Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule podjęto próbę określenia wpływu wykorzystania ciepła przemiany fazowej parafiny w próżniowo-rurowym kolektorze słonecznym na parametry pracy instalacji ciepłej wody użytkowej. Wyznaczono temperaturę wody w zasobniku ciepłej wody oraz udział energii promieniowania słonecznego w jej przygotowaniu w ciągu typowego roku meteorologicznego miasta Częstochowy. Zastosowanie metody akumulacji ciepła z wykorzystaniem parafiny (temperatura onset topnienia 51,24 °C) w kolektorze próżniowo-rurowym umożliwiło wieczorem uwalnianie ciepła zmagazynowanego w parafinie, tj. w czasie gdy natężenie promieniowania słonecznego było niewystarczające do bezpośredniego podgrzania wody. W efekcie tego, odnotowano podgrzanie wody w zasobniku w okresie największego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową we wszystkich charakterystycznych okresach typowego roku meteorologicznego. Wyższa temperatura w zasobniku cieplej wody użytkowej, zasilanym przez kolektor próżniowo-rurowy z parafiną, spowodowała zwiększenie rocznego udziału energii promieniowania słonecznego w instalacji ciepłej wody użytkowej o 20,5%, w porównaniu z klasycznym próżniowo-rurowym kolektorem słonecznym bez parafiny.
EN
The article presents the influence of latent heat of paraffin in an evacuated tube solar collector on the operation parameters of domestic hot water installation. The water temperature in the domestic hot water tank and the share of solar energy in the preparation of domestic hot water were determined during a typical meteorological year for the city of Czestochowa. An application of latent heat storage (paraffin with melting point of 51.24 °C) in the evacuated tube solar collector allowed the delayed release of heat in the evening, when the intensity of solar radiation was insufficient. As a result, there was an increase in the obtained water temperature in the domestic hot water tank during the greatest demand for hot water in all characteristic periods of a typical meteorological year. Higher temperature in the domestic hot water tank supplied by the evacuated tube collector with storage resulted in an increase in the annual solar fraction in the domestic hot water system by 20.5% compared with the reference evacuated tube collector without storage.
2
Content available remote Wybrane koncepcje technologiczne stosowane w budownictwie pasywnym
PL
W artykule omówiono wybrane koncepcje technologiczne stosowane w budownictwie pasywnym. Zawarto krótką definicję budownictwa pasywnego. Skupiono uwagę na pasywnych sposobach wykorzystywania energii promieniowania słonecznego na potrzeby zapewnienia komfortu cieplnego w budynkach, przy jednoczesnym minimalizowaniu zapotrzebowania na nośniki energii pierwotnej nieodnawialnej. Omówiono technologie takie jak: okapy dachowe, ściana Trombe’a i system Balcomba. Zaznaczono również znaczenie wewnętrznej pojemności cieplnej budynku. Przedstawiono charakterystykę poszczególnych koncepcji technologicznych – budowę, przykłady stosowanych materiałów budowlanych, zasady działania, a także możliwości zastosowań. Omawiane sposoby pasywnego wykorzystania energii słonecznej poddano ocenie pod kątem efektywności zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi.
EN
The article presents selected technology concepts implemented in engineering of passive houses. There is a short definition of passive house engineering. There is a focus on passive methods of using solar energy to provide thermal comfort in buildings, while minimizing the demand for of primary non-renewable energy sources. The following technologies are discussed: roof projections, Trombe wall and Balcombe system. There is a mention of the importance of a building’s internal heat capacity. Certain characteristics are presented for each particular technology concept, such as construction, example construction materials used, operating principle, example uses. The presented passive solar energy application methods are assessed in terms of efficiency in assuring thermal comfort indoors, compared to traditional systems.
