie spedycyjnej, a realizowanych w wybranych korytarzach transportowych. Analizę oparto na kryterium: kosztu, czasu i wpływu na środowisko. Celem analizy, a także całego artykułu było wskazanie jak za pomocą narzędzi informatycznych można precyzyjnie pokazać przewagi transportu intermodalnego nad drogowym dla wybranych branż.
EN
The article highlights the importance of teaching forwarders and transporters how to use modern computer programs to evaluate the following: baskets carriage (Map & Guide, calculator freight rates station, calculator, list of tariff distances international), time of transport and the assessment of greenhouse gas emissions during transport (EcoTrans IT World - calculator greenhouse gas emissions). The article shows the analysis of transport processes in the system of the carriage of goods by road and intermodal shipping company commissioned and carried out in selected corridors. The analyses in the article are based on the criteria as: cost, time and environmental impact. The aim of this article and objective of analysis was to demonstrate how use of modern IT tools can precisely show the advantages of intermodal transport over the road transport for selected industries.
EN
The aim of the article was to present risks created by suppliers of the automotive sector. Particular emphasis was placed on the risks created by Tier-1 and Tier-2 suppliers of new components. Operations of network integrators presented in the article (including operations of logistics operators coordinating the flow of goods and information) aim to eliminate threats by implementing the following concepts: Supply Chain Risk Management (SCRM), Project Management, Integrated Product Development (IPD). The article attempts to confirm the thesis that the development of product innovations is associated with the risks that can be identified, assessed and eliminated. Types, importance and probability of risks were presented on the basis of a survey conducted among representatives of the automotive industry representing companies located in Poland.
PL
Celem artykułu było przedstawienie ryzyka tworzonego przez dostawców sektora automotive. Szczególnie przyglądano się ryzyku, jakie tworzą dostawcy I i II rzędu nowych komponentów. Przedstawiono działania integratorów sieci (w tym operatorów logistycznych koordynujących przepływy dóbr i informacji), mające na celu eliminowanie zagrożeń przez wdrożenie koncepcji: zarządzania ryzykiem SCRM(Supply Chain Risk Management), GSCM (Global Supply Chain Management), zarządzania projektami (Project Management), integracji działalności rozwojowej IPD (Integrated Product Development). W artykule starano się potwierdzić tezę, że: rozwój innowacji produktowych jest związany z ryzykiem, które można rozpoznawać, oceniać i eliminować. Rodzaje, znaczenie i prawdopodobieństwo ryzyka przedstawiono analizując dane zbadań ankietowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli branży motoryzacyjnej reprezentujących przedsiębiorstwa zlokalizowane w Polsce.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8357--8365, CD2, cz. 5
PL
Celem artykułu jest wskazanie odpowiedzialnych za zarządzanie działalnością transportowo-logistyczną oraz porównanie funkcji zarządzania logistycznego procesami i projektami realizowanymi w regionalnych sieciach turystycznych. W artykule zwrócono uwagę, że organizowanie przepływów w klastrze turystycznym realizowanych przy pomocy procesów i projektów wymaga zaangażowania systemów IT dla rezerwacji usług świadczonych wewnętrznie i dla turystów.
EN
The aim of the article is to point responsible for the management and transport-logistics activities and to compare feature logistics management processes and projects within the regional touristic network. The article pointed out that the organization of flows in the touristic clusters based on processes and projects require the involvement of IT systems for services provided internally and for tourists.
PL
Strategia Transportu do 2020 zakłada, że programy innowacyjne w sektorze transportu powinny się koncentrować na zarządzaniu infrastrukturą transportową, ruchem, technologiach i systemach ograniczających emisję zanieczyszczeń. W tak sprecyzowane cele wpisują się innowacje techniczo-technologiczne, organizacyjne, procesowe, marketingowe i finansowe, które dotyczą nie tylko transportu, lecz także infrastruktury logistycznej państw, regionów, miast i przedsiębiorstw. Celami artykułu są: podział i przybliżenie innowacji sektora TSL oraz uświadomienie, że tworzenie innowacji jest zadaniem interdyscyplinarnym, które najłatwiej zrealizować w skutecznie zarządzanym klastrze. Artykuł ma na celu potwierdzenie tezy, że innowacyjność logistyczno-spedycyjno-transportowa jest uależniona od współpracy przedsiębiorstw oraz wybranych czynników zewnętrznych.
EN
Transport Development Strategy for 2020 assumes that innovative programmes in the transport sector should focus on the management of the transport infrastructure, traffic and technology, as well as pollution control systems. The defined goals are part of technical- technological innovation, organizational, process, marketing and financial services in transport but also, the logistics infrastructure states, regions, cities and businesses. The objectives of the article are: approach the distribution of the TSL sector innovations, realize that the creation of innovations is an interdisciplinary task that easily accomplishes the successful managed cluster. The paper is intended to support the argument that logistics, forwarding and transport innovation is dependent on cooperation between enterprises and external factors.
EN
The development of a human, a business, a region or a country is largely dependent on their successful cooperation with educational institutions. It is universities’ task to develop a responsible approach of a business to the environment. The purpose of this article is to trace the trends and opportunities that a university possesses and how they might contribute to the creation of sustainable production and supply systems. The main trends include: educating companies about sustainable business development, conducting and publicating research results on the methods of sustainable management of companies and supplies, cooperation in the development of new solutions, defining an integrated concept of CSR and implementing CSR standards, obliging business cooperators to ethical business conduct e.g. in the commercialization of innovations developed at a university. The knowledge on CSR is extensive, however, it is mainly used by large and global enterprises. This may result from the fact that there are few publications and discussions on how to implement CSR principles in small enterprises that are run by graduates of Polish universities. In the paper it is postulated that instruction on corporate social responsibility be included in the education process of all students.
PL
Warunkiem rozwoju człowieka, biznesu, regionu, kraju jest dobra ich współpraca z placówkami edukacyjnymi. Rolą uczelni wyższej jest kształtowanie odpowiedzialnego podejście biznesu do otoczenia. Celem artykułu jest prześledzenie kierunków i możliwości, jakie ma uczelnia, aby przyczyniać się do tworzenia zrównoważonych systemów produkcji i dostaw. Podstawowymi kierunkami są: edukowanie w temacie zrównoważonego rozwoju biznesu, prowadzenie i publikowanie badań dotyczących metod zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem i dostawami, współpraca przy tworzeniu nowych rozwiązań, definiowanie zintegrowanej koncepcji CSR i wprowadzanie standardów, obligowanie kooperantów biznesowych do etycznego postępowania, np.: w komercjalizacji innowacji powstałej na uczelni. Stan wiedzy na temat CSR jest bogaty, a sama wiedza wykorzystywana szczególnie w dużych, globalnych przedsiębiorstwach. Tymczasem mało pisze się i mówi na temat wdrażania działań CSR w małych przedsiębiorstwach, rozwijanych przez absolwentów polskich uczelni. W artykule postulowano, aby nauczanie o społecznej odpowiedzialności biznesu wpisać w proces edukacyjny każdego studenta.
EN
The successful development of the TSL sector, towards its social responsibility, is appropriate logistics education at universities. The purpose of this article is to trace the directions and possibilities (i.e., construction and implementation of general strategies, communication, reporting under directive GRI G4, investment in equipment and software, curriculum development); available to universities to educate responsible managers and employees within the TSL sector. The article recommends the methods and tools for the implementation of PREM at universities in Poland. In addition to the methods and techniques to support the teaching processes, in accordance with the principles of PREM recommended oath by management students, publishing research concerning sustainable management practices, transport and logistics companies, cities and regions, cooperation between universities and business and regional authorities in developing new training methods, defining integrated CSR for logistics, communication and popularization of standards for sustainable development in the TSL. This article is a confirmation of the thesis that "Social responsibility of managers and employees shape the environment to a university can help you understand the concepts and give guidelines for its use of". Understanding and use of the concept of CSR is particularly important in the logistics profession, where all activities may contribute to reduce emissions of harmful substances into the environment. The second chapter of this article is a confirmation for the research hypothesis that "Responsibility can be taught throughout the lifecycle of the student”; which some universities have implemented and have already published the first reports GRI G4.