PL
W artykule zestawiono najważniejsze właściwości charakteryzujące wybrane materiały zmiennofazowe, które mogą być zastosowane do akumulacji ciepła w sieci ciepłowniczej. W celu doboru materiału do magazynowania wyznaczono parametry pracy sieci ciepłowniczej. W wyniku analizy stwierdzono, że najkorzystniejszymi materiałami zmiennofazowymi możliwymi do zastosowania w sieci ciepłowniczej są hydraty soli Na2S2O3·5H2O i MgSO4·7H2O. Ponadto określono ilość ciepła możliwą do zmagazynowania w badanym systemie ciepłowniczym, która w standardowym sezonie grzewczym wyniosła ok. 120 tys. GJ/a, co stanowi 5% całkowitej ilości ciepła wyprodukowanego w systemie ciepłowniczym.
EN
The article summarizes the main features of the selected characteristic of the material using the heat of phase change that can be used in heat storage systems for district heating. In order to choose the material for storing set parameters of the district heating network. The analysis concluded that the most preferred materials utilizing heat of phase transformations possible for use in district heating network are hydrates soli Na2S2O3 5H2O and MgSO4 7H2O. It also specifies the amount of heat possible to be stored in the test district heating system, which is standard for the heating season amounted to approx. 120 thousand. GJ/a, which represents 5% of the total heat produced in the district heating system.
PL
W artykule przedstawiono klasyfikację materiałów pochodzenia organicznego i nieorganicznego wykorzystujących ciepło przemiany fazowej oraz określono wady i zalety tych materiałów. Przedstawiono także problemy związane z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych w systemach akumulacji ciepła, tj. niespójne topnienie materiału, przechłodzenie, mała przewodność cieplna, niewielki przepływ ciepła oraz niewystarczająca stabilność długoterminowa. W artykule została zaproponowana również metodyka doboru materiału zmiennofazowego, który może być zastosowany do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych.
EN
The article presents a detailed classification of materials using of latent heat the origin of organic and inorganic, and determined their advantages and disadvantages. Also presented problems associated with the use of phase change material in heat storage systems, ie. inconsistent melting material, subcooling, low thermal conductivity, low heat flow and insufficient long-term stability. The article proposed method of analysis that allows for the selection of the material using heat of phase change, which can be used in heat storage systems.
PL
W artykule zaprezentowano wpływ na środowisko produkcji poszczególnych materiałów, z których zbudowany jest kolektor rurowo-próżniowy zintegrowany z parafiną. Granicę systemu dla analizowanego rozwiązania stanowiły dwie fazy: wytwarzania i eksploatacji. Ocena fazy wytwarzania polegała na porównaniu różnych metod produkcji poszczególnych materiałów, z których wykonany jest kolektor słoneczny, i określenia ich wpływu na środowisko. Natomiast etap eksploatacji przyjęto jako ilość zaoszczędzonego ciepła podczas 15 lat użytkowania instalacji słonecznej, na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Porównano oddziaływanie na środowisko dwóch rozwiązań, tj.: tradycyjnego kolektora rurowo-próżniowego (wariant I) oraz analogicznego kolektora, który wypełniono parafiną (wariant II). Sporządzono trzy scenariusze wpływu na środowisko analizowanych układów, w zależności od sposobu wytwarzania poszczególnych materiałów, z których zbudowany jest kolektor. Ekologiczną ocenę cyklu życia przeprowadzono za pomocą programu komputerowego SimaPro. Końcowy wynik LCA został zaprezentowany z uwzględnieniem trzech kategorii szkód: zdrowia ludzkiego, jakości ekosystemu i zasobów naturalnych, z rozbiciem na poszczególne kategorie wpływu i przedstawiony w ekopunktach (Pt). Wykazano średnio 2-krotnie większy wpływ na środowisko podczas etapu produkcyjnego kolektora rurowo-próżniowego, w porównaniu do fazy jego eksploatacji, z największym oddziaływaniem w kategorii rakotwórczość (ok. 50%). Uzyskano średnio o około 8% mniejszy wpływ na środowisko, analizując oddziaływanie zarówno fazy wytwarzania jak i eksploatacji, wariantu II (kolektor z parafiną) w porównaniu z wariantem I (kolektor bez parafiny).