PL
Warunkiem rozwoju branży TSL w kierunku jej społecznej odpowiedzialności jest odpowiednie kształcenie logistyków na poziomie szkół wyższych Celem artykułu jest prześledzenie kierunków i możliwości (tj budowy i wdrażania strategii ogólnych komunikacyjnych raportowania zgodnie dyrektywą GRI-G4 inwestowanie w sprzęt i oprogramowanie tworzenie programów nauczania) jakie ma uczelnia aby kształcić odpowiedzialnych menadżerów i pracowników branży TSL W artykule rekomenduje się metody i narzędzia dla wdrażania PREM na uczelniach w Polsce Oprócz metod i technik wspomagających proces dydaktyczny zgodnie z zasadami PREM zaleca się składanie przysięgi przez studentów zarządzania publikowanie badań dotyczących metod zrównoważonego zarządzania transportem i logistyką przedsiębiorstw miast i regionów współpracę uczelni z przedsiębiorcami i władzami regionów przy tworzeniu nowych metod kształcenia definiowanie zintegrowanej koncepcji CSR dla logistyków komunikowanie i popularyzowanie standardów zrównoważonego rozwoju sektora TSL Artykuł jest potwierdzeniem dla tezy że „Społeczną odpowiedzialność menadżerów i pracowników kształtuje otoczenie jednak uczelnia wyższa może ułatwić zrozumienie koncepcji i dać wytyczne do jej stosowania” Zrozumienie i wykorzystanie koncepcji CSR jest szczególnie istotne w zawodzie logistyka który w każdym swoim działaniu może przyczyniać się do ograniczania emisji szkodliwych substancji do środowiska Rozdział drugi artykułu stanowi potwierdzenie dla hipotezy badawczej że „Odpowiedzialności można uczyć w całym cyklu życia studenta realizują to uczelnie które opublikowały już pierwsze raporty GRI-G4”.
PL
Co dzieje się z ładunkiem/materiałem przewożonym transportem drogowym od chwili kiedy kierowca ulega wypadkowi i jest zmuszony opuścić miejsce zdarzenia drogowego? Gdzie można znaleźć informacje o kierowcy i o ładunku?. Artykuł stanowi omówienie architektury Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego, opisuje modułową budowę SIPR jego komponentów i powiązań z systemami dziedzinowymi służb takich jak: Policja, Straż Pożarna, Ratownictwo Medyczne z Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną, Centralnym Punktem Styku i Uniwersalnym Modułem Mapowym. W artykule prześledzono proces przepływu informacji o ładunku od momentu zdarzenia drogowego do momentu jego odebrania przez właściciela. Artykuł ma być potwierdzeniem, że system należy poszerzyć o kolejne moduły i zintegrować, a opisany proces usprawnić. Rekomendacje się zatem zmiany organizacyjno-zarządcze, ekonomiczne, logistyczne i informacyjno-informatyczne w opisanym procesie.
EN
What happens to cargo/ material transported by road in situation when the driver was involved in the road accident and was forced to leave the scene of the accident? Where the information about the driver and cargo can be found? The article considers of the architecture of the Emergency Notification System, describes the modular SIPR build of its components, which links to the services domain systems such as the Police, Fire Brigade, Emergency Medical Services with Localization and Information Platform, the Central Point of Interconnection and Universal Map Module. In the article the information process about a flow of the cargo, from the traffic incident until it is received by the owner, was traced. The researched considered in the article confirmed that the system should be extended with new modules, integrate and the described process improved. Therefore organizational-management changes, economic, logistical and information – IT technology changes in the described process are recommended.
EN
Both the position of a given region and its openness to innovative solutions are dependent on the logistics infrastructure: linear (transport, telematics) and nodal (ports, transshipment terminals, warehouse and logistics centres). The purpose of the present article was to demostrate that well-considered modelling of the logistics system will have positive influence on the development of regional specialisations. The present article is to support the statement that the innovative mechanisms that operate within the industrial system in territorial terms are determined by the efficiency of the logistics system of a region and the logistics systems that are dedicated to the innovative networks of enterprises.
PL
Pozycja regionu i otwartość na innowacyjne rozwiązania zależy od infrastruktury logistycznej: liniowej (transportu, telematycznej) i punktowej (porty, terminale przeładunkowe, centra magazynowe i logistyczne). Celem artykułu było wykazanie, że przemyślane kształtowanie systemu logistycznego będzie sprzyjało rozwojowi specjalizacji regionalnych. Artykuł ma stanowić potwierdzenie dla tezy, że mechanizmy innowacyjne funkcjonujące w układzie industrialnym w ujęciu terytorialnym są zdeterminowane sprawnością systemu logistycznego regionu i systemów logistycznych dedykowanych dla innowacyjnych sieci przedsiębiorstw.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14781--14788, CD 6
PL
A Rasche i M. Escudero wzywają do udoskonalenia procesów kształcenia w aspekcie społecznej odpowiedzialności, aby – poprzez umocowanie w strategii uniwersytetów – została ona odzwierciedlona w poglądach i zdolnościach właściwej oceny sytuacji przez przyszłych liderów [5,s.s. 244 – 250]. W odpowiedzi na wezwanie uczelnie wyższe, zwłaszcza kształcące liderów biznesu coraz częściej w swoich programach nauczania umieszczają zagadnienia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR-Corporate Social Responsibility), chcąc przygotować studentów do podejmowania etycznych wyzwań w późniejszych karierach zawodowych. Uzupełnieniem programów nauczania jest przekazywanie umiejętności obsługi systemów informatycznych wspomagających podejmowanie odpowiedzialnych decyzji transakcyjnych. Absolwenci wszystkich biznesowych specjalizacji (w tym logistyki) nabywając umiejętność obsługi systemów informatycznych powinni mieć świadomość funkcji systemów IT i platform internetowych wspomagających zarządzanie odpowiedzialnymi łańcuchem dostaw (RSCM - Responsible Supply Chain Management). Celem artkułu jest przybliżenie wiedzy o rozwiązaniach IT, które uczelnie kształcące logistyków mogą przywoływać na zajęciach z etyki biznesu. Autor pragnie też zwrócić uwagę na fakt, że producenci systemów klasy (SCM -Supply Chain Management) mogliby więcej aplikacji przygotować do użytku w edukacji akademickiej, eksponując te, które rozwijałyby odpowiedzialność biznesową.
EN
A. Rasche and M. Escudero propagate the need of improvement of learning processes in terms of social responsibility - by securing the subject in the universities strategy – so social responsibility is reflected in the views of leaders of the future and their abilities to properly assess the situations by the leaders of the future [5, p. 244 - 250]. In response to the call the higher education, especially institutions, which educate business leaders more often in their curricula include the issues of Corporate Social Responsibility (CSR Corporate Social Responsibility), in order to prepare students to take the ethical challenges in later careers. Complement the curriculum is to provide literacy support systems to make responsible decisions transaction. Graduates of all business specialization (including logistics), acquiring the ability to support systems should be aware of the function of IT systems and platforms supporting responsible supply chain management (RSCM - Responsible Supply Chain Management). The aim of this article is to bring closer view of knowledge of IT solutions to institutions educating logisticians which institutions can invoke into the class of business ethics. The author also wishes to draw attention to the fact that the producers of the class of systems (Supply Chain Management - SCM) could prepare more applications ready for use in academic education, exposing those one which would develop the social responsibility of the business.