EN
The article presents the environmental impact of the production of various materials that make up on the integration of paraffin with a evacuated tube solar collector. Border system for the analyzed solutions were two phases: the production and operation. Assessment of the production phase was based on a comparison of different methods of production of each of the materials from which made a solar collector, and determine their impact on the environment. While the stage of exploitation adopted as the amount of heat saved during the 15 years of use of the solar system, for the preparation of hot water. Impact on the environment compared to two options, it is: a traditional collector cured - the vacuum (variant I), and the same manifold, which was filled with paraffin (variant II). Done three scenarios analyzed environmental impact systems, depending on the method of preparation of the various materials that make up the collector. Environmental life cycle assessment was performed using a computer program SimaPro. The final score LCA has been presented with regard to the three categories of damage: human health, quality of ecosystems and natural resources, broken down by categories of impact and presented in Ecopoints (Pt). It has been demonstrated on average 2-fold greater effect on the environment during the production stage the collector cured - the vacuum, as compared to the phase of use, with the greatest effects in carcinogenesis tips (approx. 50%). Achieved an average of about 8% less impact on the environment, analyzing the impact of both phases of production and operation, variant II (collector with paraffin), as compared with variant I (collector without paraffin).
PL
W artykule zostały przedstawione innowacyjne rozwiązania węzłów cieplnych oraz możliwości ich wykorzystania na potrzeby systemów zaopatrzenia budynków w energię. Analiza zawierała m.in.: możliwości integracji odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego z siecią ciepłowniczą. Wynikiem przeprowadzonych badań było wskazanie optymalnych rozwiązań pod względem: energetycznym – zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową o 59% i na energię pierwotną o 82%, ekonomicznym – zmniejszenie kosztów potrzeb bytowo-gospodarczych na poziomie ok. 44% w przypadku profilu rozproszonego i 59% w przypadku profilu sieciowego i ekologicznym – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na poziomie 91% w przypadku profilu rozproszonego i 87% w przypadku profilu sieciowego
EN
The article presents innovative solutions for substations and the possibility of their use for the buildings supply systems into energy purposes. The analysis contained i.a.: the possibility of the integration of renewable energy sources and waste heat with district heating network. The result of the study was to identify optimal solutions in terms of: energy – reducing final energy demand by 59% and for primary energy by 82%, economy – reducing the existentially-economic cost at the level of approx. 44% in the case of diffuse profile and 59% for network profile and ecology – reduce emissions at the level of 91% in the case of diffuse profile and 87% for network profile.
PL
W zaprezentowanych rozważaniach skupiono uwagę przede wszystkim na zasygnalizowaniu wybranych zagadnień problemowych związanych z szeroko rozumianą efektywnością energetyczną budynków i działaniami zmierzającymi do jej poprawy. Prowadzono je poczynając od zagadnień ogólnych związanych z zapotrzebowaniem na energię, źródłami jego pokrycia, ograniczaniem emisji tlenków węgla do atmosfery, poprzez planowanie i ocenę poprawy efektywności energetycznej, aż do kierunków technologicznego rozwoju w budownictwie i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W Polsce stan¬dard energetyczny na poziomie niższym niż 240 kWh/(m2rok) występuje w przypadku około 90% mieszkań. Potencjał możliwości wynikających z termomodernizacji budynków szacowany jest na: 33-60% dla oszczędności energii dzięki poprawie izolacyjności cieplnej ścian, 16-21% dla modernizacji systemu wentylacji, 14-20% dla poprawy termoizolacyjności przegród przezroczystych, 10-12% dla regularnych przeglądów i remontów kotłów centralnego ogrzewania, 50-80% dla modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kluczowy wpływ w poprawie efektywności energetycznej budynków będą posiadały wysokosprawne urządzenia i instalacje energetyczne wykorzystujące odnawialne źródła energii. Prognozuje się również, że najszybciej rozwijającymi się technologiami będą technologie wykorzystujące energię promieniowania słonecznego oraz energię wiatru. Ponadto szacuje się, że na skutek pełnego wdrożenia w kraju dyrektywy „EPBD” o efektywności energetycznej w budynkach można zmniejszyć emisję CO2 o 28 milionów ton rocznie.
EN
The presented discussion focuses on the problem of selected issues related to energy effectiveness of buildings and actions to improve it. The study was conducted starting from the general issues related to the demand for energy, sources of energy for the demand and reduction of carbon dioxide emissions into the atmosphere. Next, reference is made to the planning and evaluation of energy effectiveness improvements and indicate the directions of technological development in the buildings and use of renewable energy sources. In Poland, the standard energy of less than 240 kWh/(m2year) occurs in about 90% of the housing. The potential for reducing energy consumption through thermal modernization of buildings is: 33-60% energy savings through improved heat insulation of walls, 16-21% for the modernization of the ventilation system, 14-20% for improving the thermal insulation of windows, 10-12% for regular inspections and repairs of central heating boilers, 50-80% for the modernization of the domestic hot water. A key influence in improving the energy efficiency of buildings will have high-performance equipment and energy installations using renewable energy sources. It predicts also the fastest growing technologies are technologies using solar energy and wind energy. In addition, it is estimated that as a result of the full implementation of the „EPBD” directive on energy efficiency in buildings can reduce CO2 emissions by 28 million tons per year.
PL
W artykule zamieszczono charakterystykę pracy układu skojarzonego złożonego z kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, jak również ilości pozyskanego w nim ciepła, która w porównaniu z potencjałem technicznym promieniowania słonecznego, szczególnie dla okresu letniego, jest znacznie zaniżona. Dla poprawy jakości pracy układu konieczne jest zintensyfikowanie odbioru ciepła w lecie przez długoterminowe magazynowanie ciepła. Przedstawiono różne sposoby akumulacji ciepła, w tym metody o zwiększonej gęstości energii np. termochemiczne magazynowanie. Zwrócono uwagę na ich wysokie koszty oraz potrzebę poszerzenia badań umożliwiających ich zastosowanie w funkcjonujących systemach.
EN
The article describes the operating characteristics of the combined system consisting of solar collectors and biomass boilers, as well as the amount of energy obtained in it, which compared with the technical potential of solar radiation, especially for the summer period, is significantly too low. In order to increase efficiency of the system is necessary to intensify heat removal in summer through long-term energy storage. Various heat accumulation methods are presented, including thermochemical storage with increased energy density. Attention was paid to high cost of this method and the need to broaden testing for applying it in real operating systems.
PL
W artykule zaprezentowano porównanie wykorzystania mocy cieplnej przez odbiorców końcowych z podziałem na dni robocze oraz weekendy, dla typowego systemu ciepłowniczego. Dokonano również podziału zarówno dnia roboczego jak i dnia weekendowego na trzy okresy czasowe oraz porównano współczynniki wykorzystania mocy cieplnej dla tych okresów, w celu określenia zależności wpływu użytkowania ciepła przez odbiorców końcowych na stopień wykorzystania mocy cieplnej systemu ciepłowniczego. Dla wprowadzonych podziałów czasowych określono uzyskane efekty: energetyczny, ekonomiczny oraz ekologiczny, wynikające z dostosowania pracy analizowanego systemu ciepłowniczego do aktualnego zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców końcowych. W wyniku wprowadzenia proponowanego przedsięwzięcia uzyskano zmniejszenie ilości ciepła o 33500 GJ/sg, co przełożyło się na oszczędność kosztów w wysokości 2339289 zł/sg. Wykazany efekt ekologiczny, przedstawiony jako emisja równoważna, wyniósł 6,018 t/sg. Uzyskano również znaczną redukcję emisji CO2 na poziomie 6842,029 t/sg.
EN
The article presents a comparison of thermal capacity utilization by end users with the division on weekdays and weekends, for a typical district heating system. There has also been the division of both the working day and weekend day in three time periods and compared coefficients of thermal capacity utilization for these periods, in order to determine the impact depending on heat use by end users on the capacity utilization of thermal heating system. To put the divisions of time specified results achieved: energy, economic and ecological work resulting from the adjustments analyzed the district heating system to the current heat demand by end users. As a result of the proposed project achieved a reduction in the amount of heat about 33500 GJ/hp, which resulted in cost savings in the amount of 2339289 zł/hp. Demonstrated environmental effect, presented as equivalent emission amounted to 6,018 t/hp. Also achieved a significant reduction in CO2 emissions at the level of 6842,029 t/hp.