17
Content available Sektor TSL w obsłudze łańcuchów i sieci dostaw
PL
Łańcuchy ewaluują w kierunku sieci dostaw, integratorzy łańcuchów dostaw oddają koordynowanie czynności logistycznych w ręce operatorów logistycznych typu 4PL. 4PL integrują TSL i wdrażają innowacje w tym sektorze, co usprawnia przepływy, podnosi skuteczność zarządzania infrastrukturą logistyczną, ogranicza emisję zanieczyszczeń, optymalizuje koszty. Celami artykułu są: • prześledzenie ewaluowania łańcucha dostaw w kierunku sieci dostaw, • zidentyfikowanie ogniw, które pełnią funkcje zarządzającą logistyką w sieci, • rozpoznanie narządzi informatycznych, jakimi dysponują operatorzy logistyczni sieci, • podkreślenie potrzeby klastrowania TSL dla wzrostu innowacyjności/elastyczności synchromodalnych sieci logistycznych.
EN
Chains evolve in the direction of supply networks; integrators of supply chains give the responsibility to coordinate logistical operations to the type of 4PL providers. The TSL 4PL integrate and implement innovations in the sector, which improves cash flow, the efficiency of logistics infrastructure management, reduces emissions and optimize costs. The objectives of the article are: • trace evaluation of the supply chain in the direction of the supply network, • identify cells that perform the functions of logistics management in the network, • diagnose of tools of information available to logistics operators network, • emphasize the need for Clustering TSL for the growth of innovation/flexibility of logistics networks.
PL
Warunkiem rozwoju firm jest ich dobra współpraca z placówką edukacyjną. Z kolei rolą uczelni wyższej jest kształtowanie odpowiedzialnego podejścia biznesu do otoczenia. Celem artykułu jest prześledzenie kierunków i możliwości, jakie ma uczelnia, aby przyczyniać się do tworzenia zrównoważonych metasystemów logistycznych. Podstawowymi kierunkami są: edukowanie w temacie zrównoważonego rozwoju biznesu, prowadzenie i publikowanie badań dotyczących metod zrównoważonego zarządzania logistyką przedsiębiorstw, miast i regionów, współpraca przy tworzeniu nowych rozwiązań, definiowanie zintegrowanej koncepcji CSR i wprowadzanie standardów. Stan wiedzy na temat kształcenia studentów logistyki w duchu społecznej odpowiedzialności nie jest bogaty. Dotąd to duże, globalne przedsiębiorstwa inicjowały wykorzystanie koncepcji CSR w oparciu o szereg standardów i norm. Wdrażanie działań CSR w małych przedsiębiorstwach, rozwijanych przez absolwentów polskich uczelni, będzie wynikiem ich wykształcenia. Celem badawczym artykułu była analiza programów kształcenia i efektów kształcenia zawartych w Krajowych Ramach Kwalifikacyjnych, według których ocenia się wiedzę, umiejętności i kompetencje studentów kształconych w polskich uczelniach na kierunku Logistyka (specjalistów w dziedzinie nauk o zarządzaniu, kończących I stopień edukacji). W wyniku tych badań pojawił się postulat o to, aby nauczając logistyków społecznej odpowiedzialności eksponować CSR w programach kształcenia i przygotować kolejne efekty kształcenia do egzekwowania wiedzy i umiejętności z tego obszaru.
EN
a responsible approach to business environment. The purpose of this article is to trace the trends and opportunities that the university has in terms to contribute to sustainable logistics meta-systems. The main directions are: to educate about the sustainable business development, to maintain and publicise of researches regarding the sustainable management practices of logistics companies, cities and regions; to cooperate during the creation of new solutions, to define an integrated approach and implementation of CSR standards. The experience in developing logistics students' social responsibility regarding CSR is not rich as so far large global enterprises were initiated implementation of CSR based on various standards and norms. The implementation of CSR in small businesses TSL, which is developing by graduated from/of Polish universities reflect on their education. The aim of this article is to research and analyse educational university programs and their effectiveness based on National Qualification Norms; which are framework to knowledge, skills and competency of graduates from Polish Higher Education. This research focused on Logistics graduated specialised in management on Bachelors level. The research highlighted the importance of corporate social responsibility of business in teaching logistics students, as part of their educational process, as well as developing knowledge and skills of managers to be and existing managers of clustering logistics companies about the type of corporate social responsibility of business and enforce this knowledge and skills.
PL
W artykule zaprezentowano analizę stanu systemu i potencjału logistycznego wybranych euroregionów. Wyłoniono szanse i zagrożenia oraz wpływ istotnych czynników na modelowanie systemów logistycznych. Podkreślono potrzebę ciągłego monitorowania, po to aby system nie był statyczny, a raczej złożony, elastyczny i dynamicznie reagujący na zmiany w otoczeniu. Artykuł zawiera rekomendacje rozwojowe dla władz regionu. Artykuł ma być potwierdzeniem dwóch tez: Studium polityki transportowej państwa w zakresie rozwoju towarowych przewozów transgranicznych jest pierwszym etapem modelowania regionalnego systemu logistycznego; Analiza infrastruktury transportowej i logistycznej na granicach Polski i krajów sąsiadujących oraz ocena współpracy obszarów transgranicznych w rozwoju przewozów osobowych i towarowych pomagają w modelowaniu/ usprawnianiu funkcjonowania regionalnego systemu logistycznego.
EN
The article highlighted the need for continuous monitoring so that the system was not static but; rather complex, flexible and dynamically responsive to changes in the environment. The article includes recommendations for the development for regional authorities. In the article two of these were confirmed: The study of the transport policy of the state in the development of cross-border freight is the first step in modelling the regional logistics system; Analysis of the transport infrastructure and logistics of the Polish border and neighbouring countries and assessing the areas of cross-border cooperation in the development of passenger and freight assisted modelling / improving the functioning of the regional logistics system.
20
Content available remote Zmiany modeli biznesowych w branży meblowej w Polsce
EN
The purpose of this article is to review issues related to the concept of the business model in the long supply chain and cluster within the furniture industry. The article presents the development of the industry, tracing the factors that impact the changes of models in selected furniture businesses. The paper presents the process of integrating companies in chains and networks, as a way to create successful business models. The article is based on an assessment and results from monitoring cluster supply chains, operating in the furniture industry, whose characteristics generated a more efficient flow of goods and information. The companies, previously mentioned in the article, described the components of strategic integrated business model such as knowledge, structure, trust and sustainable development. The article confirms two theses that are required in order to further develop the Polish furniture industry: - within home furniture – needs to integrate the cluster chain operating in the leading organization model, - within home and office furniture – it is important to initiate clusters operating in the administrative model.
PL
Celem artykułu jest przegląd zagadnień związanych z koncepcją modelowania biznesu w perspektywie łańcucha dostaw i klastra w wybranej branży meblowej. W artykule zaprezentowano rozwój branży, prześledzono czynniki mające wpływ na zmianę modeli wybranych biznesów meblowych. Przedstawiono proces integrowania przedsiębiorstw w sieci jako drogę do stworzenia udanych modeli biznesu. Na podstawie przeprowadzonych ocen i systemu monitoringu klastrów oraz wyników badań łańcuchów dostaw funkcjonujących w branży meblowej wyłoniono te najwyżej oceniane. Wymieniono przedsiębiorstwa doń należące, opisano ich komponenty zarządzania strategicznego zintegrowanymi modelami biznesu, tj. strukturą, wiedzą, zaufaniem, zrównoważonym rozwojem. Artykuł ma stanowić potwierdzenie dla tezy, że dla dalszego rozwoju polskich biznesów branży mebli: - mieszkaniowych potrzebna jest integracja w klastry łańcuchowe, funkcjonujące w modelu organizacji literującej, - mieszkaniowych i biurowych ważne jest inicjowanie klastrów funkcjonujących w modelu administracyjnym.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.