PL
W artykule zostały zaprezentowane skutki wpływu zmian sektora budowlano-instalacyjnego na warunki pracy sieci ciepłowniczej. Intensywne modernizacje po stronie odbiorców i konieczność modernizacji po stronie wytwórców wpływają na spadek rentowności przedsiębiorstw ciepłowniczych. Dlatego też zostały zaprezentowane propozycje działań jakie należy podjąć w celu zminimalizowanie takiego trendu. Efektem pozostania konkurencyjnym przez przedsiębiorstwa ciepłownicze będzie wprowadzenie zmian w sieciach ciepłowniczych. Na tej podstawie zostały określone nowe generacje sieci ciepłowniczych oraz została przeprowadzona analiza wykazująca możliwe korzyści wynikające z przejścia na zaproponowane rozwiązania. Wykazano, że w analizowanym przypadku sieci ciepłowniczej możliwe jest osiągnięcie zmniejszenia zużycia ciepła w porównaniu do sieci istniejących o ok. 40% dla sieci o obniżonych parametrach pracy, o 70% dla sieci lokalnie scentralizowanych oraz o 110% (rozumiane jako nadwyżka energii w odniesieniu do sieci istniejących) dla autonomicznych systemów sieciowych i budynków o dodatnim potencjale energetycznym.
EN
The article presents effects of the impact of changes in construction and installation sector on district heating network working conditions. Intensive modernization by customers and the need to modernize by producers contributing to the fall in profitability of heating companies. Therefore, there were presented proposals for action to be taken in order to minimize this trend. The result to remain competitive by heating companies will be introducing changes to the district heating networks. On that basis were set out new generations of heating networks and were conducted analysis of the possible benefits of a change to proposed solutions. It has been shown that in the case in the district heating network can be achieved to reduce heat consumption, compared to the existing network, of approx. 40% for network with reduced parameters, 70% for the network locally centralized, and 110% (defined as the excess of energy for the existing network) for autonomous network systems and buildings with positive energy potential.
EN
Exergy analysis of low temperature geothermal heat plant with compressor and absorption heat pump was carried out. In these two concepts heat pumps are using geothermal water at 19.5°C with spontaneous outflow 24 m3/h as a heat source. The research compares exergy efficiency and exergy destruction of considered systems and its components as well. For the purpose of analysis, the heating system was divided into five components: geothermal heat exchanger, heat pump, heat distribution, heat exchanger and electricity production and transportation. For considered systems the primary exergy consumption from renewable and non-renewable sources was estimated. The analysis was carried out for heat network temperature at 50/40°C, and the quality regulation was assumed. The results of exergy analysis of the system with electrical and absorption heat pump show that exergy destruction during the whole heating season is lower for the system with electrical heat pump. The exergy efficiencies of total system are 12.8% and 11.2% for the system with electrical heat pump and absorption heat pump, respectively.
PL
W artykule przedstawiono badania możliwości zapewnienia komfortu cieplnego dla pomieszczenia o kubaturze 40 m3, poprzez zastosowanie adsorpcyjnego systemu chłodzenia zasilanego energią promieniowania słonecznego. Chłód był wytwarzany przez adsorpcyjną wytwornicę wody lodowej, zasilaną energią z płaskich kolektorów słonecznych. Przedstawiono również badania eksperymentalne warunków pracy AWWL. Rzeczywista wartość współczynnika wydajności chłodniczej COP adsorpcyjnej wytwornicy wody lodowej wyniosła 0,27, a rzeczywista całkowita sprawność adsorpcyjnego systemu chłodzenia wyniosła 0,23. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że w warunkach klimatycznych Polski można efektywnie wykorzystać adsorpcyjny system chłodzenia w celu utrzymania warunków komfortu cieplnego w miesiącach, w których występuje zapotrzebowanie na chłód.
EN
In the current article, research on the possibilities for ensuring thermal comfort in a room of 40 m3 in volume, through the use of an adsorption cooling system supplied by solar energy is presented. Cooling was attained by an adsorption ice water generator (AIWG) that was supplied by energy from flat-plate solar collectors. Experiments on the AIWG working conditions are also presented. The real value of the cooling efficiency of the COP coefficient for the adsorption ice water generator was 0,27, and the real global efficiency of the adsorption cooling system was 0,23. On the basis of the results, it was assumed that, in climate conditions typical for Poland, it is possible to effectively use the adsorption cooling system to keep a constant level of thermal comfort during months in which there is a demand for cooling.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wykorzystania ciepła niskotemperaturowego pochodzącego z odnawialnych źródeł energii. Wykazano potrzebę magazynowania ciepła do celów grzewczych, chłodniczych, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz niektórych procesów technologicznych. Dokonano oceny możliwości zastosowania układów sorpcyjnych oraz materiałów zmiennofazowych w systemach magazynowania ciepła niskotemperaturowego w cyklu dobowym i sezonowym.
EN
The paper presents the problem of the use of low-temperature heat resulting from renewable energy sources. The need of the thermal energy storage for heating, cooling and usable hot water preparation purposes as well as for some technological processes is demonstrated. The evaluation of possible applications of sorption and phase-change materials in low-temperature heat storage systems in daily and seasonal cycles is given.
PL
W artykule wykazano potrzebę magazynowania ciepła niskotemperaturowego powstałego w wyniku konwersji promieniowania słonecznego w systemie rozproszonym, w cyklu dobowym i sezonowym. Zaprezentowano wyniki badań wstępnych rozkładu temperatury w parafinie. Wyznaczono krzywe temperaturowe parafiny w różnych punktach pomiarowych w funkcji czasu podczas procesów ładowania i rozładowania cylindrycznego zasobnika ogrzewanego płaszczem wodnym.
EN
The article showed the need for low-temperature heat thermal energy storage resulting from the conversion of solar radiation in a distributed system, the a daily and seasonal cycle. The results of preliminary studies of the temperature distribution in paraffin was presented. Paraffins curves of temperature at various points of measurement were determined as a function of time during the charging and discharging processes of the cylindrical tank heated by surrounding water.
PL
Omówiono problematykę zużycia ciepła w obiektach edukacyjnych, przy czym obiektem była grupa 50 budynków edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Częstochowy. Badania podzielono na dwa etapy. W artykule przedstawiono wyniki I etapu badań, w którym przeprowadzono analizę energetyczną kilku grup budynków szkolnych. Następnie, wybrano budynek reprezentatywny każdej grupy, w których określono teoretyczne wartości mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło. Celem badań było stworzenie narzędzia do oceny dużej grupy obiektów o zbliżonych cechach architektoniczno – funkcjonalnych.
EN
In this work the problem of heat consumption in educational facilities. The study was In this work the problem of heat consumption in educational facilities. The study was conducted on a group of 50 educational buildings located in the city of Czestochowa. The study was divided into two stages. This paper presents the first stage of the study. In the first stage of the study subjects were analyzed energy school buildings, which were divided into several groups. Then, for each group of selected building representative for whom the theoretical values of thermal power and heat demand. The aim of this study was to provide a tool for the evaluation of a large group of objects with similar characteristics architectural – functional.
PL
W artykule przedstawiono analizę przebiegu zmiany zużycia i zapotrzebowania na ciepło w zależności od badanych parametrów techniczno - budowlanych grupy 50. budynków edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Częstochowy. Celem badań było określenie charakterystycznych czynników oddziałujących na rozbieżności pomiędzy zapotrzebowaniem na ciepło a jego zużyciem dla wybranej populacji budynków edukacyjnych. Opracowanie takich zależności umożliwiło stworzenie podstawy do opracowania wskaźników korygujących teoretyczne zapotrzebowanie na ciepło badanej grupy budynków szkolnych.
EN
The article presents an analysis of the variation of the heat consumption and demand depending on the examined technical and constructional parameters of a group of 50 education buildings located in the area of the City of Częstochowa. The purpose of the study was to determine the characteristic factors having an effect on the discrepancies between the heat demand and the heat consumption for a selected population of education buildings. The derivation of such relationships helped to create a basis for developing indicators to correct the theoretical heat demand for the population of school buildings under study.
EN
This article presents the results of scientific investigations on the thermal regeneration process of a sorbent of mineral origin sorbent using a retort burner. Diesel oil, a petroleum liquid, most often pervades the environment during different catastrophes. The investigated sorbent of mineral origin was used in the standard way that the Fire Service removes such petroleum liquids from the environment during disasters. For research purposes, a regeneration chamber with a retort burner was constructed. The first phase of the investigation was aimed at defining the physico-chemical features of the sorbent after subsequent cycles of the regeneration process. The second phase involved an analysis of the energy and ecological effects of the regeneration process. The results showed that the first three cycles of the regeneration process occurred under low emission conditions. The proposed regeneration method achieved a positive energetic effect with a functional heat stream with an average value of 12.4 kW (average efficiency of the regeneration chamber was 68 %). The method is very efficient, with regeneration rates between 7.2 kg/h and 8.4 kg/h. It requires only a short amount of time for the start-up and extinction of the regeneration chamber, and it is also flexible to changes in the process conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oraz ocenę zgodności symulacji komputerowej pożaru modelowanego przy użyciu programu FDS w porównaniu z wynikami badań pożaru mieszkania doszczelnionego otrzymanych w warunkach eksperymentalnych. Badania przeprowadzono w budynku mieszkalnym w Bytomiu – ich celem była ocena wpływu szczelności pomieszczenia na rozwój pożaru. Przeprowadzone badania umożliwiły przyjęcie wiarygodnych i poprawnych założeń do scenariusza pożarowego oraz stanowiły bazę do wprowadzenia danych wejściowych do modelu. Po przeprowadzeniu analizy wykonanej symulacji pożaru oraz wyników pomiarów uzyskanych w skali rzeczywistej odnotowano różnicę w zakresie uzyskanych wartości ciśnienia i temperatury w punkcie T1 i T3, natomiast wartość temperatury w punkcie T2 oraz stężenie tlenu są zbliżone ze stanem faktycznym.
EN
This paper presents the results and the compliance assessment of computer simulation of the modeled fire with the usage of FDS program. The obtained results were compared with test results obtained under experimental conditions of fire in well-insulated apartment. The purpose of the tests, which was carried out in a residential building in Bytom, was to evaluate the influence of air tightness of a room on the development of fire. The tests allowed to make reliable and correct assumptions for fire scenario and they constituted the base for entering the input data for the model. The analysis of the simulations and the results of measurements in real scale showed the difference in the obtained values of pressure, temperature at points T1 and T3, however, consistent with the temperature at point T2 and oxygen concentration.
EN
The article summarizes research on the possibilities for ensuring thermal comfort through the use of an adsorption cooling system supplied by solar energy. The main goal was to ensure an adequate level of cooling in a referential room of 40 m3 in volume. Cooling was attained by an adsorption ice water generator (AIWG) that was supplied by energy from flat-plate solar collectors. A testing stand was composed of four modules, each of them being designed for: solar radiation energy generation, accumulation, transfer and use, respectively. AIWG characteristics, i.e. the distribution of temperature and pressure as a function of time, the dependence of the AIWG cooling power and the temperature of the heating medium on the initial evaporator temperature, the dependence of the demand for thermal power and the AIWG cooling power on the initial evaporator temperature and the dependence of the AIWG refrigerating efficiency coefficient as a function of heating medium temperature, were also provided.
20
Content available remote The effect of the incidence angle modifier on the efficiency of solar collectors
EN
The article addresses the effect o f a varying factor, called the incidence angle modifier, on the efficiency related to the gross solar collector surface area, achievable during the day. On the basis of the adopted assumptions defining the operating conditions of solar collectors, their averaged efficiencies of solar radiation energy conversion has been calculated. The proposed calculation method makes it possible to prepare a more complete thermal characteristic and to more precisely estimate the energy output of a solar collector under real conditions.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.